Gravitation ep07 'Ground Zero'.txt

(11 KB) Pobierz
00:01:52:Dom Hiro...
00:02:14:"Powiem w studiu, �e bierzesz dzie� wolnego. Zjedz co�, we� prysznic i umyj z�by! HIRO"
00:02:22:Przepraszam, Hiro.
00:02:26:To wszystko moja wina.
00:02:30:To dlatego, �e jestem facetem...
00:02:34:Ale jednak nie potrafi�,
00:02:38:przesta� go kocha�.
00:02:45:Hoola!
00:02:46:Ju� nie masz gor�czki?
00:02:47:Nie, czuj� si� �wietnie!
00:02:50:Nie wygl�dasz specjalnie dobrze.
00:02:53:Naprawd�?
00:02:55:W�a�ciwie, gdzie jest Hiro?
00:02:57:Wpad� rano na chwil�, a potem wr�ci� do domu.
00:03:01:Dzisiaj zatem wszyscy mamy wolne.
00:03:05:C�, wi�c...
00:03:10:Przepraszam!
00:03:11:Co? S-Shindo...
00:03:13:Nic nie m�w, wiem...
00:03:15:W�a�nie jeste�my w miejscu, sk�d tylko krok dzieli nas od wydania p�yty,
00:03:18:a ja wszystko zniszczy�em, wi�c...
00:03:21:To dla was, jako moje przysz�e przeprosiny!
00:03:26:Nie to!
00:03:28:O to chodzi�o, prosz�.
00:03:29:I jeszcze to! Och, i to!
00:03:31:A jak ci si� podoba to?
00:03:33:Och, �wietne! Zawsze marzy�em o takiej wielkiej szczoteczce do z�b�w!
00:03:38:Co ty sobie my�lisz, kretynie!
00:03:39:Shindo, przesta� �artowa� w ten spos�b!
00:03:41:Co mia�e� na my�li, m�wi�c: "wszystko zniszczy�em"?
00:03:43:Odchodz� z Bad Luck.
00:03:48:Dla jasno�ci, Hiro i Fujisaki nie maj� z tym nic wsp�lnego.
00:03:54:To wszystko moja wina,
00:03:56:-wi�c znajdzcie sobie nowego wokalist� i...|-Cisza.
00:03:59:Dlaczego?
00:04:00:Podaj rozs�dny pow�d, albo zginiesz.
00:04:06:Nied�ugo sami si� dowiecie, o co chodzi�o. A raczej o kogo...
00:04:08:Chodzi o Yuki'ego Eiri, tak?
00:04:12:Nie chc� sprawia� Yuki'emu k�opot�w, wi�c odcho...
00:04:16:Nie ma takiej potrzeby.
00:04:22:Hiro?
00:04:24:Rozmawia�em z tym twoim Yuki'm.
00:04:26:Nie wiem dlaczego, ale on zawsze m�wi tak, �e wszystko mo�na dwuznacznie zrozumie�.
00:04:28:Nie m�w �le o Yuki'm!
00:04:36:Nie mam zamiaru si� z tob� wyk�uca�.
00:04:40:Hiro...
00:04:41:Musz� ci powiedzie�, �e Yuki p�jdzie skopa� ty�ek "zamglonym oczkom".
00:04:45:Powa�nie?
00:04:46:Powa�nie.
00:04:47:I wygl�da� na bardzo przej�tego, kiedy mu o tym powiedzia�em.
00:04:50:Nie ma mowy, Yuki chce to zrobi� sam?
00:04:55:Przej�� si� tym, z mojego powodu? I p�jdzie tam sam...?
00:05:00:Dla mnie... Yuki jest...
00:05:05:Dobra, czekaj na mnie, Yuki!
00:05:08:Hej, Shuichi!
00:05:12:A co z naszym zespo�em?!
00:05:17:Zawsze razem!
00:05:24:Czy mo�emy zapyta� go o jakie� szczeg�y?
00:05:26:No tak, chyba lepiej nie wiedzie�.
00:05:42:P-Podam ci� na policj�!
00:05:45:Ju� nigdy nie napiszesz nowej powie�ci zza kratek!
00:05:50:No prosz�, Taki Aizawa.
00:05:54:Dobrze si� bawi�e�, traktuj�c Shuichi'ego jak �miecia?
00:05:56:S�ysza�em te�, �e masz kilka zdj�� z tej ca�je sesyjki.
00:06:02:By�oby mi�o, gdyby� mi je odda�.
00:06:07:D-Draniu! My�lisz, �e mo�esz tak nami pomiata�?!
00:06:14:T-To jest ta klisza. Nie ma �adnych kopii.
00:06:18:Tatchi!
00:06:19:Faceci na tym filmie to przypadkowe typki z ciemnych ulic, kt�rych wynaj�li�my.
00:06:23:Nawet nie znam ich imion.
00:06:30:Dobrze.
00:06:34:D-Dlaczego?
00:06:38:I to wszystko? Dlaczego ci na tym zale�a�o?
00:06:40:Mog�e� nas...
00:06:43:Przecie� mo�esz nas zabi�.
00:06:46:Nie myl� si�, prawda, panie Eiri?
00:06:48:Twoje oczy... To nie s� oczy zwyk�ego pisarza.
00:06:52:To oczy bestii.
00:06:55:Bestii, kt�ra nie czuje b�lu...
00:06:58:-Kiedy odbiera komu� �ycie!|-Ranisz moje uczucia, Aizawa.
00:07:02:Wszyscy uma�aj�, �e moje oczy s� nadzwyczajne.
00:07:10:Yuki!
00:07:11:Jeste� tam, Yuki? Odezwij si�?!
00:07:13:-C�, musz� ci� przeprosi�.|-Yuki, otw�rz!
00:07:15:-Trzymaj si�, Maa.|No dalej, Yuki! �pisz, czy co? Yuki!
00:07:21:"Yuki, Yuki", wstrzymaj na chwil�, bo...
00:07:31:No i jak wygl�dam?
00:07:34:Pi�knie...?
00:07:38:Ach, czekaj!
00:07:40:Bezbronna dziewczyna prosi ci�, �eby� poczeka�, do cholery!
00:07:43:Co z ciebie za m�czyzna?!
00:07:45:I ty mi to m�wisz...?
00:07:46:Co takiego?!
00:07:48:Odczep si�!
00:07:54:C-Co ci jest?
00:07:58:Czy to dlatego, �e jestem m�czyzn�? To o to chodzi...?
00:08:00:Odrzucasz mnie, bo jestem facetem?!
00:08:03:Wi�c to o to chodzi, tak?! Powiedz mi to wprost!
00:08:06:Powiedz mi to,
00:08:09:�e mnie nienawidzisz...
00:08:25:Przepraszam, Yuki.
00:08:30:Pewnie jeste� na mnie z�y...
00:08:37:Ju� my�la�em, �e nigdy si� nie obudzisz.
00:08:42:P-Przepraszam, ju� ze mn� dobrze, wi�c...
00:08:43:W�a�nie wida�.
00:08:46:Nie, powa�nie! Wszystko ze mn� w porz�dku. Widzisz? W porz�dku...
00:08:50:Zamknij si� i odpoczywaj!
00:08:56:Ju� wystarczy.
00:08:58:Nigdy ju� us�yszysz, �e mam ci� do�y�...
00:09:02:I nigdy ju� nie ka�� ci si� wynie��.
00:09:05:Yuki...
00:09:08:Odejd�.
00:09:11:Znikn� z twojego �ycia.
00:09:16:Dlaczego...?
00:09:20:Dlaczego?!
00:09:21:Dla ciebie przebra�em si� nawet za dziewczyn�, a ty chcesz po prostu znikn��?!
00:09:24:To, �e tak si� dla mnie ubra�e�, tylko o tym przes�dzi�o.
00:09:28:Wi�c to dlatego, �e jestem cholernym facetem?!
00:09:31:Przecie� nawet zmieni�em bielizn�! I ogoli�em dla ciebie nogi!
00:09:35:Czy kiedykolwiek powiedzia�em ci, �e ci� nienawidz�, bo jeste� facetem?
00:09:42:Je�li by mi to przeszkadza�o, powiedzia�bym ci to zanim zgodzi�em si� zosta� twoim kochankiem.
00:09:48:W takim razie, dlaczego?
00:10:00:Dlaczego...?
00:10:22:Dobra, sko�czyli�my!
00:10:25:Gratuluj� uko�czenia naszego singla!
00:10:30:Chyba raczej posk�adania tego bajzlu w ca�o��?
00:10:32:Dzi�kuj�, dzi�kuj� bardzo!
00:10:34:C�, sko�czyli�my nagranie, ale tak naprawd� to dopiero zaczynamy,
00:10:36:wi�c niech ci ju� nawet nie przychodzi do g�owy s�owo "odchodz�".
00:10:39:W�a�nie! Musimy trzyma� si� razem, szefunciu!
00:10:42:Pewnie, mo�ecie na mnie liczy�!
00:10:44:Ty to powiedzia�e�!
00:10:47:Zerwali�my z Yuki'm.
00:10:52:Wi�c, ju� nigdy nie b�d� smutny z jego powodu...
00:10:56:Skupi� si� wy��cznie na pracy.
00:10:58:A dzi�ki temu, Yuki nie b�dzie mia� te� problem�w przeze mnie.
00:11:10:Uwa�aj, �eby nie dowiedzie� si� o Eiri'm za du�o.
00:11:15:Racja.
00:11:17:Powodem, przez kt�ry Yuki by� taki tajemniczy,
00:11:20:by�o w�a�nie to, �e nie chcia�, aby kto� inny pozna� jego prawdziwe oblicze.
00:11:25:I jak to mozliwe, �e kocham Yuki'ego, chocia� tak naprawd� go nie znam?
00:11:32:Tak, owszem.
00:11:34:Teraz b�dziemy razem w bran�y przez d�ugi czas, pani Kaoruko.
00:11:36:Mam nadziej�, �e relacje mi�dzy nami b�d� si� dobrze uk�ada�y.
00:11:40:"Kim jest Yuki?! Publiczna deklaracja Shuichi'ego Shindo z Bad Luck!"|-Dobrze, zadzwoni� p�niej.
00:11:54:Witam, m�wi Seguchi.
00:11:56:Dzwoni�, bo mam ogromn� pro�b�, nie do odrzucenia.
00:11:58:Chodzi o do�� osobist� pro�b�, wi�c...
00:12:02:Jeszcze jeden!
00:12:04:-Chod�my na jeszcze jednego!|-Jeszcze jednego? Jeste� pijany jak stodo�a!
00:12:08:�e co? Yuki potrafi� wypi� cztery butelki, a nadal �wietnie si� trzyma�!
00:12:14:Dobra, dobra, jeste� przepity. 
00:12:16:Kto jest przepity?!
00:12:18:Wypi�em przecie� tylko jednego...
00:12:22:Co jest?
00:12:23:Zaraz zwr�c�.
00:12:32:Tak sobie my�l�,
00:12:34:czy naprawd� to ju� koniec, wiesz, chodzi o Yuki'ego?
00:12:36:Tak.
00:12:38:Na pewno?
00:12:39:Tak.
00:12:41:Na pewno, na pewno?
00:12:43:Tak, na pewno.
00:12:44:Na powa�nie na pewno?
00:12:46:Przesta� mnie o to pyta�, draniu!
00:12:48:Dlaczego pytasz mnie o to samo milion razy?!
00:12:52:No bo, wiesz...
00:12:56:Czeka�am tutaj na ciebie.
00:13:00:P�no wracasz do domu.
00:13:03:Panie Shindo.
00:13:05:Ayaka?
00:13:06:Dobry wiecz�r, panie Nakano.
00:13:08:Dzi�kuj� za opiek� ostatniego wieczora.
00:13:11:Ach, nie ma sprawy.
00:13:13:Mamy dla ciebie wie�ci.
00:13:14:Kolega m�wi, �e z Yuki'm... To koniec.
00:13:19:Czy to prawda?
00:13:21:Tak.
00:13:23:Czy aby na pewno?
00:13:24:Tak.
00:13:26:Czy to aby najprawdziwsza, prawdziwa prawda?
00:13:27:Szlag, przecie� m�wi�...!
00:13:32:Wi�c zawiod�am si� na tobie, Shindo.
00:13:35:My�la�am, �e to co czujesz do Eiri'ego, to prawda.
00:13:38:Ale to i tak ju� nieistotne.
00:13:40:Wczoraj Eiri mi si� o�wiadczy�.
00:13:45:To �art, tak?
00:13:47:Wasze relacje w tym momencie ostatecznie dobieg�y ko�ca.
00:13:58:Wiedzia�am...
00:14:04:Bawi�e� si� mn�, ty cholerny dupku!
00:14:06:Znudzi�em ci si�, wi�c teraz postanowi�e� si� o�eni�, co?!
00:14:08:Nigdy ci tego nie wybacz�, draniu!
00:14:12:Yuki!
00:14:29:Ty dupku! 
00:14:34:Nie liczy�e� si� z moimi uczuciami...
00:14:36:A teraz jeszcze sobie znikasz i bierzesz �lub?!
00:14:40:Znikaj, znikaj! Do cholery!
00:14:53:Prawdziwy Yuki... Obecny Yuki...
00:14:55:Kim ty jeste� tak naprawd�... Dlaczego ci�gle zawracam sobie tob� g�ow�?
00:14:58:Jestem najwi�kszym g�upkiem na �wiecie!
00:15:04:Czy to co powiedzia�e�, wiesz od Ayaki?
00:15:12:Co ci powiedzia�a Ayaka?
00:15:18:Odwal si�.
00:15:20:Chod�my, Shuichi.
00:15:24:To...
00:15:25:To twoja ostatnia szansa.
00:15:50:Popro�my o to, aby� wreszcie si� ustatkowa� w �yciu i za�o�y� rodzin�.
00:15:58:Ju� dawno nie widzia�em si� z panna Ayak�,
00:16:01:ale s�ysza�em, �e wyros�a na prawdziw�, m�od� kobiet�.
00:16:05:Prawdziw� kobiet�, m�wisz?
00:16:06:Interesuje mnie bardziej rozmiar jej biustu.
00:16:12:B-Biust?! Jak �miesz tak m�wi�!
00:16:14:Ojcze, spokojnie, spokojnie!
00:16:16:Zatem, gdzie jest ta m�oda panna Ayaka?
00:16:22:Tatsuha obieca� si� tym zaj��.
00:16:26:Jej! Mi�o, �e czekali�cie.
00:16:30:Za�atwi�em co trzeba.
00:16:32:Niech zatem wejdzie.
00:16:36:Jest tam.
00:16:40:Ayaka, zapraszamy!
00:16:43:Tak, ju� id�.
00:16:53:Dawno si� nie widzieli�my... Eiri.
00:17:05:Musz� przyzna�, �e lepszy by� w mundurek czarodziejki.
00:17:11:I tyle masz mi do powiedzenia?
00:17:14:Chyba chcesz mi powiedzie� co� jeszcze, czy� nie?
00:17:18:Ale nie tylko ja mam co� do powiedzenia.
00:17:20:Ty r�wnie� chcesz mi co� powiedzie�, co?
00:17:26:Owszem.
00:17:36:Zrozumia�em to.
00:17:38:Kocham ci�.
00:17:42:I nie obchodzi mnie, kim by�e�,
00:17:44:ani co zrobi�e� w przesz�o�ci...
00...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin