Ninja.2009.DVDRip.RMVB-ZG.txt

(20 KB) Pobierz
{150}{230}/{C:$3366FF}T�umaczenie: MatiSan
{253}{343}W feudalnej Japonii, Ninja by� najemnikiem.
{300}{380}Trenowanym w sztukach walki szpiegostwie i zabijaniu.
{353}{463}Pozbawiony praw od 1600 roku.
{395}{480}Tradycje przechowywa� �yw� w sekrecie.
{478}{578}Sztuk� u�miercania przekazywa� z pokolenia na pokolenie.
{2880}{2928}Oczy�� sw�j umys�.
{2919}{2967}Bez rozpraszania si�,|bez emocji.
{2985}{3035}Tylko spok�j i jasno�� umys�u.
{3041}{3089}Dobrze ojcze.
{3285}{3334}{y:i}Yoroi Bitsu -
{3350}{3398}{y:i}Nasza sekretna skrzynia.
{3476}{3552}{y:i}Jedyne pozosta�o�ci po|ostatnim Koga Ninja.
{3596}{3645}{y:i}Ostateczne miejsce spoczynku...
{3650}{3720}{y:i}broni wojownik�w ninja.
{3748}{3797}{y:i}Moc, kt�r� skrywaj� sta�a si� legendarn�.
{3822}{3871}{y:i}Ka�da cze�� ma swoj� histori�,
{3912}{3951}{y:i}Przekazywana z pokolenia na pokolenie ...
{3965}{4014}{y:i}przez tysi�c lat.
{4037}{4095}{y:i}Stworzona tylko w|jednym celu.
{4123}{4182}{y:i}Zadawa� szybk� i gwa�town� �mier�.
{4404}{4453}{y:i}Z t� broni�, Ninja sta� si� ...
{4482}{4536}{y:i}czym� wi�cej ni� zwyk�ym wojownikiem.
{4548}{4620}{y:i}Sta� si� mistrzem|w �miertelnym uciszaniu.
{4627}{4676}{y:i}U�ywa� jej dla zysku|i w wojnach.
{4779}{4854}{y:i}Sta�o si� to sztuk� tak czyst�, jak okrutn�.
{4950}{4999}{y:i}Przez lata ...
{5002}{5076}{y:i}Ninja warzy�|�mierciono�ne trucizny
{5116}{5165}{y:i}z tylko jednym antidotum...
{5169}{5218}{y:i}Mieli w�adze nad |�yciem...
{5244}{5293}{y:i}i �mierci�.
{5411}{5460}Oddam ci wszystko za antidotum.
{5506}{5555}Prosz�, dam ci wszystko.
{5563}{5612}Prosz�.
{5657}{5706}{y:i}Legenda m�wi,
{5694}{5756}{y:i}�e miecz Shinobi Katana mia�|moc odbierania �ycia.
{5795}{5852}{y:i}ale w r�kach|prawdziwego Ninja Koga ...
{5873}{5945}{y:i}mia� moc|przywracania �ycia duchom.
{6183}{6276}{y:i}Yoroi Bitsu i jego sekrety zepchni�to |z pola bitew,
{6278}{6314}{y:i}do wyobra�ni.
{6344}{6393}{y:i}Ale ukryte przed wzrokiem
{6390}{6439}{y:i}bezpieczne w tej|prastarej szkole,
{6447}{6495}{y:i}nauki Yoroi Bitsu przetrwa�y
{6524}{6573}{y:i}i sekrety Ninja �yj� dalej.
{6588}{6637}{y:i}Zmieniaj�c Sztuk� �mierci
{6642}{6720}{y:i}w Budo... Sztuk� �wiat�o�ci.
{6811}{6860}Kt�rego� dnia|jeden z was zostanie nowym Soke,
{6887}{6949}mistrzem tego Dojo.
{6988}{7037}Podziel� si� z wami wszystkim co wiem,
{7039}{7088}�eby osi�gna�  Fudoshin,|niezm�cony stan umys�u.
{7178}{7227}- Masazuka.|- Tak!
{7238}{7287}On jest jak tygrys.
{7278}{7327}Silny, zr�wnowa�ony, zdecydowany.
{7389}{7438}Uczcie si� od Masazuki!
{7457}{7506}- Casey!|- Tak!
{7559}{7623}Przyby� do nas jako sierota ...
{7684}{7751}jak bryza budowa� si�� |przez trening i ...
{7784}{7834}po�wi�cenie.
{7908}{7958}Uczcie si� od Casey!
{8029}{8085}{y:i}Ale �aden nie jest wyszkolony,
{8102}{8191}{y:i}by zosta� waszym mistrzem.
{8242}{8291}{y:i}Cho� maj� swoje zalety.
{9255}{9304}Casey-san. wody?.
{9345}{9395}Dzi�kuje, Kiko.
{9487}{9558}Trenujesz jak zwykle do p�na.|wi�cej ni� ktokolwiek.
{9608}{9657}Po prostu nie jestem dobry w nic nie robieniu.
{9723}{9772}Tak samo jak w walce d�ugim kijem.
{10141}{10200}C�, tw�j ojciec uwa�a, �e mam potencja�.
{10239}{10260}Tak jak kto� jeszcze...
{10361}{10410}Wiesz dobrze, �e nie mamy czasu na takie rzeczy w Dojo.
{10451}{10500}Nie, nie mamy.
{10785}{10834}Lepiej ju� wr�c�.
{11842}{11890}Czego chcesz?
{11897}{11981}To musi by� bardzo bolesne.
{12081}{12129}- To przesz�o��.|- Przesz�o�� ...
{12156}{12204}definiuje cz�owieka...
{12207}{12267}tradycja, dziedzictwo
{12306}{12354}Twoi rodzice.
{12414}{12462}O co ci chodzi?
{12482}{12531}My mamy tradycj�.|a co ty masz?
{12589}{12638}List i zdj�cie od matki,
{12654}{12710}kt�ra porzuci�a w�asne dziecko.
{12729}{12778}Pami�� pijanego ojca,
{12785}{12834}kt�ry si� zabi�.
{12930}{12980}Masazuka!
{13264}{13313}On jest twym bratem w tym Dojo.
{13334}{13383}Je�li co� si� stanie,|b�d� konsekwencje.
{13433}{13482}Zrozumia�e�?
{13982}{14032}- Casey!|- Tak!
{14082}{14131}- Masazuka!|- Tak.
{16421}{16471}Masazuka!
{16489}{16538}Z�ama�e� kodeks szko�y.
{16548}{16594}Doby�e� prawdziwego miecza i
{16594}{16632}pr�bowa�e� w gniewie go zabi�.
{16677}{16727}zostajesz wyrzucony ze szko�y!
{16788}{16837}Masz natychmiast opu�ci� ten dom!
{16904}{16953}Sensei.
{17028}{17124}Sha�bi�e� to szacowne Dojo.
{17163}{17212}Sensei.
{17241}{17309}Nie jeste� tu mile widziany.
{17609}{17658}Wszystko co znam, to, to miejsce
{17790}{17839}Ca�e �ycie d��y�em do tego �eby zosta� Soke tego Dojo.
{17998}{18047}Co teraz mam zrobi�?
{18232}{18281}Od teraz...
{18334}{18383}musisz szuka� w�asnej drogi.
{18456}{18505}Odejd� i nigdy tu nie wracaj!
{18641}{18690}Sensei!
{18736}{18785}Sensei!
{19316}{19385}Nowy Jork|Jaki� czas p�niej.
{19469}{19518}Fabryka Temple Industries.
{19684}{19762}Witam ... bracia.
{19842}{19905}Dzi� wiecz�r zebrali�my si� ...
{19939}{19994}na kolejnej ceremonii inicjacji.
{20027}{20115}Nasza ranga i si�a wci�� wzrasta.
{20159}{20208}Od pocz�tku spo�ecze�stwo
{20217}{20300}szuka�o przewodnictwa wybranej grupy ludzi.
{20322}{20370}Jak ich nazywamy - przyw�dc�w.
{20377}{20426}Ludzi z wizj�|i zdeterminowanych.
{20581}{20641}Czy przyjmujesz dobrowolnie znami�?
{21243}{21291}W�adywostok, Rosja.
{21298}{21347}To historyczne porozumienie po�o�y podstawy|pod stworzenie ruroci�gu,
{21371}{21429}kt�ry si�gnie, a� do Cie�niny Beringa.
{21467}{21516}Eksperci wierz�, �e fuzja
{21524}{21588}tych dw�ch rosyjskich firm stworzy kapita�,
{21593}{21642}kt�ry pozwoli wygra� przetarg na ten projekt.
{21649}{21726}Po podpisaniu kontraktu pan Klimitov wyg�osi o�wiadczenie.
{22453}{22502}Teatr?
{22536}{22600}W teatrze �ycia wszyscy jeste�my aktorami.
{22629}{22678}Podpisz to...
{22700}{22770}a b�dziemy mieli najlepsz� scen� ze wszystkich.
{23930}{23979}Prosz�.
{23958}{24007}Czegokolwiek chcesz dostaniesz to.
{24159}{24221}Panie i panowie dziennikarze dzi�kuje za wasz� cierpliwo��.
{24249}{24305}Za chwil�|Pan Klimitov wyg�osi o�wiadczenie.
{24322}{24371}{y:i}Dzi�kuj�.
{24476}{24557}Centrala Temple Industries|Nowy Jork.
{24670}{24728}- Powiedz mi dobre nowiny.|- Patrz.
{24748}{24806}{y:i} W ka�dej chwili pan Klimitov|powinien wyj�� z teatru.
{24819}{24873}{y:i} Niebawem powinni�my mie� dla pa�stwa o�wiadczenie.
{24891}{24940}{y:i} Chwila, chwila.|co� ...
{25004}{25054}{y:i} On krwawi z szyi
{25224}{25273}{y:i} mo�e by� powa�nie ranny.
{25301}{25362}Jak obieca�em ... Nie b�dzie �adnego po��czenia .
{25397}{25446}{y:i} - Na zdrowie panowie.|- Na zdrowie!
{25885}{25955}Drodzy przyjaciele|i go�cie honorowi z zagranicy.
{25980}{26029}To jest ten dzie�,
{26025}{26100}w kt�rym przedstawimy najwi�ksz� dum�.
{26134}{26184}Naj�wi�tszy skarb
{26193}{26242}naszych przodk�w Ninja.
{26263}{26312}Yoroi Bitsu.
{26318}{26367}Po 30 latach jako Soke,
{26402}{26459}czas powo�a� mojego nast�pc�.
{26537}{26586}Wi�c musisz wybra� mnie.
{26970}{27019}Zosta�e� wydalony z tej szko�y.
{27013}{27062}Wys�a�e� mnie w podr�
{27066}{27115}i odnalaz�em swoj� drog�.
{27129}{27240}Dlatego jestem jedynym godnym bycia|stra�nikiem Yoroi Bitsu.
{27262}{27311}Jeste� tylko pospolitym morderc�.
{27311}{27376}Yoroi Bitsu nigdy nie b�dzie twoje!
{27740}{27811}Po�a�ujesz tego, Sensei!
{28163}{28212}Do wszystkich ...
{28223}{28273}po�a�ujecie tego.
{28509}{28558}To jest nasza przysz�o��.
{28579}{28628}Musimy tego broni�.
{28660}{28742}Masazuka wr�ci.
{28767}{28816}By nas zniszczy�.
{28840}{28889}{y:i} Yoroi Bitsu musi zosta� zabrane...
{28897}{28946}{y:i} na drugi koniec �wiata.
{28950}{28999}{y:i} Chronione i ukryte.
{29018}{29086}{y:i} Jest cz�owiek kt�rego uczy�em,|jedyny komu ufam.
{29093}{29165}{y:i} Jedyny kt�ry mo�e ukry� skarb przed Masazuka.
{29395}{29434}Rebecca Bowman
{29505}{29553}Sensei.
{29599}{29661}Wiesz dlaczego wybra�em ciebie?
{29682}{29744}Poniewa� b�d� tego broni� w�asnym �yciem.
{30356}{30500}Cze�� tato. Jeste�my tu z profesorem.
{30501}{30550}Tak Yoroi Bitsu jest bezpieczne.
{30556}{30605}Namiko,
{30610}{30659}Tylko pami�taj je�li co� si� stanie...
{30679}{30728}chc� wiedzie�.
{30776}{30825}Jeste� moj� najdro�sz� c�rk�.
{30859}{30928}Tokio Japonia
{31295}{31397}UNIWERSYTET TRIBOROUGH|Nowy Jork.
{31399}{31448}Dziekan jest moim bliskim przyjacielem.
{31464}{31513}Skoro potrzebujemy bezpiecznego miejsca,
{31518}{31575}Pomy�la�em, �e najlepiej b�dzie schowa� to|w uniwersyteckich kryptach.
{31599}{31648}T�dy.
{32842}{32891}O i dobrze.
{33082}{33131}Powiedz mi, Casey,
{33134}{33183}jak taki m�ody cz�owiek jak ty
{33185}{33242}trafi� do japo�skiego Dojo?|- To znaczy bia�y?
{33271}{33335}No niezbyt pasujesz do demograficznego profilu.
{33410}{33459}Dobrze.
{33486}{33535}M�j ojciec by� w marynarce.
{33537}{33585}Stacjonowa� na Okinawie.
{33588}{33637}Wi�c ja i moja matka przenie�li�my si� do niego.
{33644}{33693}Ale nie uk�ada�o im si� za dobrze.
{33698}{33747}Ostatecznie odesz�a.
{33767}{33816}Problem w tym, ...
{33818}{33887}�e zdecydowa�a si� mnie nie bra� ze sob�.|- Przykro mi.
{33898}{33947}Widzisz m�j ojciec ...
{33983}{34032}by� alkoholikiem.
{34039}{34088}Ju� nie m�g� wytrzyma�,
{34094}{34153}upi� si� i zjecha� autem z klifu kiedy mia�em 12 lat.
{34216}{34279}W ka�dym b�d� razie przyjaciel rodziny|zabra� mnie do Senseia.
{34285}{34334}zamiast wys�a� mnie do sieroci�ca.
{34371}{34420}I tam te� zosta�em.
{34442}{34491}I nie  �a�uj� tego.
{37772}{37821}Masazuka.
{38162}{38221}Wszystko co umiesz, ja ci� nauczy�em.
{38367}{38470}Ale nie da�e� mi tego co mi si� nale�a�o
{38489}{38537}Wi�c wezm� to sobie sam.
{38562}{38612}To nigdy nie b�dzie twoje.
{38752}{38807}Nie mo�esz by� nast�pnym Soke.
{40112}{40162}Tylko jedno antidotum.
{40224}{40273}Trucizna w�a�nie zatruwa ci serce.
{40283}{40332}Zosta�o ci kilka minut.
{40356}{40405}Daj mi Yoroi Bitsu.
{40471}{40521}Pope�ni�em b��d
{40621}{40670}kiedy stworzy�em ciebie.
{40933}{40982}Dlaczego?
{40997}{41046}Fudoshin -
{4106...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin