Nail Design paznokcie na świecie tipsy.PDF

(3040 KB) Pobierz
121661453 UNPDF
WARSZTATY
2
BEAUTY FORUM NAILPRO 2/2008
121661453.005.png
WARSZTATY
Naildesign na Êwiecie
Paznokciem po mapie
Czy zastanawialiÊcie si´ ju˝ kiedyÊ jakie
tendencje i upodobania stylistyczne panujà
w ró˝nych zakàtkach Êwiata? Wybierzcie
si´ razem z nami w intrygujàcà podró˝
i przekonaj si´, ile twarzy mo˝e mieç Nail-
design.
my. W takich paƒstwach jak np. Niemcy
czy Kanada stylistki ch´tnie si´gajà po
˝el, z kolei w Stanach Zjednoczonych
i w Azji najcz´Êciej wybierany jest akryl.
Z roku na rok mo˝na zauwa˝yç, i˝ styli-
Êci zaczynajà na równi traktowaç oba te
materia∏y, gdy˝ sà Êwiadomi, i˝ jedynie
wszechstronne umiej´tnoÊci sà w stanie
zapewniç Êwiadczenie us∏ug na najwy˝-
szym poziomie.
ró˝nego rodzaju trendów”- opowiada
o swoich wra˝eniach Somer Downes.
Trendy na Êwiecie
Moda odzie˝owa oraz Naildesign idà
w parze. Fakt ten potwierdza tak˝e za∏o-
˝ycielka firmy CND (Vista, Kalifornia).
Jej zespó∏ stylistów tworzy bardzo cz´sto
stylizacje na potrzeby pokazów mody
w Nowym Jorku, Londynie, Pary˝u,
Sydney i w Dubaju. Kolor paznokci mu-
si odpowiadaç barwom modnych w da-
nym sezonie kreacji. „W Australii panujà
˝ywe kolory pla˝owe, idealnie wspó∏gra-
jàce z pla˝owymi strojami kàpielowymi
czy bikini. W Brazylii z kolei panie pre-
ferujà krótkie, naturalne frencze lub
wzmocnienia. Jak ró˝ to tylko w Tokio,
oprócz tego paznokcie muszà obowiàz-
kowo b∏yszczeç i mieniç si´”- objaÊnia
Jan Arnold.
Bran˝a stylizacji paznokci prze˝ywa na
ca∏ym Êwiecie czas rozkwitu. „Podczas
mojego pobytu w Dubaju, widzia∏em
wiele Muzu∏manek, które mimo trady-
cyjnego stroju, posiada∏y pi´knie wyko-
nane stylizacje. Niezwykle mnie to zdzi-
wi∏o, gdy˝ nie oczekiwa∏em, i˝ stylizacja
paznokci mo˝e rozwinàç si´ w tym doÊç
konserwatywnym kraju”- przyznaje
Watson.
Na ca∏ym Êwiecie panujà ró˝nego rodza-
ju tendencje oraz upodobania, co naj-
wa˝niejsze wsz´dzie mo˝na spotkaç na-
prawd´ uzdolnionych stylistów, którzy
ciàgle podnoszà swoje kwalifikacje, by
spe∏niaç paznokciowe marzenia swoich
klientek. Na kolejnych stronach przed-
stawiamy prace pochodzàce z ró˝nych
paƒstw, jesteÊmy przekonani, i˝ wiele
z nich stanie si´ dla was inspiracjà.
Wzorki, tipsy, brokat - stylizacja paznok-
ci na dobre zadomowi∏a si´ w ka˝dym
zakàtku Êwiata. A nowinki i udoskonale-
nia zwiàzane z tà dziedzinà szybko prze-
kraczajà granice. W niektórych paƒ-
stwach bran˝a paznokciowa zadomowi∏a
si´ wi´c na dobre i ma ju˝ mocnà pozy-
cj´, w innych, styliÊci dopiero co przekro-
czyli próg do Êwiata Naildesignu.
„Wiele trendów rodzi si´ w Europie i do-
piero za jakiÊ czas emigrujà one do Sta-
nów Zjednoczonych”– twierdzi Somer
Downes, szkoleniowiec LCN z East
Hartford, Connecticut (g∏ówna siedziba
firmy znajduje si´ w Niemczech). „Spo-
glàdajàc na ostatnie kolekcje lakierów do
paznokci, mam wra˝enie, i˝ jesteÊmy
mniej wi´cej rok do ty∏u”.
Analizujàc ró˝ne techniki pracy, wiele
osób jest zupe∏nie odmiennego zdania
i twierdzi, i˝ êród∏o stylizacji paznokci
bije w∏aÊnie w Stanach Zjednoczonych.
„Podró˝ po Êwiecie mo˝e okazaç si´ dla
osoby z bran˝y tak naprawd´ podró˝à do
przesz∏oÊci”- objaÊnia Elaine Watson,
mi´dzynarodowy szkoleniowiec firmy
Star Nail (Valencia, Kalifornia). „Zwie-
dzajàc ró˝ne miejsca na Êwiecie zauwa-
˝y∏am, i˝ rynek w niektórych krajach
znajduje si´ mniej wi´cej tam, gdzie Sta-
ny Zjednoczone by∏y pi´ç lat temu.
OczywiÊcie w ka˝dym z tych paƒstw da
si´ wyró˝niç ró˝ne style, zwiàzane z kul-
turà danego kraju oraz gustem miesz-
kaƒców”.
Jednak˝e ró˝nice te wyst´pujà nie tylko
w oprawie stylistycznej, preferowane sà
tak˝e ró˝nego rodzaju materia∏y i syste-
Gusta i guÊciki
Ró˝nice sà najbardziej widoczne
w zdobnictwie paznokci, czyli w arty-
stycznej twarzy tej bran˝y. Wyszukany
Nail Art bije rekordy popularnoÊci
w Azji, z kolei w Europie dziedzina ta
ciàgle si´ rozwija, gdy˝ klientki jeszcze
przyzwyczajajà si´ do zdobieƒ. Mimo to
w wielu paƒstwach Nail Art prawie nie
istnieje. „W Polsce oraz w pozosta∏ych
wschodnioeuropejskich krajach powstajà
naprawd´ zadziwiajàco pi´kne stylizacje.
Sà one wyjàtkowe i mo˝na Êmia∏o po-
wiedzieç, ˝e ocierajà si´ o sztuk´. Potra-
fi´ doskonale odró˝niç wschodnioeuro-
pejski styl od japoƒskiego czy koreaƒ-
skiego, nie oznacza to, ˝e w tych ostat-
nich dwóch krajach stylizacja paznokci
kuleje. Wr´cz przeciwnie, powstajà tam
niezwyk∏e prace, z tym ˝e w doÊç du˝ych
rozmiarach”- uwa˝a Elaine Watson.
Tak˝e Somer Downes wykorzystuje co-
roczne, mi´dzynarodowe spotkania
w siedzibie firmy, by rzuciç okiem na pa-
znokcie kole˝anek z ró˝nych stron Êwia-
ta, co pozwala jej czerpaç inspiracj´ oraz
wiedz´ o stanie bran˝y w ró˝nych kra-
jach. „OsobiÊcie niezwykle przypad∏y mi
do gustu paznokcie w stylu po∏udniowo-
afrykaƒskim, czyli bardzo proste i natu-
ralne paznokcie, lekki styl szwajcarski,
fiƒskie d∏ugie i seksowne paznokcie, po-
dziwiam tak˝e niemieckà sk∏onnoÊç do
eksperymentowania i wypróbowania
Ilona French/dt
BEAUTY FORUM NAILPRO 2/2008
3
121661453.006.png 121661453.007.png
WARSZTATY
Japonia
Yoko Tanaka,
Smooth
Corp., Tokio
Co jest charakterystyczne dla japoń-
skiej stylizacji paznokci?
W naszym kraju paznokcie muszą być
bogato przyozdobione, najlepiej wieloma
dekoracyjnymi elementami takimi jak
np.: kamienie strassu, połyskujące dro-
binki. Powodzeniem cieszą się także
wszelkiego rodzaju przywieszki czy biżu-
teria. Japońskie dziewczęta uwielbiają
zabawne, wielobarwne zdobienia. Pa-
znokcie są nierozerwalnie związane
z modą i są równie ważne jak markowe
ciuchy, czy też drogie torebki. Im więcej
się dzieje na paznokciach i im są one
większe, tym lepiej.
Jakie usługi cieszą się największą po-
pularnością?
Przede wszystkim przedłużenia paznokci
przy pomocy akrylu i Nail Art. W Japonii ist-
nieje ogromna konkurencja. Klientki są nie-
zwykle wymagające i oczekują wykonania
indywidualnego i oryginalnego zdobienia.
Skąd czerpie pani inspiracje?
Istnieje naprawdę bardzo wiele źródeł in-
spiracji: moda, pory roku, manga, filmy,
popkultura. Także na walentynki, ślub,
halloween, czy z okazji różnego rodzaju
świąt powstają niepowtarzalne zdobienia.
Afryka południowa
Czym charakteryzuje się stylizacja paznokci w Afryce
południowej?
Gust naszych klientek jest niezwykle konserwatywny i kla-
syczny. Ogromny nacisk jest kładziony na jakość usług.
Nic tak nie deprymuje tak klientek, jak uszkodzone płytki
czy nietrwałe warstwy.
Lizaan
Nagel,
Looking
Good LCN,
Pretoria
Jakie usługi cieszą się największą popularnością?
Większość klientek w Afryce południowej preferuje natu-
ralny wygląd. Ogromnym powodzeniem cieszy się frencz.
Jeśli zaś chodzi o lakiery, to przez cały rok z mody nie
wychodzą delikatne tonacje. Jednakże latem na dłoniach
pojawia się także czerwień czy mocny róż.
W jakim stadium rozwoju znajduje się branża stylizacji
paznokci w Afryce południowej?
W moim kraju założenie i prowadzenie firmy nie nastrę-
cza większych trudności. Branża ta posiada ogromy po-
tencjał i oferuje ogromne szanse rozwoju zawodowego.
4
BEAUTY FORUM NAILPRO 2/2008
121661453.008.png 121661453.001.png
WARSZTATY
Meksyk
Co jest typowe dla stylizacji paznokci
w Meksyku?
W meksyku kobiety dzielą się na dwie gru-
py: na te podążające za modą i na panie
preferujące styl klasyczny. Frencz jest bar-
dzo popularny. Rzadko spotyka się pola-
kierowane paznokcie, a jeśli już, to są one
dodatkowo ozdobione np. przy pomocy
kamyków strassu. Także w przypadku fren-
czu klientki życzą sobie często dodatkowej
porcji brokatu czy innego koloru. Nail Art
cieszy się ogromnym powodzeniem.
Klientki zazwyczaj wybierają warstwy żelowe z kamykami strassu,
broaketm, folią, kwiatami oraz z innymi elementami. Im więcej zdo-
bień, tym lepiej.
Catherine
Katz, Studio
La Paz, Baja
California
Sur
Jakie usługi cieszą się największym powodzeniem?
Przede wszystkim klasyczny Nail Art. Jednak coraz więcej pań,
nawet tych które zarzekały się, że nigdy nie zgodzą się na Nail
Art, spogląda przychylnym okiem na bardziej wymyślne zdobie-
nia. Także na paznokciach u stóp pojawiają się wielobarwne mo-
tywy. Można także zauważyć ogromny popyt na Spa pedicure
i manicure, podczas których wykonuje się także pilingi oraz za-
biegi parafinowe.
Grecja
Christiana
Papadopo-
ulou, Chri-
stiana’s Na-
il Secrets,
Ateny
Co jest charakterystyczne dla stylizacji paznokci
w Grecji?
Greczynki są niezwykle nowoczesne oraz świadome własnego
piękna i uwielbiają się wyróżniać. Zasada ta dotyczy po części
paznokci. Większość kobiet w Grecji preferuje klasyczne, stono-
wane zdobienia zamiast ekstremalnie długich pazurków.
Jakie usługi cieszą się największym zainteresowaniem?
W moim salonie pracuję najczęściej z akrylem. Większość klien-
tek preferuje frencz. Jednak Nail Art zyskuje coraz bardziej na
popularności. W modzie są krótkie, kwadratowe paznokcie po-
kryte żelem lub jedwabiem. Klientki chętnie korzystają z dobro-
czynnego działania Spa maniceuru i pediceuru. Do ulubionych
odcieni lakierów należą następujące kolory: czerwień, koral, po-
marańcz, fuksja, oraz różne odcienie pastelowe.
BEAUTY FORUM NAILPRO 2/2008
5
121661453.002.png 121661453.003.png
WARSZTATY
Anglia
Co jest charakterystyczne dla stylizacji paznokci wAnglii?
W Wielkiej Brytanii można zauważyć ogromne różnice w tej
branży pomiędzy południową a północną częścią kraju. Lon-
dyńskie klientki uwielbiają mocne kolory i zdobienia, przy
czym paznokcie są raczej krótkie, np. obecnie na topie jest
kolor neonowo-żółty kolor lub czerń. Style bardzo często się
zmieniają, co akurat w tym mieście jest bardzo widoczne. Na
północy Brytyjki preferują klasyczne warstwy, np. frencz, z ko-
lei nie boją się dłuższych końcówek.
Amanda Revell,
stylistka firmy
CND, Londyn
Jakie usługi cieszą się największą popularnością?
Brytyjskie klientki możemy podzielić na dwie grupy. W pierw-
szej znajdują się panie nie wyobrażające sobie życia bez
sztucznych warstw, do drugiej zaliczają się klientki, które po-
zwalają sobie wyłącznie na manicure i to zazwyczaj wyłącznie
na wyjątkowe okazje. W przypadku bywalczyń preferujących
warstwy, także możemy wyróżnić kilka grup, których gust jest
uzależniony od regionalnych zwyczajów. W Wielkiej Brytanii
spotkamy panie o bardzo naturalnie wyglądających war-
stwach oraz te z bogato zdobionymi powłokami. Technika
akrylowa jest bardzo rozpowszechniona, mimo to żel zaczyna
cieszyć się coraz większą popularnością. Także na znaczeniu
zyskują wszelkiego rodzaju zabiegi spa dla stóp i dłoni.
Australia
Co jest typowe dla stylizacji pa-
znokci w Australii?
Wszelkiego rodzaju inspiracje pły-
ną ze Stanów Zjednoczonych, mi-
mo to australijskie stylizacje są
bardziej delikatne. Klasyczny
frencz należy do najczęściej wyko-
nywanych usług. Różnego rodza-
ju zdobienia to raczej rzadkość,
choć oczywiście każda stylistka
posiada w salonie materiały po-
trzebne do wykonywania zdobień.
marańczowy, różowy i żółty. Połu-
dniowa część kraju bardziej interesu-
je się modą. W tej części kraju panie
wybierają ciemniejsze tonacje. Zaś
głęboka czerwień i przezroczyste la-
kiery cieszą się popularnością w ca-
łej Australii.
Skąd czerpie pani inspiracje?
Inspiracją dla mnie jest mój kraj za-
równo jego prostota, jak i bogactwo.
Mieszkam w tropikalnej części kraju,
stąd moje zainteresowanie żywymi
odcieniami. Do moich ulubionych
motywów należą wielobarwne kwiaty a także... ma-
łe zielone żabki drzewne. Chętnie eksperymentu-
ję na paznokciach moich klientek. Wiele osób nie
wie, że w ogóle istnieje coś takiego jak Nail Art,
dopiero ja im pokazuje, jak paznokcie mogą się
zmienić w dzieła sztuki.
Jakie usługi cieszą się najwięk-
szą popularnością?
W ostatnim czasie klientki zatęskniły na nowo za
okrągłymi lub owalnymi końcówkami. Jednak
kwadratowe paznokcie także nie tracą na popular-
ności, szczególnie wśród młodszych klientek. Co-
raz częściej salony manicure odwiedzają panowie,
z kolei panie korzystają chętne z usług typu spa.
Klientki mieszkające w cieplejszych regionach kra-
ju preferują mocniejsze odcienie lakierów np. po-
Michelle Piro,
Nhulunbuy,
Northern Territory
6
BEAUTY FORUM NAILPRO 2/2008
121661453.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin