DORADZTWO.pdf

(52 KB) Pobierz
40194679 UNPDF
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl
"Doradztwo zawodowe w procesie kreowania indywidualnej ¶cie¿ki kariery
zawodowej" - Anna Małecka
1. Doradztwo - interpretacja, pojêcia
Otaczaj±ca nas rzeczywisto¶æ ulega ci±głym zmianom. Odnalezienie siê w niej jest dla niektórych coraz
trudniejszym zadaniem, ale jest mo¿liwe dziêki odpowiedniemu podej¶ciu do otoczenia i własnych
kompetencji. Tak trudna sytuacja sprzyja powstawaniu ró¿norodnych form wsparcia. Chodzi zarówno o
wsparcie emocjonalne, moralne oraz intelektualne. Tak± formê wsparcia oferuj± profesjonali¶ci
zatrudnieni w ró¿nego rodzaju instytucjach lub specjalnie do tego celu powołanych firmach i placówkach.
Termin doradztwo uto¿samiany jest z terminem poradnictwo. Czasem u¿ywane s± zamiennie. Według M.
Czerepaniak-Walczak doradztwo jest procesem społecznym, który przebiega w interakcji
dwupodmiotowej. Jego wyró¿nikami s±: dobrowolno¶æ, dialog, spotkanie podmiotów, prowadz±ce do
zmiany w ka¿dym z nich i w ich poło¿eniu. Celem tak pojmowanego doradztwa jest wspomaganie
człowieka w samodzielnym osi±ganiu przez niego dojrzało¶ci poprzez rozwijanie racjonalno¶ci,
krytycyzmu i odwagi w ocenie i wyborach. Jest ¶rodkiem i o¶rodkiem emancypowania siê podmiotu od
odczuwanych i u¶wiadomionych sobie ograniczeñ i opresji. Znamienne jest to, ¿e zarówno decyzja o
zasiêgniêciu rady, jak i sposób wykorzystania jej w okre¶lonych sytuacjach jest wynikiem samodzielnego
wyboru."[1]
Doradztwo zazwyczaj kojarzone jest z prac± specjalnie przygotowanych doradców zatrudnionych w
ró¿nych placówkach. Działalno¶æ doradcy mo¿e byæ przeprowadzana w dwóch ró¿nych układach. Mo¿e
byæ to układ dwuosobowy, gdzie udział w spotkaniu ma tylko doradca i jego klient oraz grupa
problemowa, gdzie spotyka siê z doradc± grupa osób zainteresowanych t± sam± problematyk±. Podczas
procesu doradztwa indywidualnego prowadzone s± konsultacje, podczas których doradca wspólnie z
klientem wybiera najbardziej korzystne rozwi±zanie dla niego w konkretnej sytuacji. W czasie spotkania z
grup± problemow± zadaniem doradcy jest przekazanie wiedzy na konkretny temat oraz omówienie i
wybranie odpowiednich sposobów zwiêkszania szans klientów na rozwi±zanie niekorzystnej sytuacji oraz
zdobycie odpowiednich umiejêtno¶ci budowania mocnej pozycji. Ponadto działalno¶æ doradcy mo¿e mieæ
równie¿ charakter masowy. Taki charakter działalno¶ci realizowany mo¿e byæ, np. w postaci
przekazywanych informacji, wskazówek i swego rodzaju instrukcji poprzez ¶rodki masowej komunikacji.
Patrz±c na proces doradztwa z tej perspektywy dochodzimy do wniosku, ¿e doradztwo jako takie jest w
pewnym stopniu dyrektywne, steruj±ce. Opiera siê na kierowaniu jako sposobie na wywoływanie zmian u
osób radz±cych siê, przekonywaniu, perswazji jako łagodniejszej formie przekonywania, pouczaniu,
dostarczaniu racjonalnych informacji oraz podawaniu ¶cisłych instrukcji. W doradztwie niekwestionowana
jest przewaga kompetencyjna doradcy.
Nigdzie nie ma dokładnie opisanego krok po kroku wzorca zachowania siê doradcy podczas
przeprowadzania konsultacji z klientem. Jednak mimo wszystko istniej± pewne stosowane przez
doradców sposoby efektywnego działania. Jest to np. udzielanie informacji, negocjowanie, stawianie
http://www.doradca-zawodowy.pl
Kreator PDF
Utworzono 26 November, 2008, 17:53
40194679.004.png
 
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl
swego rodzaju diagnozy oraz podawanie instrukcji.
W procesie doradztwa niezwykle istotnymi składnikami s± niew±tpliwie stosunek doradcy do samego
siebie, czyli do tego co potrafi, co umie i co wie oraz jego stosunek do klientów, którzy chc± skorzystaæ z
jego wiedzy i umiejêtno¶ci.
Ka¿dy doradca przyjmuje pewn± teoriê osobowo¶ci, która warunkuje to, w jaki sposób postêpuje podczas
procesu doradczego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e doradcy s± tylko lud¼mi i podobnie jak inni oceniaj± i
etykietuj±" swoich klientów, przypinaj±c im w jaki¶ sposób łatkê", tworz± wstêpny wizerunek osoby, z
któr± pracuj±. Robi± to na podstawie niewielkiej ilo¶ci informacji o kliencie. Podobne procesy zachodz± w
odwrotn± stronê. Klient równie¿ ocenia swojego doradcê.
Wydawaæ by siê mogło, ¿e przedstawione powy¿ej spojrzenie na doradztwo, nie do koñca odzwierciedla
pracê doradcy personalnego. Zazwyczaj doradca prowadzi dialog z klientem i to wła¶nie tego klienta
naprowadza na rozwi±zanie jego problemu. Doradca personalny natomiast próbuje rozwi±zaæ problem
swojego klienta-pracodawcy poprzez kontakt nie tylko z nim, ale głównie z innymi uczestnikami procesu,
czyli kandydatami na wolne miejsce pracy. Nie oznacza to wcale, ¿e nazwa zawodu - doradztwo
personalne jest błêdna i niezgodna z definicj± doradztwa. Jest to po prostu inne spojrzenie na proces
doradztwa.
2. Zarys rozwoju kariery zawodowej
Rozwój kariery zawodowej mo¿emy rozpatrywaæ pod wzglêdem indywidualnego rozwoju zawodowego
jednostki lub z przyjêtym modelem polityki personalnej firmy, w której pracujemy. O ile pracownik mo¿e
w miarê samodzielnie planowaæ swoj± karierê zawodow±, o tyle proces zarz±dzania karier± zawodow±
jest domen± przedsiêbiorstwa. Planowanie kariery jest procesem, w którym pracownik identyfikuje i
podejmuje działania, skierowane na osi±gniêcie swoich celów zawodowych. Zarz±dzanie karier±
zawodow± polega natomiast na wyborze, ocenie i stworzeniu mo¿liwo¶ci do rozwijania przez
przedsiêbiorstwo kompetencji pracowników tak, aby zapewniæ sobie grupê specjalistów zdolnych
zaspokoiæ potrzeby przedsiêbiorstwa - obecnie i w przyszło¶ci. Obydwa te procesy spaja okre¶lenie
rozwój kariery zawodowej, które ł±czy oczekiwania i plany pracownika, z polityk± personaln± firmy.
Bliskim pojêciu kariery zawodowej jest samorozwój. Jest to proces zdobywania nowych do¶wiadczeñ,
umiejêtno¶ci i wiedzy oraz kształtowanie postaw, które pozwalaj± zgłêbiæ własny potencjał, a tym samym
zdiagnozowaæ i wykorzystaæ sytuacjê, w której siê znale¼li¶my. Dziêki temu wzrasta pewno¶æ siebie,
komfort ¿ycia oraz zdolno¶æ panowania.
2.1. Kariera zawodowa - system pojêæ
Literatura przedmiotu jest bogata i mo¿na znale¼æ szereg, czasem bardzo ró¿nych spojrzeñ na karierê
zawodow±. Tradycyjne pojmowanie kariery zawodowej to ci±g pełnionych funkcji, zajmowanych pozycji i
stanowisk pracy. Zgoła ró¿ne podej¶cie uznawane za współczesne, karier± nazywa główny kierunek
http://www.doradca-zawodowy.pl
Kreator PDF
Utworzono 26 November, 2008, 17:53
40194679.005.png
 
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl
rozwoju człowieka, który dana jednostka indywidualnie, ¶wiadomie realizuje na przestrzeni całego ¿ycia.
Rozwój człowieka trwa przez całe ¿ycie, a odzwierciedleniem tego faktu jest realizowana przez niego
kariera ¿yciowa, której istotnym elementem jest kariera zawodowa.[2]
Definicja kariery zawodowej zaproponowana przez J. Szczupañskiego[3] jest daleko szersza od innych
proponowanych w literaturze. Pozwala rozpatrywaæ j± w ujêciu bardziej kompletnym: kariera zawodowa
to sekwencja postaw (w tym komponenty: poznawczej, behawioralnej, afektywno-oceniaj±cej), aktów
zachowañ oraz ró¿nych form aktywno¶ci zawodowej na przestrzeni swojego całego dorobku zawodowego.
Najczê¶ciej cytowan± definicj± kariery jest propozycja D. E. Supera z 1976 r., według której kariera jest
polem zdarzeñ składaj±cych siê na ¿ycie; sekwencj± kolejnych prac zawodowych i innych ról ¿yciowych,
których poł±czenie wyra¿a poziom zaanga¿owania danej osoby w pracê w jej ogólnym wzorcu
samorozwoju; seria stanowisk, na których otrzymuje wynagrodzenie lub nie, zajmowanych przez dan±
osobê od okresu młodzieñczego do okresu emerytalnego, w której zawód jest tylko jednym z wielu
poł±czeñ ról zwi±zanych z t± prac±, takich jak rola ucznia, pracownika czy emeryta, z rolami
pozazawodowymi, takimi jak rola w rodzinie czy społeczeñstwie. O karierach mo¿emy mówiæ tylko wtedy,
gdy kto¶ d±¿y do ich rozwoju; kariery s± osobocentryczne".[4]
Kariera w innym ujêciu behawioralnym to swoiste poł±czenie pomiêdzy tym, co dana osoba robi, a tym
jak siebie postrzega. Kariera składa siê z powi±zanych w czasie odczuæ na temat własnego ja"
przeło¿onych na działania i wyniki. Kariera okre¶la sposób, w jaki dana osoba rozumie sam± siebie w
kontek¶cie jej ¶rodowiska społecznego - jej przyszłych planów, dotychczasowych osi±gniêæ i
niepowodzeñ, aktualnych cech i kompetencji".[5]
Pojêcie kariery (z jêzyka łaciñskiego cirrus - wóz) wystêpuje w ró¿nych kontekstach i pełni ró¿ne funkcje.
Oznaczaæ mo¿e funkcjonuj±ce w danym społeczeñstwie modele ¿yciowego sukcesu ukierunkowuj±ce
ludzkie działania. W znaczeniu socjologicznym, kariera to termin odnosz±cy siê do pewnej strefy
obiektywnych faktów społecznych - zmiany pozycji społecznej jednostek, z reguły z ni¿szych na wy¿sze
(Bauman, 1960). W przypadku kariery zawodowej zmiany te odnosz± siê do zmiany pozycji zawodowej.
Według E. Rokickiej (1995) kariera zawodowa to sekwencja ról i pozycji zawodowych obejmowanych
przez jednostki w ró¿nych fazach cyklu ¿yciowego". W tym znaczeniu kariera jest wiêc, biografi±
zawodow±, wspinaniem siê poprzez szereg pozycji zawodowych uło¿onych w hierarchii pionowej, z
których ka¿da nastêpna znajduje siê wy¿ej od poprzednich w odczuciu społecznym, opartym na miarach
presti¿u społecznego, bogactwa, sławy itd. (Najduchowska, 1969). Termin kariera zawodowa najczê¶ciej
u¿ywany jest dla okre¶lenia tego, co chce siê osi±gn±æ na drodze zawodowej.
Aspektami kariery zawodowej zajmuje siê obecnie wiele dyscyplin wiedzy, nazwijmy je ogólnie naukami o
zachowaniu człowieka w pracy, w skład tych nauk wł±czamy: psychologiê zarz±dzania, socjologiê
organizacji i pracy, pedagogikê pracy.
2.2. Etapy kariery zawodowej
http://www.doradca-zawodowy.pl
Kreator PDF
Utworzono 26 November, 2008, 17:53
40194679.001.png
 
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl
1. Poszukiwanie - w polskich warunkach oznacza okres do 25 roku ¿ycia. Na tym poziomie decydujemy
siê na wybór ¶cie¿ki kształcenia, który pó¼niej bêdzie miał decyduj±ce znaczenie dla wykonywanej pracy.
2. ¦rodkowa kariera - na tym etapie przeprowadzana jest samoocena zarówno swojej pracy zawodowej,
jak i efektów całego swojego dotychczasowego ¿ycia, równie¿ rodzinnego.
3. Pó¼na kariera - etap, na którym przekazujesz swoje do¶wiadczenie zawodowe młodszym
współpracownikom.
4. Schyłek kariery - etap koñcowy pracy zawodowej, czêsto przej¶cie na emeryturê.
Tabela 1. Schemat porównawczy niektórych koncepcji rozwoju kariery zawodowej
I koncepcja
(Miller i Fromm, 1951)
I etap: przygotowanie do pracy (0-15 lat) II etap: pocz±tek pracy (16-18 lat)
III etap: próby (19-24 lata)
http://www.doradca-zawodowy.pl
Kreator PDF
Utworzono 26 November, 2008, 17:53
40194679.002.png
 
Poradnictwo w sieci - http://www.doradca-zawodowy.pl
IV etap: stabilizacja (35-64 lat)
V etap: spoczynek (65 i wiêcej)
II koncepcja
(Hall i Nougoim, 1968)
I etap: przed prac± (0-25 lat)
II etap: wprowadzenie do pracy (15-30 lat)
III etap: osi±gniêcia w pracy (31-45 lat) IV etap: utrzymywanie osi±gniêæ (46-65 lat)
V etap: schyłek (65 i wiêcej)
III koncepcja
(Weber, 1979)
http://www.doradca-zawodowy.pl
Kreator PDF
Utworzono 26 November, 2008, 17:53
40194679.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin