Gravitation ep06 'Shady Scheme'.txt

(11 KB) Pobierz
00:01:32:'Nie wa�ne, jestem Tw�j.'
00:01:35:'Co...?'
00:01:37:'Powiedzia�em, �e b�d� twoim kochankiem.'
00:01:47:Czy "Kochanek" b�dzie pasowa�o?
00:01:52:Szef powiedzia�, �e si� zgadza, ale prosi�, bym zapyta�a ciebie o ostateczny tytu�.
00:01:58:Eiri Yuki - "Kochanek" - Wydawnictwo Meirin
00:02:02:Nie, ten tytu� mi nie odpowiada.
00:02:04:Naprawd�? My�la�am, �e b�dzie odpowiedni.
00:02:09:Przeciwnie.
00:02:13:Yuki!
00:02:17:Yuki! Yuki! Yuki!
00:02:18:Yuki!
00:02:20:Hej, Yuki!
00:02:22:Yuki! Yuki!
00:02:25:Hej, wiesz jaki odjazd?
00:02:27:Wydajemy swoje CD! Debiutancki singiel!|Czy to nie cudowne?
00:02:31:Pan Sakano powiedzia�, �e to dobrze wr�y - wyda� p�yt� tak szybko.
00:02:34:Ach, na marginesie to pan Sakano jest naszym producentem.
00:02:36:Bad Luck jest cudowny, hmm?
00:02:38:Jeste�my super-obiecuj�cym zespo�em!|Oczywi�cie to by�o do przewidzenia.
00:02:42:O co chodzi?
00:02:54:Wi�c, nadal nie zamierzasz niczego ze sob� zrobi�?
00:02:57:Wog�le nie interesuje ci�, jak inni si� z tym czuj�?
00:02:59:Nie zamierzasz wr�ci� do domu, czy� nie?
00:03:03:Owszem.
00:03:05:Spadaj!
00:03:06:To mo�e nie istotne dla ciebie, ale pomy�l o Ayako.
00:03:10:Je�li chcesz si� jej odp�aci�, postaw j� w czystej sytuacji...
00:03:11:Dobra, zrobi� to .
00:03:12:Co masz na my�li, m�wi�c "zrobi� to"!?
00:03:14:Obie si� zm�wi�y�cie, �eby tak to wysz�o, czy� nie?
00:03:17:Co mam zatem wed�ug tego zrobi�?
00:03:19:Co ty sobie my�lisz, �e za�atwisz to od tak?
00:03:21:Przepraszam?
00:03:23:Musz� powiedzie�, �e Yuki nie potrafi si� dobrze wyrazi� je�li chodzi o uczucia.
00:03:27:Ale mimo to jest s�odki, tylko �e jest w nim co�, co stara si� ukry�...
00:03:29:Wiem o tym. S�odki to on by�, kiedy by� ma�y.
00:03:33:Yuki jest s�odziutki!
00:03:35:Ciekawe...
00:03:36:Yuki potrafi zasn�� tylko na brzuszku, no i �atwo robi si� osamotniony!
00:03:40:Poza tym nie cierpi seleru!
00:03:42:To te� wiem, zmusi�am go do zjedzenia go i si� rozp�aka�.
00:03:44:Wybieg� z domu i nie by�o go przez ca�y dzie�.
 
00:03:50:By� niesamowicie boja�liwy... 
00:03:51:Nie potrafi� zasn��bez �wiat�a do czas�w szko�y �redniej!
00:03:55:Nazwa� swojego kotka "Nyanko-taro"!
00:03:57:Przez d�ugi czas m�wi� na mnie "Mika-rin".
00:04:08:Zimno mi...
00:04:09:Otw�rz drzwi, Yuki!
00:04:12:Czy tak mo�na traktowa� starsz�  siostr�? Jest niepowa�ny!
00:04:15:Yuki jest s�odki!
00:04:18:Ale ty nie, z tym czym�, co kapie z twojego nosa.
00:04:26:Hmm, jeste� g�odny?
00:04:40:D�ugo czekasz?
00:04:45:Ciesz� si�, �e uda�o ci si� wy�lizn��.
00:04:49:Jak mog�abym ci odm�wi�?
00:04:51:Do rzeczy, mieli�my rozmawia� na temat Aizawy z ASK.
00:04:58:Zjesz co�?
00:04:59:Carpaccio tutaj jest przepyszne.
00:05:02:C�, panno Seguchi...
00:05:04:Wystarczy Mika.
00:05:05:W takim razie, panno Miko.
00:05:07:Czy to prawda?
00:05:09:Mam na my�li... "Mika-rin", no wiesz?
00:05:13:Czy to wa�ne? Nie o to chcia�e� zapyta�.
00:05:19:Wi�c, jak d�ugo?
00:05:24:Chodzi mi o to, jak d�ugo mieszkacie razem.
00:05:26:Ech, zaraz... Em...
00:05:29:Dwadzie�cia... Dwadzie�cia sze�� dni?
00:05:32:Ach, teraz ju� dwadzie�cia siedem dni!
00:05:37:Eiri ukrywa to przed tob� ju� miesi�c? Jest zadziwiaj�cy.
00:05:46:Och, wybacz.
00:05:48:Nie chcia�am ci� tym obci��a�.
00:05:51:Po prostu...
00:05:54:To �le o nim �wiadczy, �e akceptuje nieznajomego tak �atwo.
00:05:59:Eiri jest niech�tnie nastawiony do nowych ludzi, dobrze o tym wiesz.
00:06:03:Chcia�am ci tylko u�wiadomi�, �e jest jaki� pow�d, przez kt�ry jest tak zakr�cony.
00:06:07:Ale Yuki...
00:06:11:Dzi�kuj�. Naprawd� troszczysz si� o Yuki'ego, prawda?
00:06:16:Przygotuj si� Shuichi,
00:06:18:bo mo�esz dowiedzie� si� o nim... czego� wi�cej.
00:06:45:Ech, wi�c...
00:06:47:Przepraszam, chyba wci�� si� gniewasz.
00:06:50:Pewnie, �e tak. Zachowa�em si� niegrzecznie...
00:06:52:Nie pomy�la�em o tym, jak si� poczujesz...
00:06:54:Po prostu chcia�em si� czego� o tobie dowiedzie�, wi�c zapyta�em pann� Mik�, ale...
00:06:58:Myli�em si�.
00:06:59:Nie przezi�bi�e� si�, co?
00:07:03:Yuki!
00:07:06:Nie, nie, nie! Jak to mo�liwe?
00:07:09:To moja wina, jestem kretynem, no i...
00:07:18:Mika powiedzia�a mi, �e niewiele jeszcze o tobie wiem. 
00:07:22:Ale chc� �eby� wiedzia�, �e nie zapyta�em jej o to.
00:07:26:Chc� wiedzie� o tobie wszystko, ale chc� si� tego dowiedzie� od ciebie.
00:07:29:Tylko od ciebie.
00:07:33:Zastanawiam si� tylko, dlaczego Mika mi to powiedzia�a?
00:07:37:Wygl�da na to, �e jest jednak co� wa�nego, czego o tobie nie wiem, a powinienem.
00:07:40:Opowiesz mi, Yuki...?
00:07:42:Chc� wiedzie� o tobie wszystko.
00:07:47:Czy to ci w czym� pomo�e?
00:07:50:Ja... chc� wiedzie� o tobie wszystko!
00:07:52:Jest mi przykro, kiedy pomy�l�, �e jest co�, o czym nie chcesz mi powiedzie�.
00:07:55:Wystarczy.
00:08:06:Czekaj!
00:08:09:Zaczekaj, Eiri!
00:08:17:Nie dotykaj mnie.
00:08:20:Przecie� to ty chcia�e� ze mn� porozmawia�.
00:08:25:Naprawd� my�lisz, �e wszystko jest w porz�dku?
00:08:28:Kiedy obserwuj� tego biednego dzieciaka...
00:08:31:Czuj� to samo, co on, Eiri.
00:08:38:Pomy�l o tym, czas ucieka.
00:09:16:Yuki!
00:09:45:Zaczekaj, Tatchi!
00:09:47:To co tam powiedzia�e�, to nie by� dobry pomys�.
00:09:50:Nie obchodzi mnie to!
00:09:55:Jak on �mie z nami konkurowa�?!
00:09:57:C�, nale�ymy jednak do jednej agencji.
00:10:00:Jeste�my ASK!
00:10:02:Ale...
00:10:03:Nie obchodzi mnie to!
00:10:14:Tak?
00:10:16:Och, pan Kaoruko.
00:10:21:Rozumiem, jestem zainteresowany.
00:10:27:Tutaj jest!
00:10:29:Wiedzia�am, �e tutaj to znajdziemy!
00:10:30:Nie m�w! To b�dzie niez�y skandal, je�li jego ch�opakiem b�dzie Eiri Yuki!
00:10:34:Ale czy to nie b�dzie fajne, Shuichi i...?
00:10:38:Masz na my�li to, �e si� nim wypromuje?
00:10:41:"Kim jest Yuki? - Bad Luck - Publiczne wyznanie Shuichi'ego Shindo!"
00:10:55:To koniec tej twojej zabawy.
00:10:58:Z-Zabawy!?
00:11:00:Co znowu zrobi�em nie tak, Yuki!?
00:11:02:Wszystko.
00:11:04:P�aczesz co chwila, zachowujesz si� g�o�no i og�lnie - jeste� beznadziejny.
00:11:12:P-Przepraszam! Ale, ale... Bardzo si� staram!
00:11:16:B�d� wreszcie cicho!
00:11:18:S�uchaj, powiem ci to wprost.
00:11:22:Nienawidz� ci�.
00:11:33:Ech, Hiro, co ja mam teraz zrobi�!?
00:11:36:Yuki powiedzia� mi...
00:11:39:Upij si�, pop�acz, zata�cz sobie albo wpadnij w furi�. Wybieraj.
00:11:47:A-a-le si� nawali�em!
00:11:51:No c�, mog�em przewidzie�, �e zdecyduje si� na wszystko.
00:11:55:Naprawd� si� nie dziwi�, �e Yuki nie wytrzyma�.
00:11:57:Ej, co powiedzia�e�!? Hiro, ty...!
00:11:59:Jak m�wi�em, wykrzycz si� albo pop�acz.
00:12:09:Mo�e zrobi�e� co�, co wkurzy�o Yuki'ego?
00:12:14:C�, patrz�c po jego zawodzie, mo�e by� milion takich powod�w.
00:12:19:By�em grzeczny!
00:12:24:Ju� wiem.
00:12:25:To dlatego, �e dopytywa�em o jego przesz�o��.
00:12:29:Ale nie chcia�em, �eby�my mieli przed sob� sekrety.
00:12:33:Chc� wiedzie� o nim wszystko.
00:12:37:To dlatego Yuki...
00:12:41:Wracaj do domu.
00:12:43:Prze�pij si� z tym.
00:12:51:Przepraszam...?
00:12:52:Czy pan nie jest przypadkiem tym Shindo?
00:12:56:By�y�my na twoim koncercie.
00:12:58:Co? Och, to mi�o.
00:13:01:Co!? Wi�c ty naprawd� jeste� tym Shindo!?
00:13:04:Ale czad! Co za szcz�cie!
00:13:07:Czy osoba, w kt�rej si� kochasz to naprawd� pan Eiri Yuki!?
00:13:12:Ej!?
00:13:13:'Yuki Eiri? Nie ma mowy, gdzie!?'
00:13:18:'Czy to wypadek?'
00:13:19:'Co si� dzieje? Czy co� si� tu sta�o?'
00:13:40:Ratunku! One mnie zjedz�!
00:13:43:Za nim! Nie pozw�lcie mu uciec!
00:13:49:T-To si� nazywa horror...!
00:13:53:Tutaj!
00:13:57:Dobra, teraz masz szans�.
00:13:59:W-Wybacz, ale...
00:14:02:Musisz jako� przechytrzy� ten t�um.
00:14:04:Zr�b to tak umiej�tnie, jak przechytrz� ci� oni.
00:14:07:Em, co? Zaraz...
00:14:09:Masz poj�cie o tym, jak si� do nich odnosi�e�, Shindo.
00:14:12:Jako tw�j mistrz, ostrzegam ci�.
00:14:15:Kim ty w�a�ciwie jeste�?
00:14:17:M�wi�em ci, jestem twoim mistrzem!
00:14:20:Jestem Aizawa z ASK! taki Aizawa!
00:14:22:ASK? To ASK!?
00:14:24:To prawda, to przecie� Tatchi!
00:14:30:To ju� przesz�o��, nie zawracaj sobie nim g�owy.
00:14:32:I my�lisz, �e to jest odpowiedni koniec tego wszystkiego?
00:14:34:Jasne. Nie mam z nim nic wsp�lnego.
00:14:37:Jednak�e martwi� si�...
00:14:38:M�wi�em, to koniec.
00:14:48:B�dzie mu lepiej beze mnie.
00:14:52:Cz�owieku, nie przypuszcza�em �e jeste� taki fajny!
00:14:56:Nabra�e� szacunku w moich oczach, panie "zamglone oczka"!
00:14:58:Ciesz� si�, �e nam si� uk�ada, Shindo.
00:15:02:To obl�enie wcale nie by�o takie z�e, wiesz?
00:15:06:Widzisz? Bycie popularnym jest ca�kiem przyjemne, czy� nie?
00:15:13:Ale wiesz,
00:15:14:bycie popularnym oznacza te�, �e ludzie stale ci� obserwuj�, prawda?
00:15:19:Ludzie s�ysz�, nawet wtedy, kiedy nie chcesz im powiedzie�.
00:15:22:I patrz� wtedy, kiedy nie chcesz, by widzieli.
00:15:25:Nie potrafi� tego zrozumie�.
00:15:27:To bardzo, ale to bardzo przykre, nie s�dzisz?
00:15:30:To boli, wiesz?
00:15:32:Jest taki czas... Czas, kiedy nie mo�esz nawet spojrze� im w twarz.
00:15:35:Yuki Eiri ci� wykiwa�, co?
00:15:40:Sk�d ty...
00:15:47:Wybaczcie, �e musieli�cie tak d�ugo czeka�, ch�opaki.
00:15:49:Czas na was.
00:15:53:"Zamglone oczy", ty draniu...
00:16:04:Bad Luck wypada z gry.
00:16:06:Ciekawe, jak fani i sam Eiri Yuki zareaguj�?
00:16:10:Przesta� pieprzy�, dupku!
00:16:18:No dalej, st�j prosto.
00:16:22:Co jest? Brzuszek nie boli...?
00:16:26:Je�li b�dziesz wsp�pracowa� i zrobisz, co powiem,
00:16:29:gwarantuj� ci, �e reputacja Yuki'ego nie spadnie.
00:16:34:No ale przecie� nie wr�ci�by� do niego, prawda?
00:16:37:No chyba, �e chcesz go zabra� na samo dno, razem ze sob�.
00:16:42:Nie, dzi�ki.
00:16:44:Nie obchodzi mnie, co ze mn� zrobicie, bo Yuki'ego i tak to nie interesuje.
00:16:48:Ale je�li zrobisz co� Yuki'emu, przyjd� po ciebie, nawet do grobu!
00:16:55:Zobaczymy zatem, na co ci� sta�...
00:17:10:Szlag...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin