morfologia powiszchni stawowych.pdf

(243 KB) Pobierz
1711005 UNPDF
Morfologia powierzchni chrzæstnej
kÆykcia przy¥rodkowego ko¥ci udowej
u pacjentów po caÆkowitym lub prawie caÆkowi-
tym usuniæciu Æåkotki przy¥rodkowej
The Medial Femoral Condyle (MFC) cartilage surface morphology
in patients after total or subtotal medial meniscectomy
Andrzej Mioduszewski, Robert ÿmigielski, Robert ÿwierczyñski, Grzegorz Adamczyk
Carolina Medical Center, Warszawa
Streszczenie
Zbadano wpÆyw caÆkowitego lub prawie caÆkowitego
usuniæcia Æåkotki przy¥rodkowej na powierzchniæ
chrzåstki stawowej kÆykcia przy¥rodkowego ko¥ci
udowej. Pomiædzy lipcem 1998 i grudniem 1999
wykonano 445 artroskopii kolana. 28 pacjentów
przebyÆo caÆkowitå lub prawie caÆkowitå meniscec-
tomiæ w przeszÆo¥ci. W badanej grupie byÆo 10 ko-
biet i 18 mæºczyzn. ÿredni wiek pacjentów wyniósÆ
33,8 lat. ÿredni czas obserwacji od usuniæcia Æåkotki
do przeprowadzonego przez nas zabiegu operacyj-
nego wyniósÆ 7 lat. U 19 pacjentów (63%) stwierdzi-
li¥my ciæºkie uszkodzenia powierzchni chrzæstnej
kÆykcia przy¥rodkowego ko¥ci udowej (chondroma-
lacja III i IV ° ). Tylko 5 pacjentów (17%) nie miaÆo
zmian na powierzchni kÆykcia przy¥rodkowego
ko¥ci udowej. Wyniki poddano analizie statystycznej
przy pomocy testu ANOVA. Stwierdzono istotnå
statystycznie korelacjæ (n = 28 p = 0,0036) pomiæ-
dzy stanem chrzåstki i czasem od usuniæcia Æåkotki.
[Acta Clinica 2001 2:129-132]
Summary
We investigated effects of total or subtotal medial
meniscectomy on the cartilage surface of the medial
femoral condyle (MFC). Between July 1998 and 31
December 1999 we performed 445 knee arthrosco-
pies. 28 patients had undergone total or subtotal
medial meniscectomy in the past. There were 10
women and 18 men. Average age was 33,8 years.
Mean observation time from the meniscectomy to
our arthroscopy was 7 years. In 19 patients (63%)
we have found severe abnormalities of the MFC
cartilage surface (III ° and IV ° Chondromalacia).
Only 5 patients (17%) had no changes in the MFC.
The results we have analysed with ANOVA test.
Weve found very significant correlation (n = 28
p = 0,0036) between cartilage status and time from
the meniscectomy. [Acta Clinica 2001 2:129-132]
Key words: medial meniscectomy, articular cartila-
ge, medial femoral condyle
SÆowa kluczowe: usuniæcie Æåkotki przy¥rodkowej,
chrzåstka stawowa, kÆykieì przy¥rodkowy ko¥ci
udowej
Wprowadzenie
tek leczone så zazwyczaj poprzez ich usu-
niæcie (czæ¥ciowe lub caÆkowite) lub zeszy-
cie. Poglådy na temat leczenia uszkodzeñ
Æåkotek zmieniaÆy siæ w przebiegu dziesiæ-
cioleci, od bezkrytycznego usuwania, po-
przez techniki oszczædzajåce tkankæ Æåkot-
ki do stosowanych dzisiaj przeszczepów al-
logenicznych i wszczepów macierzy kola-
genowej.
£åkotki odgrywajå istotnå rolæ w bio-
mechanice stawu kolanowego. Uczestniczå
w prawidÆowej dystrybucji obciåºeñ w sta-
wie, amortyzujå wstrzåsy i stabilizujå kola-
no (4). Uszkodzenie Æåkotki moºe byì skut-
kiem przewlekÆego procesu zwyrodnienio-
wego lub ostrego urazu. Uszkodzenia Æåko-
Tom 1, Numer 2 129
Acta Clinica
MateriaÆ i metoda
Pomiædzy lipcem 1998 i grudniem
1999 wykonali¥my 445 artroskopii kolana.
Poddali¥my analizie kwestionariusze art-
roskopowe i historie choroby operowanych
przez nas chorych. 28 pacjentów przebyÆo
caÆkowitå lub prawie caÆkowitå meniscec-
tomiæ w przeszÆo¥ci. W badanej grupie by-
Æo 10 kobiet i 18 mæºczyzn. ÿredni wiek
b
a
c
a
c
b
Ryc. 1 a, b, c: a ubytek chrzåstki kÆykcia przy¥rod-
kowego ko¥ci udowej; b ubytek chrzåstki kÆykcia
przy¥rodkowego ko¥ci udowej z uszkodzeniem wiæ-
zadÆa krzyºowego przedniego; c ubytek chrzåstki
kÆykcia przy¥rodkowego ko¥ci udowej pokryty koÆ-
kiem OATS.
130 Czerwiec 2001
1711005.007.png 1711005.008.png 1711005.009.png 1711005.010.png 1711005.001.png 1711005.002.png 1711005.003.png
 
Powierzchnia chrzæstna kÆykcia ko¥ci udowej
pacjentów wyniósÆ 33,8 lat. ÿredni czas
obserwacji od usuniæcia Æåkotki do prze-
prowadzonego przez nas zabiegu opera-
cyjnego wyniósÆ 87 miesiæcy (od 1 do 240).
W 16 przypadkach (58%) stwierdzili¥my
uszkodzenie wiæzadÆa krzyºowego przed-
niego. U 6 pacjentów wykonali¥my prze-
szczep chrzæstno-kostny (OATS) z uºy-
ciem techniki artroskopowej, póÆotwartej
i otwartej.
zdjæciach rtg. czy radiografii (1, 3, 5, 6).
Naszym zdaniem badanie bezpo¥rednie,
jakim jest endoskopia lepiej odzwierciedla
faktyczny stan kolana. W pracy nie brali-
¥my pod uwagæ oceny funkcjonalnej.
Badania laboratoryjne wykazaÆy, ºe Æå-
kotki przenoszå 30 50% obciåºeñ, jakim
poddany jest staw udowo piszczelowy, a caÆ-
kowita meniscectomia podwyºsza 2 3 krot-
nie obciåºenie kontaktowe powierzchni sta-
wowych (4). Nadmierne obciåºenia prowa-
dzå do obumierania chondrocytów, co w is-
totny sposób zaburza metabolizm chrzåstki
i prowadzi do jej uszkadzania. Proces ten
moºe ulec przyspieszeniu w przypadku za-
burzeñ osi koñczyny czy teº wystæpowania
objawów niestabilno¥ci.
Uzyskane przez nas wyniki wskazujå
na znamiennå statystycznie zaleºno¥ì po-
miædzy czasem, który upÆynåÆ od usuniæcia
Æåkotki przy¥rodkowej a wystæpowaniem
zmian degeneracyjnych powierzchni
chrzåstki stawowej kÆykcia przy¥rodkowego
ko¥ci udowej. Stan kolan leczonych przez
nas pacjentów byÆ jednak znacznie gorszy
niº w innych publikacjach przedstawiajå-
cych wyniki odlegÆe usuniæcia Æåkotek (2).
Fakt ten moºna wytÆumaczyì tym, ºe ba-
dana przez nas grupa pacjentów to ludzie,
którzy zgÆosili siæ do leczenia, poniewaº
mieli dolegliwo¥ci ze strony operowanego
wcze¥niej stawu.
Wyniki
U 19 pacjentów (63%) stwierdzili¥my
ciæºkie uszkodzenia powierzchni chrzæstnej
kÆykcia przy¥rodkowego ko¥ci udowej
(chondromalacja III i IV ° ). Tylko 5 pa-
cjentów (17%) nie miaÆo zmian na po-
wierzchni kÆykcia przy¥rodkowego ko¥ci
udowej. Wyniki poddano analizie statys-
tycznej przy pomocy testu ANOVA.
Stwierdzono istotnå korelacjæ (n = 28 p =
0,0036) pomiædzy stanem chrzåstki i cza-
sem od usuniæcia Æåkotki.
Tabela 1
Stan chrzåstki
ÿredni czas od zabiegu (miesiåce)
Chondromalacja 0 º
27,8 (SD ± 21,9)
Chondromalacja 1 º
11 (SD ± 9,9)
Chondromalacja 2 º
Tylko 1 pacjent
Chondromalacja 3 º
132 (SD ± 65,7)
Chondromalacja 4 º
127,6 (SD ± 84)
Wnioski
Dyskusja
Praca ta przedstawia wyniki badania
artroskopowego przedziaÆu przy¥rodkowego
stawu kolanowego u pacjentów po caÆkowi-
tym lub prawie caÆkowitym usuniæciu Æå-
kotki przy¥rodkowej. Wiækszo¥ì publikacji
oceniajåcych wyniki odlegÆe usuniæcia Æåko-
tek opiera siæ na dolegliwo¥ciach podawa-
nych przez pacjentów i badaniach po¥red-
nich np. ocena szeroko¥ci szpary stawu na
1. CaÆkowite lub prawie caÆkowite usu-
niæcie Æåkotki przy¥rodkowej prowadzi do
powstania zmian zwyrodnieniowych
chrzåstki stawowej kÆykcia przy¥rodkowego
ko¥ci udowej.
2. Stan chrzåstki pogarsza siæ z upÆy-
wem czasu.
3. Po 10 latach od usuniæcia Æåkotki
dochodzi do powaºnych zniszczeñ po-
wierzchni stawowych.
Tom 1, Numer 2 131
1711005.004.png
 
Acta Clinica
Zale¿noæ pomiêdzy stanem chrz¹stki i czasem od usuniêcia ³¹kotki
140
170
100
80
Serie 1
60
40
20
0
chondromalacja I°
chondromalacja II°
chondromalacja III°
chondromalacja IV°
Stan chrz¹stki
Ryc. 2. Wykres zaleºno¥ci stanu chrzåstki stawowej od czasu
Pi¥miennictwo
4. Krause WR, Pope MH, Johnson RJ, Wilder DG:
Mechanical changes after meniscectomy in adults. J.
Bone Joint Surg Am 1976 58: 599 604
5. Neyret P, Donell ST, Dejour H: Results of par-
tial meniscectomy related to the state of the anterior
cruciate ligament. J. Bone Joint Surg Br
1993 73:36 40
6. Tapper EM, Hoover NW: Late results after me-
niscectomy. J. Bone Joint Surg Am 1969
51:517 526
Adres do korespondencji / Address for correspon-
dence: Carolina Medical Center, ul. Broniewskiego
89, 01 876 Warszawa
1. Allen PR, Denham RA, Swan AV: Late degenera-
tive changes after meniscectomy. J Bone Joint Surg
Br 1981 66: 666 671
2. Chatain F., Robinson A.H.N. et al.: The natural
history of the knee following arthroscopic medial
meniscectomy. Knee Surg Sp Traum Arthroscopy
2001 9:1 15 18
3. Johnson RJ, Kettelkamp DB, Clark W, Leaverton
P: Factors affecting late results after meniscectomy J.
Bone Joint Surg 1974 56:719 729
132 Czerwiec 2001
1711005.005.png 1711005.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin