OPUS.txt

(58 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: DX50  544x224 23.976fps 541.3 MB|/SubEdit b.4072 (http://subedit.com.pl)/
{103}{171}Napisy ze s�uchu by ...Greg...
{187}{518}Dzi�kuj� wszystkim, kt�rzy zmieniaj� moje �ycie na lepsze.
{732}{825}Film dedykowany Babci Vermeeren
{1215}{1289}Jestem reporterem lokalnej gazety.
{1293}{1370}Najwa�niejsz� rzecz�, kt�rej si�|nauczy�em b�d�c reporterem jest to...
{1374}{1494}...�e koniec historii,|rzadko jest ko�cem historii.
{1507}{1556}W rzeczywisto�ci...
{1560}{1620}czasami jest to dopiero pocz�tek...
{1655}{1745}Ta historia zacz�a si� ode mnie.
{1749}{1807}Mimo, i� spotkali�my si� tylko na kr�tk� chwil�...
{1811}{1882}i zamienili�my tylko jedno s�owo...
{1886}{1930}...moje �ycie si� zmieni�o.
{1934}{1996}Na zawsze.
{2055}{2100}Witam. Jestem reporterem z gazety.
{2104}{2121}Prosz� wej��.
{2125}{2139}Dzi�kuj�.
{2143}{2203}Przeprowadza�em wywiad z Vincenzo Vivaldi'm.
{2207}{2267}Najznakomitszym skrzypkiem i kompozytorem na �wiecie.
{2303}{2360}Przyznaj�, �e nie wiedzia�em o nim zbyt wiele.
{2364}{2417}Ale mia�em przygotowane moje pytania:
{2421}{2493}W jaki spos�b odni�s� tak wielki sukces?
{2497}{2555}Jak stworzy� taki spadek?
{2578}{2664}I co zainspirowa�o go do nauki gry na skrzypcach?
{2844}{2905}Gdy wszed�em do pokoju czu�em si�...
{2909}{2988}jakbym st�pa� po nieznanym terenie.
{2992}{3137}Wiedzia�em �e jego czas dobiega ko�ca.
{3237}{3378}Dzi�kuj� za spotkanie Panie Vivaldi.
{3387}{3442}Dla czytelnik�w...
{3446}{3520}"Co jest najwa�niejszym, nieod��cznym czynnikiem
{3524}{3667}pozwalaj�cym osi�gn�� tak wielki sukces? "
{3718}{3798}O...
{3826}{3909}Opu...
{3916}{3996}OPUS
{4210}{4253}By�y to ostanie s�owa
{4257}{4390}kt�re kiedykolwiek wypowiedzia�.
{4538}{4577}Gdy opusza�em dom tego dnia
{4581}{4628}Mia�em wi�cej pyta�...
{4632}{4748}ni� kiedy przyjecha�em.
{4924}{5280}/OPUS/||/ DZIE�O/
{5355}{5460}Opus jest najwspanialsz� prac� kompozytora.
{5464}{5543}Opowiada o nas, o stawaniu si�
{5547}{5641}zdumiewaj�cymi, zadziwiaj�cymi i niezwyk�ymi istotami
{5645}{5663}jakie tylko mo�emy sobie wyobrazi�.
{5667}{5775}TY i JA jeste�my tu po to by robi�|wspania�e, wielkoduszne rzeczy.
{5779}{5808}Jeste� tu by tworzy�
{5812}{5842}Jeste� tu by wspiera�
{5846}{5875}Wreszczie jeste� tu by po��czy�.
{5879}{5917}Z nadd�wi�kow� pr�dko�ci�.
{5921}{6021}Ka�dy z nas, gdzie� g��boko ma sny, wizje,|powo�anie i inspiracje by us�ysze� to przes�anie.
{6025}{6099}Ka�dy mo�e to zrobi�,|niewa�ne jak wyra�ne ma to kszta�ty,
{6103}{6142}a wszyscy wko�o powtarzaj�:|"Mo�esz by� kimkolwiek zechcesz",
{6146}{6179}"Wystarczy, �e masz marzenia."
{6183}{6233}Oczywi�cie to wszystko prawda.|Niestety Ty musisz by� spe�niony,
{6237}{6266}a ludzie przestan� tego s�ucha�.
{6270}{6393}Najlepsz� metod� dla Ciebie,|aby przewidzie� Twoj� przysz�o��...
{6397}{6463}Jest j� sobie wymy�le�...
{6467}{6589}To tylko od Ciebie zale�y.
{6816}{6904}Vincenzo przyby� do Ameryki gdy mia� 7 lat.
{6908}{6994}Przyjecha� ze starego kontynentu - Europy.
{6998}{7068}Gdy wsiada� na statek|p�yn�cy do Ameryki
{7072}{7143}Nie mia� poj�cia, �e odkryje dwie rzeczy,
{7147}{7178}kt�re odmieni� jego �ycie...
{7182}{7247}Na zawsze.
{7251}{7301}Pierwsz� by� nowy kraj...
{7305}{7452}Drug� by� nauczyciel gry na skrzypcach.
{8356}{8434}Ch�opiec by� oczarowany s�ysz�c t� melodi�.
{8438}{8631}I w sercu wiedzia�,|�e pewnego dnia On b�dzie gra� ten utw�r.
{9228}{9326}Vincenzo powiedzia�, �e chce kiedy� tak gra�.
{9330}{9362}Czy naprawd� w to wierzysz?
{9366}{9452}Czy naprawd� wierzysz, �e mo�esz? - zapyta� staruszek.
{9456}{9506}Ch�opiec odpowiedzia� - Tak.
{9510}{9590}To jest klucz do otwarcia Twojego Opus.
{9594}{9661}Staruszek u�miechn�� si� i powiedzia� mu,|�e w�a�nie wkroczy� na drog�
{9665}{9720}do bycia kim� wielkim.
{9724}{9839}Da� Vincenzovi notatnik i powiedzia�,|�eby pisa� w nim dok�adnie to czego chcia�.
{9843}{9917}Mia� go trzyma� zawsze przy sobie.
{9921}{9996}Vincenzo napisa�, �e pewnego dnia|stanie si� najwpsanialszym skrzypkiem
{10000}{10064}Jakiego widzia� �wiat.
{10068}{10125}Staruszek po�o�y� r�k� na ramieniu ch�opca.
{10129}{10171}Gdy tam dotrzesz - nie zatrzymuj si�.
{10175}{10199}Pami�taj:
{10203}{10262}Twoje Dzie�o to nie tylko to, co robisz,
{10266}{10340}Lecz to, co pozostawiasz po sobie innym.
{10344}{10388}Vincenzo jeszcze tego nie rozumia�.
{10392}{10585}Stary mistrz u�miechn�� si� i powiedzia�:|"Kiedy� zrozumiesz".
{10642}{10722}Gdy Vincenzo opuszcza� staruszka by� wdzi�czny.
{10726}{10852}Dla niego to by� Wielki Dar.
{10867}{10940}Od cz�owieka, kt�rego nawet nie zna� imienia.
{10944}{10991}Cz�owieka, kt�ry zmieni� Jego �ycie...
{10995}{11086}Na zawsze.
{11254}{11336}WIZJA
{11417}{11476}Wizja jest o tym kim Ty zdecydowa�e� si� by�.
{11480}{11560}Wi�c je�li masz jak�� magiczn� wizj�|mo�esz ca�kowicie odmieni� swoje �ycie.
{11564}{11642}I wtedy naprawd� mo�esz by�, robi� i posiada�|wszystko co jest dla Ciebie wa�ne.
{11646}{11722}Mo�esz si� fantastycznie czu�,|by� we wspania�ych zwi�zkach,
{11726}{11777}mo�esz mie� wszystkiego pod dostatkiem,|przyci�gaj�c do siebie zdrowie...
{11781}{11818}I to wszystko, czego zawsze pragn��e�.
{11822}{11917}Mo�esz zacz�� w ka�dym wieku,|gdy jeste� bardzo m�ody,
{11921}{11954}a nawet w znacznie p�niejszym wieku.
{11958}{12021}Szczerze m�wi�c nie wydaje mi si�,|�eby mia�o to jakie� znaczenie.
{12025}{12157}My�l�, �e jedyne o czym powiniene� my�le�,|czego powiniene� poszukiwa�,
{12161}{12229}to co� co kochasz robi�,|co� co naprawd� daje Ci si��.
{12233}{12336}Masz do tego pasj� i wiesz,|�e ca�kowicie Ci� to poch�ania.
{12340}{12417}Niekt�rzy ludzie swawiaj� sobie|za cel naprawd� du�e rzeczy.
{12421}{12518}Czasami Ta wizja ich przerasta|boj� si� �e nie s� na to gotowi.
{12522}{12543}I wtedy najcz�ciej nie robi� nic.
{12547}{12645}Twoja energia �yciowa jest pod nadzorem Twojej wizji.
{12649}{12748}Wi�c je�li masz czyst� wizj�|pojawia si� wiele rzeczy,
{12752}{12815}Kt�re w niezwyk�y spos�b|mo�esz przyci�gn�� do swojego �ycia.
{12819}{12868}Ludzie wcielaj� w �ycie|wyobra�enia, pomys�y
{12872}{12928}porz�dkuj� swoje �ycie tak|aby urzeczywistni� w�asn� wizj�.
{12932}{13042}Prawo przyci�gania m�wi, �e wszystko|o czym my�limy, czujemy, m�wimy i robimy...
{13046}{13087}...przyci�gamy do siebie.
{13091}{13239}Wi�c ca�y czas tworzymy|poprzez nasze my�li, odczucia, s�owa i czyny.
{13243}{13311}Bardzo b��dnym podej�ciem|do prawa przyci�gania jest to...
{13315}{13357}�e ludziom wydaje si�, �e wystarczy my�le� pozytywnie...
{13361}{13509}Ot� nie! Pozytywne my�lenie oczywi�cie|daje lepsze rezultaty ni� negatywne.
{13513}{13637}Ale ca�y optymizm mo�e poprostu oznacza�,|�e my�lisz o rzeczach kt�re ci� uszcz�liwiaj�.
{13641}{13725}Je�li jednak nie zaanga�ujesz emocji|w to czego chcesz i o czym my�lisz,
{13729}{13793}wtedy tak naprawd� nie masz �adnej mocy|i nie przyci�gasz nic do swojego �ycia.
{13807}{13840}Na przyk�ad: Wyobra�asz sobie sw�j nowy samoch�d,
{13845}{13871}Wyobra�asz sobie wymarzony dom,
{13875}{13902}Wyobra�asz sobie mn�stwo pieni�dzy.
{13906}{13956}Lub cokolwiek co wed�ug Ciebie|stoi za poj�ciem sukcesu.
{13960}{14020}Ale nie masz �adnych prawdzich odczu� o tym...
{14024}{14192}Innymi s�owy: Je�li nie czujesz si� z tym dobrze|to tak naprawd� nie przyci�gniesz do siebie nic pozytywnego.
{14196}{14268}To w�a�nie uczucia s� prawdziw� moc� naszych my�li.
{14272}{14410}Instytut "Heartmath", kt�ry jest najlepiej|rozpoznawaln� instytucj� ds. bada� nad sercem...
{14414}{14612}Pokaza�, �e serce ma wok� siebie pole energii,|kt�re jest 5000 razy mocniejsze ni� wok� m�zgu.
{14616}{14703}Tak wi�c to w�a�nie serce|jest prawdziwym �r�d�em naszej energii.
{14710}{14842}Je�li chcemy co� osi�gn�� za pomoc� my�li,|to nigdy nie przekroczy granic naszego m�zgu...
{14846}{15011}Ale je�li wydobyjemy uczucie z naszego serca,|poczucie, �e "mog� to mie�!",
{15015}{15081}Uczucie Mi�o�ci, nawet nie my�l�c o tym...
{15085}{15194}Wtedy b�dziemy natchnieni �eby wkroczy� do akcji.
{15198}{15254}To nas zaprowadzi tam gdzie tylko zechcemy.
{15258}{15331}Za ka�dym razem gdy m�wimy o naszych celach|musimy stawia� wysoko poprzeczk�.
{15335}{15468}W przeciwnym wypadku stanie si� to dla nas ma�o wa�ne,|przestaniemy si� na tym skupia�.
{15472}{15568}Dlatego tak wa�ne jest wyznaczanie sobie najwy�szych cel�w,
{15572}{15631}dzi�ki kt�rym nie b�dziemy potrzebowali|�adnej zewn�trznej motywacji...
{15635}{15669}Same w sobie b�d� inspiruj�ce...
{15673}{15761}Pracuj� z nastolatkami codziennie,|spotykam ich tysi�ce w ka�dym zak�tku kraju.
{15765}{15935}I wiem, �e to co im pomaga uwierzy� w siebie,|to co pomaga im odnie�� sukces,
{15939}{15972}To najwa�niejsza rzecz, kt�rej trzeba przestrzega�:
{15976}{16022}Musisz by� oryginalny...|musisz by� sob�...
{16026}{16077}Nie zmieniaj si�! B�d� takim jakim jeste�.
{16081}{16129}Odnajd� w sobie swoje osobiste dary...
{16133}{16175}Masz je! Masz ich tak wiele...
{16179}{16211}Trzeba je tylko wydoby�.
{16215}{16290}Wiara w siebie to pierwszy krok|do osi�gni�cia czego� wielkiego.
{16294}{16345}Je�li nie wierzysz, �e co� mo�esz osi�gn��,
{16349}{16398}ucinasz sobie skrzyk�a, jeszcze zanim wystartujesz.
{16402}{16511}Pewnie widzia�e� szkolne zawody w biegu na 100 metr�w.
{16515}{16606}Wszyscy zawodnicy s� dobrzy, ale zauwa�,|�e gdy dwoje lub troje wysuwa si� na prowadzenie
{16610}{16690}reszta powoli zwalnia,|nawet czasem si� zatrzymuj�.
{16694}{16829}Dzieje si� tak dlatego, �e gdy te dzieciaki widz�,|�e kto� biegnie szybciej zaczynaj� mie� w�tpliwo�ci �e uda si� je dogoni�.
{16833}{16944}A umys� wtedy m�wi: "dobra, nie warto",|I nagle zaczynaj� w to wierzy�... w sercu.
{16948}{17011}I wszystko zwalnia...
{17015}{17129}Zacz��em gdy mia�em milion na debecie,|i sta�em si� jednym z 25 najbogatszych ludzi w Ameryce.
{17133}{17259}Ludziom nawet nie mie�ci si� w g�owie|jak do tego dobrowadzi�em.
{17263}{17348}A wszystko to dzi�ki temu, �e uwierzy�em we w�asne mo�l...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin