Ustawa o opłacie skarbowej.pdf

(223 KB) Pobierz
(Ust. o op\263acie skarbowej)
Ust. o opþacie skarbowej
http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=3780&lang=&adate=2...
Ustawa o opþacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006
Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635
stan prawny na dzieı 26 listopada 2009 roku
Rozdziaþ 1
Przedmiot opþaty skarbowej
Art. 1
1. Opþacie skarbowej podlega:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynnoĻci urzħdowej na podstawie zgþoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaĻwiadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
2) zþoŇenie dokumentu stwierdzajĢcego udzielenie peþnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii
Î w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postħpowaniu sĢdowym.
2. Opþacie skarbowej podlega rwnieŇ dokonanie czynnoĻci urzħdowej, wydanie zaĻwiadczenia oraz zezwolenia
(pozwolenia) przez podmiot inny niŇ organ administracji rzĢdowej i samorzĢdowej, w zwiĢzku z wykonywaniem
zadaı z zakresu administracji publicznej, a takŇe zþoŇenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzajĢcego
udzielenie peþnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Art. 2
1. Nie podlega opþacie skarbowej:
1) dokonanie czynnoĻci urzħdowej, wydanie zaĻwiadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo zþoŇenie
dokumentu stwierdzajĢcego udzielenie peþnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w
sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia spoþecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg okreĻlonych w przepisach
szczeglnych dla Ňoþnierzy niezawodowych i osb odbywajĢcych sþuŇbħ zastħpczĢ oraz ich rodzin, a takŇe
uprawnieı dla osb niepeþnosprawnych i osb objħtych przepisami o szczeglnych uprawnieniach dla
kombatantw,
c) Ļwiadczeı socjalnych oraz w sprawach zaþatwianych na podstawie przepisw o pomocy spoþecznej i
przepisw o zatrudnieniu socjalnym,
d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborw do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i
organw samorzĢdu terytorialnego oraz referendum,
e) powszechnego obowiĢzku obrony, z wyjĢtkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na
sþuŇbħ w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
f) zatrudnienia, wynagrodzeı za pracħ,
g) nauki, szkolnictwa i oĻwiaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h) zaþatwianych na podstawie przepisw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĻciami (Dz.
U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175,
poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708),
1 of 33
26/11/2009 13:23
Ust. o opþacie skarbowej
http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=3780&lang=&adate=2...
i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
nabytego w ten sposb,
j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli paıstw czþonkowskich Unii Europejskiej, paıstw
czþonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz czþonkw ich rodzin, ktrzy do nich doþĢczajĢ lub z nimi
przebywajĢ,
k) o nadanie statusu uchodŅcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytuþu
pozostawienia nieruchomoĻci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz
z 2006 r. Nr 195, poz. 1437);
2) dokonanie czynnoĻci urzħdowej, wydanie zaĻwiadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa
mieszkaniowego;
3) dokonanie czynnoĻci urzħdowej, wydanie zaĻwiadczenia i zezwolenia przez Agencjħ Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa albo Agencjħ Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje
zadaı w ramach realizacji Wsplnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach pþatnoĻci w ramach systemw wsparcia
bezpoĻredniego okreĻlonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub
ryboþwstwa oraz innych zadaı dotyczĢcych organizacji rynkw rolnych, z wyþĢczeniem zadaı w zakresie
administrowania obrotem z zagranicĢ towarami rolno-spoŇywczymi;
3a) wydanie decyzji na podstawie przepisw ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrwnowaŇonego
rozwoju sektora rybackiego z udziaþem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619);
4) zþoŇenie dokumentu stwierdzajĢcego udzielenie peþnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii
w sprawach okreĻlonych w pkt 3;
5) wydanie zaĻwiadczenia niezbħdnego do uzasadnienia wnioskw w sprawach wymienionych w pkt 1-4;
6) dokonanie czynnoĻci urzħdowej i wydanie zaĻwiadczenia w sprawach o zmianħ imienia (imion) lub nazwiska
osb, ktrym bezprawnie je zmieniono, a takŇe zstħpnych i maþŇonkw tych osb;
7) wydanie zezwolenia przez ministra wþaĻciwego do spraw Ļrodowiska lub wojewodħ na dziaþania zwiĢzane z
czynnĢ ochronĢ przyrody.
2. JeŇeli zaĻwiadczenie, ktrego wydanie nie podlega opþacie skarbowej zostanie uŇyte w innej sprawie niŇ
wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaĻwiadczenia podlega opþacie skarbowej.
Art. 3
Nie podlega opþacie skarbowej: dokonanie czynnoĻci urzħdowej, wydanie zaĻwiadczenia oraz zezwolenia
(pozwolenia, koncesji), jeŇeli na podstawie odrħbnych przepisw podlegajĢ innym opþatom o charakterze
publicznoprawnym lub sĢ od tych opþat zwolnione.
Art. 3a
1. Nie podlega opþacie skarbowej dokonanie czynnoĻci urzħdowej lub wydanie zaĻwiadczenia, jeŇeli dokonanie
tej czynnoĻci lub wydanie zaĻwiadczenia nastħpuje na podstawie zgþoszenia lub na wniosek, ktre przekazane
zostaþy za poĻrednictwem polskiego konsula albo, jeŇeli dorħczenie dokumentu potwierdzajĢcego dokonanie
czynnoĻci urzħdowej lub zaĻwiadczenia dokonywane jest za poĻrednictwem polskiego konsula, za pobraniem
opþaty konsularnej.
2. Konsul dokonujĢc czynnoĻci, o ktrych mowa w ust. 1, zobowiĢzany jest poinformowaę organ administracji
publicznej o pobraniu opþaty konsularnej.
Art. 4
Wykaz przedmiotw opþaty skarbowej, stawki tej opþaty oraz zwolnienia okreĻla zaþĢcznik do ustawy.
Rozdziaþ 2
ObowiĢzek zapþaty opþaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opþaty skarbowej
2 of 33
26/11/2009 13:23
Ust. o opþacie skarbowej
http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=3780&lang=&adate=2...
Art. 5
1. ObowiĢzek zapþaty opþaty skarbowej ciĢŇy na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach
organizacyjnych niemajĢcych osobowoĻci prawnej, jeŇeli wskutek dokonanego przez nie zgþoszenia lub na ich
wniosek dokonuje siħ czynnoĻci urzħdowej, albo jeŇeli na ich wniosek wydaje siħ zaĻwiadczenie lub zezwolenie
(pozwolenie, koncesjħ), a w przypadku zþoŇenia dokumentu, o ktrym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 - na
mocodawcy, peþnomocniku, przedsiħbiorcy lub prokurencie.
2. ObowiĢzek zapþaty opþaty skarbowej ciĢŇy solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ust. 1,
jeŇeli w wyniku zþoŇonego wsplnie zgþoszenia lub na ich wsplny wniosek dokonuje siħ czynnoĻci urzħdowej lub
na ich wsplny wniosek wydaje siħ zaĻwiadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesjħ) a w przypadku zþoŇenia
dokumentu, o ktrym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 - na mocodawcy i peþnomocniku lub przedsiħbiorcy i
prokurencie.
3. JeŇeli jednĢ ze stron czynnoĻci, o ktrej mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niemajĢca osobowoĻci prawnej zwolniona od opþaty skarbowej, obowiĢzek zapþaty opþaty
skarbowej ciĢŇy solidarnie na pozostaþych stronach tej czynnoĻci.
Art. 6
1. ObowiĢzek zapþaty opþaty skarbowej powstaje:
1) od dokonania czynnoĻci urzħdowej Î z chwilĢ dokonania zgþoszenia lub zþoŇenia wniosku o dokonanie
czynnoĻci urzħdowej;
2) od wydania zaĻwiadczenia Î z chwilĢ zþoŇenia wniosku o wydanie zaĻwiadczenia;
3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) Î z chwilĢ zþoŇenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia,
koncesji);
4) od zþoŇenia dokumentu stwierdzajĢcego udzielenie peþnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu
lub kopii Î z chwilĢ zþoŇenia dokumentu w organie administracji publicznej, sĢdzie lub podmiocie, o ktrym mowa
w art. 1 ust. 2;
5) od przedmiotu opþaty okreĻlonego w art. 2 ust. 2 Î z chwilĢ uŇycia zaĻwiadczenia w sprawie innej niŇ
wymieniona w art. 2 ust. 1.
2. Opþatħ skarbowĢ wpþaca siħ z chwilĢ powstania obowiĢzku jej zapþaty.
Art. 7
Zwalnia siħ od opþaty skarbowej:
1) pod warunkiem wzajemnoĻci, paıstwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzħdy konsularne i siþy
zbrojne, miħdzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziaþy i przedstawicielstwa, korzystajĢce na
podstawie ustaw, umw lub powszechnie uznanych zwyczajw miħdzynarodowych z przywilejw i immunitetw,
a takŇe czþonkw ich personelu i inne osoby zrwnane z nimi, jeŇeli nie sĢ one obywatelami polskimi i nie majĢ
miejsca staþego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jednostki budŇetowe;
3) jednostki samorzĢdu terytorialnego;
4) organizacje poŇytku publicznego, jeŇeli dokonujĢ zgþoszenia lub skþadajĢ wniosek o dokonanie czynnoĻci
urzħdowej albo wniosek o wydanie zaĻwiadczenia lub zezwolenia Î wyþĢcznie w zwiĢzku z nieodpþatnĢ
dziaþalnoĻciĢ poŇytku publicznego w rozumieniu przepisw o dziaþalnoĻci poŇytku publicznego i o wolontariacie;
5) osoby, ktre dokonujĢc zgþoszenia lub skþadajĢc wniosek o dokonanie czynnoĻci urzħdowej albo wniosek o
wydanie zaĻwiadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo skþadajĢc dokument stwierdzajĢcy udzielenie
peþnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopiħ przedstawiĢ zaĻwiadczenie o korzystaniu ze
Ļwiadczeı pomocy spoþecznej z powodu ubstwa;
6) osoby fizyczne prowadzĢce czynnĢ ochronħ gatunkowĢ oraz osoby fizyczne, ktrych gospodarstwo rolne,
leĻne lub rybackie naraŇone jest na szkody wyrzĢdzane przez gatunki zwierzĢt chronionych nieobjħte
odszkodowaniem Skarbu Paıstwa Î wyþĢcznie w zakresie przedmiotw opþaty skarbowej zwiĢzanych z ochronĢ
przyrody.
3 of 33
26/11/2009 13:23
Ust. o opþacie skarbowej
http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=3780&lang=&adate=2...
Rozdziaþ 3
Zapþata i zwrot opþaty skarbowej
Art. 8
1. Zapþaty opþaty skarbowej dokonuje siħ w kasie wþaĻciwego organu podatkowego lub na jego rachunek.
2. Rada gminy moŇe zarzĢdzię pobr opþaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyę inkasentw oraz okreĻlię
wysokoĻę wynagrodzenia za inkaso.
3. Organy administracji rzĢdowej i samorzĢdowej oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 1 ust. 2, dokonujĢ
adnotacji potwierdzajĢcych zapþatħ opþaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyþĢczenie obowiĢzku jej zapþaty.
4. Adnotacji, o ktrej mowa w ust. 3, nie dokonuje siħ, w przypadku gdy dokonanie czynnoĻci urzħdowej,
wydanie zaĻwiadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) nie podlega opþacie skarbowej na podstawie art. 2
ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 3 lub art. 3a.
5. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogĢ skþadaę w sĢdzie, organie
administracji rzĢdowej lub samorzĢdowej albo podmiocie, o ktrym mowa w art. 1 ust. 2, uwierzytelnionĢ przez
siebie kopiħ dowodu zapþaty opþaty skarbowej od dokumentu stwierdzajĢcego udzielenie im peþnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. SĢd, organ administracji rzĢdowej lub samorzĢdowej albo podmiot, o
ktrym mowa w art. 1 ust. 2, moŇe, w razie wĢtpliwoĻci, ŇĢdaę przedþoŇenia oryginaþu dowodu zapþaty.
Art. 9
1. Opþata skarbowa podlega zwrotowi:
1) od dokonania czynnoĻci urzħdowej Î jeŇeli mimo zapþacenia opþaty nie dokonano czynnoĻci urzħdowej;
2) od wydania zaĻwiadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) Î jeŇeli mimo zapþacenia opþaty nie wydano
zaĻwiadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. Zwrot opþaty skarbowej nastħpuje na wniosek.
3. Opþata skarbowa nie podlega zwrotowi po upþywie piħciu lat liczĢc od koıca roku, w ktrym dokonano zapþaty
opþaty.
Art. 10
Minister wþaĻciwy do spraw finansw publicznych okreĻli, w drodze rozporzĢdzenia:
1) sposb potwierdzania przez organy administracji rzĢdowej i samorzĢdowej oraz podmioty, o ktrych mowa w
art. 1 ust. 2, zapþaty opþaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyþĢczenia obowiĢzku jej zapþaty, w szczeglnoĻci
przez wskazanie sposobu:
a) dokumentowania zapþaty opþaty skarbowej,
b) sporzĢdzania adnotacji potwierdzajĢcych zapþatħ opþaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyþĢczenie
obowiĢzku jej zapþaty,
2) sposb dokonywania zwrotu opþaty skarbowej oraz tryb przekazywania organom podatkowym dokumentw
niezbħdnych do dokonania jej zwrotu
Î uwzglħdniajĢc koniecznoĻę zapewnienia sprawnoĻci postħpowania podatkowego, a takŇe zapewnienia kontroli
zapþaty opþaty skarbowej.
Art. 11
1. Organy administracji rzĢdowej i samorzĢdowej oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 1 ust. 2, przekazujĢ
organowi podatkowemu wþaĻciwemu w sprawie opþaty skarbowej zbiorczĢ informacjħ o przypadkach
nieuiszczenia naleŇnej opþaty skarbowej od dokonanych przez nie czynnoĻci urzħdowych, wydanych zaĻwiadczeı
i zezwoleı (pozwoleı, koncesji), a takŇe od zaĻwiadczeı, o ktrych mowa w art. 2 ust. 2, uŇytych w
prowadzonych przez te organy lub podmioty postħpowaniach oraz od zþoŇonych do nich dokumentw
stwierdzajĢcych udzielenie peþnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisw, wypisw lub kopii.
2. SĢdy przekazujĢ organowi podatkowemu wþaĻciwemu w sprawie opþaty skarbowej zbiorczĢ informacjħ o
przypadkach nieuiszczenia naleŇnej opþaty skarbowej od zþoŇonych w sĢdzie dokumentw stwierdzajĢcych
4 of 33
26/11/2009 13:23
Ust. o opþacie skarbowej
http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=3780&lang=&adate=2...
udzielenie peþnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisw, wypisw lub kopii.
3. Informacja, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, jest przekazywana co miesiĢc, do 7 dnia miesiĢca nastħpujĢcego po
miesiĢcu, w ktrym nie uiszczono naleŇnej opþaty skarbowej i zawiera:
1) imiħ i nazwisko (nazwħ lub firmħ), adres podmiotu zobowiĢzanego do uiszczenia opþaty skarbowej;
2) przedmiot, od ktrego nie uiszczono naleŇnej opþaty skarbowej, w tym dane jednoznacznie identyfikujĢce ten
przedmiot.
Rozdziaþ 4
WþaĻciwoĻę organw podatkowych
Art. 12
1. Organem podatkowym wþaĻciwym w sprawach opþaty skarbowej jest wjt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Organem podatkowym wþaĻciwym miejscowo w sprawach opþaty skarbowej jest:
1) od dokonania czynnoĻci urzħdowej, wydania zaĻwiadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) Î organ
podatkowy wþaĻciwy ze wzglħdu na siedzibħ organu lub podmiotu, ktry dokonaþ czynnoĻci urzħdowej albo
wydaþ zaĻwiadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesjħ);
2) od zþoŇenia dokumentu stwierdzajĢcego udzielenie peþnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub
kopii Î organ podatkowy wþaĻciwy ze wzglħdu na miejsce zþoŇenia dokumentu.
Rozdziaþ 5
Zmiany w przepisach obowiĢzujĢcych
Art. 13
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opþatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)
wprowadza siħ nastħpujĢce zmiany:
[W tej czħĻci przepisu zawarte sĢ zmiany innych aktw prawnych. TreĻę zmian zostaþa uwzglħdniona w tekĻcie
tychŇe przepisw.]
Art. 14
W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Î Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z pŅn. zm.) w art. 7
£ 1 otrzymuje brzmienie:
[W tej czħĻci przepisu zawarte sĢ zmiany innych aktw prawnych. TreĻę zmian zostaþa uwzglħdniona w tekĻcie
tychŇe przepisw.]
Art. 15
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Î Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pŅn. zm.)
wprowadza siħ nastħpujĢce zmiany:
[W tej czħĻci przepisu zawarte sĢ zmiany innych aktw prawnych. TreĻę zmian zostaþa uwzglħdniona w tekĻcie
tychŇe przepisw.]
Art. 16
W ustawie z dnia 15 paŅdziernika 1999 r. Î Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z pŅn. zm.) uchyla
siħ art. 58 i 59.
5 of 33
26/11/2009 13:23
Zgłoś jeśli naruszono regulamin