Pojedynek w Corralu O. K. (Gunfight at the O. K. Corral) cz.2.txt

(19 KB) Pobierz
{25}{109}Zet^eN  info:|XviD 640x368 23.976fps 700.5 MB  1:00:24
{442}{491}Kelly, zamknij ich na noc.
{505}{544}Dobrze, szeryfie.
{651}{722}Chyba nie czekasz na podzi�kowania.
{723}{784}Sp�aci�e� d�ug.
{785}{851}Nie bierz tego do siebie.
{1361}{1398}Dzie� dobry, Doc.
{1549}{1664}Na terytoriach india�skich zabraknie jednego szeryfa.
{1667}{1703}To dla mnie dobra wiadomo��.
{1704}{1741}Pojad� do Kalifornii,
{1742}{1841}kupi� tam ranczo, |pos�ucha�em twojej rady.
{1846}{1872}M�drze.
{1873}{1990}Laura jedzie ze mn�.|Za dwa dni si� pobieramy.
{1997}{2120}Przyjed� na �lub, je�li nie b�dziesz| akurat gra� w pokera.
{2121}{2216}Wol� pogrzeby od �lub�w. | Nie, dzi�kuj�.
{2324}{2391}Wyatt...
{2392}{2431}to prawdziwa dama.
{2432}{2484}�ycz� wam szcz�cia.
{2485}{2549}Dobrze, �e si� st�d wynosicie.
{2582}{2636}Ty te� spr�buj szcz�cia.
{2773}{2800}Na razie, Doc.
{3206}{3263}Mog� do ciebie wr�ci�, Doc?
{3300}{3328}Prosz�.
{3377}{3430}Daj mi szans�.
{3591}{3655}Prosz�, pozw�l mi wr�ci�.
{3705}{3736}Zrobi� wszystko.
{3759}{3812}Mo�esz mnie traktowa�, |jak tylko zechcesz.
{3869}{4023}-Doc, wybacz mi.|-To nie twoja wina. Moja te� nie.
{4062}{4135}Tak si� roz�o�y�y karty.
{4221}{4289}Nigdy nie da�em ci szansy.
{4343}{4396}Mo�e, gdybym lepiej ci� traktowa�...
{4437}{4552}Nie jest za p�no. B�d� |dla ciebie dobra, przysi�gam.
{4553}{4593}Dla nas jest ju� za p�no.
{4594}{4678}Zr�b co� ze swoim �yciem, |p�ki jeszcze mo�esz.
{5045}{5080}Nie pozw�l mi tam wraca�.
{5126}{5163}Zostaw mnie.
{5469}{5506}�ycz� ci �mierci.
{5965}{5999}-Cze��, Wyatt.|-Charlie.
{6017}{6100}-Masz list od prokuratora.|-Co pisze?
{6244}{6331}�e w ka�dej chwili mo�esz |zosta� szeryfem federalnym.
{6338}{6400}Szeryf federalny - tylko |tego mi trzeba.
{6446}{6497}Ci nie �yj�.
{6498}{6555}�ebym nie zapomnia�...
{6556}{6671}Jest twoja. Ju� nigdy |nie b�d� szeryfem.
{6724}{6800}-Dosta�e� te� telegram. |- Czytaj.
{7423}{7563}Virgil to m�j brat. |Musz� mu pom�c. Zrozum, Lauro.
{7569}{7636}By�am g�upia, �e si� zakocha�am.
{7652}{7753}Powiedzia�em ci, �e nie b�d� z tob� |je�dzi� od miasta do miasta...
{7754}{7855}a� w ko�cu, kto� przyniesie mi |wiadomo��, �e ci� zabili?
{7856}{7888}Nie b�d� tak �y�.
{7889}{7952}Nie zaczniemy wsp�lnego �ycia, |dop�ki nie od�o�ysz broni.
{7953}{8070}-Zrobi� to, jak wr�c� z Tombstone.|-Nigdy tego nie zrobisz.
{8097}{8154}-To m�j brat.|-A ja mam by� twoj� �on�.
{8156}{8195}Nie pro� mnie, |�ebym go opu�ci�.
{8197}{8240}Nie opuszczaj mnie.
{8241}{8334}Pojad� z tob� wsz�dzie. |B�d� pracowa� w polu.
{8362}{8420}Ale ty te� musisz| z czego� zrezygnowa�.
{8866}{8931}Musz� jecha� do Tombstone.
{8982}{9082}Jed�, zr�b tam porz�dek.
{9032}{9113}W stu innych takich |miasteczkach wszyscy czekaj�,
{9114}{9194}a� wspania�y Wyatt Earp |zaprowadzi porz�dek.
{9234}{9297}Jed�!
{9333}{9371}Kocham ci�, Lauro.
{10056}{10092}Kocham ci�, Wyatt.
{10357}{10476}/Ride on... ride on...
{10477}{10599}/To hell... and gone...
{10600}{10710}/Wyatt's heart was sad;|/he'd give all he had
{10712}{10822}/To stay... stay on...
{10823}{10942}/Wyatt's lady fair,|/he left her crying there
{10943}{11073}/He broke his vow|/and rode away to Tombstone.
{11428}{11492}Dzie� dobry, szeryfie.| Ma�a przeja�d�ka?
{11494}{11568}-700 mil - do Tombstone.|-Tombstone?
{11577}{11618}W�a�nie si� tam wybieram.
{11619}{11700}Tamtejszy klimat jest| pono� dobry na kaszel
{11701}{11799}-Nagle zatroszczy�e� si� o zdrowie?|-Raczej o finanse.
{11813}{11870}Tutaj ju� nikt nie chce ze mn� gra�.
{11871}{11969}-Mog� jecha� z tob�?|-To wolny kraj, wsiadaj.
{11994}{12019}Gdzie masz rzeczy?
{12140}{12164}/Boot Hill
{12164}{12188}/On a hill, on a hill
{12188}{12219}/Boot Hill
{12255}{12284}/So cold
{12312}{12329}/So still
{12330}{12376}/Mighty still, mighty still,|mighty still
{12377}{12466}/Will the Doc and his friend,|/will both of them end
{12467}{12592}/In the graveyard|/that's known as Boot Hill?
{13944}{13987}Dzi�ki, �e mnie podwioz�e�.
{13988}{14034}Sprzedaj mojego konia| za dobr� cen�.
{14111}{14147}Doc.
{14148}{14228}Pami�tam, �adnych no�y, |rewolwer�w, strza��w.
{14461}{14499}Dobre.
{14500}{14569}Zapomnia�em ju�, jak smakuje| domowe jedzenie.
{14569}{14665}-Betty, ukradn� ci� Virgilowi. |-Tylko ty jeste� bez pary.
{14701}{14738}Ja mam rodzin� w Deadwood.
{14739}{14810}Nawet ma�y Jimmy o�eni si�, |jak wr�ci do Kalifornii.
{14818}{14897}Jak to "ma�y Jimmy"? |Za miesi�c sko�cz� 19 lat.
{15001}{15073}Kiedy ty si� o�enisz, Wyatt?
{15144}{15194}Cygaro?
{15195}{15296}To znak, �e kobiety i dzieci |maj� wyj�� z pokoju.
{15297}{15352}Chod�, Tommy,|pora do ��ka.
{15353}{15390}-Musz� i�� spa�?|-Musisz.
{15417}{15457}Stryjkowie b�d� tu jutro.
{15458}{15489}Dobranoc, stryjku Wyatt`cie.
{15490}{15513}Dobranoc, Tommy.
{15514}{15542}Dobranoc, stryjku Morganie.
{15543}{15573}Dobranoc, synu.
{15574}{15601}Dobranoc, stryjku James`ie.
{15630}{15656}Dobranoc, tato.
{15754}{15812}Mi�o, �e przyjechali�cie.
{15813}{15898}Szkoda, �e w takich okoliczno�ciach.
{16129}{16170}Jest zdenerwowana.
{16171}{16250}Od roku prosi, �ebym |przesta� by� szeryfem.
{16252}{16291}Wiecie, jakie s� kobiety.
{16332}{16403}Przejd�my do rzeczy.
{16404}{16465}Morgan i Jimmy ju� wiedz�.
{16468}{16543}Pami�taj, �e Ike Clanton|ma za miastem ranczo.
{16544}{16574}Tak, wiem.
{16575}{16700}Zebra� najlepszych rewolwerowc�w.| Przekupi� szeryfa okr�gowego.
{16709}{16753}-Kto nim jest?|-Cotton Wilson.
{16788}{16830}Ike sp�aci� d�ug.
{16831}{16912}Clanton ukrad� tysi�ce sztuk| meksyka�skiego byd�a.
{16913}{16945}Musi je teraz przep�dzi�,
{16946}{17064}ale nie przejdzie przez Tombstone,|dop�ki my rz�dzimy miastem.
{17069}{17154}Jest dobrze zorganizowany |i nie ma zasad.
{17157}{17204}W ko�cu tu przyjdzie.
{17205}{17244}A ludzie w Tombstone?
{17245}{17287}John Clum, |wydawca gazety "Epitaph",
{17288}{17347}i kilku wa�nych |mieszka�c�w nas poprze,
{17348}{17399}ale musz� wiedzie�, |�e ty dowodzisz akcj�.
{17400}{17472}Ty zrobisz to najlepiej.
{17636}{17747}Jedna rzecz mnie niepokoi. |Powiem od razu.
{17757}{17879}Ludziom nie podoba si�, �e |przyjecha�e� z Doc`kiem Holliday`em.
{17881}{17924}Czego od niego chc�?
{17925}{18004}Zabi� mn�stwo ludzi. |To, �e z nim przyjecha�e�,
{18005}{18116}nie zrobi�o dobrego wra�enia.
{18117}{18207}Uratowa� mi �ycie w Dodge City.|To cz�owiek honoru.
{18245}{18371}Je�li nie wda si� w strzelanin�, |nie mamy prawa wygna� go z miasta.
{18372}{18473}-Nie wiedzia�em, �e si� przyja�nicie. |-Bo tak nie jest.
{18475}{18523}Ale Holliday tu zostaje.
{18524}{18618}-Na twoj� odpowiedzialno��.|-�wietnie.
{18618}{18674}Masz map� okolicy?
{18675}{18853}Clantonowie musz� wiedzie�, �e| maj� zabroniony wst�p do miasta.
{18854}{18928}Potem przejmiemy kontrol�| nad ca�� okolic�.
{18929}{18981}Wy�l� dzi� list do kogo�, |kto za�atwi t� spraw�.
{18982}{19038}-Gdzie jest ranczo Clanton�w.|-Tutaj.
{19297}{19357}Cotton, spodziewa�em si� ciebie.
{19358}{19424}Wida�, �e �wietnie ci si� powodzi.
{19425}{19460}-Nie narzekam. |-O co chodzi?
{19499}{19565}Ike przyrzeka, |�e nie b�dzie �adnej rozr�by,
{19566}{19624}je�li pozwolicie mu przep�dzi� byd�o.
{19655}{19692}Co za szlachetno��.
{19693}{19720}Ike to mi�y cz�owiek.
{19720}{19798}Byd�o jest warte fortun�, |musi je przep�dzi�.
{19838}{19886}Musi?
{20049}{20127}Dostaniesz 20 tysi�cy - got�wk�.
{20128}{20218}20 tysi�cy?|Grzech dro�eje.
{20261}{20341}Masz do wyboru 20.000,|gr�b w Boot Hill,
{20342}{20431}albo 20 dolar�w miesi�cznej renty.
{20567}{20609}My�la�em o tym.
{20768}{20814}Wiesz co, Cotton,
{20815}{20906}To przyjemne miasteczko. |Mo�na tu zamieszka�.
{20906}{21020}Za kilka miesi�cy m�g�bym si� ubiega� |o stanowisko szeryfa okr�gowego.
{21020}{21114}Nie boj� si� tego. |Mam ranczo i 25 tysi�cy w banku.
{21115}{21195}Wcale mi to nie sp�dza| snu z powiek.
{21198}{21232}Mnie by sp�dza�o.
{21265}{21312}Przesta� by� taki �wi�ty.
{21313}{21359}Ellsworth, Wichita,|Dodge City i co?
{21360}{21438}Wiedziesz �a�osne �ycie, |kobieta ci� zostawi�a,
{21439}{21499}a twoim przyjacielem jest zab�jca.
{21574}{21635}Zanie� to swojemu szefowi.
{21700}{21794}/NA TERENIE TOMBSTONE, NOSZENIE|/ BRONI PALNEJ JEST ZABRONIONE
{21908}{21970}Skoro tego chce?
{21971}{22040}Postanowi� pozbawi� ci� |wp�yw�w, Ike.
{22189}{22300}/I immediately raised my hat
{22301}{22386}/And finally she remarked:
{22387}{22468}/I'll never shall forget
{22469}{22568}/That lovely afternoon''
{22569}{22655}/I met her at the fountain|/in the park.
{22775}{22822}D�ugo ciebie nie widzia�am, Ike.
{22823}{22849}Za d�ugo.
{22850}{22923}-Ringo, ci�gle si� sprzedajesz?|-Zgadza si�.
{23006}{23060}Nie jeste� za m�ody, |�eby nosi� bro�?
{23061}{23107}Przekonaj si�?
{23229}{23305}-Gdzie� si� wybieracie?|- Na przedstawienie.
{23310}{23340}Nie wolno?
{23341}{23393}Musicie odda� bro�.
{23394}{23450}Zabierz mi j�.
{23498}{23522}Stop!
{23578}{23679}To moi bracia i John Clum, |szef komitetu obywatelskiego.
{23679}{23792}-D�ugo nie po�yjesz, Wyatt. |-Zabieraj si� st�d, Ike.
{23791}{23855}Przyjed� z broni�|a wyjedziesz nogami do przodu.
{23891}{23929}Ruszajcie si�.
{25120}{25213}-Niedobrze. |-Kto to?
{25214}{25260}Kate Fisher. |Nie wytrzyma�a.
{25550}{25608}Barman, whisky. Ca�� butelk�.
{25758}{25808}Co masz, Doc?
{25809}{25839}Tr�jk� tr�jek.
{25840}{25879}Mi�e miasto, co Kate?
{25960}{26007}Prosz�, prosz�.
{26008}{26054}Nasz zast�pca szeryfa.
{26160}{26214}Doc, rozdajesz.
{26283}{26329}Nie przywitasz si�| ze star� znajom�?
{26354}{26391}Gramy.
{26437}{26471}Likier mi�towy.
{26580}{26734}Zast�pco szeryfa...|napijesz si� ze mn�?
{26769}{26818}Jeste� pijany, Ringo.
{26819}{26878}Jeste� znany z tego,| �e zabijasz pijak�w.
{27021}{27104}We� rewolwer. Spotkamy si�|za 5 minut na ulicy.
{27105}{27148}Przyjd�.
{27304}{27348}M�wi�am, �e umrzesz.
{27841}{27909}Clanton tylko tego potrzebuje,| �eby zacz�� wojn�.
{27943}{28039}Chcesz si� z nim |cacka� - prosz� bardzo.
{28066}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin