2008.03_PSpaw.pdf

(14165 KB) Pobierz
344472795 UNPDF
Przegląd sPawalnictwa 3/2008
344472795.026.png
kacja osób
kacji
personelu
11
do napraw
uznany
PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004,
kacja spawaczy, zgrzewaczy metali i tworzyw sztucznych
certyfikacja systemów jakości w spawalnictwie wg normy
PN-EN ISO 3834:2007
kacja wyrobów
kacja
wyrobów na zgodno z dokumentami o
nymi
kowana w Polsce (nr 1433)
przez klienta
kacja wyrobów UDT-CERT
energetycznej, paliwowej, maszynowej, elektrotechniczne j i chemicznej
ponad 20000
katów od 1 maja 2004 roku
kacja do 11 dyrektyw
”UDT
kowany”
Akademia UDT
Wydawanie opinii dla wytwórcy energii elektrycznej w związku
z ubieganiem się o uzyskanie świadectwa z kogeneracji
10000 osób przeszkolonych w zakresie norm i przepisów prawnych,
Badania i ekspertyzy techniczne
kacji rmy, opracowywane
730 rzeczoznawców
laboratorium CLDT
weryfikacja maszyn
zgodnie z sugestiami klienta
i
w dyrektywie 89/655/EWG
UDT-CERT
Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, tel. 022 5722110, fax. 022 5722129
www.udt-cert.pl, e-mail: cert@udt.gov.pl
Przegląd sPawalnictwa 3/2008
344472795.027.png 344472795.028.png 344472795.029.png 344472795.001.png 344472795.002.png 344472795.003.png 344472795.004.png 344472795.005.png 344472795.006.png 344472795.007.png 344472795.008.png 344472795.009.png 344472795.010.png
Wydawca
FORUM SPAWALNIKÓW POLSKICH
Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA
agenda wydawnicza siMP ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 warszawa
tel./fax: (0-) 87 5 4, (0-) 336 4 79
e-mail: pspaw@ps.pl, http://www.pspaw.ps.pl
adres do korespondencji:
00-950 warszawa 1, skr. poczt. 56
Redaktor naczelny
MIESIęCZNIK NAUKOWO-TEChNICZNy AGENDA WyDAWNICZA SIMP
prof. dr hab. inż. Jerzy nowacki – Politechnika szczecińska
Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych
rok założenia 19 28
dawniej 
prof. dr hab. inż. andrzej Klimpel – Politechnika Śląska
Zastępca redaktora naczelnego ds. wydawniczych
nr 3/2008
Pl issn 0033-2364
 lXXX
mgr inż. irena wiśniewska
Redaktorzy działów
Spis treści Contents
dr h.c. prof. dr hab. inż. leszek a. dobrzański – Politechnika Śląska
(Materiały);
dr h.c. prof. dr hab. inż. władysław Karol włosiński – Polska akademia
nauk (zaawansowane technologie);
dr hab. inż. zbigniew Mirski prof. Pwr – Politechnika wrocławska
(lutowanie i klejenie);
dr hab. inż. Jacek słania – instytut spawalnictwa (Praktyka spawalnicza);
dr inż. Kazimierz Ferenc – Politechnika warszawska (Konstrukcje spawane);
dr inż. gracjan wiśniewski – Urząd dozoru technicznego (Przepisy, normy,
szkolenia).
ExpoWelding ...............................................................................................
Jolanta Matusiak
Zagrożenia zdrowia spawaczy podczas spawania stali nierdzewnych
The health hazard of welders during welding of stainless steels .................
Krzysztof Nosek
Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego prac spawalniczych
Fire protection rules in welding processes ...................................................
Sebastian Kotecki, Jerzy Nowacki
Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie lutowania indukcyjnego
Occupational safety and health in inductive welding process .....................
XVI Miedzynarodowa konferencja „Spawanie w energetyce” .....................
Pierwsza Warmińsko-Mazurska Biesiada Spawalników .............................
Ryszard Szefler
Jak optymalnie zabezpieczyć dłonie przed zagrożeniami termicznymi? ....
Jacek Borowiec
Nowa technologia kompensacji zależności optycznej – ADC,
w automatycznym filtrze spawalniczym MOST V913 DS ADC ....................
Krzysztof Gora
WITT strzeże bezpieczeństwa .....................................................................
Jerzy Pawliński
Przyszłość spawalnictwa tkwi w zdrowiu pracowników ................................
Ryszard Pakos
Podstawowe zagrożenia, profilaktyka i ochrona w radiografii przemysłowej
Basic hazards, prophylaxis and protection in industrial radiography ...........
Grzegorz Padula, Adam Jastrzębski, Mieczysław Cenin
Co należy wiedzieć, aby bezpiecznie ciąć i spawać
What you must be familiar with to cut and weld safety.................................
Ryszard Pakos
Podstawowe środki bezpieczeństwa i wymagania bhp w badaniach
nieniszczących metodami penetracyjnymi i magnetyczno-proszkowymi
Elementary safety measures and OSH requirements
for non-destructive testing by penetration and magnetic-powder methods ..
Listy do redakcji............................................................................................
Lila Szczepańska
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy spawaniu i cięciu materiałów
Occupational safety and health during welding and cutting
process of materials .....................................................................................
Barbara Tyburska-Tokarska
Posiedzenie Rady Programowej ,,Przeglądu Spawalnictwa” ......................
Andrzej Kolasa
Recenzja rocznika ,,Przeglądu Spawalnictwa” 2007.....................................
Informacje Wydawcy ...................................................................................
2
3
10
14
16
17
Sekretarz redakcji
mgr Barbara tyburska-tokarska
Przewodniczący Rady programowej
18
prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk – instytut spawalnictwa
Rada programowa
23
dr hab. inż. andrzej ambroziak prof. Pwr – Politechnika wrocławska
prezes Marek Bryś – Messer eutectic castolin sp. z o.o.
dr inż. Hubert drzeniek – euromat
dyrektor eugeniusz idziak – KwB Bełchatów sa
prof. dr hab. inż. andrzej Kolasa – Politechnika warszawska
prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski prof. Pg – Politechnika gdańska
prezes Mirosław nowak – technika spawalnicza Poznań
prezes zbigniew Pawłowski – lincoln electric Bester
dr inż. Jan Plewniak – Prezes zg sekcji spawalniczej, Pol. częstochowska
dr inż. anna Pocica – Politechnika Opolska
prezes lesław Polak – esab Polska
prezes Jacek rutkowski – Kemppi Polska
prof. dr hab. inż. Jacek senkara – Politechnika warszawska
prezes andrzej siennicki – cloos Polska
prof. dr hab. inż. andrzej skorupa – akademia górniczo-Hutnicza Kraków
prof. dr hab. inż. edmund tasak – akademia górniczo-Hutnicza Kraków
mgr inż. włodzimierz Jacek walczak – linde gaz Polska
prezes Marek walczak – Urząd dozoru technicznego
dyrektor Jan wójcik – Polski rejestr statków
28
30
33
38
43
48
49
Redaktor techniczny
55
Michał dudziński
Skład i druk
57
58
skład i łamanie: redakcja „Przegląd spawalnictwa” aw siMP
druk: drukarnia Piotra włodarskiego – warszawa 
Stała współpraca
Firmy prezentujące się w numerze
CLOOS Polska Sp. z o.o.
58-100 Świdnica
ul. Stawki 5,
www.cloos.pl
Grupa RYWAL RHC
Toruń
ul Polna 140 B,
tel. (052) 66 93 800
INSTYTUT SPAWALNICTWA
44-100 Gliwice
ul. Bł. Czesława 16/18,
www.is.gliwice.pl
KEMPPI Sp. z o. o
05-091 Ząbki
ul. Piłsudskiego 2,
www.kempi.com
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
31-864 Kraków
Al. Jana Pawła II 41a,
www.linde-gaz.pl
ROBOD S.A.
80-017 Gdańsk
ul. Trakt św. Wojciecha 223/225,
www.robod.pl
3M POLAND Sp. z o. o.
05-830 Nadarzyn
Al. Katowicka 117,
www.3m.pl
Urzad Dozoru Technicznego
02-305 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 136,
www.udt-cert.pl
WiTT Polska Sp. z o. o.
54-204 Wrocław
ul. Legnicka 62,
www.wittgas.com
Przegląd sPawalnictwa 3/2008
344472795.011.png 344472795.012.png 344472795.013.png 344472795.014.png 344472795.015.png 344472795.016.png 344472795.017.png 344472795.018.png 344472795.019.png 344472795.020.png 344472795.021.png 344472795.022.png
W dniach od 21 do 23 października 2008 roku
w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia odbędą się
Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2008
oraz
Międzynarodowe Targi Metali i Stali STEELMET 2008
Organizatorem – odbywających się w dwuletnim cyklu targów
– jest spółka Kolporter EXPO
Na targach ExpoWELDING swoją ofertę zaprezentują
producenci i dystrybutorzy urządzeń i osprzętu do: spawania
i napawania, spajania, cięcia, zgrzewania, firmy oferujące
gazy spawalnicze, sprzęt kontrolno-pomiarowy i sterujący.
Jednym słowem wszystko to, co wiąże się z szeroko pojętym
spawalnictwem. Dodatkowo na targach zostaną wydzielone
ekspozycje specjalne:
Wentylacja i Klimatyzacja oraz Bezpieczeństwo Pracy.
Partnerem wystawy jest Instytut Spawalnictwa z Gliwic -
organizator konferencji naukowo-technicznej nt.: „Nowoczes-
ne Spawalnictwo”. Jubileuszowa, 50. konferencja poświęco-
na będzie najistotniejszym problemom branży spawalniczej.
Udział w niej zapowiedziało kilkuset specjalistów zarówno
z Polski, jak i z zagranicy.
Już teraz, 8 miesięcy przed targami, można śmiało mó-
wić, że to będą największe targi branży spawalniczej w Pol-
sce. Swoją obecność na targach – rezerwacją 2500 m 2 stoisk
– potwierdzili najważniejsi liderzy rynku. Biorąc pod uwagę
ogromne zainteresowanie wystawą, śmiało można przypusz-
czać, iż ponownie na Śląsku powstanie impreza spawalnicza
z silną marką. Targom ExpoWELDING towarzyszyć będą
Międzynarodowe Targi Metali i Stali STEELMET.
Impreza poświecona przemysłowi metali nieżelaznych
i branży stalowej ma na celu przedstawienie tych dziedzin
jako bardzo nowoczesnej gałęzi przemysłu oraz uświa-
domienie, jak powszechne jest zastosowanie stali i metali
w naszym codziennym życiu. Zwiększenie w ostatnich latach
zapotrzebowania na te surowce w budownictwie, drogowni-
ctwie, jak i perspektywy EURO 2012 zwiastują rozwój bran-
ży, co pomyślnie rokuje targom STEELMET.
Potencjalnymi odbiorcami targów STEELMET są niemal
wszystkie dziedziny przemysłu, począwszy od budowlanego,
maszynowego i transportowego, poprzez sektor AGD, spo-
żywczy, aż do precyzyjnej branży medycznej.
Targi STEELMET i ExpoWELDING odbędą się w no-
woczesnym, doskonale skomunikowanym Centrum Targo-
wo-Wystawienniczym Expo Silesia – bezpośrednia bliskość
dwóch lotnisk międzynarodowych, autostrady, dróg szybkie-
go ruchu i ogromnej aglomeracji przemysłowej, już na starcie
dają Expo Silesia pozycję targowego lidera w południowej
Polsce. Jesteśmy przekonani, że wszyscy targowi Goście
będą zadowoleni z pobytu w Centrum Expo Silesia – ośrodku
spełniającym oczekiwania nawet najbardziej wymagających
Wystawców.
Zapraszamy
Kontakt:
ExpoWELDING 2008
STEELMET 2008
Marta Wesołowska - Dyrektor Projektu
tel. (032) 78 87 507, fax (032) 78 87 503, kom. 510 031 691
e-mail: expowelding@kolporter.com.pl
Małgorzata Sosna - Dyrektor Projektu
tel. 032 78 87 511, fax 032 78 87 526, kom. 510 031 690
e-mail: steelmet@kolporter.com.pl
Przegląd sPawalnictwa 3/2008
344472795.023.png 344472795.024.png
Jolanta Matusiak
Zagrożenia zdrowia spawaczy
podczas spawania stali nierdzewnych
the health hazard of welders  
during welding of stainless steels
Streszczenie
Abstract
Spawanie metali określane jest jako proces 3D: dirty
(ang.) – brudny, dusty (ang.) – zapylony, dangerous (ang.)
– niebezpieczny i szkodliwy dla zdrowia. Przy spawaniu
materiały podstawowe i dodatkowe oraz procesy fizyko-
chemiczne związane z temperaturą i promieniowaniem
UV są źródłem dymu spawalniczego, w którego skład
wchodzą cząstki stałe (pył spawalniczy) oraz gazy. W pyle
spawalniczym powstającym przy spawaniu stali nierdzew-
nych występują znaczące ilości pierwiastków charaktery-
stycznych dla tych materiałów: zwłaszcza chromu i niklu,
które powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia spa-
waczy. Niektóre związki chemiczne chromu i niklu zostały
zaliczone do substancji o udowodnionym działaniu kance-
rogennym.
The welding processes are identified as dirty, dusty
and dangerous process. The base materials, welding
consumables materials and physical and chemical phe-
nomena, which are connected with high temperature and
UV radiation, are emission source of welding fumes. The
particulate solids and various gases are included in wel-
ding fumes. During welding of stainless steels the forming
welding fume includes the significant amount of typical
of stainless steels elements, mainly chromium and nickel.
These elements cause particular health hazard of welders.
Some chemical compounds of chromium and nickel are
classified as carcinogenic pollutants.
Wstęp
nuklearnej lub kosmicznej. Główne gałęzie przemysłu, usze-
regowane według stopnia wykorzystania stali odpornych na
korozję na różne konstrukcje, są następujące:
przemysł chemiczny, paliw płynnych i gazowych,
przemysł energetyczny,
przemysł celulozowy i papierniczy,
przemysł spożywczy,
przemysł stoczniowy (zbiornikowce),
budownictwo i architektura,
ochrona środowiska.
Stale nierdzewne są materiałem wyjątkowo trwałym i prak-
tycznym, a jednocześnie szlachetnym. Dzięki różnorodności
gatunków i rodzajów powierzchni oraz szerokiej palecie pro-
duktów są w stanie spełnić wzrastające wymagania stawiane
materiałom budowlanym i wykończeniowym przez architektów
oraz dekoratorów wnętrz. Pełne wykorzystanie zalet stali nie-
rdzewnych możliwe jest tylko przy właściwym doborze techno-
logii spawania, materiałów dodatkowych i urządzeń spawal-
niczych. Parametry technologiczne i materiałowe spawania
stali nierdzewnych decydują o przebiegu i wynikach spawania,
w tym również o tworzeniu substancji pyłowych i gazowych
szkodliwych dla zdrowia ludzi i dla środowiska [5]. Obecnie
uważa się, że procesy spawalnicze są najbardziej rozwiniętą
technologią łączenia powszechnie wykorzystywaną przy wy-
twarzaniu wyrobów ze stali nierdzewnych. Znajdują one zasto-
sowanie do łączenia przeważającej większości gatunków stali
nierdzewnych, całego zakresu grubości – od poniżej jedne-
go, do setek milimetrów oraz wszystkich dostępnych postaci:
blach, taśm, kształtowników drutów, rur, również odlewów.
Stale nierdzewne to szeroka i zróżnicowana grupa stopów
żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, których wspólną ce-
chą jest odporność na korozję zarówno chemiczną jaki i elek-
trochemiczną w środowisku kwasów, zasad i roztworów soli
[1]. Pierwsze stale odporne na korozję zostały wprowadzone
do praktyki przemysłowej w 1913 roku i od tego momentu na-
stąpił wzrost wielkości ich produkcji oraz dynamiczny rozwój
pod względem liczby gatunków z uwzględnieniem zarówno
ich właściwości, a także coraz lepszego dostosowania cha-
rakterystyk do różnych warunków eksploatacji [2, 3]. Obecnie
światowa roczna produkcja stali nierdzewnych przekracza 28
mln ton (rok 2006), co daje ok. 2% udziału w całkowitej pro-
dukcji stali [4]. Występuje też systematyczny wzrost produkcji
stali nierdzewnych w skali 5÷8% rocznie. Związane jest to
z rosnącym zapotrzebowaniem przemysłu i gospodarki świa-
towej między innymi na urządzenia i instalacje do ochrony
środowiska.
W stosunkowo krótkim czasie stale nierdzewne stały się
materiałem niezbędnym w wielu różnych gałęziach prze-
mysłu. Praktyczne ich wykorzystanie obejmuje zarówno
przedmioty codziennego użytku, urządzenia i instalacje prze-
mysłowe, jak i środki transportu, a także obiekty inżynierii
Dr inż. Jolanta Matusiak – Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach.
Przegląd sPawalnictwa 3/2008
3
344472795.025.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin