BF - eko spa.pdf

(781 KB) Pobierz
SPA CONCEPT
Eko SPA
Przyszłość branży
czy chwilowy
trend?
Od zawsze to, co jedyne w swoim rodzaju, innowacyjne czy po prostu inne cieszyło się popularnością
i zwiększonym zainteresowaniem. Dotyczy to wszystkich dziedzin naszego życia i nie jest tajemnicą, że
indywidualność i niepowtarzalna linia intrygują. Z drugiej strony żyjemy w czasach, w których takie pojęcia
jak natura czy ekologia zyskują z roku na rok coraz większe znaczenie. Wprawdzie specjaliści w tej dziedzinie
już nieraz dali do zrozumienia, że ekologia jest nauką opartą w dużym stopniu na hipotezach, jednak drobne
rozbieżności w badaniach zdarzają się w końcu w każdej dyscyplinie. Mimo tych niedociągnięć w wynikach,
których najbardziej jaskrawym przykładem jest chyba kwestia ocieplenia klimatu, kwestia ekologii nie może
być marginalizowana.
76
BEAUTY FORUM POLSKA 3/2011
799999254.051.png 799999254.052.png 799999254.053.png 799999254.054.png 799999254.001.png 799999254.002.png 799999254.003.png 799999254.004.png 799999254.005.png 799999254.006.png 799999254.007.png 799999254.008.png 799999254.009.png 799999254.010.png 799999254.011.png
SPA CONCEPT
E kologia jest modna. Hitem stają się samochody z napę-
dem hybrydowym, mające zapewne stanowić jedynie krok
w kierunku pojazdów napędzanych energią słoneczną,
energooszczędne domy, ekologiczne kosmetyki i zdrowa, nie-
skażona żywność. Idąc dalej, naturalne źródła energii, tj. źródła
geotermalne, farmy wiatrowe mają powoli zastępować te bar-
dziej niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska źródła energii. To
kierunek, o którym na bieżąco możemy dowiedzieć się nie tylko
z magazynów popularnonaukowych, to już nie tylko przyszłość,
ale także teraźniejszość. Mając ten fakt na uwadze, zastanówmy
się, czy tego typu trend znajdzie również swoje odbicie w innych
dziedzinach. Nas oczywiście nurtuje pytanie, czy idea ekologii
zagości na stałe w branży spa i wellness?
Połączenie sił
Z pewnością spa i wellness, rozumiane jako połączenie filozofii
Wschodu z nowoczesnymi technikami Zachodu w celu uzyskania
harmonii ciała i ducha, to doskonałe pole dla wprowadzania pro-
ekologicznych rozwiązań. Tu nie tylko należałoby się oprzeć na
tym co daje natura, ale wręcz czerpać z niej pełnymi garściami
– oczywiście w zgodzie i z poszanowaniem dla jej zasobów.
W artykule dotyczącym architektury wspominałem już, że niezwy-
kle ważne jest połączenie koncepcji ośrodka spa ze środowiskiem
naturalnym, z najbliższym otoczeniem. Odpowiednie otwarcie
się na otaczającą przyrodę i wykorzystanie potencjału miejsca
jest kluczem do sukcesu. To oczywiście tylko jedna strona meda-
lu. Idea Eko SPA to jednak coś więcej... To używanie naturalnych
materiałów, sięgnięcie po naturalne źródła energii, wykorzystanie
do maksimum już na etapie projektowym, a później realizacyj-
nym wszystkich możliwych proekologicznych rozwiązań. To także
ograniczenie do minimum zużycia wody, unikanie używania che-
mikaliów czy wreszcie zwrócenie uwagi na emisję CO 2 . Jednym
z przykładów działań mających na celu kompensację CO 2 jest ko-
rzystanie ze środków transportu publicznego przez wszystkich pra-
cowników obiektu firmowanego hasłami ekologii. Takie rozwią-
zania są już z powodzeniem stosowane na Zachodzie – ochrona
środowiska na każdym kroku i to nie w formie modnych haseł.
Innym z przykładów takich proekologicznych zachowań jest odej-
ście od używania papierowych ręczników, które zastąpiono przez
produkty wyprodukowane na bazie roślin.
77
BEAUTY FORUM POLSKA 3/2011
799999254.012.png 799999254.013.png 799999254.014.png 799999254.015.png 799999254.016.png 799999254.017.png 799999254.018.png
SPA CONCEPT
Powrót do korzeni
Przypuszczalnie to właśnie ekologia
będzie w przyszłości stanowić jeden
z najważniejszych trendów wellness.
Wellness to w dosłownym tłumaczeniu
dobre samopoczucie, a więc wszystko to,
co bliżej natury, powinno mieć ogrom-
ny, zbawienny wpływ na nasz organizm.
Idea eko wpisuje się wręcz idealnie
w to, co najbliższe naszym ciałom i zmy-
słom – wszystkie zabiegi i produkty jak
najbliżej natury. Przy powstawaniu każ-
dego elementu takiego miejsca należy
skupić uwa-
ciągów roślinnych, owoców, ziaren czy
skarbów ziemi (borowina) i morza (al-
gi) także wpisują się w ten trend. Wciąż
popularne są też minerały jako główny
składnik kosmetyków do makijażu. Nie
są one podatne na rozmnażanie bakte-
rii, a tym samym środki konserwujące
stają się zbędne.
W dłoniach doświadczonych rehabili-
tantów, terapeutów czy kosmetyczek
produkty naturalne są w stanie popro-
wadzić zmysły klientów do krainy szczę-
ścia i zadowolenia, a jednocześnie pro-
fesjonalnie zadbać o ich ciało. Gama
tych kosmetyków jest niezwy-
nia nowych, to proces, który nigdy nie
dobiegnie końca. Dzięki temu w spa
mamy nie tylko możliwość czerpania na
nowo z dawnych źródeł, ale także ciesze-
nia się z nowych doznań i możliwości,
idealnie wpisujących się w ekospojrze-
nie na spa.
Oferta
Ostatnim elementem jest stworze-
nie odpowiedniego menu zabiegowe-
go, które zbudowane będzie na bazie
rytuałów i terapii manualnych. Menu,
w którym może znaleźć się miejsce nie
tylko na ćwiczenia relaksujące, regene-
rujące, ale także na zabiegi dla osób
pragnących wyko-
rzystać natural-
ne otoczenie dla
poprawy własne-
go życia, chcą-
cych pozbyć się
nałogów, poprawić
swój stan psychicz-
ny. Przykładem mo-
gą być znane już na
Zachodzie rozwią-
zania, idące w kie-
runku tak zwanego
mental spa, w którym
przede wszystkim dba
się o spokój i relaksa-
cję umysłu.
Jedna z dróg
Eko SPA to coraz bar-
dziej widoczny trend
w branży spa i wellness.
Należy jednak pamiętać,
że eko to nie tylko kilka
naturalnych produktów
umieszczonych w recepcji
spa, to coś znacznie więcej. Pragnąc
stworzyć centrum spa i wellness opar-
te na ekologicznym spojrzeniu na świat,
musimy wpisać w ten program każdy
element naszej inwestycji. Tylko wte-
dy mamy szansę na stworzenie miejsca
przyjaznego środowisku i oferującego
prawdziwe Eko SPA.
gę na środowisku
naturalnym – od budowy, wyposażenia
poczynając, a kończąc na sposobie pro-
wadzenia firmy i jej zarządzania. Pojęcia
„zielony”, „naturalny” czy „organiczny” to
już od pewnego czasu synonimy znaków
jakości. Wypoczynek połączony z well-
ness ma być powrotem do korzeni.
kle szeroka i równie różnorod-
na. Zioła, glinki, oleje, olejki eteryczne,
maści i sole od dawna były podstawą
przyrodolecznictwa, medycyny ludowej
czy też medycyny klasztornej. Mieszanka
czystych, naturalnych produktów i pra-
starych mądrości daje nam dziś możli-
wość stosowania wartościowych recep-
tur. To właśnie ta wiedza, przekazywana
ongiś z pokolenia na pokolenie, wy-
znacza nowoczesne kierunki działania,
stanowiąc podstawy filozofii zabiegów
w Eko SPA. Możliwość czerpania wiedzy
z dawnych receptur, możliwość tworze-
W 100% naturalne
Kolejnym tematem związanym z ideą
eko są linie kosmetyczne wyproduko-
wane z substancji w 100% naturalnych.
Produkty, które nakłada się na ciało, mu-
szą być w zasadzie... jadalne. Wspaniałe
zabiegi na bazie naturalnych olejów, wy-
Rafał Bielawa | Dyrektor Marketingu i PR, Nova 2
78
BEAUTY FORUM POLSKA 3/2011
799999254.019.png 799999254.020.png 799999254.021.png 799999254.022.png 799999254.023.png 799999254.024.png 799999254.025.png 799999254.026.png 799999254.027.png 799999254.028.png 799999254.029.png 799999254.030.png 799999254.031.png 799999254.032.png 799999254.033.png 799999254.034.png 799999254.035.png 799999254.036.png 799999254.037.png 799999254.038.png 799999254.039.png 799999254.040.png 799999254.041.png 799999254.042.png 799999254.043.png 799999254.044.png 799999254.045.png 799999254.046.png 799999254.047.png 799999254.048.png 799999254.049.png 799999254.050.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin