100-stronicowy profesjonalny kurs Google AdWords.pdf

(4551 KB) Pobierz
Microsoft Word - ebook-google-adwords_krotsza_2.0.doc
Najwa Ň niejsze poj ħ cia do zapami ħ tania.............................................................................. 3
Podstawy i wprowadzenie................................................................................................... 5
Co to jest reklama Google AdWords ? ........................................................................... 5
Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords ....................... 5
Wykorzystanie rabatów, cen i bezpłatnych ofert ........................................................ 6
Wymogi Google zwi Ģ zane z witryn Ģ docelow Ģ reklamy ............................................... 7
Tre Ļ ci, których nie mo Ň na promowa ę w Google AdWords............................................ 7
Google AdWords w wyszukiwarce .................................................................................... 9
Jak działa kierowanie reklamy AdWords w wyszukiwarce ........................................... 9
Modele opłaty za reklam ħ w wyszukiwarce Google .................................................... 10
Jak otrzyma ę konto Google AdWords .............................................................................. 11
Proces rejestracji dla wersji dla pocz Ģ tkuj Ģ cych........................................................... 12
1. Formularz rejestracji ............................................................................................. 12
2. Zało Ň enie konta Google ........................................................................................ 15
3. Konfiguracja konta................................................................................................ 17
Proces rejestracji dla wersji standardowej. ................................................................... 20
1. Zało Ň enie konta Google ........................................................................................ 20
2. Wybierz walut ħ ..................................................................................................... 21
3. Weryfikacja adresu e-mailowego ......................................................................... 22
4. Utworzenie pierwszej kampanii............................................................................ 22
5. Ustalenie sposobu rozlicze ı .................................................................................. 25
Panel zarz Ģ dzania reklam Ģ AdWords ............................................................................... 29
Zarz Ģ dzanie kampani Ģ .................................................................................................. 29
Migawka konta.......................................................................................................... 30
Podsumowanie kampanii .......................................................................................... 30
Narz ħ dzia ...................................................................................................................... 42
Narz ħ dzie propozycji słów kluczowych ................................................................... 43
Narz ħ dzie prognozy odwiedzin................................................................................. 45
Edycja wykluczaj Ģ cych słów kluczowych kampanii................................................ 46
Wykluczanie adresów IP........................................................................................... 47
Narz ħ dzia diagnostyczne dla reklam ........................................................................ 47
Odrzucone reklamy................................................................................................... 48
Moja historia zmian .................................................................................................. 48
Narz ħ dzie podgl Ģ du reklam ...................................................................................... 49
Pobierz Edytor AdWords .......................................................................................... 49
Raporty.......................................................................................................................... 50
Najwa Ň niejsze typy raportów.................................................................................... 52
Ustawienia zaawansowane........................................................................................ 53
Eksport raportu.......................................................................................................... 53
Moje konto .................................................................................................................... 54
Podsumowanie płatno Ļ ci........................................................................................... 54
Preferencje płatno Ļ ci ................................................................................................. 55
Dost ħ p ....................................................................................................................... 56
Preferencje konta ...................................................................................................... 57
Podstawowe elementy reklamy AdWords ........................................................................ 58
1
Słowa kluczowe ............................................................................................................ 58
Opcje dopasowania słów kluczowych w Google AdWords ..................................... 58
Wykluczaj Ģ ce słowa kluczowe ................................................................................. 60
Podstawowe kryteria wyboru słów kluczowych....................................................... 61
Koszt reklamy AdWords............................................................................................... 64
Wynik Jako Ļ ci Google AdWords.................................................................................. 64
Szybkie sprawdzanie Wyniku Jako Ļ ci dla reklamy AdWords ................................. 65
Dokładne informacje o Wyniku Jako Ļ ci słów kluczowych na podstronie analizy
słów kluczowych....................................................................................................... 65
Algorytm dla wyników sponsorowanych ponad wynikami wyszukiwania.................. 68
Jak dosta ę si ħ z reklam Ģ ponad wyniki wyszukiwania ? .......................................... 68
Tworzenie kampanii linku sponsorowanego .................................................................... 69
Rozpoznanie rynku i konkurencji ................................................................................. 69
Rozpoznanie przewagi oferty i firmy ........................................................................... 70
Opracowanie struktury kampanii .................................................................................. 70
Wybór kierowania kampanii......................................................................................... 70
Opracowanie zestawu słów kluczowych ...................................................................... 71
7 kroków tworzenia słów kluczowych...................................................................... 72
Narz ħ dzia pozwalaj Ģ ce poszukiwa ę słów kluczowych............................................. 76
Ograniczenie zasi ħ gu kampanii .................................................................................... 77
Opracowanie tekstu reklamowego ................................................................................ 78
Tworzenie tekstu reklamowego reklamy AdWords ................................................. 78
Pogrubione wyrazy w tek Ļ cie reklamowym ............................................................. 79
Narz ħ dzie wstawiania słów kluczowych .................................................................. 79
11 efektywnych typów tekstów reklamowych AdWords ......................................... 81
Warto zapami ħ ta ę ...................................................................................................... 85
Optymalizacja strony docelowej reklamy..................................................................... 85
Optymalizacja strony docelowej - AdWords ............................................................ 85
Warto zapami ħ ta ę ...................................................................................................... 88
Wdro Ň enie kampanii ..................................................................................................... 89
Monitoring i optymalizowanie kampanii...................................................................... 89
Optymalizowanie kampanii na podstawie raportów..................................................... 89
Raport skuteczno Ļ ci słów kluczowych ..................................................................... 90
Raport AdWords - Skuteczno Ļę wyszukiwanego hasła............................................ 92
Skuteczno Ļę kampanii............................................................................................... 95
Optymalizacja kampanii - zapami ħ taj....................................................................... 95
Zaawansowane tworzenie kampanii Google AdWords .................................................... 96
Edytor AdWords - wprowadzenie ............................................................................... 96
Co oferuje edytor AdWords? .................................................................................... 96
Sk Ģ d mo Ň na Ļ ci Ģ gn Ģę edytor AdWords?................................................................... 97
Przydatne linki i pomoc online ................................................................................. 97
Praktyczne tworzenie kampanii AdWords przy pomocy Edytora AdWords ............... 97
Podstawy ................................................................................................................... 97
Import danych do kampanii z Excela........................................................................ 98
Dodawanie wielu tekstów reklamowych do edytora ................................................ 99
2
Najwa Ň niejsze poj ħ cia do zapami ħ tania
CPC – ( z ang. cost per click) model reklamy w Internecie, gdzie reklamodawca płaci za
ka Ň de klikni ħ cie w swoj Ģ reklam ħ
CPM – ( z ang. cost per mile) model reklamy w Internecie, gdzie reklamodawca płaci za
1000 wy Ļ wietle ı swojej reklamy
Google AdWords – nazwa programu reklamowego Google obejmuj Ģ cego wy Ļ wietlanie
reklamy w obr ħ bie wyników wyszukiwarki Google jak równie Ň w obr ħ bie stron
internetowych stowarzyszonych z Google (Sie ę Partnerska).
Docelowy adres URL - docelowy adres URL jest to dokładny adres na stronie
internetowej reklamodawcy, na któr Ģ u Ň ytkownicy przechodz Ģ po klikni ħ ciu reklamy
Google AWords. U Ň ytkownicy nie widz Ģ docelowego adresu URL w reklamie AdWords,
poprzez co mo Ň e on kierowa ę ich na okre Ļ lon Ģ podstron ħ w obr ħ bie witryny
reklamodawcy.
Konwersja - w przypadku reklam internetowych konwersja nast ħ puje wtedy, gdy po
klikni ħ ciu reklamy u Ň ytkownik wykonuje zdefiniowan Ģ wcze Ļ niej przez nas akcj ħ (np.
dokonuje zakupu produktu, zapisuje si ħ na newsletter, pozostawia dane kontaktowe i itp.
Maksymalny koszt klikni ħ cia CPC to najwy Ň sza kwota, jak Ģ reklamodawca zgadza si ħ
zapłaci ę za jedno klikni ħ cie reklamy, przy czym ko ı cowy koszt klikni ħ cia jest ustalany w
drodze aukcji (jest niemal zawsze ni Ň szy od maksymalnej ceny ofertowej). Maksymalny
koszt klikni ħ ica CPC mo Ň e by ę ustawiony dla grupy reklam lub dla poszczególnych słów
kluczowych.
Ranking reklamy kierowanej na słowa kluczowe okre Ļ la jej pozycj ħ w wynikach
sponsorowanych Google. Ranking takiej reklamy jest iloczynem maksymalnej stawki za
klikni ħ cie (maksymalnego CPC) i Wyniku Jako Ļ ci tego słowa kluczowego.
Sie ę Partnerska - Sie ę Partnerska obejmuje w Polsce tysi Ģ ce witryn, serwisów
informacyjnych i blogów, które współdziałaj Ģ z Google w zakresie wy Ļ wietlania
kierowanych reklam AdWords.
Sie ę Wyszukiwania – partnerzy Google, na których witrynach w wynikach wyszukiwania
pojawiaj Ģ si ħ reklamy Google AdWords (np. wynik wyszukiwania Gazeta.pl)
3
Słowa kluczowe - wyrazy lub frazy, które okre Ļ laj Ģ Twój biznes i to, czym si ħ Twoja
firma zajmuje. U Ň ytkownicy Internetu wyszukuj Ģ w wyszukiwarkach internetowych
produkty i usługi wła Ļ nie za pomoc Ģ słów kluczowych.
Przykład:
Dla zakładu fryzjerskiego w Krakowie słowami kluczowymi (zwanymi te Ň
frazami kluczowymi) mog Ģ by ę : „zakłady fryzjerskie”, „fryzjerzy”, „strzy Ň enie włosów
Kraków”, „fryzjerzy Kraków”, „zakłady fryzjerskie Kraków”, „fryzjerstwo Kraków”,
„fryzury Ļ lubne Kraków”, „modelowanie włosów Kraków” i itp.
Szacunkowa stawka za pierwsz Ģ stron ħ - parametr, zwany równie Ň szacunkow Ģ stawk Ģ
za pierwsz Ģ stron ħ , okre Ļ la w przybli Ň eniu stawk ħ kosztu klikni ħ cia (CPC) wystarczaj Ģ c Ģ
do umieszczenia reklamy na dane słowo kluczowe na pierwszej stronie wyników
wyszukiwania Google. Szacunki s Ģ oparte na Wyniku jako Ļ ci i bie ŇĢ cej konkurencji
reklamodawców o dane słowo kluczowe
Współczynnik klikalno Ļ ci (CTR) - wyra Ň ona w procentach liczba klikni ħę reklamy
podzielona przez liczb ħ jej wy Ļ wietle ı (np. 50 klikni ħę i 1000 wy Ļ wietle ı tworzy CTR
5%)
Wykluczaj Ģ ce słowa kluczowe kampanii - zdefiniowane przez reklamodawc ħ AdWords
słowa kluczowe, na które na pewno nie pojawi si ħ jego reklama AdWords.
Wynik Jako Ļ ci w Google i sieci wyszukiwania - parametr przypisany do poszczególnych
słów kluczowych kampanii AdWords, do którego obliczenia wykorzystuje si ħ wiele
czynników. Parametr ten jest wyznacznikiem trafno Ļ ci słowa kluczowego w danej grupie
reklamowej AdWords do pozostałych słów kluczowych tej grupy reklamowej, tekstu
reklamowego oraz dla zapytania wprowadzanego przez u Ň ytkownika. Im wy Ň szy Wynik
Jako Ļ ci słowa kluczowego, tym ni Ň sza jego Szacunkowa stawka za pierwsz Ģ stron ħ i
lepsza pozycja reklamy.
Wynik Jako Ļ ci w sieci partnerskiej - parametr przypisany do poszczególnych grup
reklamowych kampanii AdWords, do którego obliczenia wykorzystuje si ħ wiele
czynników. Parametr ten jest wyznacznikiem trafno Ļ ci danej reklamy AdWords dla
konkretnej strony w Sieci Partnerskiej Google. Im wy Ň szy Wynik Jako Ļ ci reklamy, tym
wi ħ ksze prawdopodobie ı stwo, Ň e reklama b ħ dzie wy Ļ wietlana na stronie w Sieci
Partnerskiej i wy Ň sza b ħ dzie jej pozycja.
Wy Ļ wietlany adres URL - j est to adres strony internetowej wy Ļ wietlany u Ň ytkownikom
w reklamie AdWords w celu identyfikacji witryny, do której przejd Ģ po klikni ħ ciu
reklamy. Zielony tekst w poni Ň szej reklamie poni Ň ej to wy Ļ wietlany adres URL..
Reklamy w Google
Chcesz szybkich wyników?
Utwórz kampani ħ dzisiaj!
adwords.google.pl
4
Podstawy i wprowadzenie
Co to jest reklama Google AdWords ?
Reklama Google AdWords to płatna reklama w wyszukiwarce Google i na Stronach z
Tre Ļ ci Ģ Google. Cały przewodnik po Ļ wi ħ cony jest reklamie tekstowej, graficznej i video
Google AdWords.
Wygl Ģ d reklamy AdWords
Reklama Adwords składa si ħ z czterech elementów:
nagłówek, który mo Ň e mie ę do 25 znaków;
wła Ļ ciwy tekst reklamy, składaj Ģ cy si ħ z dwóch linijek tekstu, z których ka Ň da
mo Ň e mie ę do 35 znaków;
adres docelowy reklamy, pod który trafiaj Ģ u Ň ytkownicy, którzy klikn Ģ reklam ħ
(w samym linku AdWords adres ten nie jest widoczny dla u Ň ytkownika)
adres strony internetowej wy Ļ wietlany na samej reklamie (tzw. adres wy Ļ wietlany
reklamy), którego długo Ļę równie Ň jest ograniczona limitem 35 znaków
Tworz Ģ c tekst reklamowy reklam AdWords trzeba pami ħ ta ę o tym, Ň e Google ma do Ļę
restrykcyjn Ģ polityk ħ zatwierdzania tekstu reklamowego.
Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google
AdWords
Aby Twój tekst reklamowy został dopuszczony do wy Ļ wietlania:
musi by ę poprawnie gramatyczny i ortograficznie (niedopuszczalne jest skracanie
5
56702456.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin