Doradztwo_zawodowe.pdf

(2129 KB) Pobierz
47984554 UNPDF
Anna Paszkowska-Rogacz
El˙bieta Olczak
Ewa Kownacka
Dominika Cie´likowska
Doradztwo zawodowe
a wyzwania
mi ˛ dzykulturowe
Recenzja
prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczy´ ska
prof. dr hab. Paweł Boski
Opracowanie redakcyjne
Marzanna Rymsza-Leociak
Projekt graficzny okładki
Piotr Raurowicz
Publikacja wydana przy wsparciu Wsp´ lnot Europejskich w ramach Programu Leonardo da
Vinci. Tre´´ publikacji nie ma na celu wyra˙enia stanowiska Komisji Europejskiej. Instytucja ta
nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno´ci za tre´´ publikacji.
©
Copyright by
Krajowy O´rodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Warszawa 2006
ISBN 83-88780-76-X
KOWEZiU
02-637 Warszawa, ul. Sparta´ ska 1B
tel. (+48 22) 844 34 38, faks (+48 22) 646 52 51
e-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
http://www.koweziu.edu.pl
Skład i łamanie: PAJ-Press SC, Tomasz´w Maz.
Druk: Zakłady Graficzne MOMAG, Tomasz´w Maz.
SPIS TRE ´ CI
Wprowadzenie ..................................................................................... 5 – 10
Anna Paszkowska-Rogacz, Dominika Cie´likowska
CZE˛ ´´ I
Doradztwo mie˛dzykulturowe ........................................................... 11 – 21
Anna Paszkowska-Rogacz
I. 1. Doradztwo mi˛dzykulturowe na ´wiecie
I. 2. Poradnictwo mi˛dzykulturowe w Polsce
CZE˛ ´´ II
R´˙nice kulturowe w funkcjonowaniu człowieka ......................... 23 – 38
El˙bieta Olczak
II. 1. Czym jest „kultura”?
II. 2. R´˙nice kulturowe w funkcjonowaniu społecznym człowieka
II. 2.a. Polichroniczno´´ i monochroniczno´´ oraz wysoko- i niskokon-
tekstowo´´ według Edwarda T. Halla
II. 2.b. Projekt GLOBE
CZE˛ ´´ III
Od szoku do adaptacji: psychologiczne konsekwencje
wyjazdu za granice˛ ........................................................................... 39 – 63
Ewa Kownacka
III. 1. Wprowadzenie
III. 2. Zmiana kultury – czemu to takie trudne?
III. 2.a. Ska˛d wiemy, ˙e to takie trudne?
III. 2.b. Szok kulturowy – czyli jaki?
III. 2.c Adaptacja a zmiany w ´rodowisku fizycznym człowieka
III. 2.d. Akulturacja jako wyzwanie społeczne
III. 2.e. Akulturacja jako wyzwanie psychologiczne
III. 3. Dynamika stresu akulturacyjnego
III. 3.a. Mo˙liwe fazy szoku kulturowego
III. 4. Kiedy minie pierwszy szok, czyli strategie akulturacyjne
CZE˛ ´´ IV
Problemy integracji os´b odmiennych kulturowo ........................ 65 – 90
Dominika Cie´likowska
IV. 1. Bariery integracji – perspektywa obcokrajowc´w
IV. 2. Bariery integracji po stronie społecze´ stwa przyjmuja˛cego
IV. 3. Pokonywanie barier instytucjonalnych – przykłady dobrych praktyk
IV. 4. Edukacja mi˛dzykulturowa w doradztwie zawodowym
IV. 4.a. Cele edukacji mi ˛ dzykulturowej: ´wiadomo´´ – wiedza
– umiej˛tno´ci
IV. 4.b. Organizacja projekt´w edukacji mi˛dzykulturowej
IV. 4.c. Metody pracy nauczyciela mi˛dzykulturowego
CZE˛ ´´ V
Praktyczne umieje˛tno´ci mie˛dzykulturowe
doradcy zawodowego ...................................................................... 91 – 106
Anna Paszkowska – Rogacz
V. 1. Kontakt i komunikacja mi˛dzykulturowa
V. 2. Metody kulturowej adaptacji narz˛dzi diagnostycznych
ANEKS A
Kompetencje mie˛dzykulturowe w doradztwie .......................... 107 – 110
Anna Paszkowska-Rogacz
SPIS TABEL, RYSUNK ´ W I RAMEK ................................... 111 – 112
Anna Paszkowska-Rogacz
Dominika Cie´likowska
Wprowadzenie
Poj˛cia doradztwa „zorientowanego kulturowo”, „wielokulturowego”, „mi˛-
dzkulturowego” lub „mi ˛ dzynarodowego” zaistniały w teorii i praktyce dorad-
czej wraz z rozkwitem wszelkich form ´wiatowej komunikacji, ale r´wnie˙
wwynikuproces´w migracyjnych i polityki mobilno´ci zawodowej, kt´rej
efektem jest legalne zatrudnianie przedstawicieli obcych pa´stw w wi˛kszo´ci
bran˙. Dane dotycza˛ce zatrudniania obcokrajowc´w w krajach Unii Europejs-
kiej (www.uni-saarland.de/z-einr/efb/AHOI/Lima/Links/Statistics.html) poka-
zuja ˛ wprost proporcjonalna ˛ zale˙no´´ pomi ˛ dzy liczba ˛ zatrudnionych obco-
krajowc´w a zamo˙no´cia ˛ pa´ stw przyjmuja ˛ cych. Na przykład du˙y procent
obcokrajowc´w zatrudniaja˛ firmy na terenie Niemiec (9,1%), Austrii (10%)
i Luksemburga (53,8%), mniejszy natomiast ich odsetek pojawia si˛ na
rynkach pracy Hiszpanii (1%), Finlandii (1,4%) i Grecji (1,8%). ´ wiadczyc´to
mo˙e o dwukierunkowej zale˙no´ci – z jednej strony zapotrzebowanie na
pracownik´w wywołane jest przez koniunktur˛ ekonomiczna˛ danego kraju,
a z drugiej obecno´´ obcokrajowc´w na rynku pracy mo˙e r´wnie˙ poprawia´
sytuacj ˛ ekonomiczna ˛ pa´ stwa. Zjawisko to jest wspierane przez naturalne
da˛˙enie pracownik´w do poprawienia swoich warunk´w pracy i poziomu ˙ycia.
Dzi˛ki cyrkulacji na rynku pracy, moga˛ zdoby´ nowe umiej˛tno´ci i do´wiad-
czenie oraz w naturalny spos´b wej´´ w kolejne stadium kariery zawodowej.
Wspomagaja˛c ten proces Komisja Europejska ogłosiła rok 2006 Europejskim
Rokiem Mobilno´ci Pracownik´w. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim
rozw´j ´wiadomo´ci pracownik´w co do prawa swobodnego przemieszczania
si ˛ , korzy´ci i koszt´w z tym zwia ˛ zanych oraz działalno´ci słu˙b wspieraja ˛ -
cych mobilno´´ pracownik´w (www.mgip.gov.pl/ermp).
R´˙norodno´´ kulturowa, kt´ ra w wielu krajach ju˙ od dłu˙szego czasu jest
faktem w´r´d zatrudnionych, postawiła przed doradcami zawodowymi nowe
zadania. Nie ulega wa˛tpliwo´ci, ˙e opanowanie tak zwanych „kompetencji
mi˛dzykulturowych” weszło do kanonu umiej˛tno´ci doradczych (Palmer
i Laungani, 1999; Artur i Januszkowski, 2001, Estrada, Durlak i Juarez, 2002;
Flores i Heppner, 2002). Zacz˛ły si˛ r´wnie˙ ukazywa´ czasopisma naukowe
po´wi˛cone problematyce dialogu mi˛dzkulturowego w doradztwie (np.
Journal of Multicultural Counseling and Developmen ). Powstały tak˙e pro-
gramy szkoleniowe propaguja˛ce ´wiadomo´´ kulturowa˛ w´r´d doradc´w
Zgłoś jeśli naruszono regulamin