!Józef Mackiewicz - Droga donikąd.txt

(733 KB) Pobierz
NaszaGazeta

   Biblioteka dzie� J�zefa Mackiewicza

   J�zef Mackiewicz

   Droga donik�d


   (Powie��)   Autor jeszcze przed wojn� og�asza drukiem szereg doskona�ych nowel i 
   ciekaw� tematycznie powie�� p. t. "Bunt rojst�w". W 1943 r. bierze udzia� 
   w komisji dla zbadania zbrodni katy�skiej. Zebrany tam materia� umo�liwia 
   mu napisanie ju� w Anglii znakomitej ksi��ki ? rozprawy p. t. "Zbrodnia 
   katy�ska", przet�umaczonej na szereg j�zyk�w.
   Powie�� "DROGA DONIK�D" pokazuje czytelnikowi �ycie ludzi na kresach 
   wschodnich i na Litwie w latach 1940 ? 41, a wi�c w okresie, kiedy obszar 
   ten dosta� si� we w�adanie systemu sowieckiego. Na tle rodz�cych si� 
   w�wczas konflikt�w rozwija si� ciekawa fabu�a, obejmuj�ca tr�jk�t 
   ma��e�ski w szeregu tragicznych powi�za�. T�em jest dzika tych okolic 
   przyroda, przepi�knie przez autora przedstawiona i tak wielk� rol� 
   odgrywaj�ca w przygodach bohater�w powie�ci. Wybitny talent narracyjny 
   autora powoduje, �e czytelnik od pierwszych stronic a� do ko�ca trzymany 
   jest w sta�ym napi�ciu. "DROGA DONIK�D" b�dzie na pewno wielkim
   WYDARZENIEM LITERACKIM NA EMIGRACJI.

   �onie mojej, Barbarze
   FIRST PUBLISHED IN THE GREAT BITAIN 1955
   ALL COPYRIGHTS RESERVED
   Ok�adk� projektowa� Tadeusz Terlecki

   Publisher by ORBIS (London) Ltd., 38 Knightsbridge, London, S.W.1.
   Printed in Great Britain by The Poets and Painters Press, 146 Bridge
   Arch, Sutton Walk, London, S.E.1.


   BIBLIOTEKA AUTOR�W POLSKICH

   CZʌ� PIERWSZA ? KAROL STR. 8
   CZʌ� DRUGA ? TADEUSZ STR. 95
   CZʌ� TRZECIA ? WERONIKA STR. 259


   Poza powie�ciowymi osobami wszystko jest autentyczne w tej relacji. 
   Ludzie, zwierz�ta i rzeczy; zdarzenia, tajne dokumenty i daty; nazwy wsi; 
   �wit i zach�d o czasie moskiewskim, linia przebiegaj�ca rojstami, kt�ra 
   dzieli�a litewsk� i bia�orusk� republiki sowieckie, a tak�e kierunek 
   ka�dej drogi. Autentyczne s� nazwiska oficer�w ludowego komisariatu 
   bezpiecze�stwa pa�stwowego ? N.K.G.B
   Autentycznym nazwiskiem jest r�wnie�: Wi�niewski. Zatem go bardzo ma�o, 
   prawie przelotne, a imienia nie wymieni�. Gdy przed laty, w tamtym 
   okresie, opracowywa�em pierwsze szkice do niniejszej powie�ci, on, 
   Wi�niewski, po�yczy� mi maszyn� do pisania. Powiedzia�em wtedy: "Panie 
   Wi�niewski, je�eli kiedykolwiek wydam t� ksi��k�, podzi�kuj� panu na jej 
   wst�pie". On tylko odkiwa� g�ow� z niedowierzaniem, powiedzia�bym nawet, 
   �e z tego rodzaju lekcewa�eniem, jakie si� w ci�kich opresjach �ycia 
   posiada dla projekt�w pozornie nierealnych.
   Nie wiem, czy i gdzie �yje w tej chwili Wi�niewski: w litewskiej, 
   bia�oruskiej czy w polskiej republice sowieckiej? Ale s�owa dotrzyma�em i 
   mu ? dzi�kuj�.

   AUTOR

   Cz�� pierwsza
   KAROL
   I
   Marta obsypa�a kluski m�k� i przykry�a stolnic� serwetk�, aby nie wysch�y 
   zbytnio przed gotowaniem, a tak�e, aby chroni� je przed natarczywo�ci� 
   much, zbieraj�cych si� w kuchni. Potem otrzepa�a r�ce i na twardym, 
   d�bowym progu por�ba�a �ywiczne polano na cienkie drzazgi. Na fajerce sta� 
   ju� du�y garnek z osolon� wod�. Marta odpi�a fartuch, obejrza�a raz 
   jeszcze uwa�nie kuchni� i przesz�a do pokoi.
   Na kominku w pokoju Paw�a zegar wskazywa� wp� do pi�tej. Za p� godziny 
   poci�g powinien odej�� z miasta, za drugie p� godziny s�ycha� b�dzie jego 
   gwizd na przeje�dzie, i wtedy nale�y rozpali� ogie�. Marta podesz�a do 
   p�ek z ksi��kami i przeci�gn�a palcem po kraw�dzi polerowanego drzewa. 
   Kurz le�a� grub� warstw�.
   Wr�ci�a, wi�c do kuchni po �cierk� i zacz�a sprz�ta�. "Jutro opadnie nowy 
   kurz, a je�li go zetr�, pojutrze b�dzie le�a� taki sam. I tak b�dzie 
   trwa�o dop�ki..." - Marta przerazi�a si� (niedoko�czonej my�li, jak z�ego 
   s�owa wypowiedzianego w z�� godzin�. "Bo�e, Bo�e, niech ju� zostanie tak 
   jak jest. To jedno, chocia�: �ebym mog�a tu �y� mi�dzy tymi p�kami w tym 
   domu, w�r�d tych rzeczy i z Paw�em, kt�ry zjawi si� za chwil�!" - Zegar na 
   kominku wycykiwa� wp� do sz�stej, ale poci�gu nie by�o s�ycha�. Marta 
   przesz�a do sypialni.
   W�asne odbicie w lustrze pociesza w samotno�ci, tak jak dobry przyjaciel 
   spotkany w chwili, w kt�rej nie ma si� co pocz��. Marta przybli�y�a twarz 
   do lustra, wypatruj�c przedwczesnych zmarszczek. To, �e ich nie znalaz�a, 
   nape�ni�o j� raczej niemi�ym zdziwieniem. Zacz�a wi�c przegarnia� w�osy 
   na skroniach w poszukiwaniu siwizny. "Jakie to dziwne" - my�la�a - "ani 
   jednego siwego w�osa, ani jednego �ladu zmartwienia". Ale jak�e bardzo 
   zaniedba�a si� w ostatnich czasach! W bocznej szufladzie le�a�a dawno 
   nieu�ywana szminka. Odros�y jej d�ugie w�osy, i trzeba by zmieni� 
   uczesanie. Marta szczotkowa�a je teraz uwa�nie, a potem upina�a d�ugo, 
   sprawdzaj�c efekt z obu profil�w. Postanowi�a tak�e przebra� si� i 
   umalowa�: "Pawe� b�dzie zadowolony. Zw�aszcza je�eli przywiezie ze sob� 
   Karola".
   Oni tymczasem siedzieli wprost na torze, na szynie, na g��wnym dworcu 
   kolejowym i czekali. By�o p�ne lato roku 1940.
   - �ycie nasze - m�wi� Karol - sk�ada si� ju� od dawna prawie wy��cznie z 
   czekania. Czekania w kolejce, czekania na �arcie, czekania na areszt, 
   czekania na dalszy post�p skomunizowania kraju, w ka�dym razie czekania na 
   co� bardziej jeszcze przykrego ni� jest dzisiaj. Taka jest regu�a, i nie 
   ma co zawraca� sobie g�owy.
   Pawe� splun�� pomi�dzy rozstawione kolana i odpar�:
   - Wyj�tek stanowi czekanie na wojn� kogo b�d� ze Zwi�zkiem Radzieckim.
   W tej chwili czekali na poci�g podmiejski. Mia� wyruszy� o godzinie pi�tej 
   po po�udniu. Zegarek wskazywa� ju� wp� do si�dmej. Czekali. Na 
   zwrotnicach zacz�y si� zapala� latarnie. By�o szaro. M�y� deszcz.
   - Sowiecka pogoda - wycedzi� Karol.
   - Hm...
   Obok siedzieli i stali ludzie w bezruchu.
   - Czy poci�g przyjdzie? - zapyta� Pawe�, podnosz�c wzrok na przechodz�cego 
   kolejarza, kt�ry nie przystaj�c zapala� sw� r�czn� latark�. Ale ten 
   wzruszy� ramionami i poszed� dalej.
   Siedzieli w najgorszych ubraniach i roboczych butach. Pawe� przeci�gn�� 
   d�oni� po wilgotnych w�osach, bo czapki wsadzili sobie pod ty�ek, �eby 
   by�o wygodniej. Pawe� by� ongi� dziennikarzem; posiada� w podmiejskiej 
   okolicy ma�y domek. Teraz po utracie dawnej posady kupi� do sp�ki ze 
   swoim przyjacielem pi�� za 60 rubli, bo zamierzali pracowa� w pobliskim 
   lesie jako drwale. Kraj dopiero zacz�� si� sowietyzowa�.
   Na s�siedni tor wjecha� du�y poci�g, ale nie ich. Lokomotywa wysapywa�a 
   niepotrzebn� ju� par�. Na froncie uczepion� mia�a gwiazd� z sierpem i 
   m�otem. By�a to zatem lokomotywa reprezentacyjna. Poci�g mia� a� dwa 
   wagony sypialne. Przyszed� z Moskwy przez Mi�sk; tablice na wagonach 
   g�osz�: Mand�uria - Litwa.
   Z wagon�w zacz�li wychodzi� szarzy ludzie, nios�c drewniane kufry, tobo�y 
   i worki. Przyjaciele patrzyli na nich milcz�c. P�niej Karol tr�ci� w bok 
   Paw�a:
   - "Mand�uria...", co?
   - Aha...
   - Wielko�� Zwi�zku Sowieckiego robi na mnie zawsze wielkie wra�enie. A na 
   ciebie: nie? Pomy�l tylko: Ukraina, g�ry Kaukazu... W Turkiestanie rosn� 
   winogrona... Rosn� czy nie?
   - Rosn�.
   Na dachu jednego z wagon�w ustawiono g�o�nik radiowy. �piewa� przeze� 
   baryton pi�knie i z przej�ciem. Wisia�y na deszczu czerwone flagi i prawie 
   w ka�dym oknie dworca portrety Stalina. By�o szaro, deszcz si� wzmaga�, 
   rycza�o radio. Poci�gu podmiejskiego wci�� nie podawano. Byli g�odni i 
�li.
   Z wagonu sypialnego wyszli pasa�erowie. Pan w p�asz�czu deszczowym, pani w 
   kapeluszu mocowa�a si� z para�solk�; jeszcze dw�ch pan�w. Zacz�li wynosi� 
   ogromne, l�ni�ce walizy.
   Ludzie, czekaj�cy na poci�g podmiejski, zbli�ali si� ociꭿale i t�oczyli 
   w pewnej odleg�o�ci, a�eby obejrze� cudzo�ziemc�w ubranych tak, jak 
   jeszcze niedawno sami chodzili ubrani... Pasa�erowie m�wili g�o�no i 
   gard�owo. Tragarzy na dworcu nie by�o wida�. Podr�ni stali bezradni w�r�d 
   ci�kich walizek naradzaj�c si� mi�dzy sob�. Wreszcie je�den z nich, 
   dostrzeg�szy widocznie barczyst� statur� Karola, kiwn�� na� parasolem. 
   Niew�tpliwie mogliby zarobi� troch�, przenosz�c Europejczykom walizki. 
   Innego dnia zrobiliby to na pewno, ale w tej chwili �aden z nich si� nie 
   ruszy�. Za ci�k� wyda�a si� ta robota. Nie walizki, oczywi�cie, ale "w 
   og�le"... - jak to powiedzia� Karol, robi�c nieokre�lony ruch w powietrzu. 
   P�niej odwr�ci� g�ow�:
   - Po jakiemu oni rozmawiaj�?
   - Nie s�ysz� st�d.
   - Mo�e kto� z korpusu dyplomatycznego.
   - Mo�e.
   Deszcz pada�. Siedzieli nieruchomo. Cudzoziemcy obrzucili ich wzrokiem 
   szczerej wzgardy. Pan otworzy� paraso1, kt�rym poprzednio kiwa�, i 
   odwr�ciwszy si� do pani powiedzia�:
   - Co za typowa ospa�o�� wschodnich ludzi.
   - Lenistwo - odrzek�a pani.
   Poci�g podmiejski podano tym razem o godzinie 8 wieczorem, czyli z 
   trzygodzinnym op�nieniem. Wszystko rzuci�o si� do zdobywania go szturmem. 
   Pawe� rozerwa� komu� r�kaw p�aszcza z�bami trzymanej pi�y. W przepe�nionym 
   wagonie �mierdzia�o mokrym ubraniem, machork� i tym specyficznym odorem 
   niewietrzonego wagonu - ni to zwietrza�� farb�, ni to w�glowym kurzem.
   Domek Paw�a sta� niedaleko przystanku kolejowego w�r�d sosnowego lasku. 
   Gwiazdy �wieci�y, i nie by�o bardzo ciemno. W d...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin