Praktyczne porady domowe.txt

(27 KB) Pobierz
Praktyczne porady domowe
Porady zebrane ze starych wiek�w, ale te� i ca�kiem nowe. Przy niekt�rych poradach widniej� daty oznaczaj�ce rok wydania publikacji, z kt�rej zosta�y zaczerpni�te, cho� znane mog�y by� ju� du�o wcze�niej. Sposoby na choroby podajemy jedynie w celach informacyjnych. Pami�ta� nale�y, �e dzisiaj z chorobami chodzi si� do lekarza. Ludowe sposoby by�y dobre, gdy do najbli�szego trzeba by�o jecha� kilka dni. 


Astma
przeciwko
wygotowa� w winie i miodzie m�ode li�cie pokrzywy. Otrzyman� substancj� je�� po troch�. (lud.)

Alkohol
unikn�� zawrot�w g�owy podczas picia
co pewien czas prze�uwa� ziarenko kawy.
mikstura na kaca
szklanka wody z �y�eczk� sody oczyszczonej i sokiem z ca�ej cytryny. 

Bambus
czyszczenie
do konserwacji i czyszczenia powinno stosowa� si� wod� z sol�. 

Bezsenno��
lekki �rodek -wieczorem wypi� szklank� mleka, mo�na z miodem.

B�l g�owy
aby usun��
kawa z cytryn� lub - mocniejsze - aspiryn�.
stare sposoby
-przyk�adanie pijawek
-trzyma� nogi przez p� godziny w gor�cym piasku
-smarowa� skronie chinin�. (1857)

B�l w�troby
aby usun��
je�� �wie��, s�odk�, zupe�nie rozgotowan� kapust� z mas�em. (1928)

B�l z�b�w
dora�ny efekt
do dziury w�o�y� kawa�ek aspiryny i potrzyma� do rozpuszczenia. 
usuwanie b�lu
zrobi� z gazety tr�jk�tny rulon, postawi� na talerzu, podpali�. Pod talerzem zbierze si� osad, kt�ry nale�y zeskroba� i w�o�y� na dziurawego z�ba. Jest to metoda drastyczna, a otrzymana substancja jest truj�ca - dlatego nale�y j� stosowa� w ostateczno�ci i z umiarem. 
przeciwb�lowo i przeciw zapalnie
�u� go�dziki (przypraw�)c

B�l �o��dka
aby usun��
nosi� na brzuchu flanel� i smarowa� brzuch kolistymi ruchami oliw� z terpentyn�. (1928)

Cebula
aby nie piek�y oczy podczas krojenia
ko�o miejsca pracy zapali� ogie�. (1930)

Cerata
zmi�kczanie
co jaki� czas przemywa� wod� z mlekiem (p� na p�).

Chleb
aby by� �wie�y
do pojemnika nale�y w�o�y� po��wk� jab�ka albo kilka plasterk�w surowego ziemniaka.
�wie�y po zamro�eniu
uzyska� to mo�na zwil�aj�c go przed pogrzaniem w piekarniku wod� lub wod� z mlekiem. 

Chrom
czyszczenie powierzchni chromowanych
przetrze� naft� lub zmywaczem do paznokci.

Chwasty na �cie�ce
usuwanie
pola� osolonym wrz�tkiem.

Ciasto
rozwa�kowa� cienko
szczeg�lnie gdy si� lepi, po�o�y� pod sp�d pergamin. 
ochrona przed przypaleniem
pod form� rozsypa� w piekarniku troch� soli. 
gdy nie chce odej�� od formy
mo�na po�o�y� form� na mokrej �cierce.
gdy wyros�o a nie mo�na jeszcze piec
nale�y go przykry� zwil�onym pergaminem.

Cukier
otrzymywanie
mo�na go otrzyma� z wiosennego soku brzozy, kt�ry jest s�odki. Po zmieszaniu z wod� mo�na podda� go odparowywaniu i zag�szczaniu.

Cytrusy
Odm�adzanie zeschni�tych
w�o�y� ca�e na p� godziny do ciep�ej wody.

Czkawka
-za�y� 3-4 krople octu na �y�eczce cukru. (1857)
-napi� si� wody bior�c do ust przeciwleg�y brzeg kubka i mocno przechylaj�c do przodu. 

Czosnek
usuwanie zapachu
prze�u� listek pietruszki.

Diamenty
odr�nianie sztucznych
sztuczne diamenty w wodzie trac� po�ysk.

Drewno
ochrona przed zapaleniem
otynkowa� nast�puj�cym �rodkiem: 2 cz�ci popio�u drzewnego, 1 cz�� drobnego piasku i rozrobi� z olejem lnianym. Drewno smarowa� 3 razy (po raz pierwszy grubo). (1928)
utrudni� zapalenie
zanurzy� w odwarze czosnku. (1857)
drewno na deski wysuszy� mo�na szybko
obdzieraj�c na wiosn� pie� z kory. Po wydaniu na jesieni owoc�w drzewo �cina si� w zimie, a drewno jest wysuszone. Spos�b ten jest jednak do�� niemi�y. (1928)
polerowanie
trze� gar�ci� skrzypu polnego (tworzy politur�).
d�b i maho�
naciera� do po�ysku ciep�ym piwem.

Dywany
czyszczenie
rozrzuci� dobrze rozrobion� pian� z p�atk�w mydlanych, wyszczotkowa� i zebra� lignin�. (1985)
przywracanie kolor�w
rozsypa� kiszon� kapust�, a po chwili zebra� miote�k�.
czyszczenie ciemniejszych dywan�w
wyparzonymi listkami herbaty.
czyszczenie
naciera� wod� z octem (1 �y�ka/litr) lub amoniakiem (2 �y�ki/litr). (1985)
szybkie czyszczenie
rozrzuci� traw� i zamie��.
sier��
zebra� j� mo�na naj�atwiej mokr� g�bk�. 
przywracanie kolor�w
przetrze� dywan wod� z octem. 
fr�dzle
nie b�d� si� skleja�, je�li spryska si� je krochmalem. 
odplamianie
trudne i dziwne plamy z dywanu zejd� po spryskaniu go p�ynem do mycia szyb.

Fajans
hartowanie
w�o�y� naczynie do garnka, poprzek�adawszy sianem, a nast�pnie zala� wod� z popio�em i gotowa� przez p� godziny. Pozostawi� do ostygni�cia.(1857)

Filtr do kawy
zast�pczy
papierowy r�cznik.

Fugi
czyszczenie
na szmatk� na�o�y� roztw�r amoniaku lub zmoczony proszek do pieczenia.

Garnki gliniane
uczyni� mo�na trwa�ymi
smaruj�c je kilka razy klejem, a po wyschni�ciu olejem lnianym.(1928)

Grill, piekarnik
czyszczenie
posypa� sol�, podgrza� a� do zbr�zowienia i umy�.

Herbata
le�ne sposoby
-m�ode suszone w cieniu li�cie poziomek.(1928)
-naw�o� pospolita.
-owoce r�y.
-owoce g�ogu.
-owoce brusznicy.
-li�cie je�yn, malin.
-li�cie pokrzywy.
czyszczenie burego osadu po herbacie
pozostawi� w naczyniu na 2 godziny roztw�r proszku do pieczenia w wodzie (torebka na 1/2 litra).

Jaja
konserwowanie
w 10 funtach wody wapiennej rozpu�ci� 20 �ut�w soli kuchennej. U�o�y� jaja w s�ojach, zala� i wstawi� do piwnicy. Jaja trzymaj� �wie�o�� 7 miesi�cy. (1928)
aby nie pop�ka�y
przed gotowaniem nale�y lekko nak�u� szpilk� szerszy koniec lub do wody doda� troch� octu. Nie nale�y gotowa� jajek prosto z lod�wki.
jajko p�kni�te
aby je ugotowa�, nale�y potrzyma� je chwil� nad par�, tak aby wierzchnia warstwa bia�ka si� �ci�a.
krucha panierka
nale�y wla� do jajka kilka kropel oleju.

Jarzyny
oczy�ci� z robak�w
mo�na wk�adaj�c je na par� minut do wody z sol�. (1928)

Kafle, p�ytki
czyszczenie
-zmi�t� gazet� zanurzon� w roztworze salmiaku (chlorek amonu).
warstwa ochronna
szare myd�o czy�ci i konserwuje.
wiercenie dziur, tak by nie p�k�y
naklei� przylepiec, a nast�pnie za pomoc� gwo�dzia obt�uc lekko glazur�.

Kamie� z czajnika
usuwanie
podgrza� w czajniku (garnku) ocet rozcie�czony wod�. Odstawi� i wyla� po p� godziny (kamie� w pralce nie schodzi w ten spos�b).

Kaszel
aby si� go pozby�
-��tko ubi� z �y�k� oliwy, doda� 3 �y�ki miodu i kieliszek soku wi�niowego. (1928)
-kwiat dziewanny utarty z miodem.

Karaluchy
�apanie "na piwo"
w nocy ustawi� miseczk� z piwem lub mlekiem. W miseczce jednym ko�cem zanurzy� paski materia�u, tak aby owady mog�y po nich wej��. 
nie lubi� zapachu
sk�rek z og�rka.

Katar
nie dostanie si� kataru
je�li codziennie rano zmywa si� szyj� zimn� wod� i tak� wci�ga nosem. (1928)
aby si� go pozby�
rano natrze� stopy spirytusem z wod�.(1928)

Klej
do papieru, list�w
bia�ko tworzy klej, kt�ry nie puszcza nad par�.

Komary
uciekaj� od zapach�w
-olejku kamforowy.
-olejku go�dzikowego.
-palonego kwiatu czarnego bzu.
-octu.
-witaminy B.
-palonego jask�czego ziela.
Mo�na przygotowa� mieszank� z owych substancji, doda� do wazeliny lub kremu i natrze� si�. Komary lubi� natomiast zapach osoby, kt�ra zjad�a banana.

Kryszta�y
czyszczenie
szczoteczk� w ciep�ej wodzie, po czym zanurzy� w lekkim roztworze amoniaku. 

Kwiaty ci�te
od�wie�anie
-zwi�dni�tym skr�ci� �odygi i wstawi� do wody ze spirytusem kamforowym. (1928)
-wrzuci� do wody aspiryn�.
-w�o�y� ca�e do wanny z zimn� wod� (nie storczyki).
wydzielaj�ce sok
potrzyma� kilka minut �odyg� w gor�cej wodzie.
narcyzy
powinny sta� w ma�ej ilo�ci wody, bo robi� si� szkliste.
tulipany
co pewien czas przek�uwa� koniec �ody�ki szpilk� (odpowietrzanie).
storczyki
trzyma� w ciep�ej wodzie.
aby woda nie �mierdzia�a
wrzuci� do wazonu kawa�ek w�gla drzewnego.

Linoleum
czyszczenie
wod� z naft� albo mlekiem, a po umyciu zawsze przetrze� do sucha.

Liszaje
pozbywanie si�
smarowa� �wie�ym sokiem wyp�ywaj�cym z �odygi jask�czego ziela (glistnik).

Lod�wka
pozbywanie si� przykrego zapachu
-do �rodka wstawi� talerzyk z proszkiem do pieczenia (wymienia� co 2 tygodnie).
-zostawi� w lod�wce przekrojone jab�ko.
-po rozmro�eniu umy� wod� z octem.

Lustra
czy�ci si�
kred� rozrobion� ze spirytusem.(1928)

�upie�
usuwanie
li�ci pokrzywy zala� ciep�� wod�. Garnek wstawi� do wi�kszego garnka, do kt�rego dolewa si� ciep�ej wody. Po 30 minutach odcedzi�. Doda� drugie tyle octu i sporz�dzonym p�ynem naciera� g�ow�.

Maho�
Czyszczenie
po�ysk mahoniowi nadaje nacieranie ciep�ym piwem.

Mak
oczyszczanie z piasku
przela� go wod� z sol�.

Makija�
usuwanie
tanio i skutecznie mo�na to zrobi� margaryn�.

Mas�o
aby �atwiej utrze�
nale�y doda� troch� m�ki.
aby si� nie przypali�o
doda� troch� oleju.

Meble
uchroni� od ognia
smaruj�c je rozwodnionym klejem z a�unem - 2 razy. (1928)
d�bowe i mahoniowe
naciera� ciep�ym piwem. 
rysy - usuwanie
wetrze� wazelin� i po godzinie wypolerowa�.
plamy po kleju
powinny zej�� po potarciu kremem kosmetycznym, mas�em lub olejem jadalnym.
jasne plamy
zmoczy� korek w oleju ro�linnym, zanurzy� go w popiele papierosa i potrze� plam�.

Mi�so
przechowywanie
w w�glu drzewnym. W lecie mi�so jest �wie�e przez tydzie�.(1928)

Migrena
przeciw b�lowo
kawa z cytryn� lub - mocniejsze - aspiryn�.

Mleko
aby nie wykipia�o
posmarowa� brzegi naczynia mas�em. 
aby nie by�o ko�ucha
wrzuci� do gor�cego mleka kostk� lodu.

Mole
usuwanie z ubra�
na zaka�one miejsce po�o�y� szmatk� zamoczon� w roztworze octu i przeprasowa�.

Mosi�dz
klamki, okucia czy�ci si�
rozrobion� kred� ze spirytusem. (1928)
usuwanie zielonego naloty
czy�ci� kwasem z kiszonej kapusty z popio�em lub sol� zwil�on� octem.

Mr�wki
uciekaj�
-w�giel drzewny;
-terpentyna;
-li�cie pomidora;
-ciep�y rozcie�czony a�un;
-proszek do pieczenia;
Nie wszystkie gatunki reaguj� na ka�dy rodzaj, dlatego nale�y pr�bowa� do skutku.

Mszyce
pozbywanie si�
-spryska� ro�liny wywarem z tytoniu.
-rozsypa� wok� ro�lin popi� z papieros�w.

Muchy
przedmioty popstrzone przez muchy
czy�ci s...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin