BF - diament.pdf

(341 KB) Pobierz
kosmetyka pielęgnacja
Składnik doskonały
Diament – piękno i luksus
D zisiaj wiemy już, że to krysta-
liczna postać węgla o wyjąt-
kowo symetrycznej budowie
wewnętrznej. Dzięki tym właściwoś-
ciom diament jest bardzo twardym
minerałem i co istotniejsze w kon-
tekście kosmetycznym, posiada sil-
ny połysk, spowodowany wysokim
współczynnikiem załamania światła.
W kryształach diamentu można zna-
leźć wiele pierwiastków – dwutlenek
węgla, azot, bor, tlenek żelaza, róż-
ne formy krzemionki – jednak jego
największym walorem kosmetycznym
jest niespotykany migotliwy błysk.
Współcześni kosmetolodzy chętnie
sięgają po pył diamentowy, stosując
go jako cenny dodatek zarówno do
kosmetyków upiększających, jak i pie-
lęgnacyjnych. Dodawany jest głów-
nie do kosmetyków, które mają roz-
świetlić skórę, włosy lub paznokcie.
Według wielu teorii, diament dosko-
nale oddziałuje na nasze ciało odtru-
wając je i oczyszczając, co uzasadnia
zastosowanie go w kosmetyce pielęg-
nacyjnej. Nazywany bywa kryształową
„minielektrownią”, ponieważ działa
stymulująco i uodparniająco, dzięki
czemu opóźnia proces starzenia się
organizmu.
Trochę historii
Pierwsze wzmianki na temat diamen-
tu pojawiły się w księgach z IV w.
p.n.e. Odkryto je w Indiach, w napły-
wach rzeki Golconda. Około roku 200
p.n.e. diamenty dotarły do Rzymu
– dzięki Aleksandrowi Macedońskiemu,
który według legendy pokonał mi-
tyczne gady, stając się właścicielem
Diamentowej Doliny. Mistyczną siłę
diamentów doceniono już w staro-
żytnym Egipcie, gdzie noszenie dia-
mentów na czterech palcach lewej
Znany i pożądany od tysięcy lat, niezniszczalny, najbardziej ceniony
i upragniony wśród wszystkich minerałów. Starożytni wierzyli,
że jest spadającą z nieba boską łzą, dlatego posiada
nadprzyrodzone właściwości.
26
BEAUTY FORUM POLSKA 12/2009
799999253.023.png 799999253.024.png 799999253.025.png 799999253.026.png 799999253.001.png
Osobliwości
n W tekstach źródłowych możemy znaleźć informacje, że właściwości popiołu diamentowego były znane i wykorzystywane już w staroindyjskiej medycynie.
Stosowano go do leczenia cukrzycy, anemii, trądu, gruźlicy, a nawet schizofrenii. (Ciekawa jest w tym kontekście informacja, że czysty diament w zasadzie po spale-
niu nie zostawia prawie żadnego popiołu).
n W języku staroindyjskim diament to Wajra, czyli bóstwo (dobroczynne lub złowrogie) odpo-
wiedzialne za umysłowe i fizyczne przymioty człowieka, jego rozum, talent, męstwo, tęży-
znę fizyczną i in. Kojarzenie nazwy bóstwa z diamentem miało oznaczać, że siedzibą bóstwa
są właśnie diamenty.
n Staroindyjski traktat Buddhabhatta gwarantuje każdemu, kto nosi diament, życie bez za-
grożeń i niebezpieczeństw ze strony ognia, węży, trucizn, chorób, złodziei, wody i złych du-
chów.
n Osoby związane z litoterapią (leczenie kamieniami) polecają diament przy schorzeniach
móżdżku, zapaleniu opon mózgowych, autyzmie, a nawet dysleksji i epilepsji. Podobno le-
czy również gorączkę mózgu, nowotwory oraz zaburzenia przysadki i szyszynki. Jest także
pomocny w łagodzeniu objawów menopauzy, problemach z koncentracją i co najistotniej-
sze – opóźnia procesy starzenia.
n Według ezoteryków diament to symbol doskonałości (to najtwardszy i najcenniejszy mi-
nerał).
n Diament noszony jako biżuteria oddziałuje oczyszczająco na organizm.
Luksus dla skóry
Diament jako symbol luksusu z po-
wodzeniem wykorzystywany jest do
produkcji ekskluzywnych kosmety-
ków. Pył diamentowy można spot-
kać w najlepszych kremach, pudrach
oraz wszelkich kosmetykach koloro-
wych. Jest bardzo cennym dodatkiem,
doskonale mineralizuje skórę, sty-
mulując mikrocyrkulację. Dzięki nie-
mu twarz odzyskuje młody, świeży
wygląd. Stanowi również doskonałą
ochronę przed promieniami UV – od-
bija światło. Spektakularny migotliwy
błysk, który jest charakterystyczną ce-
chą pyłu diamentowego i odróżnia go
od innych surowców rozświetlających,
daje dodatkowo efekt odmłodzenia.
Powyższe właściwości sprawiają, że
surowiec ten najczęściej dodawany
jest do kosmetyków anty-aging oraz
preparatów przeznaczonych do pie-
lęgnacji skóry wokół oczu.
ręki miało spowodować, że vena amo-
ris (żyła miłości) powiedzie z palców
bezpośrednio do serca. Współcześnie
diament jest najbardziej popular-
ną ozdobą pierścionków zaręczyno-
wych, co może być nawiązaniem do
starożytnych wierzeń. Oficjalnie jed-
nak tradycję darowania diamento-
wego pierścienia jako zaręczynowe-
go zaczął w roku 1477 arcywojewoda
Maksymilian I z dynastii Habsburgów,
kiedy diamentowy zaręczynowy pier-
ścień podarował Marii Burgundzkiej.
Przez długi czas te szlachetne ka-
mienie pozostawały w surowej po-
staci, ponieważ nauka ich szlifowa-
nia była ściśle tajna. Głównym celem
obróbki było pozbawienie diamen-
tu powierzchniowych nierówności
i skaz, przy szlifowaniu respektowa-
ny był kształt surowego kamienia.
Jednak z czasem doskonalono techni-
ki obróbki, a grono wtajemniczonych
osób poszerzało się. Szlif brylantowy,
który jest do dzisiaj stosowany, zo-
stał odkryty w XIX wieku w Stanach
Zjednoczonych. Opracował go Henry
Morse. Najwyższy kunszt tej sztuki
przypisywany jest jednak Marcelowi
Tolkowskiemu, który udoskonalił
i określił parametry szlifu brylanto-
wego w 1919 roku. Dziś uznawany jest
za jego odkrywcę.
n
Małgorzata Zdziebko-Zięba | Główny specja-
lista do spraw PR w firmie Clarena, nauczy-
ciel w szkołach policealnych, egzaminator Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zawodzie technik usług kos-
metycznych.
Miss Polonia – Maria Nowakowska
BEAUTY FORUM POLSKA 12/2009
799999253.002.png 799999253.003.png 799999253.004.png 799999253.005.png 799999253.006.png 799999253.007.png 799999253.008.png 799999253.009.png 799999253.010.png 799999253.011.png 799999253.012.png 799999253.013.png 799999253.014.png 799999253.015.png 799999253.016.png 799999253.017.png 799999253.018.png 799999253.019.png 799999253.020.png 799999253.021.png 799999253.022.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin