spiewnik_2007.pdf

(1890 KB) Pobierz
QPrint
Matka Pana
3
20519096.002.png
II Ogólnopolskie Michalickie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne
4
20519096.003.png
Matka Pana
2. Wœród czystych duchów w obliczu Pana
Tyœ Przenajœwiêtsza, Niepokalan.
Jak poœród kwiatów wonna lilija.
Jak wœród gwiazd zorza. Zdrowaœ Maryja.
3. Ty, coœ karmi³a œwiata Zbawienie,
Ty nam jak Matka daj po¿ywienie.
Niech brak ¿ywnoœci nas nie zabija.
Broñ nas od g³odu. Zdrowaœ Maryja.
5
20519096.004.png
II Ogólnopolskie Michalickie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne
6
20519096.005.png
Matka Pana
2. B¹dŸ¿e pozdrowione, drzewo ¿ywota!
Niech kwitnie niewinnoϾ, anielska cnota.
3. B¹dŸ¿e pozdrowiony, Baranku Bo¿y,
Zbaw nas, gdy miecz Pañski na z³ych siê sro¿y!
4. B¹dŸ¿e pozdrowiony, Anielski Chlebie!
W tym tu sakramencie wielbimy Ciebie!
5. B¹dŸ¿e pozdrowiona, œwiêta krynico!
Serce Przenajœwiêtsze, ³aski œwi¹tnico!
6. B¹dŸ¿e pozdrowiony, Boski Kap³anie!
Przyjm nasze ofiary, us³ysz b³aganie!
7. B¹dŸ¿e pozdrowiona, ¿ywa Ofiaro!
Broñ nas przed doczesn¹ i wieczn¹ kar¹!
8. B¹dŸ¿e pozdrowiony, Dobry Pasterzu!
Tyœ da³ duszê swoj¹ za nas na krzy¿u!
9. B¹dŸ¿e pozdrowiony, wszechmocny Bo¿e!
Ju¿ Ciê kocham szczerze, jak serce mo¿e!
7
20519096.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin