Gravitation ep13 'Got It All'.txt

(7 KB) Pobierz
0:02:33:"Wspania�y"
0:02:35:"poranek."
0:02:37:"Wspaniali"
0:02:39:"przyjaciele."
0:02:41:"Ale"
0:02:43:"ja"
0:02:45:"nie mog�"
0:02:47:"m�wi�..."
0:02:50:"Co robimy...?"
0:02:57:Co robimy?!
0:02:59:Nie powiesz mi chyba, �e mam anulowa� nasz� tras� koncertow�!
0:03:01:Wszyscy b�d� nas krytykowa�, na pierwszych stronach gazet,
0:03:02:a my najzwyczajniej zbankrutujemy!
0:03:06:Cicho.
0:03:08:Wkr�tce odzyska g�os.|(Nie strzelaj do ludzi, pami�taj, �e to kresk�wka!)
0:03:19:"Au�..."
0:03:21:Dziwne.
0:03:23:Wygl�da na to, �e nie k�amie.|(Nie u�ywaj te� granat�w...)
0:03:26:S�ysza�em, �e noce tutaj s� bardzo zimne.|Temperatura spada poni�ej zera.
0:03:28:Bez obaw, zajm� si� Eiri'm.
0:03:37:Tak? M�wi Seguchi.
0:03:40:Pan Sakano.
0:03:42:Co takiego? Shindo?
0:03:45:"Wszystkie samoloty do Nowego Jorku [...]"
0:03:49:I co wed�ug ciebie powinienem zrobi�?
0:03:50:"[...] nied�ugo odlatuj�, prosz� przej�� do odprawy."
0:03:52:No c�...
0:03:53:Je�li Shindo straci� g�os, to jego problem.
0:03:56:Przecie� nie mog� na to nic poradzi�.
0:03:59:Pozostawiam Panu wyb�r.
0:04:02:P-prosz� zaczeka�, szefie! Wi�c co--
0:04:06:My�lisz, �e to w porz�dku?
0:04:08:W tej chwili tylko Eiri si� dla mnie liczy.
0:04:17:I co ja mam teraz zrobi�?
0:04:19:Zacznij od wzi�cia si� w gar��, Sakano.
0:04:21:Nie mamy czasu na zamartwianie si�.
0:04:25:Musimy si� uspokoi� i zorganizowa�.
0:04:30:Fujisaki...
0:04:32:Tak?
0:04:34:Shindo!
0:04:35:"Co?"
0:04:36:Musimy!
0:04:38:Musimy zrobi� wszystko, �eby trasa koncertowa dosz�a do skutku!
0:04:43:"Ale co...?"
0:04:44:Zaraz si� przekonasz...
0:04:49:Yo.
0:04:50:Yo.
0:04:52:Yo.
0:04:54:Yo.
0:04:55:"Co?!"
0:05:03:"Pomocy!"
0:05:05:Zaraz odzyskasz g�os, nie wa�ne jakim kosztem!
0:05:08:"Shuichi jest gdzie� tutaj"
0:05:11:No dalej, jedz.
0:05:13:To, �e nie umiesz m�wi� nie oznacza przecie�, �e nie mo�esz je��.
0:05:18:Jedz, to moja specjalno��.
0:05:22:"Serio?"
0:05:24:Serio.
0:05:25:"No to Yo!"
0:05:30:Wiesz, tw�j g�os...
0:05:33:To ma jaki� zwi�zek z Sakum�, wczoraj, tak?
0:05:43:Nadal chcesz polecie� do Nowego Jorku?
0:05:46:Wiesz, �e nied�ugo zaczynamy tras� koncertow�.
0:05:48:Je�li chcesz polecie�, zr�b to szybko i wr�� r�wnie szybko.
0:05:53:Albo i nie.
0:05:57:Powiedz, Shuichi...
0:06:03:Tak? Tu--
0:06:06:Przepraszam na chwil�, Shuichi.
0:06:08:To Ayaka.
0:06:11:Tak, przepraszam. Shuichi jest teraz u mnie.
0:06:15:W�a�nie jemy obiad.
0:06:17:Co? Nie, to tylko pizza na telefon.
0:06:20:Tak.
0:06:21:Nie, tylko dzisiaj.
0:06:23:Przecie� wiesz, �e na co dzie� sam gotuj�.
0:06:25:Powa�nie!
0:06:27:A co by� powiedzia�a, gdyby�my czasem zjedli razem?
0:06:29:Co ty na to, Ayaka?
0:06:30:Co?
0:06:32:Tak, my�l� �e potrafi�bym to przyrz�dzi�.
0:06:34:Nie m�w?! To te� moje ulubione!
0:06:37:Nie mog� si� ju� doczeka�.
0:06:39:Co?
0:06:42:Przepraszam, zadzwoni� p�niej.
0:06:46:Tak, oddzwoni�.
0:06:50:Przepraszam, Shui--
0:07:29:Shu-ichi?
0:07:33:Shuichi! Dlaczego tak uciekasz?
0:07:37:O, rysunki?
0:07:40:Dobra, chod�my porysowa�!
0:07:43:Potw�r, graau--
0:07:46:Samoch�d, ziuumm--
0:07:49:�piewam, �piewam, �piewam sobie...
0:07:53:I ca�y b�yszcz�. �piewam i b�yszcz�.
0:07:58:Podbijam ca�y �wiat. B�yszcz�, b�yszcz�!
0:08:03:Co to ma by�, Shuichi? Dlaczego takie malutkie?
0:08:05:I dlaczego nie b�yszczysz?!
0:08:07:Dobra, pomog� ci.
0:08:10:B�yszczy, b�yszczy, b�yszczy. Shu-- Shuichi b�yszczy!
0:08:16:Tak w�a�nie �piewasz.
0:08:19:Widzisz?
0:08:20:W�a�nie tak, dorysuj� ci wi�cej promyk�w!
0:08:25:B�yszczysz, b�yszczysz! Shuichi ca�y b�yszczy!
0:08:40:"Tak w�a�nie �piewasz."
0:09:52:Yuki...
0:09:55:Co? Wi�c chcesz si� podda� i zrezygnowa� z trasy koncertowej?
0:10:01:Wybra�e� Yuki'ego, przek�adaj�c go ponad wszystko inne, tak?
0:10:05:W takim razie...
0:10:08:Dwa?
0:10:13:Ach, rozumiem.
0:11:11:Prosz� mnie wpu�ci�.
0:11:16:Panie Kitazawa?
0:11:20:Przesta� mnie tak nazywa�.
0:11:25:Eiri.
0:11:28:Zawsze by�e� takim grzecznym ch�opcem.
0:11:34:P-prosz� przesta�...
0:11:36:Przesta�?
0:11:38:Dlaczego? Zawsze na mnie patrzy�e�...
0:11:43:Ale ja...
0:11:46:Wi�c tego chcia�e�, prawda?
0:11:51:Hej, co tu robisz?
0:11:53:No dawaj!
0:11:54:Pomy�le�, �e mogli�my przegapi�.
0:11:59:B�d� grzeczny.
0:12:02:Wynocha, Yuki!
0:12:06:No dalej, zap�acimy 10 baks�w.
0:12:10:Panie Kitazawa...
0:12:17:Do zobaczenia.
0:12:34:Skoro tak mnie nienawidzi�e�,
0:12:37:powiniene� po prostu mnie odtr�ci�.
0:12:40:Nie musia�e� zgin�� jak oni, Kitazawa.
0:12:49:Jedynym, kt�ry powinien wtedy stamt�d znikn��,
0:12:54:tak naprawd� by�em ja.
0:13:42:Wreszcie...
0:13:46:Wreszcie ci� znalaz�em!
0:13:50:Yuki.
0:13:52:S-Shuichi, ty...
0:13:55:Jak mnie tu znalaz�e�?
0:13:56:Zamknij si�!
0:13:57:Co za r�nica?
0:13:58:My�lisz, �e mo�esz sobie tak znika� bez s�owa?!
0:14:04:Patrz.
0:14:06:Wtedy...
0:14:09:...kiedy kartk� ze s�owami piosenki porwa� mi wiatr...
0:14:11:Wtedy sko�czy�em ca�y tekst!
0:14:13:Czytaj!
0:14:18:Wi�c ty te� jeste� taki.
0:14:20:Tak naprawd� nie my�lisz o innych, tylko o sobie.
0:14:26:Ja te� taki by�em.
0:14:28:To dlatego Kitazawa sko�czy�...
0:14:33:Dlatego musia�em go zastrzeli�.
0:14:38:Nie b�d� �mieszny...
0:14:40:Nie b�d� �mieszny!
0:14:46:My jeste�my w zupe�nie innej sytuacji!
0:14:49:I nie my�l sobie, �e si� ode mnie uwolnisz!
0:14:51:Mo�esz sobie ucieka�, ale i tak ci� znajd�.
0:14:54:Nigdy nie pozwol�, �eby� mnie zostawi�!
0:14:59:Ja ci� kocham...!
0:15:20:Beznadziejny.
0:15:22:Nadal jeste�...
0:15:24:...kompletnym beztalenciem.
0:15:37:Przepraszamy, �e musicie czeka�.
0:15:38:Prosimy jednak o cierpliwo��.
0:15:42:Mo�e to przez to zamieszanie?
0:15:44:Czy on w og�le si� zjawi?
0:15:47:Jak wy mo�ecie tak si� leni�?!
0:15:51:Co? Kto niby si� leni?
0:15:53:�e niby my?
0:15:54:Tak, wy!
0:15:57:S�uchajcie mnie!
0:15:58:Je�li Shindo nie wr�ci na czas,
0:16:00:mo�emy zapomnie� o pierwszym udanym koncercie,
0:16:02:i tym samym o ca�ej trasie koncertowej!
0:16:03:Sakano, panika nam nie pomo�e.
0:16:06:No w�a�nie. Nie pozostaje nam nic innego,
0:16:08:jak tylko przeprosi� widowni� i poprosi� ich o cierpliwo��.
0:16:11:No, ewentualnie mo�emy dla nich zata�czy� bez koszulek, co?
0:16:17:Nie, dzi�ki.
0:16:20:W ka�dym b�d� razie, musimy zaufa� Shindo.
0:16:22:To akurat oczywiste.
0:16:25:Chodzi�o mi raczej o problem natury technicznej...
0:16:28:Konkretniej o to, w jakiej sytuacji teraz jeste�my.
0:16:31:Hej, jakie� wie�ci?
0:16:33:Min�o ju� 20 minut, odk�d widzowie czekaj� na opening.
0:16:35:Shuichi b�yszczy!
0:16:37:Panie Sakuma...
0:16:40:Prosz�, Panie Sakuma. Tylko do czasu, a� Shuichi si� zjawi.
0:16:43:Chyba nie mamy wyj�cia.
0:16:45:Dlaczego nie, Ryu?
0:16:47:Dobra, zab�yszcz� sobie troch�!
0:16:50:Tak w�a�ciwie, co takiego pilnego K ma teraz do zrobienia?
0:16:54:N-no c�...
0:16:56:B�yszczy!
0:17:14:Do dzie�a, ch�opaki!
0:17:33:Prosz�, po�piesz si� Shindo...
0:17:47:Jeste�my nad celem.
0:17:50:Za moment pozb�dziemy si� baga�u.
0:17:56:Przyj��em.
0:18:00:�ycz� przyjemnego zlotu.
0:18:06:Co?
0:18:07:Uwa�aj na siebie.
0:18:16:Shindo?
0:18:18:Shindo, Shindo, Shindo!
0:18:20:Shindo, Shindo, Shindo, Shindo--
0:18:28:Shindo?!
0:19:03:A-a�a...
0:19:08:To Shindo!
0:19:10:Za�piewaj dla nas!
0:19:12:C-co?
0:19:17:Zab�yszcz, Shuichi.
0:19:21:Pozw�l promykom si� uwoni�.
0:19:30:Tak!
0:19:43:T�umaczenie ~ Mike^^ (fizzly@o2.pl)|Poczekaj do ko�ca napis�w! ^_~
0:21:36:Eiri?
0:21:38:Dok�d teraz?
0:21:41:Wracam.
0:21:43:Wracam do domu.
0:21:58:"YUKI KITAZAWA"|"Wierz�c w niebo ufam, �e Twoja dusza przepadnie"
Zgłoś jeśli naruszono regulamin