Gravitation ep02 'Live in Soul'.txt

(9 KB) Pobierz
00:02:13:Touma!
00:02:15:Cz-Czekaj, st�j!
00:02:16:Jeste�my tu dzisiaj incognito!|Nie rzucaj si� w oczy!
00:02:20:Tia, racja. Jeste�my w Japonii, przepraszam.
00:02:23:W porz�dku. 
00:02:25:Dzi�kuj� za ca�y wysi�ek zwi�zany ze sprowadzeniem go tutaj, panie K.
00:02:31:Po prostu wykonuj� swoj� prac� jako jego menager.
00:02:33:Czeka�em tu na Ciebie trzy lata...
00:02:35:Witaj z powrotem Ryuichi.
00:02:59:Hej, czy to nie by�o prawie tak, jak w piosence Ryuichi'ego Sakumy?
00:03:03:C�, na�ladujesz go od czas�w szko�y �redniej.
00:03:06:No pewnie! Sakuma jest moim bogiem.
00:03:09:Pop�aka�e� si�, kiedy Nittle Grasper si� rozpadli.
00:03:15:Tak! Ca�y m�j Sakuma!
00:03:19:On nie jest tw�j.
00:03:20:Dobra, dobra, za�piewajmy inn� piosenk� Nittle Grasper...
00:03:23:Co wy wyprawiacie!?
00:03:27:Dlaczego nie �wiczycie!? Koncert jest ju� jutro! 
00:03:33:Niech si� pan nie martwi, panie Sakano. 
00:03:37:A, tak! Pan te� jest fanem Grasper, prawda?
00:03:42:Co? O-Oczywi�cie!
00:03:44:Przecie� by�y klawiszowiec Nittle Grasper jest teraz naszym producentem.
00:03:48:Nadal doskonale pami�tam ich wspania�e koncerty.
00:03:52:A wy co tu robicie?
00:03:53:To pomieszczenie jest zarezerwowane na dzisiaj do u�ytku grupy ASK. 
00:03:58:Tak, Tak!
00:03:59:To prawda, ale wasz koncert b�dzie poprzedza� wyst�p Bad Luck - dlatego teraz mamy pr�b�.
00:04:05:Bad Luck? Nigdy o was nie s�ysza�em.
00:04:08:C-Co!? Niemo�liwe... 
00:04:10:Do rzeczy, ludzie i tak przyjd�, �eby zobaczy� nas. Zesp� otwieraj�cy nie ma znaczenia.
00:04:13:Co takiego!?
00:04:15:Tylko �e ten zesp� otwieraj�cy da z siebie wszystko. Postaramy si� wprawi� was w zak�opotanie.
00:04:23:Ale... Je�li uwa�asz, �e b�dzie ci trudno wyst�powa� po nas, bo za bardzo rozgrzejemy publik�,
00:04:26:mo�emy troch� przystopowa�.
00:04:28:Co!?
00:04:30:Hiro! 
00:04:32:Em... Je�li ju� teraz si� gryziemy, to w czasie koncertu si�... 
00:04:47:Czy Shuichi Shindo jest tutaj?
00:04:50:Zaraz, ty jeste�... 
00:04:54:Chc� z tob� porozmawia�, chod� ze mn�. 
00:04:57:Co!? Hej, czekaj...! Pomocy!  
00:05:06:D-Dlaczego ona zabiera Shindo? 
00:05:15:Kim ona wog�le jest? 
00:05:17:To by�a...  
00:05:22:Witam, panno Miko. 
00:05:24:Przepraszam, �e musia�e� zamyka� bar z mojego powodu.
00:05:27:Wszystko w porz�dku. 
00:05:29:Zawsze mi�o zrobi� co� dla pani. 
00:05:32:A kim on jest?
00:05:34:Nowa zabawka Eiri'ego.
00:05:36:Z-Zabawka...? 
00:05:37:Swoj� drog� chcia�abym wiedzie�, co Eiri sobie wyobra�a?
00:05:39:To przecie� dzieciak, w dodatku ch�opak...
00:05:42:Wypraszam sobie!
00:05:44:Przecie� nie m�wi�, �e to co� z�ego.
00:05:50:Prawd� m�wi�c, chc� ci� prosi� o przys�ug�.
00:05:53:P-Przys�ug�? 
00:05:55:W�a�nie. Potrzebuj� ci�, �eby przekona� Eiri do pewnej rzeczy. Oczywi�cie nie m�wi�, �e zrobisz to za darmo.
00:06:00:Co...? Zaraz! O czym ty m�wisz!?
00:06:05:Nied�ugo tw�j debiut, prawda?
00:06:07:Potrzebujesz silnego poparcia, czy� nie...? 
00:06:11:Witam. 
00:06:13:Hej, sp�ni�e� si�.
00:06:15:Przepraszam, Mika. By�em z kim� um�wiony. 
00:06:21:D�ugo czekasz?
00:06:23:T-Touma Seguchi!
00:06:25:Och, Shindo. Mi�o by�o ci� pozna�.
00:06:27:T-T-Tak!
00:06:29:Z niecierpliwo�ci� wyczekuj� jutrzejszego koncertu. 
00:06:33:Dam z siebie wszystko... Aj! 
00:06:36:Nie podawaj mu r�ki, nie wiesz, kim jest. 
00:06:39:Co ty sobie wyobra�asz?! Uwa�asz, �e znasz go lepiej?
00:06:42:Oczywi�cie, to m�j ma�.
00:06:46:M-m��!? Co to ma znaczy�...? A co z Yuki?
00:06:49:Je�li przekonasz Eiri'ego, mo�esz si� przyja�ni� z Toum� na sw�j w�asny spos�b.
00:06:54:Je�li chcesz, �eby tw�j zesp� osi�gn�� sukces, musisz mie� silne poparcie, ju� m�wi�am.
00:06:58:No tak... Ale...
00:07:00:Jeste� jego kochankiem, nieprawda�?
00:07:02:Wi�c lepiej przekonaj mojego brata. 
00:07:05:Nie m�wi�em ci, �e to moja starsza siostra?
00:07:09:Nie, nie m�wi�e�! Oszuka�e� mnie, draniu!
00:07:12:Sam wyci�gn��e� b��dne wnioski. 
00:07:16:C�... Mo�e, ale... 
00:07:27:Powiedz, Yuki... 
00:07:29:Co?
00:07:30:Masz z�y kontakt z rodzicami, prawda?
00:07:39:Musi by� naprawd� zdesperowana. Wygl�da na to, �e ojciec j� wys�a�.
00:07:41:Ale ja nie mam ochoty wraca�.
00:07:48:Ale... Ona si� martwi.
00:07:50:I co?
00:07:51:Hm... C�... Mo�e powieniene� pogodzi� si� z rodzicami?
00:08:00:Ile ci zap�aci�a? 
00:08:02:Ile ci zap�aci�a? Tysi�c jen�w? Pi�� tysi�cy? Milion? 
00:08:10:Je�li pr�bujesz nak�oni� mie do czego�, do czego nawet Mika nie potrafi�a,
00:08:14:to nie mo�esz robi� tego bezinteresownie.
00:08:16:C-C�... 
00:08:17:A mo�e... Touma Seguchi jest w to zaanga�owany? 
00:08:23:Wiedzia�em.
00:08:24:Dlatego przyszed�e� si� ze mn� zobaczy�, prawda? Da�e� si� z�apa� w przyn�t�...
00:08:29:Nie... Mylisz si�!
00:08:30:Myle si�? Nie zaprzeczaj z tak� niewinn� min�!
00:08:35:By� mo�e m�j poca�unek da� ci mylne wyobra�enie o mnie.
00:08:40:M�wi�em ci ju�, nie interesuj� mnie m�czy�ni.
00:08:43:I nie jestem na tyle g�upi, �eby m�g� mn� manipulowa� jaki� dzieciak. 
00:09:00:Wi�c...
00:09:01:Daczego mnie poca�owa�e�...?
00:09:04:Dlaczego mnie nie odepchn��e�? Je�li mnie nie lubisz, uderz mnie!
00:09:09:Nawet je�li dla ciebie to by� tylko ma�y poca�unek, dla mnie znaczy� o wiele wi�cej...
00:09:13:Naprawd�...
00:09:15:Pani Mika powiedzia�a, �e porozmawia z panem Seguchi, ale...
00:09:20:Zap�ata dla mnie nie ma znaczenia!
00:09:23:Po prostu chc� si� o tobie dowiedzie� wi�cej! 
00:09:25:Chcia�em tylko ci pom�c!
00:09:30:Jeste� k�amc�. 
00:09:32:My�lisz o mnie? Nie roz�mieszaj mnie. 
00:09:37:Nikt nie robi niczego bezinteresownie, nie oczekuj�c czego� w zamian. 
00:09:42:To wielkie, obrzydliwe k�amstwo. 
00:09:46:Yuki... 
00:09:49:Nie mog� uwierzy�, �e odrzuci� tak� dobr� propozycj�!
00:09:53:To pokazuje, jak szczere s� jego uczucia.
00:09:56:Co? 
00:09:58:Shindo to interesuj�ca osoba.
00:10:00:Kto� taki nigdy nie pojawi� si� w �yciu Eiri. 
00:10:04:Nie masz chyba nic przeciwko? 
00:10:07:Je�li Eiri nie ma, to mnie te� to nie przeszkadza.
00:10:10:Tohma... 
00:10:12:A... je�li Bad Luck zamierza promowa� Nittle Gasper,
00:10:16:to z rado�ci� ich popr�. 
00:10:24:Powiedz, Hiro...  
00:10:27:Czy to co� z�ego pomaga� osobie, kt�r� si� kocha?
00:10:31:Czy to �le, �e chce si� dowiedzie� czego� wi�cej o tej osobie? 
00:10:36:Nie wiem.
00:10:37:Czasami wydaje ci si�, �e robisz co� dla kogo�,
00:10:39:jednak na ko�cu okazuje si�, �e zrobi�e� to dla siebie.
00:10:44:Ale sama idea nie jest z�a.
00:10:48:Yuki by� w�ciek�y. 
00:10:52:Hmm, on wydaje si� by� skomplikowan� osob�. 
00:10:57:Ale ty go naprawd� kochasz, co? 
00:11:03:Tak. 
00:11:06:Dajmy z siebie wszystko na jutrzejszym koncercie. 
00:11:19:'Chcia�em tylko ci pom�c!'
00:11:41:P-Prosz� si� uspokoi�!?
00:11:43:Tak, w�a�nie. Prosz� si� pan uspokoi�, panie Sakano.
00:11:45:Nie pozwolimy, �eby ASK...
00:11:48:Dok�adnie! Sprawimy, �e widownia b�dzie szale� w czasie naszego wyst�pienia, a ci z ASK b�d� �a�owa� swoich s��w. 
00:11:58:Ej, wy!
00:11:59:Rozgrzejcie widowni� tak, jak obiecali�cie.
00:12:03:Przepraszam, a kim ty jeste�? 
00:12:09:Spory t�um. 
00:12:12:Up�yn�o du�o czasu, gdy ostatni raz by�em na koncercie.
00:12:15:To takie ekscytuj�ce.
00:12:17:Staraj si� nie zwraca� na siebie uwagi.
00:12:19:Je�li ludzie dowiedz� sie, �e tu jeste� zrobi si� zamieszanie. 
00:12:29:Dzi�kujemy wszystkim za przybycie!
00:12:31:Jeste�my Bad Luck - dzisiejszy zesp� otwieraj�cy!
00:12:43:Dobra, dobra, dajcie szans� naszej piosence.
00:12:48:Na pewno wam si� spodoba!
00:12:49:Izgadnijcie co!? To nasza debiutancka piosenka!
00:12:54:Faktycznie, nawet teraz troch� przypomina mi Ryuichi'ego.
00:12:57:My�lisz?
00:13:01:Szykuje si� ciekawy wyst�p. 
00:13:03:Prosz�, postrajcie si�...!  
00:13:05:Dobra, zaczynamy! Po raz pierwszy w tym kraju,
00:13:09:piosenka "The Rage Beat"! 
00:13:16:Hej, o co chodzi?
00:13:25:To... on! 
00:13:30:Niemo�liwe...  
00:13:32:D-Dlaczego przyszed�?
00:13:37:'Dlaczego nie �piewasz!?'
00:13:38:'Dajcie nasze ASK!'
00:13:42:'Hej, co wy robicie!?'
00:13:44:S-Shindo! 
00:13:47:Co si� sta�o? 
00:13:49:Nie mo�e by�...
00:13:52:'Je�li nie �piewasz, to z�a� ze sceny!' 
00:13:55:'Dawa� nam ASK!'
00:13:56:Ryuichi.
00:13:58:'Zwr��cie nam pieni�dze za bilety!'
00:14:04:Ja...  
00:14:13:Wszystko sko�czone! 
00:14:39:[Przez jaki� cud, spotkali�my si� przypadkowo]
00:15:03:[S�owa, kt�re kieruj� do ciebie, nie zawiod� ci�]
00:15:07:[Nie b�j si� czasu zmiany]
00:15:30:Ryuichi... Sakuma? 
00:15:38:To naprawd� ty.
00:15:47:Hej, to ja, Ryu! Dzi�kuj�, �e wys�uchali�cie!
00:15:55:Je�li mo�ecie, to chcia�bymm �eby�my pos�uchali tak�e jego piosenki.
00:16:00:Troch� si� zdenerwowa�, ale ju� jest dobrze. Prawda? 
00:16:09:Hiro! 
00:16:15:[Co� przera�aj�cego uporczywie przyci�ga moje spojrzenie]
00:16:20:[Irytuj�ce po��danie]
00:18:05:[Z dr�eniem, nie�mia�o, obra�em cel w �wiecie]
00:18:14:On... On!
00:18:15:[D���c do tego, doszed�em do nowego miejsca]
00:18:16:[Pragn� Nowego �wiata] 
00:18:25:Nie spodziewa�em si� ciebie tutaj, Eiri. 
00:18:33:Wiem. Przyszed�em tylko zabi� troch� czasu. 
00:19:03:W pierwszej chwili pomy�la�em, �e to ju� koniec,
00:19:05:ale wszystko by�o dobrze, dzi�ki ingerencji pana Sakumy.
00:19:08:To wszystko przez to, �e go tutaj sprowadzi�e�, szefie. 
00:19:11:Ja go tutaj sprowadzi�em, ale za�piewa� z w�asnej woli. 
00:19:17:Tak czy inaczej, koncert okaza� si� wielkim sukcesem..
00:19:21:Tak, to prawda. 
00:19:23:Wi�c...
00:19:25:Co w sprawie Bad Luck? 
00:19:28:Nie s� wystarczaj�co dobrzy. 
00:19:31:Pomimo swoich zdolno�ci, nadal nie s� jeszcze gotowi. 
00:19:38:Wygl�dasz na bardzo zadowolonego, Ryuichi.
00:19:41:Tak, to by�a �wietna zabawa.
00:19:43:Mam nadziej�...
00:19:45:Mam nadziej�, �e kiedy� znowu z nim za�piewam! 
00:19:49:Zobaczymy.
00:19:56:Nie... Nie my�la�em, �e przyjdziesz. 
00:20:01:Dlaczego...
00:20:02:Dlaczego? 
00:20:10:Dlaczeg...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin