Jagodowa miłość [2007].txt

(38 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{405}{972}XVID 672x288 23.976fps 696.9 MB
{1664}{1810}Napisy dla .:: OPENSUBTITLES:ORG ::.|>> ripPer <<
{1998}{2031}Halo?|Kogo?
{2040}{2082}Nie, przepraszam.|Nie znam nikogo takiego.
{2087}{2137}Mam setki go�ci co wiecz�r.
{2144}{2174}Nie pami�tam wszystkich.
{2179}{2221}Co on lubi zamawia�?
{2230}{2310}Pami�tam ludzi po zam�wieniach.|Imion raczej nie pami�tam.
{2322}{2350}Klopsy?
{2355}{2458}Znam klopsy z ziemniakami.|Znam Meatlofa, kt�ry lubi...
{2463}{2551}Dobra...z frytkami,|z jajkiem i cebulk�.
{2562}{2610}Co? Nie jada ziemniak�w?
{2615}{2742}Podaj mi sw�j numer, je�li|go zobacz� oddzwoni�.
{2753}{2809}Przyrzekam, OK.|Na razie.
{2894}{2938}Metr 60 wzrostu, ciemne w�osy.
{2944}{3005}Jako� �aden klops: z frytkami, cebul�,
{3010}{3051}jajkami, ani nawet z filetem rybnym,
{3058}{3111}nie pasuje mi do tego opisu.
{3122}{3170}Chyba ostatnio, gdy tu byli�my,|zam�wi� schabowego.
{3180}{3204}Trzeba by�o od razu.
{3212}{3271}Musia�, bo mamy najlepsze|schabowe w mie�cie.
{3277}{3315}- Pr�bowa�a�?|- Nie.
{3319}{3363}Dlaczego?|Wiara ci zabrania?
{3387}{3432}To widzia�e� go, czy nie?
{3466}{3553}160 cm, ciemne w�osy, schabowy.
{3571}{3629}No, widzia�em.|Przyszed� wczoraj na obiad.
{3638}{3657}Poprosi� o 2 schabowe.
{3663}{3723}Jeden z ziemniakami,|drugi z fasolk� szparagow�.
{3748}{3776}Pewnie umiera� z g�odu.
{3782}{3815}Nie zjad� dw�ch.
{3821}{3867}Nasze dania s� za du�e,|�eby zje�� 2 na raz.
{3874}{3925}Jeden schabowy by� dla niego,|drugi dla jego dziewczyny.
{3948}{3988}S�uchaj!|Tylko szczerze...
{3996}{4036}Nie zmieniaj tematu!
{4076}{4121}Spotykasz si� z kim� innym?
{4152}{4176}Kim ona jest?
{4253}{4288}Mam nadziej�, �e zdechniecie!
{4780}{4853}Gdyby mnie szuka�,|przeka� mu te klucze.
{4873}{4933}- Co� powiedzie�?|- �e jest dupkiem.
{5054}{5080}Taxi!
{5650}{5687}Przyszed� po klucze?
{5705}{5735}Jeszcze nie.
{6002}{6035}Pocz�stujesz papierosem?
{6039}{6062}Jasne.
{6117}{6145}Sam skr�cam.
{6151}{6172}Dzi�ki.
{6414}{6439}W porz�dku?
{6455}{6476}Tak.
{6514}{6557}Dawno nie pali�am.
{6562}{6602}Si�gam po papierosa,|gdy si� denerwuj�.
{6607}{6686}Powinna� si� mniej denerwowa�.|Mniejsze szanse na raka p�uc.
{6768}{6829}- �adna jest?|- Kto?
{6835}{6865}Dziewczyna, z kt�r� przyszed�.
{6902}{6968}By�a ca�kiem, ca�kiem...
{6974}{7029}Nie to, �ebym chcia� z tak�|zje�� schabowego, ale
{7037}{7106}jak m�wi�, "dla ka�dego co� innego".
{7127}{7160}No tak.
{8298}{8336}Musz� z kim� porozmawia�.
{8454}{8492}S�dzisz, �e przyjdzie po klucze?
{8502}{8530}Nie wiem.
{8538}{8593}Miewa�em klient�w, kt�rzy zostawiali|klucze na ca�e lata.
{8599}{8636}Niekt�rzy przychodzili|po paru dniach.
{8642}{8693}Inni potrzebowali tygodni.
{8706}{8740}A jak bywa najcz�ciej?
{8746}{8809}Najcz�ciej to klucze spoczywaj�|w s�oiku.
{8964}{8998}Dlaczego je trzymasz?
{9010}{9034}Wyrzu� je.
{9039}{9063}Nie.
{9094}{9131}Nie m�g�bym.
{9170}{9195}Dlaczego?
{9215}{9257}Gdybym wyrzuci� te klucze,
{9262}{9329}niekt�re drzwi pozosta�yby|zamkni�te na wieki.
{9335}{9372}A nie mnie o tym decydowa�.
{9406}{9432}Nie s�dzisz?
{9567}{9613}Chyba szukam powodu.
{9668}{9726}Z moich obserwacji wynika...
{9758}{9823}�e czasami lepiej nie wiedzie�.
{9831}{9930}Bywa te�, �e i powod�w nie ma.
{9935}{9976}Wszystko ma przyczyn�.
{10069}{10106}To tak, jak z tymi ciastkami.
{10125}{10160}Tu� przed zamkni�ciem,
{10173}{10257}jab�ecznika i ser�wek,|z regu�y, nie ma.
{10262}{10294}Brzoskwini�wki i czekoladowe
{10302}{10369}zostaj� w �ladowych ilo�ciach.
{10373}{10490}A jagod�wki pozostaj�|prawie nietkni�te.
{10535}{10579}Co� z nimi nie tak?
{10584}{10625}S� w porz�dku, tylko...
{10631}{10656}ludzie ich nie kupuj�.
{10662}{10695}Ciastek nie ma za co wini�.
{10702}{10743}Nikt ich nie chce.
{10794}{10818}Poczekaj.
{10863}{10894}Chc� kawa�eczek.
{10901}{10925}Z lodami?
{11003}{11026}Si� robi.
{11201}{11224}Prosz�.
{11246}{11300}- Mam nadziej�, �e b�dzie smakowa�o.|- Dzi�ki.
{11729}{11752}Nie takie z�e.
{11758}{11780}Tak?
{11848}{11873}Spr�buj.
{11878}{11941}Nie. Mam tu co� swojego.
{13258}{13321}Opowiesz mi, jakie historie|kryj� si� za innymi kluczami?
{13376}{13399}Dlaczego?
{13451}{13515}Ciekawi mnie, jak si� tu znalaz�y.
{13611}{13634}Wybierz.
{13764}{13853}Nale�a�y do m�odej pary.
{13859}{13886}Naiwnie wierzyli, �e
{13893}{13937}reszt� �ycia sp�dz� razem.
{13973}{14000}Co si� sta�o?
{14018}{14049}�ycie.
{14071}{14113}Proza �ycia.|Up�yw czasu...
{14153}{14209}Tak samo, jak w ka�dym|podobnym przypadku.
{14266}{14318}Albo jedno z nich odesz�o|do kogo� innego.
{14323}{14368}Mo�e uczucia wygas�y?
{14526}{14556}A te?
{14566}{14626}Nale�a�y do drobnej, starszej pani.
{14631}{14682}Zostawi�a je dla przyjaciela,|kt�ry mi�� j� odwiedzi�.
{14688}{14727}Nigdy wi�cej jej nie widzia�em.
{14733}{14761}C�, by�a bardzo stara.
{14766}{14827}Pewnie ju� nie �yje.
{14905}{14938}A te?
{15002}{15115}Nale�a�y do m�odego ch�opaka|z Manchesteru w Anglii.
{15148}{15195}Planowa�...,|marzy� o startach
{15200}{15242}we wszystkich maratonach,
{15250}{15299}pocz�wszy od biegu|nowojorskiego.
{15319}{15378}Wra�enia chcia� spisa� w pami�tniku.
{15387}{15455}Sko�czy�o si� na otwarciu kawiarni.
{15494}{15540}P�niej dosta�a je Rosjanka, kt�ra
{15579}{15623}uwielbia�a zbiera� klucze.
{15647}{15681}Lubi�a te� podziwia�|zachody s�o�ca.
{15707}{15790}Na nieszcz�cie, bardziej, ni� klucze|lubi�a zachody s�o�ca.
{15797}{15834}Znikn�a w trakcie jednego|z nich.
{15892}{15942}Dlaczego jej nie szuka�e�?
{16102}{16126}Gdy by�em ma�y, mama
{16133}{16186}zabiera�a mnie w weekendy|do parku.
{16196}{16239}M�wi�a, �e gdybym kiedykolwiek|si� zgubi�,
{16254}{16333}mam na ni� czeka� w jednym|miejscu, a� mnie znajdzie.
{16341}{16362}Dzia�a�o?
{16379}{16408}Niezupe�nie.
{16430}{16478}Zgubi�a si� kiedy�, szukaj�c mnie.
{16495}{16531}Chcesz jeszcze lod�w?
{16544}{16561}Nie, dzi�ki.
{16566}{16585}Na pewno.
{16591}{16620}Na pewno, dzi�ki.
{17612}{17635}Sp�ni�a� si�.
{17698}{17727}To, co zawsze?
{18019}{18046}Nie, dzi�ki.
{18205}{18239}Oddasz mi moje klucze?
{18265}{18299}Oczywi�cie.
{18402}{18426}Zatem...
{18457}{18513}Chyba jako� wam si� u�o�y�o?
{18572}{18594}Dzi�ki.
{19374}{19406}Cholerny z�om.
{19550}{19611}Przesta�cie!
{19616}{19660}Wynocha na zewn�trz!
{19666}{19699}Nie twoja sprawa!
{19711}{19743}Nie zaczynaj ze mn�!
{19781}{19809}Wyjazd z mojego lokalu!
{19859}{19898}Nie zaczynaj ze mn�!
{19904}{19925}Wynocha!
{19942}{19993}Zap�a�cie rachunek!
{20526}{20553}Daj chusteczk�.
{20558}{20579}Co ci si� sta�o?
{20590}{20611}Zbi� ci�?
{20616}{20639}Nie.
{20646}{20673}To co?
{20705}{20750}Oberwa�am w metrze.
{20763}{20810}My�la�em, �e fan schabowych|mieszka gdzie� tutaj.
{20846}{20874}Bo mieszka.
{20883}{20927}To co robi�a� w metrze?
{20954}{20980}No...
{21002}{21056}Potrzebowa�am troch� czasu|dla siebie.
{21106}{21157}Mia�am wysi��� po|paru przystankach.
{21193}{21221}Nie wiem, ale pami�tam, �e
{21226}{21269}ockn�am si� na Bronxie.
{21293}{21349}Zaiste, �wietny pomys�|na sp�dzanie czasu.
{21498}{21548}Nie jestem mistrzem konfrontacji.
{21614}{21654}Niekt�rzy je uwielbiaj�.
{21676}{21702}Ale nie ja.
{21814}{21852}Ju� dobrze?
{21858}{21889}Mo�e wezwa� policj�?
{21970}{21993}Nie.
{22053}{22105}Du�o mi nie zabra�.
{22137}{22194}Szczeg�lnie, �e kopn�am go|mi�dzy kieszenie.
{22218}{22242}Kopn�a�?
{22450}{22491}A co tobie si� sta�o?
{22582}{22633}Zjad�em za du�o czekolady.
{22837}{22869}Co z t� kamer�?
{22874}{22901}Nie wiem.
{22906}{22980}Ostatnio miewa gorsze nastroje.
{23016}{23086}Pewnie nie powstrzymuje|ludzi przed kradzie�ami?
{23093}{23115}Nie.
{23178}{23205}Wcale.
{23223}{23285}Chocia� ciesz� si�, �e j� mam.
{23342}{23381}To rodzaj mojego pami�tnika.
{23396}{23416}Rozumiesz?
{23586}{23638}Czasami cofam sobie ta�my...
{23674}{23733}i zaskakuje mnie, ile przegapi�em.
{23768}{23829}Rzeczy, kt�re dzia�y si�|na moich oczach.
{23882}{23923}Pewnie du�o masz tych kaset?
{23976}{24014}Nie zatrzymuj� wszystkich.
{24019}{24050}Nie jestem dziwakiem.
{24094}{24130}Zachowuj� same hiciory.
{24421}{24448}Dasz obejrze�?
{24478}{24500}Jasne.
{24532}{24556}Wejd�.
{30623}{30698}Zostawi�a swoje klucze|i przepad�a tamtej nocy.
{30886}{30946}DZIE� 01|NOWY JORK
{31606}{31686}Jak po�egna� si� z kim�, bez|kogo nie wyobra�asz sobie �ycia?
{31725}{31760}Nie po�egna�am si�.
{31861}{31896}Nic nie powiedzia�am.
{32007}{32040}Po prostu odesz�am.
{32103}{32138}U kresu tej nocy zdecydowa�am,
{32143}{32210}przej�� ulic� w zupe�nie|innym miejscu.
{32432}{32463}Drogi Jeremy.
{32486}{32531}Jak zorientowa�e� si�|po poczt�wce,
{32537}{32586}jestem teraz w Memphis|w stanie Tennessee.
{32588}{32636}Lizzy, pospieszysz si� w ko�cu!
{32640}{32652}Id�!
{32658}{32670}Spr�aj si�!
{32678}{32726}D�ugo tu jecha�am, i nie
{32734}{32784}wiem, jak d�ugo tu zostan�.
{32810}{32873}Za dnia pracuj� w restauracji.
{32902}{32942}Poniewa� nie mog� spa� nocami,
{32948}{33019}wzi�am dodatkow� prac� w pubie.
{33051}{33147}Spelunka, ale mam du�o napiwk�w.
{33159}{33210}2 etaty wyczerpuj�, ale
{33221}{33262}przynajmniej mam zaj�cie.
{33274}{33361}A najwa�niejsze, �e moje my�li nie|maj� czasu kr��y� wok� niego.
{33669}{33729}DZIE� 57|1120 MIL OD NOWEGO JORKU
{34126}{34138}Cze��.
{34144}{34165}Cze��, Sandy
{34184}{34205}Zbierasz si� do domu?
{34226}{34253}Ujm� to tak:
{34271}{34305}Spadam st�d.
{34356}{34390}Te� bym chcia�a.
{34399}{34427}Co jest?
{34432}{34461}Ten go�� przy barze.
{34474}{34513}Wygl�da, jakby nie mia� zamiaru wyj��.
{34546}{34593}M�wisz o Arnie?
{34600}{34621}Nie martw si� o niego, dziecinko.
{34632}{34671}Pewnie straci� poczucie czasu.
{34677}{34703}Jak chcesz go sp�awi�,
{34710}{34753}po prostu podaj mu rachunek.|Niech podpisze.
{34762}{34790}Travis daje mu na kresk�.
{34802}{34833}Zawsze przesiaduje do p�na?
{34848}{3487...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin