51 Koran_PL.pdf

(1601 KB) Pobierz
QPrint
[edycja, skĀad i pdf Ï terminus]
terminus]
1
[edycja, skĀad i pdf
4613575.001.png 4613575.002.png
OtwierajĢca - Al-Fatiha
1. W Imiħ Boga Miþosiernego i LitoĻciwego!
2. Chwaþa Bogu, Panu Ļwiatw,
3. Miþosiernemu i LitoĻciwemu,
4. Krlowi Dnia SĢdu.
5. Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.
6. ProwadŅ nas drogĢ prostĢ
7. drogĢ tych, ktrych obdarzyþeĻ dobrodziejstwami;
nie zaĻ tych, na ktrych jesteĻ zagniewany, i nie tych, ktrzy bþĢdzĢ.
2
Krowa - Al-Bakara
W Imiħ Boga Miþosiernego i LitoĻciwego
1 Alif. Lam. Mim.
2 To jest Ksiħga
- nie ma, co do tego Ňadnej wĢtpliwoĻci -
droga prosta dla bogobojnych;
3 Dla tych, ktrzy wierzĢ w to, co skryte,
ktrzy odprawiajĢ modlitwħ
i rozdajĢ z tego, w co ich zaopatrzyliĻmy;
4 i dla tych, ktrzy wierzĢ
w to, co tobie zesþaliĻmy,
i w to, co zostaþo zesþane przed tobĢ;
oni wierzĢ mocno w Ňycie ostateczne.
5 Tacy sĢ na drodze prostej, danej im od ich Pana,
i oni bħdĢ szczħĻliwi.
6 Zaprawdħ, tym, ktrzy nie wierzĢ,
jest wszystko jedno,
czy ty ich ostrzegasz, czy nie ostrzegasz,
oni i tak nie uwierzĢ.
7 Bg naþoŇyþ pieczħę na ich serca
i na ich sþuch,
a na ich oczach poþoŇyþ zasþonħ.
Dla nich kara bħdzie straszna.
8 WĻrd nich sĢ tacy, ktrzy mwiĢ:
"Wierzymy w Boga i w Dzieı Ostatni!"
Lecz oni wcale nie sĢ wierzĢcymi.
9 Oni usiþujĢ oszukaę Boga
i tych, ktrzy wierzĢ,
lecz oszukujĢ tylko siebie samych;
oni tego nie pojmujĢ.
10 W ich sercach jest choroba,
a Bg jeszcze powiħksza ich chorobħ.
Spotka ich kara. bolesna
za to, Ňe kþamiĢ.
11 A kiedy im mwiĢ:
Nie szerzcie zepsucia na ziemi!"
3
oni mwiĢ:
"My tworzymy tylko dobro!"
12 CzyŇby?
Zaprawdħ oni szerzĢ zgorszenie
i nie sĢ tego Ļwiadomi!
13 A kiedy im mwiĢ:
"Uwierzcie tak, jak wierzĢ ci ludzie!" oni mwiĢ :
"CzyŇ my mamy wierzyę, jak gþupcy. CzyŇby?
Zaprawdħ, to oni sĢ, gþupcami , lecz oni nie wiedzĢ!
14 A kiedy spotykajĢ tych, ktrzy wierzĢ, mwiĢ:
"My wierzymy!"
A kiedy sĢ sami ze swoimi szatanami, to mwiĢ:
"My przecieŇ jesteĻmy z wami. My sobie tylko Ňartujemy!"
15 Bg zaŇartuje z nich
i przedþuŇy ich trwanie w buncie,
w ktrym wħdrujĢ na oĻlep.
16 To sĢ ci, ktrzy kupili bþĢdzenie
za drogħ prostĢ;
nie przynisþ im jednak korzyĻci ich handel
i nie znaleŅli siħ na drodze prostej .
17 Oni sĢ podobni do tego, ktry zapaliþ ogieı,
a kiedy ogieı oĻwietliþ to,
co byþo wokþ niego, Bg zabraþ im Ļwiatþo
i pozostawiþ ich w ciemnoĻciach,
tak iŇ nie mogli widzieę.
18 Gþusi, niemi i Ļlepi
- oni nie zawrcĢ.
19 Albo do chmury burzowej na niebie
- w niej sĢ ciemnoĻci, grzmot i bþyskawica.
Oni, obawiajĢc siħ Ļmierci,
wkþadajĢ palce w swoje uszy przed piorunami.
Bg obejmuje niewiernych.
20 Bþyskawica omal nie odbiera im wzroku.
Za kaŇdym razem, kiedy ona daje im Ļwiatþo,
oni idĢ w nim;
a kiedy ogarnia ich ciemnoĻę ,
oni siħ zatrzymujĢ.
JeĻliby zechciaþ Bg,
to zabraþby im sþuch i wzrok.
Zaprawdħ, Bg jest nad kaŇdĢ rzeczĢ wszechwþadny !
4
21 O ludzie!
Czcijcie waszego Pana,
ktry was stworzyþ,
jak i tych, ktrzy byli przed wami!
- byę moŇe, wy bħdziecie bogobojni!
22 On jest Tym, ktry uczyniþ dla was ziemiħ posþaniem,
niebo - budowlĢ.
On spuĻciþ z nieba wodħ
sprawiþ, Ňe dziħki niej wyrosþy owoce
Jako zaopatrzenie dla was.
Nie dawajcie wiħc Bogu rwnych,
skoro wy wiecie.
23 A jeĻli pozostajecie w wĢtpliwoĻci
wobec tego, co zesþaliĻmy Naszemu sþudze,
o przynieĻcie surħ podobnĢ do tego
wezwijcie waszych Ļwiadkw,
poza Bogiem,
24 A jeĻli jesteĻcie prawdomwni!
a jeĻli tego nie uczynicie
a wy nigdy tego nie uczynicie -
to bjcie siħ ognia
a paliwem jego bħdĢ ludzie i kamienie -
ktry zostaþ przygotowany dla niewiernych.
25 I zwiastuje radosnĢ wieĻę
tym, ktrzy uwierzyli i czynili dobre dzieþa,
iŇ dla nich bħdĢ Ogrody,
gdzie w dole pþynĢ strumyki.
ilekroę sĢ zaopatrywani
w jakiekolwiek owoce z nich,
oni mwiĢ:
,To jest to, co otrzymywaliĻmy kiedyĻ!",
albowiem to, co otrzymujĢ, jest bardzo podobne.
bħdĢ tam mieli maþŇonki czyste
bħdĢ tam przebywaę na wieki.
26 Zaprawdħ, Bg siħ nie wstydzi
przytoczyę jako podobieıstwo komara
lub czegoĻ znaczniejszego.
A ci, ktrzy wierzĢ, wiedzĢ,
Ňe to jest prawda od ich Pana.
A ci, ktrzy nie wierzĢ,
mwiĢ:
"CŇ to chciaþ Bg wyrazię
przez to podobieıstwo?"
Przez nie On sprowadza z drogi wielu
i prowadzi drogĢ prostĢ wielu.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin