2009_Śpiewajmy Jehowie - duży format z nutami.pdf

(11411 KB) Pobierz
´ SPIEWAJMY JEHOWIE —DU ˙ ZY FORMAT Z NUTAMI
„Chc ´ spiewa c Jehowie przez całe
˙ zycie;
Bogu mojemu chc gra c, dop ´ oki bd istniał”
(P SALM 104:33 ).
IMI I NAZWISKO
ZB ´ OR
2009
W ATCH T OWER B IBLE AND T RACT S OCIETY OF P ENNSYLVANIA
Sing to Jehovah Large Print
Wszelkie prawa zastrze ˙ zone
2009
Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.V., Selters/Taunus
Spiewajmy Jehowie (du ˙ zy format z nutami)
Alle Rechte vorbehalten
S TRA ˙ ZNICA —T OWARZYSTWO B IBLIJNE I T RAKTATOWE
Zarejestrowany Zwizek Wyznania ´ Swiadk ´ ow Jehowy w Polsce
ISBN 978-83-61557-08-1
Wydrukowano w roku 2010
Publikacja ta nie jest na sprzeda ˙ z. Wydano j w ramach
og ´ olno ´ swiatowej biblijnej działalno ´ sci edukacyjnej, wspieranej dobrowolnymi datkami.
Sing to Jehovah Large Print
Polish (snlp-P)
Made in Germany
Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus
Ksiga Bo ˙ za skarbem
Rozmy ´ slanie mego serca
Bd ´ zlojalny
63
Bd ´ zmy łagodni jak Chrystus
114
57
Rozweselajmy serce Jehowy
82
Bd ´ z niezłomny, niewzruszony!
Lgniemy do Jehowy
51
11
Lojalna miło ´ s ´ cBo ˙ za
Siejmy nasienie Kr ´ olestwa
32
18
98
Błogosław naszym zebraniom
Lojalni wobec zasad
teokratycznych
20
Siwizna koron pikna
90
Bo ˙ za obietnica raju
125
Miejsce wielbienia Jehowy
19
„Skosztujcie i zobaczcie,
˙ ze Jehowa jest dobry”
Bo ˙ zy wz ´ or miło ´ sci
127
95
Sławcie Jehow, naszego Boga!
50
B ´ og ci utwierdzi i umocni
˙ zarliwie, z serca
Miłujmy
73
60
9
B ´ og czyni wszystko nowe
Miriady braci
122
Modlitwa dzikczynna
Sławmy Jah!
104
Sławmy Jehow
za Jego Kr ´ olestwo
14
B ´ og daje nam rado ´ s ´ c
13
75
B ´ og Jehowa — m ´ oj Przyjaciel
im ´ oj Ojciec
Modlitwa sługi Bo ˙ zego
6
108
Sławmy nowego Kr ´ ola ziemi!
Modlitwa udrczonego
91
„B ´ og jest miło ´ sci”
68
99
Mo ˙ zesz
˙ zy ´ cbezko ´ nca!
Słu ˙ zmy Jehowie cał dusz
55
3
Ce ´ nmy pok ´ oj od Boga
66
Musimy mie ´ cwiar
39
54
Stale szukajmy najpierw
Kr ´ olestwa
Nagroda od Jehowy
40
Sta ´ npostronieJehowy!
Chc tego’
84
Chtnie przebaczajmy
85
Naprz ´ od d ˙ z!
27
St ´ ojcie mocno i czuwajcie!
77
Chod ´ zmy w nieskazitelno ´ sci
45
Naprz ´ od, głosiciele Kr ´ olestwa!
29
97
43
´ Swiadkowie!
Chod ´ zzBogiem!
Naprz ´ od,
Strze ˙ zswegoserca!
26
Chrystus naszym wzorem
17
Na ´ sladujmy miło ´ s ´ c Chrystusa
52
Stworzenie objawia
chwał Jehowy
5
25
Chrze ´ scija ´ nskie oddanie
Niebiosa oznajmiaj
chwał Boga
15
Szcz ´ sliwi miłosierni
7
Co B ´ og wprzgł
wjednojarzmo’
105
Nie b ´ ojcie si ich’!
21
Szukajmy wybawienia u Boga
36
Codziennie chod ´ zmy z Jehow
33
133
´ Spiewajmy razem
pie ´ s ´ nKr ´ olestwa!
´ swiatło
´ swieci”
„Niech wasze
93
48
Nowa pie ´ s ´ n
Codziennie m ´ odl si do Jehowy
102
67
28
Coraz ja ´ sniejsze
´ swiatło
˙ zycia wiecznego
Obietnica
„To jest ta droga”
116
12
Oddanie si Bogu w modlitwie
65
Trud pełen miło ´ sci
˙ zycia
Cud
126
Trwajmy a ˙ zdoko ´ nca
130
Czcij Boga w młodo ´ sci
58
„Od domu do domu”
41
Czy widzisz siebie w raju?
103
Ojcze, usłysz m ´ oj głos!
135
56
Trzymajmy si mocno
naszej nadziei
134
Daj mi pozna ´ cTwedrogi
Okazujmy go ´ scinno ´ s ´ c
129
Upewniajmy si co do rzeczy
wa ˙ zniejszych’
69
Dbajmy o dobre imi u Boga
124
„Oto jestem! Mnie po ´ slij”
4
10
70
Wdziczni za Bo ˙ z cierpliwo ´ s ´ c
„Dodaj nam wiary”
OtowojskoJehowy!
81
100
Oznajmiajmy dobr nowin
Do kogo nale ˙ zymy?
35
62
47
Wdziczni za Słowo Bo ˙ ze
´ swity — dar od Boga
113
Duch
71
Dzieci cennym dziedzictwem
od Jehowy
Panuj nad sob
83
Pasterze — dary w ludziach
Wieczerza Pa ´ nska
8
123
Wielki B ´ og, Jehowa
Pielgnujmy dobro ´ c
112
Wielkoduszna cierpliwo ´ s ´ c
88
Dziki Ci, Jehowo
80
Pielgnujmy zbo ˙ zn miło ´ s ´ c
2
78
72
Gło ´ sSłowo’!
Wprowadzajmy Bo ˙ ze słowa
wczyn
Pie ´ s ´ nzwycistwa
92
Hołd Pierworodnemu Jehowy!
132
Pismo ´ Swite
— natchnione przez Boga
120
Wsp ´ ołpracujmy w jedno ´ sci
109
Jakim człowiekiem
powinienem by ´ c
53
37
´ swiata!
Pokładaj ufno ´ s ´ c
wKr ´ olestwie Bo ˙ zym!
61
Jego głos usłysz zmarli
Wypatruj rajskiego
24
Wyszukujmy, kto jest godzien’
111
16
Pokrzepiani na zebraniach
96
Jehowa, B ´ og pokoju
Zabiegajmy o przyja ´ z ´ n
Jehowy
76
119
Połczeni wzłem mał ˙ ze ´ nskim
Jehowa jest Kr ´ olem!
106
Zachcajmy si nawzajem
46
„Jehowa jest moim Pasterzem”
87
Pomagajmy słabym
22
42
121
Zadowoleni z dar ´ ow Bo ˙ zych
˙ zyczliwo ´ sci
Jehowa nasz sił
Potga
79
Pouczani na zebraniach
23
Jehowa naszym schronieniem
94
49
117
Przyjd ´ zcie na g ´ or Jehowy!
Zapewnijswejdrodze
powodzenie’
Jehowa prosi: „Bd ´ zmdry,
m ´ oj synu”
115
Zdumiewajce dzieła Bo ˙ ze
107
89
Jehowa zaczł panowa ´ c
Przyjmujmy jedni drugich’
110
118
´ swiata
30
Jehowa zapewnia ocalenie
Przymioty Jehowy
Zmienia si scena tego
128
1
Zrzu ´ cswebrzeminaJehow
˙ zniwie
131
Radosny udział w
44
38
˙ Zyjmy zgodnie
znaszymimieniem
Jeste ´ smy oddani Bogu
Rado ´ s ´ czJehowy
59
74
´ Swiadkami Jehowy!
Jeste ´ smy
34
31
Rozgłaszajmy
prawd o Kr ´ olestwie
˙ Zyj prawd
Kobiety wierne Bogu
86
101
64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Przymioty Jehowy
(Objawienie 4:11)
Jak
wiel - k
moc,
Je
-
ho
-
wo,
Ty
masz!
Ty ´ s
B ´ og,
spra - wied
-
li
-
wy
i
do - bry
´ scig
mi - ło ´ s ´ c
Jak
nie - do
-
-
ł
Ty
s !
łe ´ s
˙ zy
´ swiat - ła
Sam
da
-
m
-
cia
skarb,
blask.
Stwo -
i ˙ z
dr ´ og.
u-
sz s
swo - ich
praw,
pro - stych
M
-
sw ´ oj
Ko
-
chasz
lud
i
nie
szcz
-
dzisz
mu
łask.
Przy -
rze
-
nie
gło
-
si
po
-
t
-
gi
Twej
cud
´ sci
´ swie
dzi ´ s
dro
-
z Bi
-
blii
o
-
-
casz
nas.
czci ´ c,
mio
-
ty
i
i
-
mi
Twe
chce - my
´ swiat
uj
-
rzy
j
w Twym
wiel
-
kim
dniu.
Ja
-
sny,
pro
-
mien
-
ny
jest
to
blask.
gło ´ s
i ´ c
dzi ´ s.
-
o je
sła
-
wsz
-
dzie
(Zob. te ˙ z Ps. 36:9; 145:6-13; Jak. 1:17)
 
2
Dziki Ci, Jehowo
(1 Tesaloniczan 5:18)
Tw ´ oj
O
dzi
-
ki,
Je
-
ho
-
wo,
za
cen
-
ny
dar:
˙ ze ´ s
O
dzi
-
ki,
Je
-
ho
-
wo,
Sy
-
na
nam
dał;
wie ´ s ´ c—
O
dzi
-
ki,
Je
-
ho
-
wo,
za
do
-
br
t
´ swiat
za
-
ło
du
-
cho
-
we
i
praw
-
dy
skarb.
´ swiat
˙ zył,
gdy ˙ z
on
ten
zwy
- ci
-
wia
-
r
miał.
˙ ze
nie ´ s ´ c.
Twe
i
-
mi
mo
-
-
my
do
lu
-
dzi
˙ ze
- szczyt Tw ´ oj
Odzi
-
i,
dzi
-
siaj
ma
za
lud
˙ ze
dzi ´ s,
O
dzi
-
ki
Ci
za
to,
u
-
czysz
nas
˙ ze
wkr ´ ot
Odzi
-
i,
-
ce
u
-
su
-
niesz
zło
std,
da ´ c
dzie ´ n o
przed - kła
-
Ci
tro
-
ski
swe
i .
´ slu
nia ´ c
czci ´ c.
jak
-
by
wy
-
peł
-
i
ie
-
ie
˙ ze
wi ´ cTw ´ oj
nam
bło
-
go
-
sła
-
b
-
dzie
rzd.
(Zob. te ˙ z Ps. 50:14; 95:2; 147:7; Kol. 3:15)
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin