Willis & Wills -Synteza Organiczna.pdf

(11102 KB) Pobierz
11495758 UNPDF
Ha'^^
CHRISTINEWILLIS
MARTIN WILLS
SYNTEZA
ORGANICZNA
WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO
11495758.002.png
SYNTEZA
ORGANICZNA
i
11495758.003.png
•V.
11495758.004.png
CHRISTINEWILLIS
MARTIN WILLS
SYNTEZA
ORGANICZNA
Tłumaczenie
EDYTA PARUCH
WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO
11495758.005.png
Podręcznik akudcmicki Joriiiansowany pr7C7 Minisiermwo lldukacji Narodowej i Sportu
Tvtut oryginału: f>go«/c5)«fA*iw
j
RKCl-;N/,fNCI
l'rof dr hah Czesław Wawrzeńczyk
i
/)r hah. inz. .'Ignie.szka Mironowicz, prof. AR we Wrodasriu
\
Dr Grzegorz Rmek
\
PROJFKT OKŁADKI
i
)
Dorota Heliasz
'
OPRACOWANIE RtDAKCYJNi;
S i "'W'
I
j
SVlad}'sia\va Buf sza
\
KORKKTOR
|
Jerzy llrycyk
I
OCX, WillisandM-Wilisl995
t
Or^funic Symhcsis OCP 31 was originally publisłied in [^nglish in 1993. This (ranslulion is
publiiihcd by arran^cmorl wiih 0\furd University Press.
Organie Synihesis (K'l' y\ pienvoliiic n»slała opublikowana w jc/^ku angietskini w roku 1995,
Obecne IlumHtzeniejesi piiblikowEine w porozum len Jii zOAfortl Univcrsily Press,
C CopjriĘht for Polish Translalion and Edilion by Wydawniciwo Uniwcrsjictu Jagiellońskiego
Wydanie I, Kraków 2(HM.
Ali righls resi;rvi:xl
K-sivka, ani żadna jej czcW. nie moM być rcprodukos^ana. przecfww-ywana w systemie komputerow^ym
bądź pizcku/ywana wjHkiejkolwick formie lub iv jakikolwiek sposób c/y lo elckiroiiie/iiy, mofliaiiic/ny.
e/y te/ pr/e/ riuiikopiowaiiie. zapisywanie, skanowanie ilp. bi;/. upr/jMJiiii:^<.i pisecnnego /.e/.wolenia
Wydawcy, Prośby o zezwolenie należy kierować do WydawTiiclwa Liniiversyielu Jagiclloilikicgo.
ISBN 83-233-1914-6
www,wuj.pi
1
Wydawniciwo l.'niwersylelii Jagiełlońskiego
Redakcja: ul. KHniielicka27,'1. 31-131 Kraków
[cl, (012) 42.1-,ll-S7.Iel.,'la\ (012)423-31-61)
',
Dyslryhucja: ul. Bydgoska 10 C, ,10-056 Kraków
tel, {0U| 63K-77-K3. (012) (.3fi-S[)-[W w. 2022
rax (012)423-31-60.(012)636-80-00 w. 2023
Lei. kum, 0506-!)ł)6-674, e-mail; wydaw:i^if,aj,tdu,pl
Koolo; H1>ll PUK SA lV/0 Kraków, nr 62 1060 0076 0000 3200 0047 8769
11495758.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin