►29. Dr Strangelove, czyli jak pokochałem bombę atomową.txt

(48 KB) Pobierz
00:00:54:Od ponad roku w�r�d wysokich rang�|polityk�w Zachodu kr��y�y plotki, -
00:01:01:- i� Zwi�zek Radziecki pracuje|nad "broni� ostateczn�".
00:01:06:Machin� zag�ady.
00:01:08:Wywiad odkry� lokalizacj� owego|�ci�le tajnego projektu -
00:01:12:- na mglistym pustkowiu u podn�a|g�r na arktycznych wyspach Zarkowa.
00:01:18:Co to by�a za bro� i dlaczego|wybrano tak odludne miejsce, -
00:01:24:- nie wiedzia� nikt.
00:01:55:DR STRANGELOVE|Czyli jak przesta�em si� ba� i pokocha�em bomb�
00:03:55:Genera� Ripper, sir.
00:03:57:M�wi pu�kownik Mandrake.
00:04:00:Tu genera� Ripper.
00:04:02:Poznajesz m�j g�os?
00:04:04:Owszem. Czemu pan pyta?
00:04:06:A jak s�dzisz?
00:04:08:Nie wiem. Przed chwil�|rozmawiali�my przez telefon.
00:04:12:Czy uwa�asz, �e us�ysza� by� m�j g�os,|gdyby to nie by�o istotne, Mendrake?
00:04:17:- Nie.|- Przejd�my do rzeczy.
00:04:22:Czy eskadra nadal przebywa w strefie|bezpiecze�stwa atomowego?
00:04:24:Tak. W�a�nie przys�ali potwierdzenie.
00:04:27:Znakomicie.|S�uchaj uwa�nie...
00:04:31:Og�o� w bazie Czerwony Alarm.|We wszystkich sekcjach.
00:04:35:Czerwony Alarm, wspania�y pomys�.
00:04:37:Przynajmniej nie b�d� si� nudzi�.
00:04:39:Obawiam si�, �e to nie �wiczenia.
00:04:43:Jak to nie?
00:04:46:Nie powinienem ci tego m�wi�...
00:04:48:...ale jeste� dobrym oficerem| i masz prawo wiedzie�.
00:04:51:Zdaje si�,|�e rozpocz�a si� wojna.
00:04:53:O cholera!
00:04:56:- Z udzia�em Rosjan?|- Tylko tyle mi powiedziano.
00:05:00:Polecono mi zabezpieczy� baz�,|i zrobi� to przyzwoicie.
00:05:06:Prze�lij bombowcom Plan R,|R jak Robert.
00:05:12:Jest a� tak �le?
00:05:14:- Sprawa wygl�da paskudnie.|- Tak jest.
00:05:17:R jak Robert.
00:05:20:I by� mo�e rzecz najwa�niejsza:
00:05:22:Skonfiskuj prywatne radioodbiorniki.
00:05:27:Mog�yby pos�u�y� do kontaktu|z sabota�ystami.
00:05:31:Policja otrzyma list� w�a�cicieli.|Masz je zarekwirowa�.
00:05:38:Gdy si� z tym uporasz,|zamelduj si� u mnie.
00:06:06:By ustrzec si� przed|niespodziewanym atakiem atomowym, -
00:06:10:- samoloty B-52 utrzymuj�|ca�odobowe pogotowie bombowe.
00:06:18:Ka�dy z nich ma na pok�adzie|bomby o sile 50 megaton, -
00:06:23:- 16 razy wi�kszej ni� moc|wszystkich bomb i pocisk�w -
00:06:26:- wykorzystanych przez wszystkie|armie podczas II wojny �wiatowej.
00:06:32:Patroluj� tereny od Zatoki|Perskiej po Ocean Arktyczny.
00:06:38:Pozostaj� jednak w odleg�o�ci|2 godzin drogi od cel�w w Rosji.
00:07:49:�CI�LE TAJNE|KODY
00:07:58:ATAK POWIETRZNY PLAN R
00:08:05:Majorze Kong, pomy�li pan,|�e zwariowa�em, -
00:08:08:- ale z bazy nadszed� kodowany rozkaz| FGD 135 -
00:08:12:- ataku powietrznego Plan R.
00:08:15:R jak Romeo.
00:08:20:Goldy, powiedzia�e�|Atak Powietrzny Plan R?
00:08:24:Tak jest.
00:08:29:Goldy...
00:08:31:... ile razy mam prosi�, �eby�cie|si� nie wydurniali?
00:08:36:Nie wydurniam si�.|Tak tu jest napisane.
00:08:39:To najg�upsza rzecz, jak�|w �yciu s�ysza�em.
00:08:45:Jeste� pewien, �e to dzisiejszy szyfr?
00:08:48:Tak, sir.
00:08:50:Co� tu nie gra.
00:08:52:Zaraz do was przyjd�.
00:09:29:Mo�e spr�buj dosta� potwierdzenie z bazy.
00:09:32:Tak jest.
00:09:55:Majorze Kong... a mo�e to tylko sprawdzian|lojalno�ci? No wie pan...
00:09:59:... "Macie rozkaz ataku| zobaczymy, co zrobicie".
00:10:03:Nikt jeszcze nigdy nie|dosta� takiego rozkazu.
00:10:06:�eby og�osi� Plan R, Ruscy musieliby|zaatakowa� Waszyngton.
00:10:14:Tak jest
00:10:15:Majorze Kong, mam|potwierdzenie z bazy.
00:10:22:Dobrze ch�opcy.|Wi�c chyba wszystko si� zgadza.
00:10:25:Zacz�a si� atomowa|rozr�ba z Ruskimi.
00:10:44:Ch�opcy...
00:10:46:...nie potrafi� dobrze przemawia�.
00:10:50:Ale mam przeczucie, �e dzieje si�|co� cholernie wa�nego.
00:10:55:Domy�lam si� te�, co teraz|sami zapewne odczuwacie.
00:11:03:Ka�dy z was ma w�asne zdanie|o wojnie j�drowej. To naturalne.
00:11:11:Chc� �eby�cie pami�tali, -
00:11:13:- �e domu licz� na nas.|Nie mo�emy ich zawie��.
00:11:20:Powiem wam jeszcze jedno...
00:11:23:Je�li ta sprawa jest w po�owie tak|powa�na, jak mi si� wydaje, -
00:11:29:- czeka was awans|i pochwa�y.
00:11:36:To dotyczy ka�dego, bez wzgl�du|na ras�, kolor sk�ry lub wyznanie.
00:11:42:Bierzmy si� wi�c do roboty.|Musimy gdzie� dolecie�!
00:12:00:Buck, czy mam odebra�?
00:12:02:No, nie masz wyboru.
00:12:10:Halo...?
00:12:12:Tak, gen. Turgidson jest tutaj,|ale nie mo�e podej�� do telefonu.
00:12:16:M�wi jego sekretarka, panna Scott.
00:12:20:Freddy, jak si� masz...?
00:12:22:Wybornie, a ty?
00:12:25:Nadrabiamy zaleg�o�ci|w papierkowej robocie.
00:12:30:Freddy... genera� jest naprawd� zaj�ty.|Nie mo�e podej�� do telefonu.
00:12:36:Chwileczk�...|Generale Turgidson, dzwoni pu�kownik Puntridge.
00:12:40:Niech spr�buje p�niej.
00:12:42:Freddy, genera� prosi, �eby� zadzwoni� p�niej.
00:12:46:M�wi, �e to nie mo�e czeka�.
00:12:50:Dowiedz si�, czego chce.
00:12:52:Freddy, genera� jest w toalecie.
00:12:56:Mo�esz zdradzi�,|o co chodzi?
00:13:01:Osiem minut temu|przechwycili wiadomo�� z bazy lotniczej -
00:13:09:- og�aszaj�c� alarm dla 843 dywizji bombowc�w.
00:13:15:Rozkaz ataku powietrznego Plan R.
00:13:20:Powiedz, �eby zadzwoni� do... emm... |jak on to ma na imi�? Dow�dcy bazy... Rippera.
00:13:26:Genera� radzi skontaktowa� si� z|dow�dc� bazy, genera�em Ripperem.
00:13:31:Brak ��czno�ci.
00:13:35:Niech sam spr�buje.
00:13:38:Freddy, genera� prosi, �eby�|sam tam zadzwoni�.
00:13:43:M�wi, �e robi� to ju� kilka razy, -
00:13:46:- ale wszystko, nawet| zwyk�e telefony, r�wnie� milcz�.
00:13:57:Fred? Buck.
00:13:59:Co si� dzieje?
00:14:05:Jeste� pewien,| �e to na pewno Plan R?
00:14:10:A co na tablicy zagro�e�?|Zupe�nie nic?
00:14:13:Nic wi�cej?
00:14:16:Nie podoba mi si� to Fred.
00:14:20:Powiem ci co zrobi�, kolego.
00:14:23:Pogo� Elmo i Charliego, -
00:14:25:- postaw wszystkich w stan gotowo�ci|i czekaj na instrukcje.
00:14:28:- Co si� sta�o?|- Nic takiego...
00:14:32:- Gdzie moje majtki?|- Na pod�odze. Dok�d to?
00:14:36:Donik�d...
00:14:38:Pomy�la�em tylko, �e...
00:14:40:...zajrz� do Centrum Dowodzenia...
00:14:43:- Jest trzecia nad ranem!|- Si�y Powietrzne nigdy nie �pi�.
00:14:46:Buck, kochanie...
00:14:48:Ja te� nie jestem �pi�ca.
00:14:53:Wiem, jak to jest, z�otko.
00:14:56:Powiem ci co zrobi�...
00:14:59:Zaczniesz odliczanie, -
00:15:01:- a stary Buckie wr�ci do ciebie,|zanim powiesz...
00:15:05:... "ognia".
00:15:08:Komuchy nie szanuj� �ycia, -
00:15:11:- nawet w�asnych ludzi.
00:15:13:Apeluj� wi�c do was -
00:15:16:- o najwy�sz� ostro�no��.
00:15:19:Wr�g mo�e si� zjawi� w pojedynk�|lub w wielkiej sile.
00:15:23:Nawet w przebraniu naszych �o�nierzy.
00:15:27:Bezwzgl�dnie musimy go powstrzyma�.|Nie wolno mu wkroczy� do bazy.
00:15:34:Teraz udziel� wam trzech|prostych rad.
00:15:38:Po pierwsze, nie ufa� nikomu, bez|wzgl�du na mundur czy stopie�, -
00:15:42:- chyba �e znacie go osobi�cie.
00:15:45:Po drugie...
00:15:46:Niewa�ne kto lub co, zbli�y si�| na odleg�o�� 200 metr�w -
00:15:51:- ma zosta� zastrzelone.
00:15:53: Po trzecie...
00:15:55:Je�li b�d� w�tpliwo�ci, najpierw|strzela�, p�niej zadawa� pytania.
00:15:59:Lepsza �mier� kilku|przypadkowych os�b -
00:16:03:- ni� utrata bazy z powodu|lekkomy�lno�ci.
00:16:07:Ka�de odst�pstwo od tych zasad|prosz� konsultowa� ze mn�.
00:16:12:Tak wi�c, �o�nierze, na koniec -
00:16:14:- chcia�bym powiedzie�, -
00:16:17:- i� od dw�ch lat|czyli odk�d jestem dow�dc� bazy, -
00:16:22:- zawsze oczekiwa�em od was najlepszego, -
00:16:25:- i nigdy nie zawiedli�cie mnie.
00:16:29:Dzisiaj -
00:16:31:- nar�d na nas polega, -
00:16:34:- wi�c nie mo�emy go rozczarowa�.
00:16:37:�ycze wam powodzenia..
00:17:09:Oto plan ataku.
00:17:40:By wr�g nie monitorowa� rozm�w ani|nie nadawa� fa�szywych informacji, -
00:17:46:- wszystkie odbiorniki|nastawcie na CRM114.
00:17:51:Nast�pnie wprowadzimy awaryjny|szyfr identyfikacyjny.
00:17:59:To zablokuje wszelkie przekazy|nadane bez identyfikatora.
00:18:05:Przygotowa� si�.
00:18:08:Mo�na wprowadza� identyfikator.
00:18:11:Wprowadzi�.
00:18:21:Wprowadzony.
00:18:23:Zablokowa� identyfikator.
00:18:27:Zablokowany.
00:18:29:Prze��czy� si� na tryb CRM.
00:18:33:Obwody prze��czone.
00:18:36:Sprawdzi� obwody samozniszczenia.
00:18:42:Sprawdzone.
00:18:49:Cel g��wny:|kompleks wyrzutni rakietowych w Lapucie.
00:18:54:Kod: YGT360.
00:19:00:�adunek j�drowy o mocy 30 megaton|na wysoko�ci 10.000 st�p.
00:19:06:Je�li nie zadzia�a�a, uruchomimy|bomb� o mocy 20 megaton.
00:19:11:W innym wypadku ustawi� namiar|na cel drugorz�dny:
00:19:16:Baz� pocisk�w 7 mil na wsch�d|od Borczowo. Kod celu:
00:19:20:NBX108.
00:19:24:Zapalnik na 10... 12.000 st�p.
00:19:40:Przepraszam sir, -
00:19:42:- dokona�em interesuj�cego odkrycia.
00:19:45:Muzyczka w cywilnym radiu...
00:19:49:Pentagon sprawdza chyba|nasz� gotowo��.
00:19:53:Osobi�cie uwa�am, �e posuwaj� si� za daleko, -
00:19:55:- za 20 minut|znajdziemy si� na radarach Rosjan.
00:19:58:Prosz� pos�ucha�. Wszystkie stacje|nadaj� weso�e kawa�ki.
00:20:03:Mendrake, -
00:20:05:- mia�e� przecie� skonfiskowa�|wszystkie radioodbiorniki.
00:20:09:I w trakcie konfiskaty jeden|przypadkiem si� w��czy�.
00:20:13:Poniewa� zosta�o niewiele czasu,|chcia�em pana poinformowa�.
00:20:21:Kapitanie...
00:20:23:Program wymiany oficer�w zabrania|panu kwestionowa� moje rozkazy.
00:20:30:Wiem o tym, lecz s�dzi�em,|�e si� pan ucieszy.
00:20:34:Mimo wszystko...
00:20:37:Nie chcemy rozp�ta� wojny atomowej,|chyba �e zostaniemy zmuszeni.
00:20:41:Prosz� usi���...|i wy��czy� radio.
00:20:46:A co z samolotami? Powinni�my je|natychmiast odwo�a�.
00:20:51:Samoloty nie zostan� odwo�ane.
00:20:54:M�j rozkaz jest nadal aktualny.
00:20:58:Dziwi mnie pa�skie podej�cie|do sprawy.
00:21:05:Gdyby atakowali nas Rosjanie, nie|s�yszeliby�my rozg�o�ni cywilnych.
00:21:12:- Jeste� tego pewien Mandrake?|- Absolutnie.
00:21:15:A je�li to prawda?
00:21:18:Nie do ko�ca pana rozumiem.
00:21:22:Je�li nie by�oby �adnego ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin