baptystyczne podstawy wiary.pdf

(1114 KB) Pobierz
Podstawy wiary baptystów.qxd
HAROLD RAWLINGS
PODSTAWY
WIARY
PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH
DOKTRYN BIBLIJNYCH
WARSZAWA 2007
BAPTYSTYCZNE
 
BAPTYSTYCZNE PODSTAWY WIARY
Przedstawienie podstawowych doktryn biblijnych
Tytuł oryginału:
BASIC BAPTIST BELIEFS
An Exposition of Key Biblical Doctrines
Tłumaczenie z j. angielskiego:
Konstanty Wiazowski
Korekta:
Jan Tołwiński
Copyright © 2005 by Harold Rawlings
THE RAWLINGS FOUNDATION
Wellington, Florida 33414 USA
Polskie wydanie książki BAPTYSTYCZNE PODSTAWY WIARY
sponsorowane jest przez International Baptist Network
Wydrukowano za zgodą: 21st Century Press
2131 W. Republic Rd., PMB 41
Springfield, MO 65807
ISBN 978-83-925744-0-8
Łamanie tekstu, druk i oprawa:
KOMPAS II, 0-22/42-32-512
www.kompas2.waw.pl
 
3
Książkę tę poświęcam moim rodzicom
JOHNOWI I ORELII RAWLINGS
którzy słowem i przykładem od młodości
uczyli mnie kochać i poznawać
główne, podstawowe prawdy Biblii.
4
PODZIĘKOWANIE
Trudno byłoby wymienić wszystkich, którzy brali jakiś udział w
powstaniu tej książki. Jak wspomniałem już w Dedykacji, moi ro-
dzice są na początku listy tych osób, którzy uczyli mnie szanować
Biblię, być świadomym jej najważniejszych prawd i chętnie dzielić
się nimi z innymi ludźmi. Miałem przywilej być uczniem wspania-
łych nauczycieli Biblii w szkole niedzielnej, którzy potwierdzali i
wzmacniali to, co włożyli do mego serca rodzice. Później w szkole
średniej i w seminarium zostały mi przedstawione nowe perspekty-
wy rozumienia, które jeszcze bardziej wzmocniły to, czego uczyłem
się w młodości. Członkowie i pracownicy moich poprzednich
zborów w St. Louis i Cincinnati też mieli w tym swój udział.
Wszyscy ci, którzy czytali pewne części lub całość manuskryptu tej
książki i wyrazili pewne sugestie i krytyczne uwagi, zasługują na
specjalne podziękowania. Swoje podziękowanie kieruję też pod
adresem wydawnictwa 21st Century Press, a szczególnie Lee
Fredricksona za jego wartościowe uwagi i pomoc w wydaniu tej
pozycji. Żadna ze wspomnianych osób nie powinna ponosić
odpowiedzialności za jakąkolwiek teologiczną niepoprawność,
przeoczenie lub to, co dla niektórych może się w tej książce
wydawać za pogląd dyskusyjny. Jeżeli takie niedociągnięcia w niej
się znajdują, to sam ponoszę za to odpowiedzialność.
Kiedykolwiek ucząc się tych lekcji, będziesz coraz bardziej
kochał i strzegł prawdy, będę się z tego cieszył, ale nie będzie to
moja zasługa. Paweł zachęcał Tymoteusza, aby strzegł prawdy,
którą osobiście mu przekazał i przypominał mu o tym, że będzie
mógł to czynić tylko z pomocą Ducha Świętego, który w nim
mieszka (2 Tym.1,13-14). To dzięki mądrości Ducha Świętego
jesteśmy w stanie rozumieć wielkie duchowe prawdy Pisma
Świętego; to dzięki Jego mocy możemy strzec powierzonego nam
cennego depozytu i skutecznie chronić go przed gwałtownymi
atakami świata, który coraz bardziej sprzeciwia się biblijnej pewnoś-
ci. Moim pragnieniem jest, abyś przerabiając te lekcje nie był pod
wrażeniem umiejętności i mądrości autora, lecz dobroci i majestatu
Wszechmocnego Boga i mocy Jego zawsze aktualnej, objawionej w
Piśmie Świętym, prawdy. Jemu niech będzie oddana chwała.
 
5
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
8
Pismo Święte
1
W jaki sposób Bóg objawia siebie samego?
13
2
W jaki sposób Bóg dał nam Biblię?
19
3
Czy Biblia jest wiarygodna?
25
4
Skąd wiemy, że dane księgi należą do Biblii?
31
5
Jak najlepiej rozumieć Pismo Święte?
35
Prawdziwy Bóg: Bóg Ojciec
6
Czy da się udowodnić istnienie Boga?
43
7
Jak poznajemy Boga?
49
8
Jaki jest Bóg?
53
9
Trzech bogów czy jeden Bóg w trzech osobach?
59
10
Czy Bóg jest duchowym ojcem każdego człowieka? 65
Prawdziwy Bóg: Jezus Chrystus
11
Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem?
73
12
Czy Jezus naprawdę narodził się z panny?
79
13
Skąd wiemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem?
85
14
Skąd wiemy, że Jezus jest Mesjaszem?
89
15
Czy Jezus naprawdę powstał z martwych?
95
16
Dlaczego Jezus został nazwany prorokiem, kapłanem
i królem?
99
Prawdziwy Bóg: Duch Święty
17
Kim jest Duch Święty? Czy jest on Bogiem?
105
18
Jaka jest misja Ducha Świętego?
109
19
Czy chrzest i napełnienie Duchem Świętym są tym
samym przeżyciem?
115
Diabeł i inne stworzenia anielskie
20
Jak pojawił się diabeł i jaka jest jego misja?
123
Zgłoś jeśli naruszono regulamin