Dąbrowa-Bajon M., Karbowiak H., Grochowski H.- Zasady Projektowania Systemów i Urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym, WKiŁ, Warszawa 1981 Cz.2 (Str. 100-113).pdf

(1347 KB) Pobierz
755301238 UNPDF
ożenią techniczno-ekonomiczne
cji. Do zmiennej wartości zalicza się koszt zasilania, pulpitu nastawczego,
kabli.
Na rysunku 3.35 podano przykładowo zależność kosztów jednostkowych
dla urządzeń przekaźnikowych typu E1. Linia łamana wynika z faktu,
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Liczba zwrotnic
Z
3.35
Wykres kosztów
(w tys. zł)
jednostkowych
urządzeń srk
w zależności od
liczby zwrotnic
że koszt podany dotyczy określonej liczby zwrotnic, a koszt dla innej licz­
by zwrotnic otrzymuje się drogą interpolacji. W rzeczywistości zależność
ta jest linią ciągłą.
Koszt urządzeń srk dla stacji określa się z zależności:
K = z w [mln zł]
(3.33)
gdzie:
K — koszt całkowity urządzeń srk,
z — liczba zwrotnic,
w — koszt jednostkowy.
Na podstawie kosztu całkowitego K oraz cykli normatywnych, tj. okre­
sów, w jakich powinien być wykonany dany zakres prac, ustala się har­
monogram realizacji inwestycji. W harmonogramie powinny być uwzględ­
nione wszystkie prace dotyczące budowy urządzeń srk. W tablicy 3.4
3.4
Harmonogram realizowania inwestycji
Rok 1
Rok 2
Zakres prac
Uwagi
II kw. | IIIkw. IV kw.
Ikw.
II kw.
Budowa nastawni
koszt robót
Roboty zewnętrzne
srk
koszt robót
Przystosowanie to­
rów do izolacji
koszt robót
Roboty wewnętrzne
srk
koszt robót
Sprawdzenie urzą­
dzeń i przekazanie
koszt robót
robót
do eksploatacji
Zakres prac
Uwagi
koszt robót
koszt robót
koszt robót
robót
robót
robót
755301238.005.png
3.3. Urządzenia sterowania na sz
przedstawiono przykładowy harmonogram realizacji inwestycji dla ma­
łej stacji, obejmującej budowę urządzeń srk, budowę budynku nastawni,
przystosowanie torów do izolacji.
3.3
Urządzenia sterowania na szlaku
3.3.1 Wiadomości ogólne
Na szlakach kolejowych stosuje się półsamoczynną lub samoczynną blo­
kadę liniową. Urządzenia blokady półsamoczynnej są budowane prze­
ważnie na posterunkach ruchu i założenia techniczno-ekonomiczne są wy­
konywane łącznie z założeniami dla posterunku ruchu. Natomiast dla
urządzeń blokady półsamoczynnej na posterunkach odstępowych, ze wzglę­
du na mały zakres prac projektowych i montażowych, nie opracowuje się
z reguły oddzielnych założeń techniczno-ekonomicznych.
Założenia techniczno-ekonomiczne budowy samoczynnej blokady liniowej
stanowią zbiór wytycznych techniczno-ekonomicznych i składają się z na­
stępujących części:
— planu schematycznego rozmieszczenia semaforów, na którym zazna­
cza się również przystanki, łuki torów, przejazdy w poziomie szyn, miej­
sca ustawienia semaforów stacyjnych;
— części opisowej, zawierającej określenie inwestycji i jej techniczną cha­
rakterystykę, wybór systemu urządzeń samoczynnej blokady liniowej
wraz z rodzajem stosowanych elementów, ewentualne warianty rozwią­
zania, określenie prac towarzyszących, obliczenie poboru mocy przez urzą­
dzenia sbl, harmonogram realizacji inwestycji oraz określenie nieprzekra­
czalnego jej kosztu.
Podstawę do opracowania zte stanowią dane wyjściowe, do których zali­
cza się:
— plan sytuacyjny rozważanego odcinka linii z uwzględnieniem przystan­
ków, łuków i pochyleń torów, przejazdów, miejsc ustawienia semaforów
stacyjnych itd;
— dokumentację istniejących liniowych i stacyjnych urządzeń srk dla
rozważanego odcinka linii;
— żądaną zdolność przepustową odcinka linii;
— istniejącą zdolność przepustową tego odcinka linii;
— charakterystykę innych urządzeń, mających wpływ na projektowaną
sbl, takich jak np. rozmieszczenie podstacji energetycznych, rodzaj trak­
cji, rozmieszczenie podstacji trakcyjnych, dane o: łączności, stanie torów
szlakowych i głównych zasadniczych na stacji (typ szyn, rodzaj podkła­
dów, typ rozjazdów, stan podsypki itd.);
— maksymalną prędkość pociągów i długość drogi hamowania;
— maksymalną długość kursujących pociągów;
— podstawowy rodzaj pociągu, dla którego ma być projektowana sbl;
— wykres ruchu v (I) lub v (t), lub l (t) dla wybranego rodzaju pociągu.
•.łożenia
techniczno-ekonomiczne
3.3.2 Teoretyczne rozmieszczanie semaforów sbl
Przed sporządzeniem planu schematycznego wykonuje się teoretyczne roz­
mieszczanie semaforów. Zależnie od charakteru ruchu rozróżnia się dwa
zasadnicze sposoby rozmieszczania semaforów sbl na linii: o podstawo­
wym ruchu dalekobieżnym i o podstawowym ruchu podmiejskim. Jeżeli
ruch ma charakter jednorodny, to stosuje się blokadę trzystawną. Dla ru­
chu mieszanego, tzn. składającego się z ruchu pociągów dalekobieżnych
o długich drogach hamowania i ruchu pociągów podmiejskich o krótkich
drogach hamowania, stosuje się blokadę czterostawną. Blokadę cztero-
stawną stosuje się także dla ruchu jednorodnego, jeżeli uzyskana zdol­
ność przepustowa przy blokadzie trzystawnej jest niewystarczająca, lub
w razie wydłużenia na linii drogi hamowania w stosunku do poprzednio
obowiązującego ustalenia.
Przed przystąpieniem do rozmieszczenia semaforów należy określić wy­
maganą zdolność przepustową rozważanego odcinka linii kolejowej.
Zdolność przepustowa jest określana analitycznie następującym wzorem:
N ma x = ( 1-a )
(3.34)
gdzie:
N ma x — maksymalna zdolność przepustowa [liczba pociągów
przepuszczona w czasie T],
T — rozważany czas, np. 60 min,
t n — odstęp czasowy między dwoma kolejnymi pociągami
[min],
a — współczynnik rezerwy.
Zdolność przepustową odcinka linii kolejowej oblicza się przeważnie dla
tzw. godziny największego ruchu.
Jeżeli z wyliczenia wynika, że żądana zdolność przepustowa przy założo­
nym sposobie jazdy (na tzw. zielone światło) jest bliska zdolności mak-
3.5
Współczynniki przeliczeniowe tras zastęp­
czych
Rodzaj pociągu
Liczba tras zastępczych
Towarowy
Osobowy
Pospieszny
1
1,5
2
symalnej, to jest celowe takie rozmieszczenie semaforów, dla którego uzy­
ska się maksymalną zdolność przepustową.
W ruchu dalekobieżnym przyjmuje się przeważnie w rozważaniach pociąg
towarowy jako podstawowy, a semafory rozmieszcza się na wykresie
v(l) dla pociągu podstawowego. Inne rodzaje pociągów, jak pospieszne
102
755301238.006.png 755301238.007.png
3.3. Urządzenia sterowania na szlaku
lub osobowe przelicza się na tzw. zastępczą trasę pociągu towarowego.
W tablicy 3.5 podano trasy zastępcze dla pociągów pospiesznych i osobo­
wych.
Na podstawie wzoru 3.34 lub założonej liczby pociągów, po przeliczeniu
według tablicy 3.5 na trasy zastępcze, otrzymuje się żądaną zdolność prze­
pustową, określoną liczbą pociągów na dobę. Następnie przyjmuje się,
że w godzinie największego ruchu będzie możliwość przepuszczenia przez
odcinek linii 10% dobowego ruchu N D . Jeżeli ruch jest jednorodny, to nie
zachodzi potrzeba przeliczania tras zastępczych.
Na podstawie przekształconego wzoru 3.34 określa się odstęp czasu t n
między kolejnymi pociągami
(3.35)
gdzie:
T — rozpatrywany czas, tj. jedna godzina — 60 min lub 3600 s;
N T — zdolność przepustowa w rozważanym czasie, dla jednej
godziny N T = 0,1 N D .
α — współczynnik rezerwy technicznej, zależny od rodzaju li­
nii i jej technicznego wyposażenia; dla dwutorowej linii
zelektryfikowanej przyjmuje się α = 0,25; dla jednotoro­
wej linii zelektryfikowanej α = 0,4.
Dla projektowanego rozmieszczenia semaforów zakłada się jazdę na tzw.
światło zielone, tzn., że odległość między końcem pierwszego pociągu
a początkiem drugiego wynosi 3 odstępy blokowe w przypadku trzystaw-
a
b
3.36
Odległość między dwoma pociągami przy jeździe na zielone światło
a — sbl trzystawna, b — sbl czterostawna
nej blokady, a 4 odstępy — przy czterostawnej sbl. Wynika z tego, że
czas przejazdu jednego odstępu blokowego powinien wynosić odpowied­
nio t n /3 i t n /4, a długość odstępu blokowego (rys. 3.36) l b (N), wynikająca
ze zdolności przepustowej linii, jest określona następująco:
755301238.008.png 755301238.001.png
lżenia techniczno-ekonomiczne
przy blokadzie trzystawnej
(3.3 6a)
przy blokadzie czterostawnej
(3.36b)
Istota rozmieszczenia semaforów powinna być taka, aby czas przejazdu
przez każdy odstęp między nimi był jednakowy. A więc przy zmiennej
prędkości również musi ulegać zmianie długość odstępu blokowego, tj.
odległość między dwoma kolejnymi semaforami. Odległość ta przy blo­
kadzie trzystawnej musi być większa lub równa długości drogi hamo­
wania:
l b ≥ l h (3.37)
Dla trzystawnej sbl długość odstępu blokowego powinna być większa niż
największa długość kursującego pociągu l p
l b > l p
(3.38)
Rozmieszczenie semaforów na szlaku na podstawie wykresu
ruchu v(l)
Semafory rozmieszcza się na wykresie ruchu pociągów, podanym w ukła­
dzie współrzędnych prędkość — droga v(l). Wykres ten (rys. 3.37a) jest
wykonany dla określonego odcinka linii oraz określonego pociągu. Pociąg
dalekobieżny rusza z jednej stacji węzłowej, przejeżdża przez kilka stacji
3.37
Dane dla rozmieszczenia semaforów blokady samoczynnej na odcinku linii
z ruchem dalekobieżnym
α — wykres prędkości w funkcji drogi, b — szkic układu torowego
104
755301238.002.png 755301238.003.png 755301238.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin