►37. Czyste szaleństwo.txt

(55 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: DX50  640x336 25.0fps 699.8 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{4092}{4141}Doskona�a sa�atka.
{4145}{4219}Doskona�a.|Czy mog� prosi� jeszcze troch�?
{4223}{4266}- Tak, prosz� pana.|- Dla mnie te�.
{4270}{4331}Dla mnie r�wnie�. Jest boska.
{4477}{4573}- Powiedz Sissie, �e wszystko jest w spania�e.|- Ucieszy si�.
{4577}{4688}I przynie� jeszcze troch�|tej wspania�ej sa�atki.
{4692}{4717}Tak prosz� pani.
{4814}{4857}Gotowe?
{4974}{5041}- Dodaj troch� oregano.|- Doda�am ju� mn�stwo.
{5045}{5100}Wi�c dodaj jeszcze troch�.
{5177}{5257}- Sk�d to wzi�a�?|- Wyj�am z pani torby.
{5261}{5344}To nie moja torba.|To torba kelnera.
{5364}{5450}Cztery sa�atki|dla czterech g�odnych os�b, kt�re...
{5454}{5532}- Co� nie tak, Mavis?|- Harry, co to jest?
{5633}{5680}To osobiste.
{5684}{5731}Co to jest?
{5751}{5832}- To nie jest oregano.|- O m�j Bo�e!
{5852}{5930}- Doda�a� to do ciel�ciny?|- Do zupy te�.
{5934}{5995}- Nie!|- I do sa�atki.
{5999}{6077}Bo�e lito�ci! Trawa!
{6098}{6136}Moja trawa!
{6140}{6215}Jezu! Ugotowa�a� po�ow� mojego zapasu!
{6311}{6392}Przepraszam, kochanie.|Czy mo�emy chwilk� porozmawia�?
{6396}{6447}- Sp�ywaj!|- Sp�ywaj? Chwileczk�.
{6451}{6539}Nie chc� si� naprzykrza�.|Wiem, �e jeste� aktork�.
{6543}{6617}- Kim jeste�?|- Skip Donahue. Jestem dramaturgiem.
{6621}{6690}Widzia�em ci� w scenie|z Romea i Julii.
{6694}{6810}By�a� wspania�a. I nie m�wi� tego|by by� mi�ym. By�a� cudowna.
{6814}{6901}Zejd� mi z drogi|albo kopn� ci� w jaja.
{6905}{7046}"Kopn� w jaja!" Jeste� fantastyczna.|Ten spos�b w jaki wcielasz si� w rol�.
{7050}{7133}R�nica mi�dzy tym|a Juli� jest fantastyczna.
{7137}{7222}Wiem, �e nie masz nic pod p�aszczem.
{7226}{7306}- Co?|- Wiem te�, �e jeste� z�odziejk�.
{7310}{7386}- Na p� etatu.|- Jeste� wariatem czy co?
{7390}{7490}Nie. Jestem tu detektywem sklepowym.|Na p� etatu.
{7584}{7664}Pani. R.H. by�a moj� najlepsz� klientk�.
{7668}{7784}A ja by�em najlepszym klientem James'a.|To on sprzeda� mi t� afryka�sk� gandzi�.
{7788}{7899}Nie masz poj�cia co mi zrobi�a�.|Po odrobinie tego, moja dziewczyna...
{7904}{7996}...oddawa�a mi si�|razem z dwiema kole�ankami.
{8000}{8068}Ona mnie zniszczy gdy si� dowie!
{8072}{8144}- Mo�e pomy�li �e to z powodu wina.|- Wina?
{8148}{8236}Nie ma takiego wina na �wiecie, kt�re...|Pow�chaj.
{8240}{8321}To jest afryka�ska gandzia|z ojczyzny.
{8325}{8433}Rozumiesz? Ros�a na s�o�cu|w ogr�dku za domem. Powa�nie!
{8437}{8557}Jeden joint z tego k�ad� spa�|ca�� Po�udniow� Kaliforni� w '65.
{8561}{8661}W 65 by�a rewolucja.|Przegapili�my j� w�a�nie przez to.
{8665}{8759}To jest z�e! A wy to|dosypujecie do wszystkiego.
{8763}{8834}Mam nadziej�, �e was to bawi|bo mnie nie.
{8838}{8945}Widzia�em jak chcia�a� ukra�� sukienk�.|Wygl�dasz na winn�.
{8949}{9030}Jeste� wspania�� aktork�.|Ale nie wiesz, �e...
{9034}{9149}...widzai�em te� jak zdj�a� sukienk�|i wrzuci�a� j� do kosza.
{9172}{9218}Co� ci wyja�ni�...
{9222}{9256}...dupku!
{9296}{9331}Dobijasz mnie.
{9335}{9421}- Uwa�asz, �e by�am wspania�� Juli�?|- By�a�!
{9425}{9552}Dzi�ki. I my�lisz, �e ukrad�am|sukienk�, i wyrzuci�am j�!
{9556}{9634}- W�a�nie!|- I my�lisz, �e nie mam nic pod p�aszczem?
{9638}{9704}Wiem, �e nie masz.
{9936}{9999}- Jeszcze wina, sir?|- Co to za gatunek?
{10003}{10087}- Domowe '65. Mocne, co nie?|- Czy to by� dobry rok?
{10091}{10145}- Najlepszy.|- A to suka.
{10149}{10227}- Co ksi�dz powiedzia�?|- Nic nie m�wi�em, prosz� pani.
{10320}{10432}- Czuj� si� bardzo dziwnie.|- To moje udo.
{10477}{10557}W porz�dku.|Dolej mu, Harry.
{10561}{10637}Tak, prosz� pani.|Dolewam panu, Ojcze.
{10641}{10731}Wiecie, nigdy wcze�niej|tak si� nie czu�em.
{10735}{10792}Jestem.... Jestem....
{10796}{10834}Napalony?
{10838}{10883}- Tak?|- Przypomnia�am sobie...
{10887}{11014}�e jest co� o co zawsze chcia�am zapyta�|kogo� takiego jak pan. Czy odczuwa pan pragnienie?
{11018}{11122}Niezbyt cz�sto.|Czasami szklaneczka do obiadu.
{11126}{11189}Chyba nie to mia�a na my�li.
{12120}{12163}- Harry.|- Tak, tak, tak.
{12167}{12235}W�a�nie wyda�y�a si� najcudowniejsza rzecz|w moim �yciu.
{12239}{12278}Mnie te�.
{12367}{12449}Jest niez�a, co nie?|Z czego si� cieszysz?
{12453}{12518}Harry, wylecia�em dzi� z roboty.
{12522}{12581}- Ja te�.|- O czym ty m�wisz?
{12585}{12632}- Wylecia�em.|- Wylecia�e�?
{12636}{12687}Dzisiaj? Po po�udniu?
{12691}{12743}- Tak.|- Mi�dzy 3:30 a 4?
{12747}{12827}Mniej wi�cej.|Co si� sta�o? Wygra�em co�?
{12831}{12890}Harry. To fantastyczne!
{12894}{13003}- Czy kto� jeszcze wpadnie na imprez�?|- Czy ty nie rozumiesz co ja m�wi�?
{13007}{13057}- Skip.|- Cze��, Nancy.
{13061}{13133}- Jak si� masz, kochanie?|- Jak si� masz, Nancy?
{13137}{13205}- Siedz� tam z ty�u.|- Nancy, cze��.
{13209}{13292}- Ok.|- Harry, nie przedstawisz mnie?
{13296}{13359}- Ona nie jest dla ciebie.|- Co przez to rozumiesz?
{13363}{13422}- Nancy to fascynuj�ca dziewczyna.|- Tak.
{13426}{13518}By� mo�e jest najgor�tsz�, samotn�|dziewczyn� na Wschodzie kraju.
{13522}{13616}Gdyby� si� obudzi�,|zobaczy�by�, �e ona nie traktuje tego powa�nie.
{13620}{13667}Ani ja.
{13671}{13728}Harry, pos�uchaj.
{13732}{13833}Po raz pierwszy w �yciu,|jeste�my wolni.
{13837}{13916}Tak, mo�emy spacerowa� po mrozie.|Mo�emy sobie kpi�.
{13920}{13958}Nie o to mi chodzi.
{13962}{14075}Chodzi o to, �e mo�emy wyjecha�|z tego miasta.
{14084}{14135}Dlaczego mnie popychasz?
{14139}{14202}Da�em ci banknot 10-dolarowy.|My�lisz, �e jestem g�upi?
{14206}{14260}Jest 8:50 na zegarze.
{14264}{14356}- Da�e� mi dolca, a nie 10.|- G�wno prawda! Da�em ci 10!
{14360}{14485}- Dlaczego pr�bujesz mnie okra��?|- Spadaj, Chico.
{14524}{14624}Zobacz co to miasto robi z lud�mi?|Potrzebuj� przestrzeni by odetchn��.
{14628}{14678}Potrzebuj� mi�o�ci, czu�o�ci!
{14682}{14813}Ten ma�y potrzebuje pieni�dzy.|A ten du�y potrzebuje jego g�owy.
{14817}{14935}Potrzebuj� kogo�, kto porozmawia|z nimi delikatnie i z uczuciem.
{14939}{15025}- To wszystko czego potrzebuj�.|- M�wisz powa�nie? Co?
{15029}{15117}Oczywi�cie. Dlatego w�a�nie|nie lubi� tego miasta.
{15121}{15181}- Jeste� �wi�ty.|- Nie �artuj sobie ze mnie?
{15185}{15293}Powinienne� podej�� do nich.|To gentlemani, zrozumiej� o czym m�wisz.
{15297}{15433}Mnie przekona�e�. Id� tam i powiedz im|to co mnie powiedzia�e�.
{15553}{15607}No id� tam.
{15624}{15691}- Ok.|- Skip, co ty? Skip!
{15695}{15764}Skip, nie id� tam, stary.
{15797}{15855}- Skip.|- Cze�� Lana.
{16053}{16081}Zadzwo�.
{16094}{16160}Przepraszam.|Przesta�cie na chwil�, koledzy.
{16164}{16235}S�uchajcie. Wiem,|�e to delikatna sytuacja.
{16239}{16297}Ale porozmawiajmy spokojnie.
{16301}{16358}Czy naprawd� chcesz|skrzywdzi� tego cz�owieka?
{16362}{16403}Nie, nie, absolutnie nie.
{16407}{16468}A czy ty chcesz co� od niego?
{16472}{16535}- Nie.|- Wi�c prawie jeste�my w domu.
{16539}{16608}Mo�emy to rozwi�za�|w cywilizowany spos�b?
{16612}{16648}My�l�, �e tak.
{16701}{16760}Przy okazji, jak panu na imi�?
{16813}{16847}Alex.
{16860}{16917}Alex. A panu?
{16921}{16990}- Mam na imi� Chico.|- Chico.
{17004}{17125}Alex, pozw�l �e ci przedstawi� Chico.|Chico, to jest Alex.
{17129}{17172}Jak si� masz?
{17255}{17317}Portfel. Portfel.
{17321}{17384}Ok. Ok.
{17454}{17518}- Prosz�. Bierz.|- Dzi�kuj� panu.
{17522}{17608}- Czy w tym jest napiwek?|- Tak. We� wszystko. Ok?
{17612}{17647}Wielkie dzi�ki.
{17651}{17740}Zostawiam was.|Mo�e b�dzie z tego przyja��.
{17744}{17803}- Mi�ego popo�udnia.|- Dzi�kuj�.
{17807}{17875}- Na razie, ch�opaki.|- Na razie.
{17880}{17919}Dbajcie o siebie.
{17976}{18030}Nie, nie.
{18224}{18289}- I co?|- A gdyby ci� skrzywdzili?
{18293}{18334}Pomy�la�e� o tym?
{18338}{18487}Nie ma nic skomplikowanego|w kontaktowaniu si� z lud�mi?
{18491}{18601}Ten ma�y mia� kontakt.|I to bardzo bliski.
{18605}{18696}Harry, nie lubi� tego miejsca.|Chc� si� st�d wydosta�.
{18700}{18762}Pojed�my gdzie� gdzie jest s�o�ce.
{18766}{18861}Gdzie s� ludzkie uczucia.|Delikatno�� i uprzejmo��.
{18865}{18988}- Gdzie nie ma takiego ha�asu.|- Chcesz opu�ci� Nowy Jork? Broadway?
{18992}{19027}Kochasz Nowy Jork?
{19031}{19137}Mam pr�b�.|Jestem aktorem. Zostaj�.
{19141}{19268}Harry, zarobi�e� 35 dolar�w|w zesz�ym roku jako aktor.
{19282}{19365}- A ile ty zarobi�e� jako dramaturg?|- Nic.
{19369}{19485}Dlatego w�a�nie chc� st�d wyjecha�.|Chod�my. Mo�emy pojecha� na Zach�d.
{19489}{19580}B�dziemy pracowa� dorywczo po drodze.|Zbudujemy sobie gdzie� gniazdo.
{19584}{19708}Albo wyruszymy do Hollywood.|To jest miejsce dla nas. Wyobra� to sobie.
{19712}{19767}Harry i Skip w Sunbelt.
{19771}{19877}W Sunbelt, tylko si� u�miechasz|a ich pieni�dze same lec� do ciebie.
{19881}{19975}I kobiety. O Bo�e, kobiety.
{19986}{20097}Naturalne, krzepkie, otwarte, beztroskie...
{20101}{20173}...wysportowane, zdrowe.
{20177}{20243}- Gadaj, gadaj.|- Ok.
{20247}{20313}- Gadaj te bzdury.|- Ok, wyobra� sobie.
{20317}{20434}Ty i ja, i dwie dziewczyny.|Baraszkujemy na piasku.
{20438}{20526}Pluszczemy si� w oceanie.|O zachodzie s�o�ca.
{20530}{20633}Patrzymy na ich cia�a|gdy zachodz�ce s�o�ce dotyka ich piersi.
{20637}{20717}Widzimy jak ich piersi|delikatnie faluj�.
{20721}{20803}- Na piasku?|- Z wody, wyszli�my na piasek.
{20807}{20860}- Mamy koc.|- Powa�nie?
{20864}{20933}- To w�a�nie pr�buj� ci powiedzie�.|- Chod�my!
{20937}{21000}Ok! Kalifornio, nadchodz�!
{22235}{22291}Harry, co si� dzieje?
{22359}{22405}-150 dolc�w?|-150?
{22409}{22466}B�dziemy mieli dziur� w naszym bud�ecie.
{22470}{22551}Nie martw si�.|�atwo to znale�� prac�.
{22555}{22614}Ale i tak my�l�, �e to troch� za drogo.
{22618}{22694}Mam dobre przeczucia|co do tego miasta.
{22699}{22765}My�l�, �e to b�dzie|nasze szcz�liwe miasto.
{22769}{22828}Oddaj mi 5.
{22858}{22899}Weso�ych �wi�t.
{23923}{24015}- Co tam na froncie rob�t?|- Wype�ni�em blankiet.
{24019}{24135}Jest jedna mo�liwo��.|Nie jest idealna. Ale mo�e na poczatek.
{24139}{24239}Harry, chc� ci powiedzie�|co� bardzo...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin