Armstrong; Czy naturalista moze wierzyc w uniwersalia.pdf

(164 KB) Pobierz
4515639 UNPDF
13. Band Malet Armstrong
CZY NATURALISTA MOŻE WIERZYĆ
W UNIWERSALIA? [1986]
Armstrong odpowiada na to pytanie tak. Należy odróżnić dwa rodzaje przedmiotów:
przedmiot gęsty — tj. przedmiot wraz ze wszystkimi swoimi własnościami, oraz przedmiot
rzadki — bez własności. Ontologicznie pierwotny jest przedmiot gęsty — można go
utożsamić z pewnym stanem rzeczy, natomiast zarówno same własności jak i przedmioty
rzadkie są abstrakcjami ze stanów rzeczy.
Streszczenie
Celem artykułu jest pokazanie, że dwa stanowiska ontologiczne, zwane przez autora
"naturalizmem" oraz "realizmem", mogą być zarazem prawdziwe. Przez naturalizm
rozumie się pogląd głoszący, iż wszystko, co istnieje, jest czasoprzestrzenne (tzn. znajduje
się gdzieś i kiedyś). Realizm natomiast stwierdza istnienie uniwersaliów — w ujęciu
Armstronga są to własności bądź relacje. Armstrong zakłada, że wszystkie uniwersalia
wchodzą w następującą relację z przedmiotami jednostkowymi, zwaną relacją egzem­
plifikowania: własność (relacja) x jest egemplifikowana przez y zawsze i tylko wtedy, gdy
y-owi przysługuje x (y pozostaje w relacji x do pewnego przedmiotu z). Przykład: własność
twardości jest egzemplifikowana przez diament zawsze i tylko wtedy, gdy diament jest
twardy.
Armstrong wyróżnia dwa rodzaje realizmu. Realizm a priori zakłada, że dla każdej
nazwy ogólnej (dla każdego «typu») istnieje własność przysługująca wszystkim i tylko
desygnatom tej nazwy. Realizm a posteriori, którego zwolennikiem jest Armstrong, osłabia
to twierdzenie: tylko dla niektórych typów istnieją odpowiadające im uniwersalia. O tym,
które uniwersalia istnieją, rozstrzygać ma (nb. niesprecyzowane bliżej) doświadczenie.
Próba pogodzenia realizmu a posteriori z naturalizmem powinna polegać na pokaza­
niu, że uniwersaliom można przypisać charakterystykę czasoprzestrzenną. W wypadku
własności autor przyjmuje, że są one usytuowane wszędzie tam, gdzie znajdują się
przedmioty je egzemplifikujące — tzn. na przykład własność bycia człowiekiem znajduje
się wszędzie tam, gdzie znajdują się ludzie. Jeśli zaś chodzi o relacje, to wymienia się trzy
możliwości:
(a) relacje usytuowane są wszędzie tam, gdzie znajdują się przedmioty w nie wchodzą­
Tomasz Bigaj
Bardzo silnie przemawia do mnie pogląd, że wszystko, co istnieje, istnieje w kontinuum
przestrzenno-czasowym. Pogląd ten nazywam "Naturalizmem". Jednocześnie bardzo silnie
pociąga mnie pogląd, że istnieją uniwersalia, że [J.] Locke był w biedzie, gdy pisał, że
wszystko, co istnieje, to są rzeczy jednostkowe [...]. Czy te dwa poglądy są ze sobą zgodne?
Czy można być Naturalistą i akceptować uniwersalia? Wielu filozofów sądzi, że nie są one
ze sobą zgodne. Naturaliści uważają, że muszą być Nominalistami. Świat przestrzen-
no-czasowy jest dla nich wyłącznie światem indywiduów. A jeżeli nie jesteś Nominalistą,
jeżeli akceptujesz istnienie uniwersaliów, to — głosi się - nie możesz być Naturalistą.
Ostatnio [...] [R.] Grossmann [...] argumentował z uniwersaliów przeciwko Naturalizmowi.
Przedmiotem tego artykułu jest obrona poglądu, że Naturalizm jest zgodny z Realiz­
mem w kwestii uniwersaliów. Zacznę jednak od paru słów w obronie Naturalizmu, aby
następnie powiedzieć więcej w obronie uniwersaliów.
I. NATURALIZM
Są dwa rodzaje anty-Naturalistów. Po pierwsze, są tacy, którzy odrzucają Naturalizm
ponieważ wierzą w takie rzeczy, jak transcendentne Bóstwo lub Kartezjańskie dusze nie
istniejące w przestrzeni. Ludzie tacy głoszą pogląd, który skłonny jestem nazwać raczej
naturalną formą anty-Naturalizmu. Po drugie, są filozofowie anty-Naturaliści. Wprowa­
dzają oni byty, które trudne są do wyobrażenia poza filozofią: takie rzeczy, jak Formy
transcendentne, światy możliwe, «abstrakcyjne» sądy i klasy itp.
Wydaje się, że nie tylko założenia zdroworozsądkowe, lecz także rozwinięte struktury
przyrodoznawstwa wymagają przyjęcia twierdzenia o istnieniu świata przestrzenno-czaso-
wego. Gdy przyjmiemy taki punkt wyjścia, wówczas generalna linia opozycji ze strony
Naturalisty wobec Boga i duszy jest dostatecznie prosta, niezależnie od komplikacji
w szczegółach. Nie ma potrzeby, aby postulować dodawanie tego rodzaju bytów do świata
przestrzenno-czasowego. [P. S. de] Laplace przyjął słuszną koncepcję w swej słynnej
odpowiedzi Napoleonowi.
Argumentacja przeciwko ekstra-bytom filozofów jest nieco bardziej zawiła. Nasz język
potoczny zdaje się w pewnym stopniu sankcjonować takie byty. Mówimy np. o przed­
miotach wyidealizowanych (idealnych gazach itp.), chociaż nie myślimy, że przedmioty
takie istnieją gdzieś w naturalnym świecie. Ogólnej, mówimy o nie zrealizowanych
możliwościach, o sądach — w sensie tego, co uznajemy lub zakładamy lub stwierdzamy,
o klasach (łącznie z klasami klas) itp. Takie wypowiedzi często zdają się być prawdziwe.
Jednakże filozofowie anty-Naturaliści (łącznie z takimi mocnymi głowami jak [W. v. O.]
Quine i [...] [D.] Lewis) głoszą, że dla wypowiedzi takich nie możemy wskazać ani
ce,
(b) zdania stwierdzające usytuowanie bądź nieusytuowanie relacji są nonsensowne,
(c) wszystkie relacje (lub ich istotna część) dadzą się zredukować do własności.
Odnośnie do punktu (c) Armstrong wprowadza rozróżnienie na relacje wewnętrzne
oraz zewnętrzne. Relacje wewnętrzne spełniają następujący warunek: dla każdych dwóch
przedmiotów x i y istnieją takie własności nierelacyjne P i Q, że jednoczesne przysługiwanie
P x-owi oraz Q y-owi jest warunkiem wystarczającym zachodzenie relacji i? miedzy
x a y [w zapisie formalnym /\x/\y\/P\/Q [(P x /\Q x ) → Rxy)]. Przykład: relacja bycia
cięższym jest relacją wewnętrzną, gdyż wystarczy, aby przedmiot x miał np. ciężar 5 kg,
a y 3 kg, aby x był cięższy od y. Autor stawia tezę, że relacje wewnętrzne w rzeczywistości
nie istnieją, istnieją jedynie wspomniane nierelacyjne własności. Do relacji zewnętrznych
(tj. nie-wewnętrznych) natomiast Armstrong zalicza jedynie relacje przestrzenno-czasowe
i kauzalne.
Założenie o umiejscowieniu własności w przedmiotach je egzemplifikujących prowadzi
do pytania o naturę relacji między przedmiotem a własnościami, które on posiada.
— 190 —
— 191 —
naturalistycznych warunków prawdziwości, ani też z pozycji naturalizmu wykazać, że one
są prawdziwe.
Filozofowie Naturaliści muszą wiec wykazać, że twierdzenia anty-Naturalistów są
fałszywe lub przynajmniej, że mogą być takie. Jak dobrze wiadomo, nie jest to zadanie
łatwe. Jest jednakże jeden raczej ogólny argument, który —jak sądzę — winien dostarczyć
Naturaliście przekonania, że zadanie to może być w pewien sposób wykonane. Mogę tu
tylko wskazać na ten argument. Napomknął o nim Gość z Elei w Platońskim Sofiście [...].
Gość sugeruje ostatecznie, że nie powinniśmy postulować istnienia niczego, czemu brak
jakiejkolwiek władzy w obrębie naszego świata przestrzenno-czasowego lub wobec tego
świata. Wspomniane byty filozofów są w ten właśnie sposób bezsilne. Jeżeli jednak są one
bezsilne w świecie przestrzenno-czasowym, to ich istnienie lub nieistnienie nie sprawia
żadnej różnicy w tym, co dzieje się w świecie przestrzenno-czasowym. Czy ich postulowa­
nie nie jest więc bezużyteczne?
taka ilustracja uniwersaliów pozwala nam wyjaśnić prawdę i wskazać dla niej podstawy
ontologiczne, ze Abel i Kain są ludźmi, podczas gdy Fido i Rover są psami. Ale nie jest
konieczne, aby istniały jakieś inne jeszcze, jedno lub więcej, uniwersalia, dzięki którym
każdy człowiek jest człowiekiem, a każdy pies psem. Może one są, a może ich nie ma.
Zagadnienie to winno być przedmiotem badań empirycznych, a posteriori.
Jeżeli, jak sądzę, nie ma dokładnie żadnego takiego universale, które przenika przez
wielu ludzi i wiele psów, wówczas człowiek typowy (albo pies) może być ukonstytuowany
za pomocą szeregu zachodzących na siebie podobieństw, w podobny sposób, jak [L.]
Wittgenstein pojmował konstytuowanie się typowej gry. Podobieństwo można więc
analizować w terminach uniwersaliów (krok taki spotkałby się ze sprzeciwem Wittgen-
steina). Tutaj odwołanie się do przykładów indywiduów, należących do różnych za­
chodzących na siebie grup uniwersaliów, wystarcza, by uzyskać dowolne indywidua jako
egzemplarze należące do poszczególnych typów. 1
Jako dobry fizykalista, poszukuję autentycznych uniwersaliów, autentycznych własno­
ści i relacji w podstawowych pojęciach fizyki. Myślę, że dopuszczalna jest spekulacja, że na
przykład e , czyli ładunek elektronu, będzie uniwersale, identycznym dla każdego elektronu.
(Chociaż sam jestem zarówno Naturalistą jak Fizykalistą, to zaprzeczam temu, że
Naturalizm implikuje Fizykalizm. Na przykład, może ktoś uważać, że istnieją niereduko-
walne biologiczne lub psychologiczne prawa, co oznacza zaprzeczenie Fizykalizmowi,
a jednocześnie pozostawać Naturalistą. I odwrotnie, fizykalista taki jak Quine nie jest
Naturalistą, ponieważ uznaje zbiory jako byty platońskie.)
Dorpowadza mnie to do zagadnienia roli, jaką uniwersalia pełnią w nauce. Zgadzam
się z ważnym artykułem [...] [H.] Putnama, "On Properties" [...] i sądzę, że głównym
zadaniem nauki jest wykrywanie prawdziwych i fundamentalnych własności rzeczy,
prawdziwych i fundamentalnych relacji między rzeczami, a jednocześnie formułowanie
praw rządzących relacjami między tymi własnościami i relacjami. (Myślę, że pogląd ten
został zarysowany, może trochę niejasno, w' Fedonie Platona.)
Własności i relacje między rzeczami są uniwersaliami. Prawa przyrody traktuję
jako relacje między uniwersaliami. Jeżeli, by rzecz uprościć, zignorujemy przypadki, gdy
jedno prawo niweluje drugie, to te relacje między uniwersaliami implikują odpowiednią
prawidłowość albo — w przypadku praw probabilistycznych — implikują prawdopodo­
bieństwo określonego rozkładu. (Odwrotne implikacje nie zachodzą.) Można, jak sądzę
wykazać, że taki pogląd na prawa przyrody jest i zrozumiały i ma wiele zalet.
Nie najmniejszą z tych zalet jest ta oto. Mając takie «silne» prawa, można
zastosować standardowe wnioskowanie indukcyjne z przypadków zaobserwowanych
celem wykazania istnienia odpowiedniego prawa. Będzie to jeszcze jeden przykład
wnioskowania jako dobrego wyjaśniania. Prawa (czyli byty, nie zaś stwierdzenia mówiące,
że takie byty istnieją) stają się bytami teoretycznymi (realistycznie pojętymi bytami
teoretycznymi), których postulowanie wyjaśnia obserwowaną prawidłowość i umożliwia
przewidywanie zdarzeń nieobserwowanych (por. także [...] [J.] Foster [...]). Próbowałem
rozwinąć tę sprawę w swej ostatniej książce [...].
II. UNIWERSALIA
Po tym krótkim zarysowaniu moich racji na rzecz Naturalizmu zamierzam trochę
więcej powiedzieć o uniwersaliach. Wstępne usprawiedliwienie dla postulowania uniwer-
saliów można znaleźć już w rozróżnieniu dokonanym przez zdrowy rozsądek. Nauki
przyrodnicze nie porzuciły tego rozróżnienia, lecz raczej je wzmocniły.
Rozróżnienie, o które chodzi, to dawne rozróżnienie między różnicą numeryczną
i jakościową, znaną współcześnie jako rozróżnienie między tożsamością indywiduów
i tożsamością typów. Żadnego filozofa nie trzeba przekonywać, że rozróżnienie to ma
powszechne zastosowanie. Jest to zapewne najbardziej fundamentalne i wszechobejmujące
ze wszystkich rozróżnień, jakich dokonujemy w naszym myśleniu o świecie.
Jeżeli filozof jest poważnie zaangażowany w ontologię, to powstaje przed nim
zagadnienie, jak powinien on to rozróżnienie wyjaśnić. Nominalista podnosi rangę
przedmiotów indywidualnych i lekceważy typy, traktując typ jako zwykłe ontologiczne
odbicie posługiwania się terminami ogólnymi bądź jako odbicie pojęć umysłowych,
bądź wreszcie na wpół arbitralnego zaszeregowania indywiduów w klasy. (O.tyle, o ile
Nominalista potrafi rozwinąć teorię podobieństwa obiektywnego, o tyle może on ograni­
czyć element arbitralności. Jest to, jak sądzę, jego najbardziej obiecująca strategia.) Nie
mogę tu badać Nominalizmu, lecz twierdzę, że żaden pogląd nominalistyczny, nawet
Nominalizm Podobieństw (Resemblance Nominalism), nie może uzasadnić rozróżnienia
indywidua-typy. Jak to pokazał [...] [Ch.] Swoyer [...] najlepszego wy­
jaśnienia dostarcza wnioskowanie z rozróżnienia indywidua-typy
o istnieniu uniwersaliów, będących podstawą typów.
Nie oznacza to, że dla każdego typu musimy postulować istnienie osobnego swoistego
uniwersale. Są indywidualni ludzie i indywidualne psy, i potrafimy rozpoznać typowego
człowieka i typowego psa. Ale nie musimy automatycznie wnioskować, że istnieje
universale człowieczeństwa i universale pieskości. Rozumować w ten sposób, to opowiadać
się za stanowiskiem, które nazywam Realizmem a priori w kwestii uniwersaliów. Zamiast
tego chciałbym opowiedzieć się za Realizmem a posteriori. Indywidualne przedmioty,
ludzie, psy i wszystko inne są ilustracją uniwersaliów. Uniwersalia te traktuję jako
własności (przypadek monadyczny) lub relacje (przypadek poliadyczny). Właśnie
III. NATURALIZM I UNIWERSALIA?
Ale czy naturalista może w sposób spójny postulować uniwersalia (oraz relacje między
— 192 —
— 193 —
uniwersaliami)? Inaczej mówiąc, czy uniwersalia są nieuchronnie bytami spoza świata
przestrzenno-czasowego?
Zacznijmy od następującej trudności. Znaczna liczba filozofów akceptujących uniwer­
salia włącza do nich uniwersalia niezegzemplifikowane. Załóżmy, że prawdą
jest, co myślał Platon, że żaden z przedmiotów na tym świecie nie jest dokładnie okrągły.
Własność doskonałej okrągłości byłaby wiec niezegzemplikowana. Jednakże, o ile w ogóle
przyjmujemy istnienie własności, czy nie musimy tym samym przyjąć niezegzemplikowanej
własności doskonałej okrągłości i porzucić tym samym Naturalizm? Sądzę, że odpowiedzią
na to pytanie jest "Nie". Po prostu przeczę temu, jakoby istniały jakiekolwiek niezegzemp-
likowane uniwersalia. To stanowcze zaprzeczenie nie jest dostępne dla tych filozofów,
którzy postulują uniwersalia na podstawach semantycznych, czyli dla tych, którzy
myślą, że ponieważ słowa ogólne mają znaczenie, przeto muszą istnieć przedmioty będące
tymi znaczeniami, przedmioty, które nie mogą być zwykłymi przedmiotami jednostkowy­
mi. Ten argument za uniwersaliami, Argument ze Znaczenia, odrzucam całkowicie.
Argument ten jest przykładem koncepcji akceptowanej przez Realistów a priori, że
uniwersalia monadyczne lub poliadyczne są jedno-jednoznacznie skorelowane
z predykatami monadycznymi lub poliadycznymi. Powiadam, że uniwersalia są
niezbędne do wyjaśnienia, w jaki sposób możliwe są indywidua tego samego typu, ale nie
są niezbędne w przypadkach, gdy nie ma indywiduów.
A co z pojęciem takim, jak gaz idealny? Czy nie ma ono swej wartości w organizowaniu
zjawisk badanych przez naukę? Przyznaję, że pojęcie to jest dla celów metodologicznych
i dydaktycznych użyteczne, lecz przeczę jakobyśmy potrzebowali jakiegoś bytu od­
powiadającego bezpośrednio temu pojęciu. Idealny gaz jest pewną nierzeczywistą granicą,
do której mniej lub bardziej zbliżają się rzeczywiste gazy.
Przyznaję jednakże, że istnieje pewien semantyczny argument prowadzący do terminów
lub pojęć ogólnych do uniwersaliów, mający znaczną siłę, ale jest to argument
z zastosowania terminów ogólnych. W jaki sposób możemy stosować ten sam
termin ogólny, który pierwotnie stosowano do pewnych indywiduów określonego typu, do
zupełnie nowych indywiduów? Myślę, że trudno to wyjaśnić bez postulowania własności
i relacji jako uniwersaliów. Ale jest oczywiste, że argument ten nie będzie prowadził do
postulowania uniwersaliów niezegzemplifikowanych.
Możemy powiedzieć, że uniwersalia znajdują się wyłącznie w obrębie tego, co niektórzy
nazywają faktami lub — jak wolałbym powiedzieć — stanami
rzeczy. Mogą to być monadyczne stany rzeczy: rzeczy a mające własność P, lub
poliadyczne: rzeczy a mające stosunek R do b, itd. Skoro głosimy ponadto, że przedmioty
jednostkowe mogą pojawiać się wyłącznie w stanach rzeczy oraz że muszą one egzemp­
lifikować własności i relacje, to możemy powiedzieć, że świat jest światem stanów rzeczy.
(Dla Naturalisty, dla którego świat jest jednym kontinuum przestrzenno-czasowym, świat
będzie jednym nieskończenie złożonym, lecz wszechobejmującym, stanem rzeczy.) Może­
my przeto myśleć zarówno o uniwersaliach jak przedmiotach jednostkowych jako
o abstrakcjach ze stanów rzeczy. Rozumiem przez to, że chociaż nie mogą one
istnieć poza stanami rzeczy, to jednak możemy wyodrębnić jedne od drugich i uczynić je
przedmiotami naszego myślenia. Własność /"jest abstrakcją ze wszystkich stanów rzeczy,
w których F występuje. To samo dotyczy relacji R i przedmiotów jednostkowych a i b (por.
[...] [B.] Skyrms [...]).
Takie paralelne traktowanie przedmiotów jednostkowych i uniwersaliów rodzi zagad­
nienie, podniesione przez F. P. Ramseya w jego artykule "Universals" [...], czy możemy
przeprowadzić zupełnie jasne rozróżnienie między tymi dwoma rodzajami bytu. I przed­
mioty jednostkowe, i uniwersalia pojawiają się jako te byty, które występują w całej
mnogości stanów rzeczy. Cóż je więc odróżnia? Różnica wydaje się opierać na asymetrycz­
nej naturze egzemplifikacji. Przedmiot ma pewną określoną masę. Masa nie ma przed­
miotu. To prawda, że sama masa, universale, może zapewne egzemplifikować dalsze
uniwersalia, czyli mieć własności i pozostawać w relacjach. Lecz przedmioty jednostkowe
(powinniśmy zapewne powiedzieć, przedmioty jednostkowe pierwszego rzędu) mogą być
identyfikowane na sposób quasi-arystotelesowski jako byty, które egzemplifikują pewne
uniwersalia, ale same nie są egzemplifikowane.
Wracając do uniwersaliów niezegzemplifikowanych, zaprzeczenie jakobyśmy mieli
dobre racje do ich postulowania w pełni odpowiada celom Naturalisty, który zamierza być
także Realistą w sprawie uniwersaliów. Ale czy można pójść dalej i podać racje
pozytywne przemawiające za zaprzeczeniem istnienia takich uniwersaliów.'
Następujący kierunek argumentacji może mieć pewną siłę. Jeżeli są uniwersalia niezegzem­
płifikowane, to muszą być one substancjami w sensie Kartezjusza-Hume'a: rzeczami
logicznie zdolnymi do istnienia niezależnego. Jest to już dziwna konsekwencja, zwłaszcza
w odniesieniu do relacji. Czy znajdowanie się Między może istnieć samo, bez rzeczy
znajdujących się Między innymi rzeczami? Zwolennik poglądu o niezegzemplifikowanych
uniwersaliach pozostanie jednak zapewne niewrażliwy na takie rozważania. Czy możemy
przytoczyć jakieś dalsze argumenty przeciwko niemu?
Spróbujmy takiego. Ten, kto opowiada się za możliwością uniwersaliów niezegzemp-
lifikiwanych, zaakceptuje przypuszczalnie także możliwość czystych przedmiotów jed­
nostkowych, rozumiejąc przez ten termin przedmioty jednostkowe, które nie egzemp­
lifikują żadnych uniwersaliów. Rozważmy teraz dowolny zwykły przedmiot
jednostkowy, taki który egzemplifikuje uniwersalia. Czy zwolennik uniwersaliów niezeg­
zemplifikowanych nie powinien głosić, że ten przedmiot jednostkowy mógłby być czysty,
a dane uniwersale niezegzemplifikowane? Egzemplifikacja byłaby więc połączeniem dwóch
substancji. Ponadto, to połączenie byłoby czymś przypadkowym. (Odwołuję się tutaj do
Wierzący w uniwersalia niezegzemplifikowane może nalegać dalej. A co będzie
z własnościami, które nie były i nigdy nie będą zegzemplifikowane, ale gdyby to było
empirycznie możliwe, możliwe w ramach praw przyrody, to byłyby one zegzemplikowane?
Jestem przekonany, iż Realista a posteriori powinien pozostać zupełnie niewrażliwy na ten
argument. Być może jest empirycznie możliwe, żeby Francja miała teraz króla. Nie wydaje
się to być bardzo dobrym argumentem za istnieniem obecnego króla Francji. Nie tak łatwo
jest postulować byty jednostkowe. Podobnie, dlaczego mielibyśmy postulować uniwersalia
na podstawie ich empirycznej możliwości? Nie wszystko, co jest empirycznie możliwe, jest
rzeczywiste.
Sugeruję więc, abyśmy przyjęli dla uniwersaliów Zasadę Egzemplifikacji. Żadnych
własności bez rzeczy, do których one należą (przy tym rzeczy nie muszą być
obecnymi rzeczami), i żadnych relacji bez rzeczy, między którymi one zachodzą.
— 194 —
— 195 —
zasady Hume'a, która zaprzecza zachodzeniu koniecznego połączenia dwóch odrębnych
istnień). Przypadkowe połączenie dwóch substancji musi być jednak z pewnością relacją
w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie jest to tylko predykat dwuargumentowy, lecz jakieś
universale. A będąc universale, jest substancją (na mocy poprzedniego argumentu). Jeżeli
tak, to wymaga połączenia ze swym pierwotnym przedmiotem jednostkowym i pierwot­
nym universale za pomocą kolejnej relacji, która jest universale. Ten regres jest niebezpiecz­
ny. Egzemplifikacja nie wystąpi nigdy. 2
Może ten argument, który oczywiście zawdzięcza wiele F. H. Bradleyowi, dostarczy
nam pozytywnej racji do odrzucenia uniwersaliów niezegzemplifikowanych.
Gdy jednak zwrócimy się ku relacjom, sytuacja staje się znacznie bardziej pro­
blematyczna. Rozważmy za [G. W.] Leibnizem przykład relacji ojcowstwa między
Dawidem i Salomonem. Gdzie ta relacja ma być usytuowana? Nie jest ona po prostu
w Dawidzie, ani w Salomonie. Leibniz posługuje się tą trudnością jako racją do
zaprzeczenia realności relacji. Wątpię jednak, czy naukowy realizm w kwestii uniwersaliów
może brać takie drastyczne rozwiązanie pod uwagę. (Zauważmy, że Leibniz był przekona­
nym Nominalistą. [...])
Myślę o trzech możliwych rozwiązaniach tego problemu.
Po pierwsze, można zaproponować usytuowanie relacji w określonej mereologicznej
całości zawierającej Dawida i Salomona oraz wszelkie inne całości zawierające wszystkich
innych ojców i ich dzieci. [...] Lewis zaproponował ostatnio, aby klasę zawierającą
Dawida i Salomona usytuować tam, gdzie usytuowani są Dawid i Salomon. Czy nie
moglibyśmy tego samego powiedzieć o relacji między nimi, z tym uzupełnieniem, że jest to
tylko jedno z usytuowań tej relacji? (Zakładam tutaj, niewątpliwie fałszywie, że
ojcostwo jest autentycznym universale. 3 ) Nie znam żadnego konkluzywnego argumentu
przeciwko tej propozycji. Lecz jeżeli nawet przyjmiemy propozycję Lewisa w sprawie klas,
która wydaje mi się całkiem obiecująca, to jej rozciągniecie na przypadki relacji wydaje się
intuicyjnie raczej wątpliwe.
Po drugie, można argumentować, że problem usytuowania bądź nieusytuowania relacji
jest bezsensowny. Wydaje się, że powiedzenie o cnocie, że jest ona okrągła, jak też
powiedzenie, że nie jest ona okrągła, jest nie tylko fałszywe, lecz faktycznie bezsensowne.
Żadnego orzecznika nie można rozsądnie orzec o cnocie. Czy możemy ten argument
odnieść do problemu usytowania relacji? Uznajmy, przynajmniej na.chwilę, że relacje nie
mają usytuowania. Można jednak powiedzieć, że to nie oznacza, że przebywają one
w jakimś obszarze bez usytuowania. Jest bezsensem mówić o ich usytuowaniu i ich
nieusytuowaniu. Takie rozwiązanie problemu w terminach «błędów kategorialnych»
prowadzi w obszar niezwykle ciemny i pełen trudności, w którym nie potrafię jasno
dostrzec drogi wyjścia. Wydaje się, że odpowiedź ta warta jest zbadania, lecz nie mam
żadnych podstaw, by uważać ją za obiecującą.
Trzeci sposób podejścia do tej trudności związany jest z szeregiem raczej kontrowersyj­
nych doktryn. Ale ponieważ są to doktryny, które uważam osobiście za możliwe do
przyjęcia, więc pociąga mnie właśnie ta trzecia droga. Zacznę od znanego rozróżnienia
między relacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
W odróżnieniu od relacji zewnętrznej, relacja wewnętrzna to taka relacja, która
pojawia się na mocy i jest logicznym następstwem natury jej członków. Relacja podobieńs­
twa jest relacją wewnętrzną, o ile akceptujemy, jak ja to czynię, analizę podobieństwa
w terminach uniwersaliów egzemplifikowanych przez podobne sobie rzeczy. Jeżeli a ma
własność P, a inna rzecz b ma także własność P, wówczas a i b pozostają w relacji
podobieństwa pod pewnym względem. Ale sama «relacja» nie wydaje
się być niczym poza i ponad tym, że rzeczy a P i rzeczy b P. Załóżmy teraz stan
rzeczy, a relacja pojawi się tam automatycznie. To sugeruje, że ontologicznie nie
ma tam naprawdę żadnej relacji. To jest taki rodzaj «relacji», że nawet ten, kto odrzuca
relacje, jak Leibniz, mógłby ją zaakceptować, jak zaakceptował ją Leibniz. Istnieje
dwuargumentowy predykat "podobny", ale nie istnieje żaden faktyczny byt, który by
IV. ODRZUCENIE NATURALIZMU PRZEZ GROSSMANNA
Jednakże akceptowanie Zasady Egzemplifikacji dla uniwersaliów i uznanie w czyjejś
ontologii stanów rzeczy lub faktów nie prowadzi automatycznie do Naturalizmu. W swej
ostatniej książce The Categorial Structure of the World [...] [H.] Grossmann akceptuje
uniwersalia w postaci własności i relacji, odrzuca uniwersalia niezegzemplifikowane — na
tej podstawie, że uniwersalia są zawsze w obrębie tego, co nazywa on faktami — a jed­
nak utrzymuje, że uniwersalia są «abstrakcyjne», to jest, nie znajdują się w przestrzeni
i czasie. Zanim przeczytałem Grossmanna, zakładałem, bez większego zastanowienia, że
akceptowanie Zasady Egzemplifikacji oznacza akceptowanie uniwersaliów in res. Ale
Grossmann odrzucił ten pogląd. (Gwoli sprawiedliwości zaznaczmy, że odrzuca on także
tradycyjną epistemologię racjonalizmu, zgodnie z którą spostrzeżenie ogranicza się wyłącz­
nie przedmiotów jednostkowych, a dla ujmowania uniwersaliów niezbędne jest «oko
duszy».)
Uważam, że stanowisko Grossmanna nie jest zadowalające. Jeżeli uniwersalia istnieją
niezależnie, to mogą być «odrębnymi istnieniami», a więc, jak bym powiedział, byłyby
logicznie zdolne do istnienia niezależnie od ich przedmiotów jednostkowych. A to oznacza,
że są one logicznie zdolne do istnienia niezegzemplifikowanego, że są one substancjami.
Sprowadza to nas do zagadnienia wzmiankowanego w zakończeniu poprzedniej części. Nie
zamierzam jednak rozbijać tutaj tej sprawy. Jestem bardziej zainteresowany w znalezieniu
odpowiedzi na argumenty Grossmanna przeciwko całemu powiązaniu Naturalizmu
z Realizmem.
Główny problem podniesiony przez Grossmanna sprowadza się do usytuowania
uniwersaliów. Rzeczy indywidualne usytuowane są w określonych czasach i miejscach. To
samo, jak się zdaje, można powiedzieć o indywidualnych zdarzeniach i procesach. Ale
uniwersalia nie są usytuowane w konkretnych czasach i miejscach. A jeżeli nie są tak
usytuowane, to wydaje się, że nie są one w przestrzeni i czasie.
Rozważmy najpierw ten problem w zastosowaniu do własności, czyli uniwersaliów
monadycznych. Jedno z rozwiązań, jakie można przedstawić, polega na tym, że chociaż
własności nie mają jakiegoś jednego usytuowania (o ile nie są zegzemplifikowane tylko raz
w całym życiu wszechświata), to jednak mają wielorakie usytuowanie. Są one
usytuowane wszędzie, gdzie znajdują się przedmioty jednostkowe mające te własności.
Odpowiedź ta robi najmocniejsze wrażenie, gdy rozważamy takie własności rzeczy
(zdarzeń, procesów) jak objętość, kształt i trwanie. Czyż własności te nie są tam, gdzie są
rzeczy? Albo rozważmy barwę. Czyż nie jest ona usytuowana powtarzalnie?
— 196 —
— 197 —
istniał poza i ponad dwoma stanami rzeczy.
Jeżeli uznajemy absolutną wielkość, a myślę, że jest to dopuszczalne, wówczas wielkość
relatywna będzie relacją wewnętrzną. Rzecz a ma wielkość Q i b ma wielkość Q, w wyniku
czego b, powiedzmy, jest większe niż a. Wydaje się, że relacja nie jest niczym poza i ponad
dwoma nierelacyjnymi stanami rzeczy. Pamiętamy, że [D.] Hume sklasyfikował podobień­
stwo, proporcje ilościowe i liczbę jako "relacje między ideami" [...]. To było jego wyrażenie
na relacje wewnętrzne. Zewnętrzne relacje nazywał on "relacjami między faktami".
Sugestia sprowadza się więc do tego, aby relacje wewnętrzne zredukować do własności
członów tych relacji. Jeżeli zgodzimy się na to, to problem ich usytuowania sprowadza się
do problemu usytuowania własności, czyli uniwersaliów monadycznych. Jak już propono­
wano, o tych ostatnich można powiedzieć, że są wielorako usytuowane, usytuowane
tam, gdzie znajdują się egzemplifikujące je rzeczy.
Problem Leibniza — Grossmanna przybiera więc postać problemu relacji zewnętrz­
nych. Jakież to relacje są zewnętrzne? Hume zgłosił możliwą do przyjęcia propozycję,
w każdym razie możliwą dla Naturalisty, aby relacje takie sprowadzić wyłącznie do trzech
kategorii: przyczynowości, relacji przestrzenno-czasowej i tożsamości. Przez "tożsamość"
rozumiał on "tożsamość w czasie". W rezultacie analizował ją w terminach relacji: ciągłości
przestrzenno-czasowej, podobieństwa i przyczynowości, czyli relacji zachodzących miedzy
czasowo rozłączonymi częściami tej samej rzeczy. Jeżeli jest to poprawna droga, a myślę, że
jest, to jego relacja «tożsamości» nie przedstawia sobą żadnego problemu. (Autentyczna
tożsamość jest, oczywiście, wewnętrzna.)
A gdzie są usytuowane relacje przestrzenno-czasowe? Wydaje mi się, że w tej kwestii
moglibyśmy, gdybyśmy chcieli, spokojnie zgodzić się, że nie są one usytuowane,
a jednak nie umieszczać ich «poza przestrzenią i czasem ». Ponieważ do istoty przestrzeni
i czasu należy, że zawierają one takie relacje przestrzenno-czasowe, niezależnie od tego, czy
będą one pojęte jako relacje między rzeczami, czy między poszczególnymi miejscami
i czasami. Tak więc, jeżeli umożliwiają one ukonstytuowanie się czasoprzestrzeni, to fakt,
że nie są one usytuowane w czasoprzestrzeni, nie zawiera żadnej przeszkody dla ich
przestrzenno-czasowego charakteru.
Pozostaje mi więc do rozważenia tylko jedna relacja zewnętrzna: przyczynowość
(przyczynowość, zawierająca się, zauważmy, w relacji ojcostwa). Dostrzegam szereg
rozwiązań tego problemu, ale jedno z nich uważam, niezależnie od pozostałych, za
niezadowalające. Niezadowalającym rozwiązaniem jest dokonana przez Hume'a redukcja
przedmiotowych relacji zawartych w przyczynowości do regularnego następstwa. Przy­
czynowość staje się wówczas rodzajem relacji czasowej. Problem polega według mnie, na
kłopocie, jaki sprawia teoria przyczynowości jako następstwa czasowego. Uważam, że jest
to teoria nie do utrzymania.
To, co mogłoby problem rozstrzygnąć, a co wydaje mi się samo w sobie pociągające, to
kauzalne teorie czasu i przestrzeni. Teorie te próbują odwrócić kierunek redukcji przyjęty
przez teorie przyczynowości jako następstwa czasowego. Utożsamiają one relacje prze­
strzenne i czasowe z relacjami przyczynowymi lub przynajmniej analizują zachodzenie
relacji przestrzennych i czasowych w terminach zachodzenia relacji przyczynowych.
Przypuszczam, że redukcja taka, jeżeli jest w ogóle usprawiedliwiona, mogłaby być
uprawomocniona w sposób a posteriori raczej niż a priori, czyli w sposób przyjęty przez
teoretyków przyczynowości jako następstwa czasowego. Wydaje mi się, że pociągająca jest
naturalistyczna koncepcja, według której kontinuum przestrzenno-czasowe jest ze swej
natury światem przedmiotów jednostkowych, pozostających w relacjach przyczynowych.
Do jej zalet należy to, że eliminowałaby ona automatycznie wszelkie kłopoty związane
z przyczynową nieaktywnością przestrzeni i czasu. Właśnie taka koncepcja przestrzeni
i czasu jest opracowywana, jak rozumiem, przez niektórych fizyków kwantowych.
(Zauważmy, że związki kauzalne nie muszą być związkami determinis­
tycznymi.)
V. PRZEDMIOTY JEDNOSTKOWE JAJKO STANY RZECZY
W poprzednim punkcie rozważałem rzekomą trudność dla Naturalizmu, polegającą na
tym, że relacjom brak jest usytuowania, i sugerowałem trzy drogi ominięcia tej trudności.
Mniej kłopotu zdaje się sprawiać Naturaliście usytuowanie własności nierelacyjnych.
Dlaczego bowiem nie mielibyśmy o nich myśleć jako o własnościach wielorako usytuowa­
nych? Ale jeżeli własności sprowadzone zostaną w ten sposób na ziemię, czy nie staną się
one, w pewnym szerokim sensie przynajmniej, częściami rzeczy, których są
własnościami? Konsekwencja taka prowadzi jednakże do szeregu pytań. Wobec własności
ograniczonych do uniwersaliów nierelacyjnych musimy, jak się zdaje, przyjąć koncepcję, że
dwie różne rzeczy mogą mieć dokładnie te same własności. Możliwość ta jest jedną
z notorycznych obiekcji wobec poglądu, który redukuje przedmioty jednostkowe do wiązki
uniwersaliów. Nie sądzę, by można było te obiekcję odeprzeć. Ale jeżeli zgodzimy się na to,
to wydaje się, że chcemy odróżnić rzeczy od ich własności. Ale gdy raz wypędzimy
własności z ich rzeczy, to jak zdołamy usytuować je tam, gdzie jest rzecz?
Aby odpowiedzieć na ten argument, warto odróżnić to, co nazywam "rzadkim", od
tego, co nazywam "gęstym" przedmiotem jednostkowym. Rzadki przedmiot jednostkowy
to taki przedmiot, który rozważamy abstrahując od wszelkich jego własności. Załóżmy
znowuż, że dwie rzeczy mają dokładnie takie same własności nierelacyjne, własności
będące uniwersaliami. Te dwie rzeczy są mimo to dwie. Oto jedna, a tam druga. Szkotysta
ująłby to chętnie w powiedzeniu, że te dwie rzeczy będą dalej różnić się ich jednostkowoś-
cią (haecceitas). To ta jednostkowość, naga różnica numeryczna, nie będąca własnością,
jest tym, co nazywam «rzadkim» przedmiotem jednostkowym.
Proponuję jednak, abyśmy mogli mówić także o «gęstym» przedmiocie jedno­
stkowym, o przedmiecie wraz z jego nierelacyjnymi własnościami. W tym sensie przedmiot
jednostkowy obejmuje swe własności (nie obejmując ciągle swych relacji). Z punktu
widzenia gęstego indywiduum rzadkie indywiduum jest nie tyle rzeczą, co czynnikiem
indywi dualizującym, zasadą ujednostkowienia, która sprawia, że to gęste indywiduum nie
jest zwykłą wiązką uniwersaliów. Gęstej rzeczy jednostkowej możemy przywrócić własno­
ści nierelacyjne, sytuując te własności w tej rzeczy. Tym samym możemy sytuować
własności tam, gdzie są rzeczy.
W jaki sposób pasuje to wszystko do zwykłego języka? Jeżeli mówię, że ta rzecz jest
raczej gorąca, to czy słówko "ta" odnosi się do rzadkiego, czy gęstego indywiduum?
Skłonny jestem powiedzieć, że normalnie zamierzamy odnieść je do gęstego indywiduum.
Mówimy, że rzecz wśród wszystkich swoich własności zawiera własność posiadania pewnej
temperatury. Zdaje się, że Leibniz myślał w ten sposób o predykatach. Ale doprowadziło
— 198 —
Zgłoś jeśli naruszono regulamin