Junjou Romantica - 8.txt

(14 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.

{140}{208}Takahiro powiedzia�, �e...zabiera Ci� ze sob�.
{332}{407}A-ale jak to?! Przecie� on ma �on�!
{407}{525}18 latek ma mieszka� ze �wie�o upieczonymi ma��onkami?
{599}{671}Powiedzia�, �e to nie problem.
{671}{727}Reszt� sam Ci opowie.
{835}{906}W-wi�c...zgodzi�e� si� na to?
{950}{1018}Powiniene� mieszka� ze swoj� rodzin�.
{1072}{1143}Tak, rozumiem.
{1143}{1195}�wietnie!
{1195}{1260}Nie b�d� musia� ju� sam przygotowywa� �niada�.
{1294}{1383}Mia�em Ci powiedzie�, �e to mnie strasznie m�czy�o.
{1383}{1417}Misaki...
{1417}{1500}Nic si� nie sta�o. Przynios� pranie.

{1577}{1682}{S:40}{C:$9159fz}"Daleko od domu, nie musisz wstydzi� si� swoich potrzeb"

{4166}{4250}Mo�e przesadzam, ale jestem w szoku.
{4250}{4343}Nigdy bym nie przypuszcza�, �e Usagi tak na to zareaguje.
{4343}{4441}Nie dlatego, �e jestem zbyt pewny siebie, ale...
{4477}{4637}A mo�e...nigdy mu na mnie nie zale�a�o?
{4703}{4794}Ale ja tylko si� �udzi�em, jak g�upek...
{4830}{4859}Misaki.
{4915}{4961}Wszystko w porz�dku!
{4997}{5080}Nie martw si�, zrobi� jeszcze porz�dki, zanim si� wynios�.
{5119}{5197}Zamro�� Ci te� troch� jedzenia, je�li chcesz.
{5197}{5269}Nie przejmuj si�, w ko�cu zamieszkam z bratem.
{5364}{5364}Pu��!
{5413}{5448}Usagi!
{5496}{5522}Przesta�!
{5573}{5593}Nie chc�!
{5843}{5901}Czy ty nie wiesz, kiedy przesta�?!
{5927}{5939}G�upek!
{5999}{6032}Co to mia�o by�?
{6032}{6084}Co to za dziwna mina?
{6237}{6331}Kanapki, przek�ski, napoje, lody...
{6331}{6397}Braciszku, przecie� min�o dopiero p� roku.
{6397}{6442}Dlaczego ju� wracasz?
{6442}{6539}Tak, pod koniec miesi�ca.
{6539}{6636}Poza tym, nie b�d� ju� wraca� do Osaki,
{6636}{6738}wi�c skoro ko�cz� Ci si� wakacje, zamieszkamy razem.
{6826}{6865}C�, w�a�ciwie to prawda.
{6865}{7025}Skoro m�j brat wraca do Tokyo,|nie ma powodu, �ebym mieszka� u Usagiego.
{7060}{7175}Ale szczerze m�wi�c my�la�em, �e wyprowadz� si� dopiero,|kiedy dostan� si� na studia.
{7253}{7381}Nie czuj� si� dobrze, zostawiaj�c tak to wszystko...|To, co ��czy mnie z Usagim.
{7441}{7528}I nie pociesza mnie nawet fakt, �e wreszcie zobacz� si� z bratem...
{7627}{7661}Misaki!
{7661}{7691}Braciszek!
{7749}{7815}No prosz�! Jak si� miewasz?
{7815}{7851}Dobrze.
{7851}{7934}Zreszt�, rozmawiali�my o tym dzisiaj rano przez telefon.
{7934}{8024}No wiesz, nie widzieli�my si� przez 3 miesi�ce!
{8024}{8117}Jakie� wie�ci? Dobrze si� od�ywiasz?
{8117}{8150}Tak.
{8188}{8237}Dziwne... Jako� zmala�e�?
{8237}{8268}Braciszku!
{8289}{8363}Chod�, odniesiemy Twoje baga�e.
{8383}{8448}Moja kochana �ona czeka na Nas, przygotowa�a co� pysznego!
{8488}{8558}Czy on zawsze musi by� taki nadopieku�czy?
{8614}{8667}Czuj si� jak u siebie, Misaki!
{8667}{8704}Dzi�kuj�.
{8704}{8824}Troch� mi niezr�cznie, kiedy Ci� cz�stuj�.|Wiem, �e potrafisz gotowa� du�o lepiej, Misaki!
{8824}{8892}Nie, nie potrzebnie. To naprawd� pyszne!
{8955}{9035}Powiedz, gdzie chcia�by� jutro p�j��?
{9035}{9060}P�jdziemy razem.
{9070}{9141}Chcia�bym zobaczy� tego ruchomego kraba na "Kani Doraku"!
{9191}{9252}W takim razie mo�e zobaczymy te� latarni� w kszta�cie ryby?
{9252}{9299}I pos�g laleczki "Jedz ile wlezie" w pobli�u "Dotonbori"!
{9331}{9420}Zgoda, i p�jdziemy tam na pyszne curry?
{9420}{9472}Czuj�si� tak jakby...
{9472}{9528}...w kochaj�cej si� rodzinie?
{9647}{9746}Szczerze m�wi�c, jestem pod wra�eniem,|�e wytrzyma�e� tak d�ugo, mieszkaj�c z Usagim.
{9773}{9898}To znaczy, on naprawd� jest wspania�ym cz�owiekiem,|ale czasem okazuje sw�j...temperament.
{9898}{10028}Ba�em si�, �e b�dziesz musia� si� martwi� nie tylko o siebie, ale i o niego.
{10048}{10087}Niby dlaczego?
{10107}{10196}Jest typem cz�owieka, kt�ry robi to,|na co ma ochot�, nie zupe�nie licz�c si� z reszt�.
{10196}{10331}Je�li masz tego dosy�, mo�esz si� do Nas wprowadzi�--
{10331}{10377}M�wi�em, �e nie trzeba!
{10377}{10456}Dlaczego wszyscy uwa�aj�, �e Usagi jest w�a�nie taki?!
{10456}{10615}Je�li chcesz wiedzie�, to nie spali�my w jednym ��ku.|Poza tym, Usagi by� dla mnie bardzo dobry!
{10627}{10653}I...
{10748}{10793}Przepraszam, ponios�o mnie.
{10797}{10830}Misaki...?
{10830}{10897}Przejd� si� do sklepu.
{10897}{10968}Skocz� po jakie� ciastka!
{11125}{11153}O ma�y w�os.
{11153}{11202}Zrujnowa�em nastr�j kochaj�cej si� rodzinki.
{11202}{11288}Czy�by tylko Akihiko o tym s�ysza�a?
{11333}{11437}Fakt, �e zawsze jest w z�ym nastroju, kiedy musi wcze�nie wsta�,
{11437}{11492}i �e zawsze jest zbyt pewien siebie,
{11499}{11577}i �e wykorzystuje przypadkowych ludzi do pisania opowiada� o gejach,
{11577}{11680}no i �e nie potrafi robi� niczego innego za wyj�tkiem pisania owych opowiada�.
{11692}{11747}No i zawsze mnie wykorzystuje w ��ku!
{11816}{11863}W sumie faktycznie, niez�a z niego szumowina.
{11951}{12023}Oczywi�cie, �e kocham mojego brata i jego now� �on�.
{12023}{12110}Rzeczywi�cie lepiej by�oby dla mnie, �ebym mia� rodzin�, ale...
{12135}{12195}Dlaczego w takim razie tak si� czuj�...?
{12228}{12353}Nie potrafi� d�u�ej znie�� tej samotno�ci...
{13053}{13143}Nie mam nic przeciwko, �eby Misaki nadal mieszka� u mnie.
{13147}{13173}Dzi�kuj�.
{13173}{13329}Owszem, jest Twoim m�odszym bratem, ale Ty masz ju� swoj� rodzin�, �on�...
{13329}{13420}Wiem, razem to uzgodnili�my.
{13468}{13627}Pos�uchaj mnie, Usagi. Chc�, �eby Misaki wiedzia�,|co to znaczy �y� w kochaj�cej si� rodzinie.
{13686}{13770}Kiedy nasi rodzice zgin�li, mia�em wtedy 18 lat.
{13794}{13858}By�em pe�noletni, jako� to sobie pouk�ada�em.
{13885}{13951}Ale Misaki...mia� wtedy 8 lat.
{14034}{14149}Wci�� nies�usznie obwinia si� o �mier� naszych rodzic�w.
{14208}{14394}Chcia�, �eby szybko czym pr�dzej wr�cili do domu.|Pogoda by�a koszmarna, ale mimo to wyjechali podczas tej ulewy.
{14436}{14499}Co to ma znaczy�? Przecie� to niedorzeczne...
{14499}{14574}Wci�� powtarza�em mu, �e to nie jego wina.
{14617}{14774}Ale on ca�y czas czuje si� winny, wi�c nawet nie chce rozmawia� na ten temat.
{14806}{14911}Od tamtej pory uwa�a, �e nie zas�uguje na to, aby inni si� o niego martwili.
{14943}{15073}Chce si� troszczy� o wszystkich, kt�rzy s� blisko niego,|ale udaje samoluba. Nie oczekuje pomocy od nikogo.
{15167}{15241}Nawet ode mnie, od w�asnego brata...
{15291}{15427}Dlatego chc� si� nim opiekowa�, do czasu,|kiedy nie sko�czy studi�w i nie za�o�y swojej rodziny.
{15427}{15524}Chc�, �eby czu�, �e ma w nas oparcie. �e ma rodzin�.
{15579}{15626}Manami w pe�ni si� ze mn� zgadza.
{15697}{15746}Mo�e i jestem troch� nadopieku�czy...
{15766}{15809}Takahiro, ja...
{15809}{15904}...ale szcz�cie Misakiego to m�j obowi�zek.
{15904}{16031}A zapewnienie mu rodzinnego ciep�a to najlepsze, co mog� dla niego zrobi�.
{16231}{16251}Misaki.
{16269}{16290}Misaki.
{16345}{16378}Misaki...
{16644}{16726}Hej, Usagi? Tak, ju� wracam.
{16726}{16774}Kupi�em troch� mro�onych kuleczek z o�miornicy.
{16774}{16883}Mam te� mro�ony placek z makaronu i kluski do przyrz�dzania na patelni.
{16912}{16947}Czy ty jeste� nienormalny?
{16947}{17040}Pojecha�e� do Osaki, �eby kupowa� mro�onki?
{17040}{17155}Tak, i co z tego? Chc� tego spr�bowa�!
{17215}{17310}Ciesz� si�. To ten sam Usagi...
{17310}{17424}Z czystej ciekawo�ci, jak sobie radzi�e� przez ten tydzie�?
{17424}{17532}C�, zdarzy� si� ma�y wypadek w kuchni. Jajka wybuch�y.
{17532}{17551}Co?!
{17551}{17601}Jak to mo�liwe?!
{17627}{17697}Ale...czy co� si� sta�o? Jakie� skaleczenie?
{17697}{17718}Kilka.
{17718}{17745}Powa�nie? Gdzie?!
{17745}{17813}Na piecu. Jajka rozbryzga�y si� dooko�a.
{17852}{17883}Jeste� z�y?
{17883}{17920}Tak, jestem z�y. G�upek!
{17941}{17973}Ze mn� wszystko w porz�dku.
{17973}{18039}Radz� sobie bez Ciebie.
{18096}{18119}Co teraz...?
{18119}{18214}Je�li od�o�� teraz s�uchawk�, wszystko b�dzie sko�czone...
{18240}{18295}"Wi�c powiem Ci teraz co� samolubnego." |Misaki?
{18295}{18350}"Wi�c powiem Ci teraz co� samolubnego." |T-tak, ju�.
{18354}{18460}Musz� ko�czy�, opowiem Ci reszt�, jak wr�c�.
{18486}{18587}"Przepraszam."|M�j brat wraca do Tokio w przysz�ym tygodniu, nie martw si�.
{18624}{18684}Nareszcie, co?
{18714}{18872}"Wiem, �e tylko sprawiam Ci problemy."|M�g�bym jeszcze zosta� u Ciebie na te kilka dni?
{18872}{18969}Obiecuj�, �e nie b�d� Ci przeszkadza�!
{18969}{19031}"Nie mog� z Tob� zosta�?" |Obiecuj�, �e nie b�d� Ci przeszkadza�!
{19048}{19143}Poza tym b�d� cz�sto wychodzi�, wi�c...
{19319}{19431}Ojej, tylko �artowa�em! My�la�e�, �e m�wi� powa�nie?
{19431}{19541}Zabior� swoje rzeczy i wynios� si�, jak tylko wr�c�. Obiecuj�!
{19604}{19626}O nie...
{19675}{19720}C�, musz� ju� ko�czy�.
{19739}{19757}Misaki?
{19793}{19834}P�aczesz, prawda?
{19865}{19947}Dlaczego niby mia�bym p�aka�?! G�upek z Ciebie!
{19947}{19988}Dobra, musz� ko�czy�.
{19988}{20075}Misaki, zwr�� sw�j bilet.
{20101}{20149}Daj mi troch� czasu.
{20171}{20194}Co?
{20194}{20285}B�d� za trzy godziny, obok bramek. Zgoda?
{20294}{20313}Dlaczego?
{20313}{20353}Ju� si� zbieram, czekaj!
{20517}{20605}Powiedzia�, �e b�dzie za trzy godziny...?
{20926}{20969}Cz-czekaj, Usagi!
{20969}{21031}Nie mamy czasu, szybko!
{21031}{21075}O-o co tu chodzi?!
{21127}{21228}Prosz� ustawi� si� za bia�� lini�, odje�d�amy.
{21350}{21401}Usagi, ten poci�g--
{21465}{21518}Nie mog� oddycha�, Usagi!
{21518}{21543}Nie oddam Ci�.
{21575}{21643}Ani Takahiro, ani nikomu innemu. Nie pozwol� Ci odej��.
{21693}{21793}Usagi, czy� ty zwariowa�?|Dlaczego w og�le tutaj przyjecha�e�?
{21793}{21888}Przecie� i tak mia�em jecha� do Ciebie, to bez sensu.
{21918}{22019}Czu�em ,�e musia�em Ci� zobaczy� ju� teraz.|W przeciwnym wypadku, to by�by koniec.
{22052}{22133}Rozmawia�em z Takahiro.
{22133}{22196}Zosta� ze mn�.
{22196}{22295}I ju� nigdy nie wstyd� si� mi powiedzie� prawdy.
{22295}{22351}Nie musisz niczego udawa�.
{22351}{22438}Mo�esz nawet by� samolubny!
{22438}{22578}Tylko...szczerze m�wi�c, nie ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin