Rudolf Kapera - Szkolenie bramkarzy na etapie nauczania podtsawowego.pdf

(1437 KB) Pobierz
pilka do int.pdf
85334670.004.png
Rudolf KAPERA
SZKOLENIE BRAMKARZY
NA ETAPIE NAUCZANIA
PODSTAWOWEGO
Warszawa 2008
85334670.005.png
www.uks.info.pl
Sfinansowano ze Êrodków Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej
Wydawca:
Dzia∏ Uczniowskich Klubów Sportowych Polskiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej
Koordynator projektu:
Tomasz Zabielski
Konsultant pokazów praktycznych:
Krzysztof Dowhaƒ
Foto:
Artur Kraszewski
W publikacji wykrzystano materia∏y tekstowe Romana Hurkowskiego
Wydawca sk∏ada podzi´kowanie Klubowi Pi∏karskiemu Legia Warszawa
za udost´pnienie objektu sportowego podczas sesji zdj´ciowej.
Zdj´cia na 1 i 4 stronie ok∏adki pochodzà z VII Fina∏u Turnieju
„Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku.
Copyright © Rudolf Kapera
Warszawa 2008
85334670.006.png
3
S¸OWO WST¢PNE
Jeszcze za czasów sportowej ÊwietnoÊci Jana To-
maszewskiego podczas treningu na ogó∏ mówi∏o si´:
„A wy, bramkarze, idêcie sobie gdzieÊ tam na bok i po-
broƒcie sobie, potem mo˝e ch∏opaki z pola troch´ wam
postrzelajà”. DziÊ natomiast sztuka bramkarska jest
ju˝ w futbolu powa˝nà specjalizacja.
Dlatego goràco polecam m∏odym adeptom bronie-
nia ksià˝k´ trener Rudolfa Kapery. Autor to wyjàtko-
wy specjalista od szkolenia bramkarzy. Przyczyni∏ si´
do rozwoju talentów mi´dzy innymi Piotra Czai, Zbi-
gniewa Robakiewicza czy Macieja Szcz´snego. uksz-
ta∏towa∏ Krzysztofa Dowhania jako cenionego trenera
bramkarzy,
Bramkarz to na boisku pozycja, która dzia∏a na
wyobraêni´, jest widowiskowa, ale i szalenie odpowie-
dzialna. Wià˝e si´ z samotnoÊcià presjà, rolà ostat-
niej instancji. Szczególnie tutaj sprawdza si´ jedno z ulubionych powiedzeƒ Ma-
cieja Szcz´snego „Umiesz liczyç, licz na siebie”. Dlatego mi´dzy s∏upkami spoty-
ka si´ ludzi o ciekawych charakterach, ale mocnych charakterach, ludzi cieka-
wych, a zarazem odwa˝nych.
Lew Jaszyn, Gordon Banks, Sepp Maier, Ivo Viktor, Harald Schumacher, a tak-
˝e Polacy Edward Szymkowiak, Hubert Kostka, Jan Tomaszewski, Józef M∏ynar-
czyk czy ostatnio Jerzy Dudek albo ArturBoruc — to wielkie legendy futbolu.
Ci dwaj ostatni, trafiajàc do wielkich klubów, tak podzia∏ali na m∏odych Pola-
ków, ˝e od pewnego czasu nasz kraj uchodzi za „fabryk´ bramkarzy”, a oni sami
za doskona∏y towar eksportowy.
Pokolenie Dudka i Boruca wychowywa∏o si´ na pierwszej bramkarskiej ksià˝-
ce Rudolfa Kapery. Teraz pora na nast´pnà. Znacznie nowoczeÊniejszà, bo uno-
woczeÊnieniu uleg∏a gra bramkarza. Bardziej ni˝ kiedyÊ bazuje na technice i tak-
tyce, bardziej wià˝e si´ z elementami gry w polu. To efekt rewolucyjnej zmiany
w przepisach, z roku 1992, nie pozwalajàcej bramkarzom ∏apaç pi∏ki zagranej no-
gà przez partnera z dru˝yny.
Tomasz Zabielski
koordynator Polskiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej
do spraw Uczniowskich Klubów Sportowych
85334670.007.png
4
Zdj´cie wykonane podczas sesji zdj´ciowej na stadionie KP Legia Warszawa.
Od lewej stojà: Krzysztof Dowhaƒ – konsultant pokazów praktycznych,
Rudolf Kapera (autor ksià˝ki) i Tomasz Zabielski – koordynator projektu.
åwiczenia demonstrujà:
Jakub Smoczyƒski
– wychowanek UKS 81
Warszawa
Cezary Osuch
– wychowanek KP Legia
Warszawa
85334670.001.png 85334670.002.png 85334670.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin