borelioza-diagnostyka[1](1).pdf

(151 KB) Pobierz
Microsoft Word - Borelioza-diagnostyka.doc
Diagnosta Laboratoryjny Kwiecień2007
http://www.kidl.org.pl
Borelioza: dlaczego diagnostyka jest tak trudna?
ElŜbietaWiteckaKnysz 2 ,MałgorzataKlimczak 2 ,KarolLakwa 3 ,Joannaśajkowska 1 ,SławomirPancewicz l ,Maciej
Kondrusik l ,SamborGrzegorczuk 1 ,RenataŚwierzbińska l ,TeresaHermanowskaSzpakowicz 1
1 KlinikaChoróbZakaźnychiNeuroinfekcjiAkademiiMedycznejwBiałymstoku
2 WojewódzkiZespółSpecjalistycznejOpiekiZdrowotnejweWrocławiu
3 EUROIMMUNPOLSKASp.zo.o.
Wstęp
Wykonywanerutynowowlaboratoriachtestyserolo
gicznewkierunkuboreliozyczęstosprawiajątrud
nościinterpretacyjne,poniewaŜodpowiedźimmuno
logicznamoŜeprzebiegaćodmiennieodtypowego
schematu opisywanego w przypadku innych cho
róbinfekcyjnych.Główneproblemy,jakienapoty
kamy w diagnostyce laboratoryjnej boreliozy, są
wynikiemstrategiiŜyciowychBorreliaburgdorferi,
skomplikowanejodpowiedziimmunologicznejinie
doskonałościmetoddiagnostycznych.
2.ZmiennośćantygenowaBorrelia
burgdorferi
Wdiagnostyceserologicznejtrzebabraćpoduwagę
ogromną,niespotykanąuinnychbakteriiheterogen
nośćipolimorfizmantygenów.Wzwiązkuztym
równiezróŜnicowanesąpowstającewodpowiedzi
nakontaktznimiprzeciwciała.StwarzatopowaŜne
trudnościwkonstruowaniutestówlaboratoryjnych,
które powinny wychwytywać z duŜą czułością
wszystkiewyprodukowaneprzeciwciała,przyrów
noczesnym uniknięciu reakcji krzyŜowych zprze
ciwciałamipowstałymipokontakciezinnymipato
genami.
Borrelia dokonuje zmiany swoich antygenów po
wierzchniowychjakowyrazadaptacjinazmieniają
ce się warunki środowiska (kleszcz / kręgowiec /
róŜnetkanki).Natomiastzmiennośćwobrębietego
samegoantygenunp.OspCprezentująrównieŜinne
gatunkiBorrelia,np.B. reccurentis powodującadur
powrotny,uciekającwtensposóbprzedwytworzo
nymijuŜspecyficznymiprzeciwciałami.
Unikanie odpowiedzi immunologicznej poprzez
zmianyantygenówpowierzchniowychprowadzido
prezentacji nowych antygenów układowiimmuno
logicznemu, przeciwko którym nie ma on jeszcze
wytworzonych przeciwciał. Dlatego przeciwciała
skierowane przeciwko pierwotnym antygenom nie
mogąspełniaćswoichochronnychfunkcji,aodpo
wiedźimmunologicznastajesięnieadekwatna.
Dodatkowymutrudnieniemjestpojawianiesię,lub
teŜzanikaniewieluantygenówwróŜnychstadiach
chorobyiwróŜnychstanachfizjologicznychBorre-
lia burgdorferi,wynikającychzuruchomieniauni
kalnychstrategiiŜyciowych.
StrategieŜyciowe
Borreliaburgdorferi
iichkonsekwencjediagnostyczne
1.ZmiennośćmorfologicznaBorrelia
burgdorferi
śywekomórkiBorrelia burgdorferi charakteryzu
jąsięunikalnymi,wyróŜniającymijespośródwięk
szościbakterii,cechami.Wodpowiedzinastresśro
dowiskowyruchliweformyspiralneprzeobraŜająsię
wcysty(formaL,bakteriapozbawionaścianyko
mórkowej, która przybiera formę sferyczną),
ukrywającmateriałgenetycznywoczekiwaniuna
powrót sprzyjających warunków. Proces ten jest
odwracalny,zarównowwarunkachinvitro,jakin
vivo.Zchwiląpowstaniacystznikająspecyficzne
antygeny, które były dotychczas rozpoznawane
przezukładimmunologiczny,coprowadzidoza
hamowania produkcji przeciwciał. Spadek pozio
muprzeciwciałlubichbraksprzyjaodtworzeniuspi
ralnejformykrętkazcysty.
Alternatywnym wyjaśnieniem nawracającej lub
przewlekłej manifestacji narządowej jest prze
trwanie w tkankach składników bakterii, które
prowokująreakcjezapalne.Borreliemogąwytwa
rzaćrównieŜformyb l e b s ,którezawierajągłów
nielipoproteinyOspA,OspB,OspDiniskocząste
czkowąlipoproteinęomasieod6do10kDa.Lipo
proteiny te są silnymi induktorami reakcji zapal
nych. Obecność tych pęcherzyków pozakomórko
wychzczynnymibiologicznielipopeptydamiwza
jętychtkankachmoŜeprzyczyniaćsiędoutrzymy
waniasięstanuzapalnegonawetwówczas,gdynie
obecnesązdolnedonamnaŜaniabakterie.
3.Wewnątrzkomórkoweprzebywanie
Borreliaburgdorferioraz
ukrywaniesiępatogenuwobszarach
immunologicznieuprzywilejowanych
Podczasinfekcjiprodukcjaprzeciwciałjestwolna,
ailośćprzeciwciałochronnychmoŜebyćzbytnis
ka,cojestpowodemniewystarczającejskutecznoś
ciobronyimmunologicznej.Dajetoszansębakte
riomdotarciadostreforganizmu,gdziesąchronio
neprzedatakiemprzeciwciał.Takiminiszamimogą
byćprzestrzeniewewnątrzkomórkowe(k.śródbłon
kaifibroblasty),ośrodkowyukładnerwowy,aparat
ruchuiinne.OpróczniemoŜnościprzedostaniasię
antybiotyków do niektórych przestrzeni zajmowa
–1–
32366502.006.png 32366502.007.png
Diagnosta Laboratoryjny Kwiecień2007
http://www.kidl.org.pl
nychprzezbakterie,utrudnionyjestteŜkontaktuk
ładu immunologicznego zakaŜonego pacjenta z
przebywającymi wewnątrzkomórkowo krętkami
Borrelia burgdorferi,czegoefektemjestbraklub
osłabienieodpowiedziimmunologicznejinieefek
tywne leczenie. Przebywanie Ŝywych bakterii we
wnątrz komórek i w miejscach niedostępnych dla
komórek układu immunologicznego wiąŜe, się z
niebezpieczeństwemwznowychorobypowydosta
niusiękrętkówzukrycia.Wtakichsytuacjachw
późnym okresie choroby moŜe niekiedy dojść do
produkcjiprzeciwciałtypowychdlawczesnychsta
diówchoroby.
WykonującbadaniaserologicznenaleŜywziąćpod
uwagę moŜliwość lokalnej produkcji przeciwciał
(kompartmentalizacji odpowiedzi immunologicz
nej),ograniczonejdookreślonychprzestrzeni(płyn
stawowy,PMR).Wtakichsytuacjachbadaniesuro
wicykrwimoŜeniewykazaćobecnościspodziewa
nychprzeciwciał,lubodpowiedźserologicznamo
ŜebyćwyraŜonasłabo.Jednorazowouzyskanyuje
mnywynikbadaniaserologicznego,szczególniewe
wczesnej fazie choroby, nie wyklucza zakaŜenia.
WiąŜesiętozestopniowymrozwojemodpowiedzi
humoralnej, w miarę prezentowania nowychanty
genów.
wojupełnejiprawidłowejodpowiedziimmunologi
cznej.Wszelkiezaburzeniamechanizmównieswoi
stychwewczesnymokresiezakaŜeniamogąunie
moŜliwić skuteczną eradykację patogenu w dal
szychetapachodpowiedziiwkonsekwencjidopro
wadzićdorozwojustanuprzewlekłegochoroby.
PodobniejakwwiększościzakaŜeń,jakopierwsze
pojawiająsięprzeciwciaławklasieIgM.Uwalniane
sąnapoczątkupierwotnejodpowiedziimmunologi
cznej. Charakteryzują się małym powinowactwem
doantygenu,sprzyjająsilnejaktywacjidopełniacza
(do400xbardziejniŜIgG)iwiązaniureceptorów
FcRnakomórkachŜernychorazfagocytozie.Nas
tępniepojawiająsięprzeciwciaławklasieIgG,któ
re stanowią główne immunoglobuliny w walce z
patogenami.
W miarę rozwoju procesu chorobowego, to jest
przechodzeniainfekcjiprzezkolejnestadia,obser
wujesięewolucjęprodukcjiprzeciwciałskierowa
nych przeciwko róŜnym antygenom, zaleŜnie od
stadium choroby. Wczesna odpowiedź immunolo
giczna(głównieprzeciwciaławklasieIgM)skiero
wanajestprzeciwkobiałkuflagellinyp41orazdo
białka OspC związanego z błonązewnętrzną.We
wczesnymetapieinfekcjiBorrelia burgdorferi uk
ład immunologiczny rozpoznaje zaledwie kilka
antygenów.Wmiaręupływuczasuodpowiedźim
munologicznarozszerzasięnacorazwiększąliczbę
białek antygenowych. Późniejsze stadia choroby
charakteryzują się obecnością przeciwciał skiero
wanych do wielu róŜnych białek, takich jak: p39
ip58,anastępnie:p83/100,p53,p43,p39,p30,p21,
Ospl7,pl4(pojawiająsięonetygodnie,miesiącei
latapóźniej).PrzeciwciałaantyOspCwklasieIgG
wpóźniejszychstadiachchorobysąobecnebardzo
rzadko. Dla kontrastu, przeciwciała antyOspC w
klasieIgMmogąutrzymywaćsięuniektórychpac
jentówprzezlata,nawetposkutecznejterapii.Tak
więcobecnośćspecyficznychprzeciwciałwklasie
IgMniemoŜestanowićjedynegokryteriumdiagno
stycznegopotwierdzającegoświeŜąinfekcję.
Podobnie jak w przypadku przeciwciał w klasie
IgM,odpowiedźimmunologicznawklasieIgGmo
ŜeutrzymywaćsięprzezlataidlategoniemoŜesłu
Ŝyćnp.monitorowaniuleczenia.Przeciwciała,któ
rezostaływyprodukowanewwynikuinfekcji,mo
gąbyćstwierdzanewekrwinawetpo10,aniekie
dypo20latachodmomentustwierdzeniachoroby
(wobuklasach),aleichobecnośćniejestwskaźni
kiemaktywnegozakaŜenia.Opróczstanówzwiąza
nychzewznowąchoroby,zreinfekcją,zprawidło
wąpamięciąimmunologiczną,mogąwystąpićzja
wiskaniezwiązanezinfekcjąBorrelia burgdorferi
np. reakcje krzyŜowe z nieswoistymi antygenami
krętków.
Odpowiedźimmunologiczna
nazakaŜenieBorrelią
PoukłuciuprzezkleszczabakterieBorrelia burg-
dorferi zajmująskórę,skądwciągukilkudnipotra
fiąsięprzedostaćdowielutkanek.Ciąglebrakjest
jednak kompletnych i pewnych informacji wyjaś
niającychprzebiegkolejnychfazinfekcjiboreliozo
wej,takichjak:mechanizmtransportubakteriiBor-
relia burgdorferi wewnątrznaczyń,rodzajczynni
ków umoŜliwiających krętkom opuszczenie syste
mu naczyniowego oraz szczegóły potwierdzonego
juŜklinicznieorganotropizmu.
WwynikuzakaŜeniaBorrelia burgdorferi,podob
niejakwwynikuinnychinfekcji,uruchomionyzo
stajecałyszeregreakcjiimmunologicznych,zarów
no swoistych, jak nieswoistych, mających nacelu
eliminacjępatogenu.
RozwójodpowiedziimmunologicznejwzakaŜeniu
Borrelia burgdorferi przebiega w kilku etapach.
Pierwszy etap, w którym nie wykrywa się swois
tychprzeciwciał,trwaokołotrzechtygodniodmo
mentu zakaŜenia. W tym czasie funkcjonują wro
dzonemechanizmyobronypolegającenadziałaniu
komórekŜernych(makrofagów,granulocytów),li
zozymu, interferonu, układu dopełniacza komórek
cytotoksycznych. W drugim etapie rozwija odpo
wiedźnabyta,czylinastępujerozpoznanieobcych
antygenówiprzygotowaniedorozpoczęciapełnej
swoistej odpowiedzi immunologicznej. Powstają
zarównolimfocytyBprodukująceswoisteprzeciw
ciała,jaklimfocytyTzreceptoramiwiąŜącymiob
cyantygen.Etaptenmawielkieznaczeniedlaroz
–2–
32366502.008.png
Diagnosta Laboratoryjny Kwiecień2007
http://www.kidl.org.pl
Trudnościwdiagnostyceboreliozy
Laboratoryjnądiagnostykęboreliozyutrudniainter
pretacjawyników,amianowicieniemoŜnośćodróŜ
nieniaaktywnegozakaŜeniaodprzebytegowprze
szłości,nawetwsytuacjigdywykrywaneprzeciw
ciała są całkowicie swoiste.PonadtostęŜeniewy
krywanychprzeciwciałniekorelujezestanemkli
nicznym pacjenta. Często wysokie stęŜenia prze
ciwciałklasyIgGstwierdzanesąupacjentówbez
objawówchoroby.Prowadzącdiagnostykęborelio
zynaleŜypamiętaćojejograniczeniachibraćpod
uwagę sytuacje prowadzące do fałszywych wyni
ków.
rymskierowanesąprzeciwciała.Manifestacjeklini
cznechoróbtkankiłącznejmogąprzypominaćbo
reliozę{np.zapalenieibólestawów,objawyneuro
logiczne),dlategowwątpliwychprzypadkachnale
ŜyprzeprowadzićdiagnostykęróŜnicowązchoro
bamiautoagresyjnymi.
2.Wynikifałszywieujemne
wserodiagnostyceboreliozy
Zbyt wcześnie wykonane badanie: Przeciwciała
wklasieIgMpojawiająsięzwykleok.4tygodnipo
zakaŜeniu,zaśprzeciwciałaIgGpojawiająsięza
zwyczajmiędzy4a8tygodniemodzakaŜenia.Dla
tego testy serologiczne (równieŜ Western błot)są
małoprzydatnewdiagnostycewczesnychstadiów
boreliozyzpowoduniskiejczułościtestównapo
czątku choroby. Testy serologiczne stają się bar
dziej uŜyteczne w późniejszych stadiach choroby,
kiedyichczułośćjestlepsza.
Defektimmunologicznystwierdzanyupacjenta:
słabaodpowiedźimmunologicznalubcałkowityjej
brak.Wsytuacjachtakichmetodypośredniezawo
dzą.
Obecność kompleksów immunologicznych. W
przypadkumasywnegozakaŜeniabakteriamiBorre-
lia burgdorferi moŜedojśćdozwiązaniakrąŜących
przeciwciałprzezantygenybakteryjne.Powstawa
nie kompleksów immunologicznych obserwuje się
szczególniewstanachostrych,gdyzakaŜeniejest
masywne. Przeciwciała występujące w postaci
kompleksówimmunologicznychniemogąbyćwy
kryteprzezpowszechniestosowanemetodyserolo
giczne(np.ELISA).IstniejemoŜliwośćrozbijania
kompleksówimmunologicznychwceluuwolnienia
przeciwciał, costwarzaszansęichoznaczenia.W
związkuztrudnościaminaturytechnicznejzwiąza
nymi ze standaryzacją tych metod, nie są jeszcze
dostępnetestykomercyjne,któremogłybybyćsto
sowanerutynowo.WtakiejsytuacjimoŜnaspróbo
waćpowtarzaćbadaniaserologicznenaprzestrzeni
długiegoczasu(niekiedykilkumiesięcy),poniewaŜ
wpóźniejszymokresiechorobywzrastaszansawy
kryciawolnychprzeciwciał.
Lokalna produkcja przeciwciał. Opisywane są
przypadkilokalnejprodukcjiprzeciwciał,np.wyłą
czniewpłyniestawowymlubwpłyniemózgowo
rdzeniowym(PMR).Wzwiązkuzistnieniembarie
ry płyn mózgowordzeniowykrew, produkowane
lokalnieprzeciwciaławPMR,mogąniebyćwykry
wanewsurowicykrwi.NaleŜywtakichsytuacjach
badaniewykonaćwobumateriałach:wekrwiiw
PMR,poczymobliczyćindeksprzeciwciał.
WpływantybiotykoterapiiwdroŜonejwpocząt
kowymstadiumchoroby.WtymprzypadkumoŜe
mieć miejsce osłabienie odpowiedzi humoralnej.
Wprawdzieistniejeszansawykryciaprzeciwciałw
kolejnych badaniach, ale czasami wyniki są stale
negatywne,mimoklinicznegorozpoznaniaborelio
zy(np.obecnośćrumieniawędrującego).
1.Wynikifałszywiedodatnie
wserodiagnostyceboreliozy
Ograniczenie diagnostyki do testów skryningo
wych.Niestety,wlaboratoriachwPolscenajczęś
ciejdiagnostykaboreliozypolegatylkonawykona
niutestuprzesiewowego.Przeprowadzonobadania
dotycząceczęstościwystępowaniareakcjifałszywie
dodatnichtestówskryningowych.Grupę202leśni
kówzokolicBiałegostokuocenionopodwzględem
obecnościprzeciwciałprzeciwkoBorrelia burgdor-
feri klasy IgG i IgM (osobno) za pomocą testów
skryningowychELISAtrzechproducentów.Wszy
stkie wyniki pozytywne i wątpliwe potwierdzono
testamiWesternblotzpełnymekstraktemBorrelia
afzelii i rekombinowanym antygenem VlsE. W
przypadkuprzeciwciałklasyIgGuzyskanowyniki
fałszywiedodatnietestówELISAuod3do27osób
(wzaleŜnościodproducenta).Wprzypadkuprze
ciwciał klasy IgM uzyskano wyniki fałszywiedo
datnietestówELISAuod20do74osób!Danete
obrazują,jakbardzoistotnejestwykonywanietes
tówWesternblot,któredziękiwysokiejswoistości
eliminująwynikifałszywiedodatnie.Rezygnacjaz
wykonania testów potwierdzających moŜe być
przyczyną błędnego rozpoznania boreliozy, czego
skutkiemczęstojeststosowanieniepotrzebnej,dłu
gotrwałej(34tygodnie!)antybiotykoterapii.
Reakcje krzyŜowe sąwynikieminnychinfekcji,
np.zakaŜeniakrętkiemTreponema pallidum,Ehrli-
chia,zakaŜeniawirusamiHerpes (szczególnieEp-
stein-Barr).Problemtendotyczyprzedewszystkim
przeciwciałwykrywanychwklasieIgM.Powodem
reakcjikrzyŜowychsąniektóreantygenyBorrelia,
którewystępująlicznierównieŜwinnychmikroor
ganizmach,np.:p41,p5860,p66,p68,p71,p73.
ReakcjekrzyŜowewpływająnawyniktestówprze
siewowych i mogą być zweryfikowane w testach
Westernbłot.
Hypergammaglobulinemie. W przypadku chorób
autoimmunologicznych z wysokim mianem auto
przeciwciał dodatnie wyniki oznaczeń przeciwciał
przeciw Borrelia burgdorferi charakteryzują się
częstonietypowymobrazemwodniesieniudosta
diumchorobyirodzajuantygenów,przeciwkoktó
–3–
32366502.009.png
Diagnosta Laboratoryjny Kwiecień2007
http://www.kidl.org.pl
Wewnątrzkomórkowe przebywanie Borrelia
burgdorferi. Kontakt układu immunologicznego z
patogenem jest niemoŜliwy i w konsekwencji po
wodujebrakoczekiwanychprzeciwciał.Dochwili
pojawienia się antygenów bakteryjnych we krwi i
rozpoznania ich przez układ immunologiczny, nie
mamoŜliwościwykryciaswoistychprzeciwciał.
Literatura
MurgiaR,PiazzettaC,CincoM,.:Cystic forms
of Borrelia burgdorferi sensu lato: induction, de-
velopment, and the role of RpoS.WienerKlini
scheWochenschrift,114(1314):5749(2002).
BrorsonO.,Brorson:An in vitro study of the
susceptibility of mobile and cystic forms of Borre-
lia burgdorferi to metronidazole.APMIS.107(6):
566576,(1999).
BrorsonO,BrorsonSH.:Transformation of cy-
stic forms of Borrelia burgdorferi to normal mo-
bile spirochetes.Infection,25:2406(1997).
Gruntar et al:Conversion of Borrelia garinii
cystic forms to motile spirochetes in vivo.
APMIS2001May;109(5):3838.
Outer Surface Lipoproteins of Borrelia burg-
dorferi Activate Vascular Endothelium in Vitro
Sellati TJ, Abresia LD, Radolf JD, Furie MB,
InfectionandImmunity,Aug.1996,p.31803187
Widhe Mona: Immune Responses in Human
Lyme Borreliosis.LinkopingUniversityMedical
DissertationsNo.778,2003.
Hauser U, Lehnert G, Lobentanzer r, Wilske
B.:Interpretation Criteria for Standarized West-
ern Blots for Three European Species of Borrelia
burgdorferi Sensu Lato.JournalofClinicalMic
robiology,June1997,35(6):14331444.
Akin E, McHugh GL, FIavell RA, Fikrig E,
SteereAG:The immunoglobulin (IgG) antibody
response to OspA and OspB correlates with seve-
re and prolonged Lyme arthritis and the IgG re-
sponse to P35 correlates with mild brief arthritis.
Infectlmmun1999Jan;67(1):17381.
Wnioski
Diagnostykaboreliozyniejestłatwa,poniewaŜnie
dysponujemyjednoznacznymtestem(cowynikaze
złoŜonejbudowyizmiennościantygenowejbakte
rii)orazzpowodutrudnościinterpretacyjnych.Nie
stety,Ŝadnazdostępnychmetoddiagnostykilabo
ratoryjnej boreliozy nic pozwala na odróŜnienie
aktywnegozakaŜeniaodśladupoprzebytymzaka
Ŝeniu.Wyjątekstanowihodowla,którajakojedyna
dowodzi obecności Ŝywych bakterii w badanym
materiale.
W diagnostyce serologicznej boreliozy naleŜy
zwrócićszczególnąuwagęnatokiedyijakimate
riałpobieranyjestdobadaniaorazczydiagnostyka
prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi stan
dardamipostępowania.WynikinaleŜyinterpreto
waćzawszeuwzględniającstanklinicznypacjen
ta.Oewentualnympowtarzaniubadańserologicz
nych powinien decydować lekarz po przeanalizo
waniudotychczasowychwynikówipostępuchoro
by.Wprzypadkuutrzymywaniasięwyraźnychob
jawówklinicznychprzystałejseronegatywnościna
leŜy przeprowadzić narządową diagnostykę róŜni
cowąwkierunkuobecnościinnychschorzeńopo
dobnymobrazieklinicznymjakstwierdzanywbo
reliozie.
KalishRA,McHughG,GranąuistJ,SheaB,
RuthaxerR,SteereAC:Persistenz von Immuno-
globulin M oder Immunoglobulin G Antikorper
Reaktionen auf Borrelia burgdorferi 10-20 Jahre
nach einer aktiven Borreliose (Lyme Krankheit).
Clin.Infect.Dis.2001,Sept.15;33(6):7805.
–4–
32366502.001.png 32366502.002.png 32366502.003.png 32366502.004.png 32366502.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin