zabezpieczanie_okien.pdf

(1177 KB) Pobierz
384457366 UNPDF
$OMIOTOCZENIE
3POSOBYNAZODZIEJA
ZABEZPIECZENIAOKIEN
UTRUDNIAJCEWAMANIE
$ OyWIADCZONYZODZIEJNIEMUSIWYBIJAÃ
ZODZIE
JOWIMOLIWOyÃPRZESUNIÇCIAOKUÃOKIEN
SZYBYWOKNIEBYDOSTAÃSIÇDOMIESZ
KANIA*EyLIOKNONIEMAADNYCHZABEZ
PIECZEÎANTYWAMANIOWYCHWCIGUKILKU
SEKUNDNIEMALBEZHAASUWYWAYJEZWY
KYMDUYMyRUBOKRÇTEM7YNIKATOZFAK
TUEOKNAZREGUYSWYPOSAONEJEDYNIE
WSTANDARDOWEOKUCIAZEZWYKYMIMECHA
NIZMAMIZAMYKAJCYMI-OEMYJEDNAK
SPRAWIÃSOBIEOKNAKTÐRESDLAWAMYWA
CZYOWIELETRUDNIEJSZEDOPOKONANIA.IE
KTÐREZABEZPIECZENIAANTYWAMANIOWEMOE
MYZAMONTOWAÃTAKEWSTARYCHOKNACH.IE
WYSTARCZYJEDNAKZAMONTOWANIESAMEJKLAM
KIZKLUCZEM.IEPOZWALAONACOPRAWDA
NAOTWARCIEOKNANPGDYSKRZYDOOKIENNE
JESTUCHYLONEALENIESTANOWIADNEJOCHRO
NYPRZEDWYWAENIEM"YNAPRAWDÇSKUTECZ
NIEUTRUDNIÃPRACÇWAMYWACZOMMUSIMY
WZMOCNIÃOKNOZABEZPIECZENIAMIWKILKU
NEWRALGICZNYCHPUNKTACH
OKUÃOKIEN
NYCHUNIEMOLIWIAPRZEKRÇCENIEKLAMKI
ZPOZYCJIUCHYLNEJORAZZAPOBIEGAROZWIER
ROZWIER
CENIURAMYIPRZEKRÇCENIUKLAMKIPRÇTEM
2OZWIZANIETOZABEZPIECZATAKEPRZED
ROZWIERCENIEMyRUBKTÐREMOCUJKLAMKÇ
+LAMKITAKIESPRAWDZAJSIÇJEDNAKDOBRZE
TYLKOWZESTAWIEZPOZOSTAYMIELEMENTA
MIZESTAWU
4EMIEJSCA
TRZEBAWZMOCNIÃ
+LAMKA
-ECHANIZMYZAMYKAJCE
:AWIASY
/SZKLENIE
2AMYOKIENNE
WIADNEGOZABEZPIECZENIAPRZEDWAMA
NIEM,EPSZESOKNAZZAMKNIÇCIAMIWYKO
NANYMIZESTALISZLACHETNEJORAZCZOPYZTZW
GRZYBKAMIWSPÐPRACUJCEZODPOWIEDNIO
UKSZTATOWANYMIZACZEPAMI7TEJWERSJI
TALERZYKOWATEZGRUBIENIENAKOÎCUCZOPA
WCHODZIWWYCIÇCIEZACZEPUTAKEZREGU
YNIESPOSÐBGOWYRWAÃ:AOENIEZESTAWU
TAKICHZABEZPIECZEÎZWYKLEMONAZLECIÃTYL
KOPRZYZAMAWIANIUNOWYCHOKIEN7PRZY
PADKUSTARYCHOKIENZAINSTALOWANIECZOPÐW
ZGRZYBKIEMIZACZEPÐWANTYWAMANIOWYCH
WYMAGAWYMIANYKOMPLETUOKUÃANIEKIEDY
JESTTOWOGÐLENIEMOLIWE
+LAMKA
.AJCZÇyCIEJOKNASWYWAANEPOSTRONIE
KLAMKI7TYMMIEJSCUZAWSZEMECHANICZNY
OPÐRJESTNAJMNIEJSZYCOJESTNARÇKÇWAMY
WACZOWIKTÐRYsWEDUGPOLICYJNYCHSTATYSTYK
sDYDODOSTANIASIÇDOWNÇTRZAWCZASIE
NIEDUSZYMNIsMINUTY*USZTYWNYRY
GIELSTALOWYMOEWTAKIEJSYTUACJIUDAREM
NIÃWAMANIE.ALEYZATEMWYMIENIÃZWY
KKLAMKÇNANPKLAMKÇZEZINTEGROWANYM
MECHANIZMEMZAMYKAJCYMZDJ0OWY
MIANIEOKNOOTWIERAMYWSTANDARDOWYSPO
SÐBALEJEDNOCZEyNIEJESTONODODATKOWOZA
BEZPIECZONEPRZEDWAMANIEM7TRAKCIE
OTWIERANIAZABEZPIECZENIEODRYGLOWUJESIÇ
AUTOMATYCZNIE4AKSAMOPROSTYWOBSUDZE
ALEJESZCZEBARDZIEJEFEKTYWNYJESTZAMEK
PRÇTOWY4AKEWTYMWYPADKUMONTU
JESIÇNOWKLAMKÇOKIENNKTÐRAOPRÐCZRY
GLAURUCHAMIADWADODATKOWEPRÇTY7SU
WAJSIÇONENADIPODSKRZYDEMWOKUCIA
ZBLACHY4AKIEDWUPUNKTOWEZABEZPIECZE
NIEJESTTRUDNEDOPOKONANIASI
.IEKTÐRZYPRODUCENCIOFERUJOKNA
WWERSJIANTYWAMANIOWEJZZESTAWEMZA
BEZPIECZEÎOBEJMUJCYMMINSPECJALN
KLAMKÇZKLUCZEMZUMIESZCZONWEWNTRZ
WKADKZABEZPIECZAJCPRZEDROZWIERCE
-ECHANIZMYZAMYKAJCE
#ZOPYIZACZEPYOKUÃPOWINNYBLOKOWAÃ
OKNALUBDRZWIBALKONOWETAKBYZODZIEJ
NIEMÐGICHATWOOTWORZYÃ7PRZYPADKU
OKIENZESTANDARDOWYMIOKUCIAMIZWYCZAJ
NECZOPYROLKOWEWSPÐPRACUJZZACZE
PAMIZKRUCHEGOLANEGOM E TALU*EyLIRAMY
OKIENSNIESTABILNEELEMENTYTENIESTANO
7AMYWACZEZAZWYCZAJWYBIERAJ
NAJPROSTSZYSPOSÐBDOSTANIASIÇ
DODOMU*EyLIDRZWIWEJyCIOWESZBYT
TRUDNEDOSFORSOWANIAPRÐBUJ
DOSTAÃSIÇDOMIESZKANIAWYWAAJC
OKNO0ODPOWIADAMYCOMONAZROBIÃ
BYUTRUDNIÃIMZADANIE
NIEM5YCIETAKIEJKLAMKIBLOKUJEZODZIE
5YCIETAKIEJKLAMKIBLOKUJEZODZIE
PRZESUNIÇCIAOKUÃOKIEN
APOBIEGAROZWIER
384457366.039.png 384457366.040.png 384457366.041.png 384457366.042.png 384457366.001.png 384457366.002.png
$OMIOTOCZENIE
/SZKLENIE
*EyLIOKNOJESTZKADEJMOLIWEJSTRO
NYZABEZPIECZONEPRZEDWYWAENIEMWA
MYWACZMOEJESZCZEPRÐBOWAÃDOSTAÃSIÇ
DOyRODKAPRZEZSZYBÇ'DYCHCEMYZREDU
KOWAÃRYZYKOWAMANIATDROGMUSIMY
WYMIENIÃZWYKESZYBYNASZYBYBEZPIECZ
NEANAJLEPIEJNASZYBYOZWIÇKSZONEJOD
PORNOyCIZWANEPOWSZECHNIEaANTYWAMA
NIOWYMIq
3ZYBYBEZPIECZNENIESPRAWDZIWYM
ZABEZPIECZENIEMANTYWAMANIOWYMMOG
JEDYNIEUTRUDNIÃZADANIEZODZIEJOWIINIE
COWYDUYÃCZASPOTRZEBNYNASFORSOWANIE
OKNA0AKIETYSZYBOWEZWANEBEZPIECZNYMI
OZNACZASIÇSYMBOLAMI//07yRÐD
SZYBBEZPIECZNYCHZWIÇKSZONODPORNOyÃ
NAWAMANIEWYKAZUJ
SZYBYLAMINOWANE sPRZYROZBICIUNA
KLEJONANASZKOSPECJALNAFOLIA06"WIE
ODAMKISZKADZIÇKICZEMUMIEJSCEUDERZE
NIAPOZOSTAJEZAMKNIÇTEODSZYBYNIEODPA
DAJLU|NECZSTKISZKA
SZYBYYWICOWANE sPRZYROZBICIU
ODAMKISZKAWIEWARSTWAYWICYMIEJ
SCEUDERZENIAPOZOSTAJEZAMKNIÇTE
3ZYBYBEZPIECZNEWARTOSTOSOWAÃTAKE
WMIEJSCACHWKTÐRYCHISTNIEJEDUERYZYKO
STUCZENIANPPRZEZDZIECIPO
NIEWACHRONIPRZEDPOWA
NYMZRANIENIEM
,EPSZYMZABEZPIECZENIEM
ANTYWAMANIOWYMSSZYBYNA
LECEDOKATEGORIIaOZWIÇK
SZONEJODPORNOyCIqKTÐRE
POWSTAJPOPRZEZSKLEJENIE
DWÐCHLUBWIÇCEJTAFLISZKA
IJEDNEJLUBKILKUFOLII06"
POLIWINYLOWOBUTYRALOWEJ
:ALENIEODSTOPNIAODPOR
NOyCISZYBYTAKIEOZNACZASIÇ
SYMBOLAMI00000
00ODNAJMNIEJDONAJBAR
7 !i#)7/i#)3:9"/#(2/..9#(
+,!3!
3:9"9
7!i#)7/i#)
LARNEOKNAPLASTIKOWE$LATEGO
PRZYZAKUPIEOKIEN0#7TRZE
BAUPEWNIÃSIÇESWYKONA
NEZPENOWARTOyCIOWYCHPROFILI
OyCIANKACHODPOWIEDNIEJGRUBO
yCIAICHRAMYSDOBRZEUSZTYW
NIONESOLIDNYMIPROFILAMISTALO
WYMI0ROBLEMNIEWYSTARCZAJCEJ
SZTYWNOyCIDOTYCZYPRZEDEWSZYST
KIMTANICHOKIENMAOZNANYCH
PRODUCENTÐWKTÐRECZÇSTOPRO
DUKUJESIÇZPROFILIWaODCHUDZONEJqWER
SJIKTÐREMAJyCIANKICIEÎSZENISTANDAR
DOWE0ROFILETAKIEMOGBYÃEWENTUALNIE
WYKORZYSTYWANEDOPRODUKCJIMAYCHOKIE
NEKJEDNOSKRZYDOWYCHALEABSOLUTNIENIE
POWINNOSIÇICHUYWAÃDOPRODUKCJIDRZWI
BALKONOWYCHALBODUYCHOKIEN
// CHRONIPRZEDZRANIENIEMWPRZYPADKUROZBICIASZYBY
00
CHRONIPRZEDZRANIENIEMWPRZYPADKUZBICIASZYBYSTANOWICZASOW
OCHRONÇWPRZYPADKUWAMANIABEZPRZYGOTOWANIA
00
UTRUDNIAJWAMANIEMOGZASTPIÃKRATYOOCZKUMMWYKONANE
ZDRUTUSTALOWEGOGRUBOyCIMM
00
MAJWYSOKODPORNOyÃNAWAMANIE
MOGZASTPIÃOKRATOWANIEZPRÇTÐWSTALOWYCHGRUBOyCIMM
00
MAJWYSOKODPORNOyÃNAWAMANIE
MOGZASTPIÃOKRATOWANIEZPRÇTÐWSTALOWYCHGRUBOyCIMM
0RZESUWNEDRZWIBALKONOWEMONAZA
BLOKOWAÃWCISKAJCDREWNIANKANTÐWKÇ
MIÇDZYOyCIENICÇIPRZESUWNESKRZYDO
*ESTTOJEDNAKZUDNEZABEZPIECZENIEBO
WIEMDOJEJWYSUNIÇCIAWYSTARCZYNIEWIELKI
OTWÐRWSZYBIE,EPSZESDODATKOWEZA
BEZPIECZENIAWKTÐRYCHCZOPZGRZYBKIEM
IZZAMKIEMJESTPRZYTWIERDZONYDORA
MYNAJLEPIEJGDYWRAZZNIMZAKADASIÇ
KOTWÇDOMURU#ZOPPOZAMKNIÇCIU
WCHODZIDOWNÇTRZASTALOWEGOELEMENTU
IUNIEMOLIWIAPORUSZANIEPRZESUWANYMI
DRZWIAMI
DZIEJODPORNEJ3ZYBYOZWIÇKSZONEJOD
PORNOyCIMAJZWIÇKSZONWYTRZYMAOyÃ
MECHANICZNIZACHOWUJPRZEZROCZYSTOyÃ
IKSZTATPOUDERZENIUWNIE0OROZBICIU
SZKANIEPOWSTAJNIEBEZPIECZNEODAMKI
$ODATKOWZALETSZYBZWKLEJONYMIFOLIA
MI06"JESTPOLEPSZENIEIZOLACYJNOyCICIEPL
NEJIAKUSTYCZNEJPAKIETÐWSZYBOWYCH3ZYBY
OZWIÇKSZONEJODPORNOyCINIESJESZCZESTU
PROCENTOWYMZABEZPIECZENIEMPRZEDWA
MANIEMALEUTRUDNIAJWAMYWACZOWIZA
DANIEOTYLEEWYDUAJZALENIEODKLASY
WCORAZWIÇKSZYMSTOPNIUCZASPOTRZEBNY
NAWEJyCIEDOyRODKAITYMSAMYMSKUTECZ
NIEZNIECHÇCAJZODZIEIKTÐRZYZAWSZESZU
KAJJAKNAJATWIEJSZEGOUPU
0ONIEWASZYBYOZWIÇKSZONEJODPORNO
yCINAWAMANIESDOyÃDROGIEPRZYZAMA
WIANIUOKIENZSZYBAMIOCHRONNYMIMUSIMY
DOBRZEZASTANOWIÃSIÇILEPIENIÇDZYWARTO
WYDAÃBYZMNIEJSZYÃRYZYKOWAMANIAsNIE
MAPRZECIENAJMNIEJSZEGOSENSUWYDAWAÃ
NAOKNAWIÇCEJNISWARTESPRZÇTYKTÐRE
MOGYBYPAyÃUPEMZODZIEJA
OTWARCIEPOATWIEJSZEJSTRONIEOKNAZWY
KLEPRZENOSZSIÇNADRUG7PRZYPADKU
ZWYKYCHOKIENZOKUCIAMIUMOLIWIAJCY
MIOTWIERANIEIUCHYLANIEZODZIEJZAZWY
CZAJODNOSISUKCES3PECJALNEZABEZPIECZE
NIABOCZNEZAWIASÐWBARDZOUTRUDNIAJ
WAMANIE3TALOWEPAZURYZAMON
TOWANEDOKADNIEWOSIOBROTUZAWIA
SÐWOKIENNYCHRYGLUJZAMKNIÇTEOKNO
7PRZYPADKUOKUÃDOOKIENROZWIERNO
UCHYLNYCHNALEYWYBRAÃZABEZPIECZE
NIAUMOLIWIAJCEKORZYSTANIEZOBUTYCH
FUNKCJI5CHYLANIEJESTMOLIWEZAZWYCZAJ
DZIÇKIRÇCZNEMUODRYGLOWANIU:ABEZ
PIECZEÎRYGLUJCYCHSIÇAUTOMATYCZNIE
NIENALEYMONTOWAÃDODRZWIBALKONO
WYCHPONIEWAPRZYPADKOWEICHZAMKNIÇ
CIEMOEUWIÇZIÃKOGOyNABALKONIEBEZ
MOLIWOyCISAMODZIELNEGOPOWROTU$OTY
CZYTOTAKEZABEZPIECZEÎMONTOWANYCH
POSTRONIEKLAMEK
2YGLESTALOWEMONTUJESIÇATWIEJIBEZ
POTRZEBYNISZCZENIARAMOKIENNYCH
7PRAWDZIEDZIAAJTYLKOPRZYZAMKNIÇ
TYCHOKNACHALEZATONIEMOLIWEJESTICH
PRZYPADKOWEZARYGLOWANIE7PRZYPADKU
ZBICIASZYBYZAWSZEMONAJEUSUNÃ
:ABEZPIECZENIA
OKIENPOACIOWYCH
:EWZGLÇDUNAZAZWYCZAJTRUDNODO
STÇPNEPOOENIEOKIENPOACIOWYCHNADU
EJWYSOKOyCIWAMYWACZERZADKOPRÐBUJ
DOSTAÃSIÇPRZEZNIEDODOMU#AKOWICIE
TAKIEGOZAGROENIAWYKLUCZYÃJEDNAKNIE
MONA$LATEGOUNIEKTÐRYCHPRODUCEN
TÐWOKIENPOACIOWYCHMONAZAMÐWIÃ
OKNAZDODATKOWYMIZABEZPIECZENIAMI
KTÐRENIECHRONICAKIEMPRZEDWAMA
NIEMALEZNACZNIEJEUTRUDNIAJ
EBYOKNANIEMONABYOATWOWY
WAYÃODZEWNTRZMONAWNIMZAMON
TOWAÃRÐNEGORODZAJUZAMKIWWERSJI
ZKLUCZYKIEMLUBBEZ7AMANIEOPÐ|
NIAIUTRUDNIATAKEZAMONTOWANIEROLET
ZEWNÇTRZNYCH0ODANYMZABEZPIE
CZENIEMJESTTEZASTOSOWANIEWOKNIEPA
KIETUSZYBOWEGOOZWIÇKSZONEJODPORNOyCI
&IRMA6ELUXOFERUJENPOKNAZPAKIETEM
SZYBOWYMWKTÐRYMNAZEWNTRZZASTO
SOWANOHARTOWANSZYBÇGRUBOyCIMM
ZPOWOKNISKOEMISYJNAWEWNTRZKLE
JONSZYBÇOZWIÇKSZONEJODPORNOyCIGRU
BOyCIMM3ZYBAMAKLASÇODPORNOyCI
0!3ZYBYANTYWAMANIOWESDOSTÇP
NENAZAMÐWIENIEWOKNACHTYPU'',
I''5'05'(,'0,
.OWATORSKISYSTEMWZMACNIANIAKON
STRUKCJIOKIENDACHOWYCHWPROWADZIATAK
EFIRMA&AKRO7SKADSYSTEMUZWANEGO
TOP3AFEWCHODZPATENTOWANEROZWIZA
NIAMOCOWANIAZAWIASÐWMETALOWEELE
MENTYWZMACNIAJCESYSTEMZARYGLOWANIA
ORAZLISTWAMETALOWAUTRUDNIAJCAWAMA
NIEZAPOMOCNARZÇDZI/KNAWYKONANE
WSYSTEMIETOP3AFEMAJPODWYSZONOD
PORNOyÃNAWAMANIE.IEDASIÇICHATWO
OTWORZYÃNPPOPRZEZDYNAMICZNENACI
yNIÇCIENOGNAGÐRNZEWNÇTRZNCZÇyÃ
OKNA.IESPOWODUJETOOTWARCIASKRZYDA
CZYWYRWANIAZAWIASÐW
/KNADACHOWE&AKROMOGBYÃTAKE
WYPOSAONEWSZYBÇANTYWAMANIOWKLA
SY0!KTÐRAMAZWIÇKSZONODPORNOyÃ
NAROZBICIEIPRZEBICIE7EWNÇTRZNASZYBA
SKADASIÇZDWÐCHWARSTWSZKAOGRUBO
yCIMMKADAKTÐRESPRZEOONESPE
CJALNYMIWARSTWAMIFOLII3ZYBA0!WDU
YMSTOPNIUUTRUDNIAWAMANIEDOWNÇTRZA
PRZEZROZBICIESZYBY
:AWIASY
*EyLIKTOyZAMONTOWASPECJALNKLAM
KÇIZABEZPIECZENIAODSTRONYKLAMKIPO
WINIENZATROSZCZYÃSIÇOZAWIASYPONIE
WAWAMYWACZEKTÐRYMNIEPOWIODOSIÇ
2AMYOKIENNE
"YOKNANIEMONABYOATWOWYWAYÃ
JEGORAMYMUSZBYÃDOSTATECZNIESZTYW
NE*ESTTOBARDZOWANEZWASZCZAWPRZY
PADKUOKIENZDUYMISKRZYDAMI:REGUY
OKNADREWNIANEIALUMINIOWESSZTYWNIEJ
SZEITRUDNIEJSZEDOWYWAENIANIPOPU
"EZPIECZNEOKNA
ZCERTYFIKATEM
DOBRANIETYCHELEMENTÐWODPOWIADAPRODUCENT
OKIENIONTEPRZEPROWADZABADANIEPRODUKTU
NAZGODNOyÃZNORM
0RODUCENCIOKUÃOKIENNYCHMAJWSWOJEJOFERCIE
PROPOZYCJEZESTAWÐWOKUÃZZABEZPIECZENIAMI
ANTYWYWAENIOWYMIDOOKIENOOKREyLONEJKLASIE
7+"YOKNOMOGOPRZEZKILKAMINUTSKUTECZNIE
OPIERAÃSIÇPRZYPADKOWEMUWAMYWACZOWI
UZBROJONEMUWPROSTENARZÇDZIENPyRUBOKRÇT
SZCZYPCEKLINMUSIMIEÃPRZYNAJMNIEJKLASÇ
7+/KNOTAKIEPOWINNOMIEÃODPOWIEDNI
ZESTAWOKUÃPROPOZYCJAZESTAWUOKUÃDOOKNA
KLASY7+FIRMY2OTOsPATRZILUSTRACJASZYBÇ0
PRZYKLEJONELUBDOKRÇCONELISTWYPRZYSZYBOWE
ORAZKLAMKÇZKLUCZYKIEM
0IERWSZFIRMW0OLSCEKTÐRAWPROWADZIA
DOSWOJEJOFERTYCERTYFIKOWANEOKNAWKLASIE
ODPORNOyCIOWEJ7+JEST/KNOPLAST+RAKÐW/KNA
ONAZWIE0ROTECT0LUSSZGODNEZEUROPEJSK
NORM%.6s0RODUKTTEJKLASYDAJE
PODWYSZONOCHRONÇPRZEDWAMANIEM
UTRUDNIAJCaNIEPROSZONEMUGOyCIOWIqMIN
WYWAENIELUBWYBICIESZYBYLECZTAKE
WYWIERCENIELUBWYWAENIEKLAMKIOKIENNEJ
0RZYZAMAWIANIUCERTYFIKOWANYCHOKIEN
UTRUDNIAJCYCHWAMANIETRZEBAPAMIÇTAÃ
ESAMOWYPRODUKOWANIEOKNAZELEMENTAMI
ZABEZPIECZAJCYMINIECZYNIGOJESZCZE
ANTYWAMANIOWYM7ARUNKIEMSKLASYFIKOWANIA
OKNAJAKOANTYWAMANIOWEGOJESTBOWIEM
TAKEZAMONTOWANIEGOZGODNIEZPRZEPISAMI
RYGORYSTYCZNYCHPROCEDURNORMY%.6s
ORAZPOyWIADCZENIETEGOFAKTUSPECJALNYM
CERTYFIKATEM$OPIEROTAKIEOKNOJAKTOJEST
NPWPRZYPADKUOKIEN0ROTECT0LUSMONA
NAZWAÃANTYWAMANIOWYM
"YZABEZPIECZENIAANTYWAMANIOWEBYY
NAPRAWDÇ SKUTECZNE OKNA MUSZ BYÃ
WYPOSAONEWPRZEMYyLANYZESTAWELEMENTÐW
WTYMSAMYMSTOPNIUWZMACNIAJCYCH
WSZYSTKIESABEPUNKTY0OZIOMSKUTECZNOyCI
TYCHZABEZPIECZEÎOKREyLAJPRZYZNAWANE
GOTOWYMWYROBOMKLASY7+KTÐREDOTYCZ
CAEGOOKNAIODNOSZSIÇDOJEGOODPORNOyCI
NAWAMANIE/KREyLAJCZASINARZÇDZIAJAKIM
OKNOMASIÇOPRZEÃPODCZASPRÐBYWAMANIA
RODZAJSPRAWCYPRZYPADKOWYWAMYWACZ
WAMYWACZPROFESJONALISTARYZYKOORAZ
SPOSÐBMONTAU+LASYTENIEOPISUJJEDNAK
LICZBYPOSZCZEGÐLNYCHELEMENTÐWISPOSOBU
ZABEZPIECZENIACAEGOOKNA:AODPOWIEDNIE
384457366.003.png 384457366.004.png 384457366.005.png 384457366.006.png 384457366.007.png 384457366.008.png 384457366.009.png 384457366.010.png 384457366.011.png 384457366.012.png 384457366.013.png 384457366.014.png 384457366.015.png 384457366.016.png 384457366.017.png 384457366.018.png 384457366.019.png 384457366.020.png 384457366.021.png 384457366.022.png
*%$9.9-!*34%2
+4°2%-5-/.!:!5&!£
.!2:§$:)!
)!+#%3/2)!
PODPOWIADAMYJAKIENARZÇDZIABÇDDLANASNAJLEPSZE
PODAJEMYNAJWANIEJSZEKRYTERIAWYBORUELEKTRONARZÇDZI
RADZIMYJAKUYWAÃNARZÇDZI
52:$:!.)%
)$%+/2/7!.)%
PODPOWIADAMYJAKEFEKTOWNIEURZDZIÃWNÇTRZE
POMAGAMYWDOBORZEMATERIAÐWOKUÃINARZÇDZI
DORADZAMYJAKKROKPOKROKUZBUDOWAÃMEBLE
2%-/.4
)-/$%2.):!#*!
PODPOWIADAMYJAKZAPLANOWAÃREMONT
DORADZAMYJAKNAJLEPIEJWYKONAÃPRACEWYKOÎCZENIOWE
OCENIAMYMATERIAYIPREPARATYNIEZBÇDNEPRZYREMONCIE
3ZUKAJWKIOSKACH
PODKONIECKADEGOMIESICA
$/-
)/4/#:%.)%
ARCHIWUMINFORMACJE
NAJCIEKAWSZEARTYKUY
WPLIKACHPDFZADARMONA
WWWDIYMAJSTERPL
POMAGAMYZBUDOWAÃALTANKÇIOGRODOWEyCIEKI
DORADZAMYJAKWYBRAÃNAJLEPSZKOSIARKÇ
PODPOWIADAMYJAKURZDZIÃPLACYKZABAWDLADZIECI
384457366.023.png 384457366.024.png 384457366.025.png 384457366.026.png 384457366.027.png 384457366.028.png 384457366.029.png 384457366.030.png 384457366.031.png 384457366.032.png 384457366.033.png 384457366.034.png 384457366.035.png 384457366.036.png 384457366.037.png 384457366.038.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin