Dollhouse S01E03 HDTV.XviD-NoTV.txt

(32 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{48}{85}/W poprzednich odcinkach:
{89}{114}Podczas odpoczynku,
{118}{192}nasi agenci s� niewinni|i bezbronni jak dzieci.
{196}{235}M�wimy na to:|"tabula rasa".
{239}{263}Czysta karta.
{267}{291}A teraz wyobra� sobie,
{295}{345}jak proces wszczepienia osobowo�ci|wype�nia t� luk�.
{349}{427}Tworzy si� nowa osobowo��|- przyjaci�ka, kochanka.
{431}{474}Kiedy wykonasz zadanie,
{478}{569}wasz wsp�lny czas|zostanie wymazany z pami�ci.
{573}{617}Postaram si�.
{621}{679}Witaj, s�siedzie.|Wcze�nie wsta�e�.
{683}{777}- �adna. Ma k�opoty?|- By� mo�e.
{783}{832}Zwi�za�a si�|z niew�a�ciwymi osobami.
{836}{943}Tak czy owak,|b�d� jej szuka�, a� znajd�.
{966}{992}Szcz�ciara z niej.
{996}{1026}/Nie piszesz.|/Nie dzwonisz.
{1030}{1060}- Sk�d masz ten numer?|- Dom Lalek.
{1064}{1109}- Zacznij w�szy�.|- Nic o nim wiem.
{1113}{1177}Znajd� wi�c uczciwego obywatela,|kt�ry co� wie.
{1181}{1250}Zamieszka z tob�|nowa kole�anka.
{1254}{1328}Ma na imi� Sierra.
{3508}{3602}Zabierzcie j� st�d.|Natychmiast!
{4294}{4365}Przepraszam.|Zakr�ci�o mi si� w g�owie.
{4369}{4412}Nie chcia�am,|by co� ci si� sta�o.
{4416}{4461}Jeste� moj� przyjaci�k�.
{4465}{4573}- Przyjaciele sobie pomagaj�.|- To prawda.
{4810}{4892}Nie nale�a�o wyjmowa� strza�y.|O ma�o si� pan nie wykrwawi�.
{4896}{4971}A z�amana strza�a|powoduje jeszcze wi�cej szk�d.
{4975}{5055}Zapami�tam to w razie,|gdyby zn�w strzelano do mnie z �uku.
{5059}{5132}Na szcz�cie pa�skie rany|szybko si� zabli�niaj�.
{5136}{5165}Mog� zatem wraca� do pracy?
{5169}{5251}Prosz� wzi�� sobie|wolne na kilka dni.
{5255}{5346}Mo�emy m�wi�|sobie po imieniu.
{5380}{5428}A po co?
{5432}{5479}Je�li nie dostan�|od pani za�wiadczenia,
{5483}{5509}znowu po�l� gdzie� Echo.
{5513}{5589}Mo�e sko�czy� w towarzystwie|obcych ludzi bez opiekuna.
{5593}{5651}Dla nich|wszyscy jeste�my obcy.
{5655}{5690}Odpowiadam za ni�.
{5694}{5764}Oboje wiemy,|�e kto� tam na ni� chyha.
{5768}{5822}I pragnie jej �mierci.
{5826}{5908}Pono� to nie jest Alpha.
{6024}{6095}- Mo�e pan wraca� do pracy.|- Dzi�kuj�.
{6099}{6164}Prosz� trzyma� si�|na baczno�ci.
{6168}{6225}Kto� jeszcze j� obserwuje.
{6229}{6293}Jak zawsze.
{6497}{6581}Zapomnia�e� znowu kluczy?
{6597}{6647}Zaskoczyli�my si� nawzajem.
{6651}{6723}- Mog� w czym� panu pom�c?|- Jestem znajomym Paula.
{6727}{6837}- Doprawdy?|- S�u�yli�my razem w marynarce.
{6847}{6886}Tylko na pocz�tku s�u�by.
{6890}{6942}Zrobi�em zakupy.|On mia� kupi� spodnie.
{7015}{7115}- Mia� by� w domu.|- Nied�ugo wr�ci.
{7121}{7186}Pani te� musi by�|jego dobr� znajom�,
{7190}{7228}skoro wypatruje pani,|czy ju� nie wr�ci�.
{7232}{7296}Akurat tak wysz�o.|Nie jeste�my razem.
{7300}{7398}Robi pani kaw�?|Mo�e starczy dla nas dwoje?
{7402}{7487}- Przekaza� mu co�?|- Tak.
{7559}{7623}Niech spotka si� tam|ze mn� w pi�tek wieczorem.
{7627}{7726}Ma nie przychodzi� do mnie|do pracy, bo to mi przeszkadza.
{7730}{7776}A do tego|m�j szef si� z�o�ci.
{7780}{7823}Z powodu gadek|o marynarce?
{7827}{7875}Prosz� mu to przekaza�.
{7879}{7944}Do widzenia.
{8003}{8054}/Witaj, Biz.
{8058}{8097}Pr�bowa�em uszanowa�|twoj� zasad�
{8101}{8141}o nie noszeniu tu|okular�w s�onecznych, ale...
{8145}{8189}Co to ma by�?|Szklarnia?
{8193}{8274}Ulegam tu fotosyntezie.
{8279}{8340}No dobra.
{8430}{8450}Niech ci� b�ogos�awi.
{8454}{8491}Nie wiedzia�am,|�e jeste� w mie�cie.
{8495}{8532}Rayna jest w teatrze.
{8536}{8580}- My�la�am, �e na hali The Forum.|- To prapremiera.
{8584}{8648}Wyst�py pe�ne pasji.
{8662}{8713}Dzi�ki nim przypomina innym,|�e jest artystk�.
{8717}{8774}�e naprawd� je �piewa.
{8778}{8816}Na stadionach|gramy w wakacje.
{8820}{8960}To musi by� wyczerpuj�ce. Szukasz relaksu,|mog� wypu�ci� bli�niacze dusze.
{8993}{9064}Kto� usi�uje zabi� Rayn�.
{9068}{9140}Ku mojemu zdziwieniu|to nie jestem ja.
{9144}{9194}Zabi�?|Jeste� pewny?
{9198}{9271}S�ysza�a� o zaj�ciu|w Kansas City?
{9277}{9350}Przesadzono troch� z efektami scenicznymi.|Dziewczyna w ogniu.
{9354}{9382}To nie by� wypadek?
{9386}{9436}W�a�ciwie to tak.
{9440}{9518}Zmienili�my choreografi�.|To Rayna mia�a sta� na miejscu tamtej dziewczyny.
{9522}{9564}Czy zdarzy�o si� to|po raz pierwszy?
{9568}{9628}Nie. W Filadelfii|by� problem z piorunochronem.
{9632}{9700}Co� si� popl�ta�o.
{9704}{9750}Jak Rayna sobie z tym radzi?
{9754}{9784}Martwi� si� o ni�.
{9788}{9874}Zachowuje si� ostatnio|kapry�nie i chaotycznie.
{9878}{9950}Ma wi�ksze humory,|o ile to mo�liwe.
{9969}{10060}Sp�jrz na to.
{10130}{10246}Rayna mia�� swoich prze�ladowc�w|od pocz�tku kariery, ale ten...
{10250}{10352}I pomy�le�, �e niekt�rzy|nie wierz� w wieczn� mi�o��.
{10356}{10439}Rayna potrzebuje ochrony,|ale nie ze strony ochroniarzy.
{10443}{10499}Nienawidzi ich.
{10504}{10582}Czuje si� przy nich|jakby by�a wi�niem itp.
{10587}{10642}Ale ten facet mo�e ich omin��.
{10646}{10773}Ona potrzebuje osoby zaufanej,|kt�r� b�dzie lubi�a
{10778}{10841}i kt�ra ochroni j� nie�wiadomie.
{10845}{10865}Istnieje zatem ryzyko?
{10870}{10907}Oczywi�cie.
{10911}{10974}B�dzie to wymaga�o|ca�kowitego po�wi�cenia.
{10979}{11032}Dopilnuj�, �eby nie dosz�o|do najgorszego.
{11037}{11137}Trzeba jeszcze jako� wprowadzi�|naszego agenta w �ycie Rayny.
{11141}{11252}Tak si� sk�ada,|�e akurat mamy wolny wakat.
{11278}{11373}/ Trzeba znale�� obiecan� wolno��
{11401}{11486}/ Wolno�� od walki i cierpienia.
{11489}{11511}Uwielbiam t� piosenk�.
{11549}{11619}Mog� by� k�opoty|z t� dziewczyn�.
{11626}{11694}Wyczuwam u niej... op�r.
{11714}{11819}/ Ka�dego dnia, gdy s�o�ce w g�rze jest,
{11841}{11925}/ czuj� mi�o�� i czuj�, �e �yj�.
{11927}{12073}/ /Trzymam to wszystko na deszczowe dni,|/kiedy s�o�ce zakryte jest.
{12127}{12221}/ Trzeba znale�� obiecan� wolno��
{12257}{12351}/ Wolno�� od walki i cierpienia.
{12380}{12503}/ Tylko wolno�ci potrzebujemy,|/by uleczy� dawny b�l.
{12628}{12721}Rayna, mo�e powinni�my|przez chwil�...
{12752}{12813}Niech bierze si� do roboty.
{12841}{12873}- Dosta�am si�?|- Tak.
{12878}{12924}Pracujesz od dzisiaj.
{12950}{13010}Bo�e!
{13048}{13102}Dlaczego ona jeszcze tu stoi?
{13107}{13134}Szcz�ciara z ciebie.
{13139}{13207}Dzi�kuj�!|Bo�e!
{13372}{13557}.::Grupa Hatak - Hatak.pl::.|/przedstawia napisy
{13630}{13873}DOLLHOUSE [1x03] Stage Fright
{14050}{14130}Tekst polski: Spirozea, _Neoo_|Korekta: patoriku
{14218}{14288}Przydzieli�e� Echo zadanie|du�ego ryzyka?
{14301}{14370}Doktor Saunders,|mi�o, �e mnie irytujesz.
{14375}{14493}Mia�a uczestniczy� tylko w przygodach|mi�osnych lub wydarzeniach altruistycznych.
{14499}{14545}Czy kto� to w og�le czyta?
{14550}{14614}Jej ostatnia przygoda mi�osna|okaza�a si� by� zadaniem du�ego ryzyka.
{14618}{14700}Mo�e znajomo�� z Rayn�|zako�czy si� przygod� mi�osn�.
{14718}{14752}Robi za jej ochroniarza?
{14757}{14803}�piewa w ch�rku.
{14830}{14886}Osobowo�� i kryterium|to twa oddzielne elementy.
{14891}{14968}Osobowo��: jest piosenkark�,|kt�ra w�a�nie dosta�a szans�.
{14972}{15033}Kryterium: ma ochrania� Rayn� za wszelk� cen�.
{15037}{15132}Instynktownie i nie�wiadomie.
{15136}{15218}Nie b�dzie nawet wiedzia�a,|�e robi za jej ochroniarza.
{15222}{15263}To nie polepsza sytuacji.
{15268}{15285}A kogo by� wola�a?
{15290}{15363}Osob�, kt�rej p�aci si� za ochron�,|czy tak�, co robi to z w�asnej woli?
{15377}{15441}Takie jest pi�kno tego zawodu.
{15445}{15480}A co z Boydem?
{15485}{15554}Nie jest gotowy|zwalcza� fizyczne zagro�enie.
{15619}{15698}Zaprzyja�nili�cie si�, co?
{15726}{15790}Oczywi�cie.
{15795}{15875}Oboje nie pochwalacie tego,|co robi�.
{15888}{15964}Pobierzcie si�|i zr�bcie sobie zrz�dliwe dzieci.
{15969}{16014}Kretyn.
{16074}{16158}Bez obaw.|I tak wysy�amy wsparcie.
{16256}{16318}Mo�esz usi���?
{16596}{16640}Wystarczy.|W�a�nie o to mi chodzi�o.
{16645}{16693}Musicie si� do mnie|przybli�y� na osiem.
{16697}{16788}Je�li zrobicie to wcze�niej,|to b�d� was wszystkich depta�.
{16792}{16905}Zaczynamy od tego,|boom, pop, siedem i osiem.
{16951}{17038}Pi��, sze��.
{17068}{17168}Nie�le, tylko Jordan wymawiaj|sp�g�oski nieco �agodniej.
{17172}{17256}Nie widzia�am jeszcze tekstu,|wi�c brodz� po omacku.
{17260}{17320}Potrzebny mi tekst piosenek|dla nowej dzeiwczyny!
{17325}{17369}Nie jest zbyt dobrze napisany.
{17374}{17425}- Same "uh" i "ach"?|- W�a�nie.
{17429}{17461}Nie ruszaj si�.
{17465}{17486}Przepraszam.
{17490}{17563}- Pierwsze du�e turnee?|- Jak najbardziej.
{17571}{17629}Mam ju� pewne zaplecze,|ale to nic w por�wnaniu z Rayn� Russell.
{17633}{17701}To wymarzony wyst�p.
{17775}{17806}Po co tylu ochroniarzy?
{17810}{17870}- S�ysza�a� o tym "wypadku"?|- Jasne.
{17875}{17915}Na pocz�tku by�o|trzech ochroniarzy.
{17919}{17991}Teraz jest ich o�miu|i jeszcze prywatna ochrona.
{17996}{18048}Do tego zakazano|przynosi� Raynie listy od fan�w.
{18053}{18103}Pono� trafiaj� prosto na policj�.
{18107}{18179}Stop.|Jeszcze raz od pocz�tku.
{18183}{18284}Ona zawsze taka jest?
{18294}{18381}Zale�y od dnia.|Powa�nie podchodzi do swojej pracy.
{18394}{18415}Zas�u�y�a na uznanie.
{18419}{18498}Dobra, dziewczyny.
{18585}{18704}Wymieniono tablic� kontroln�,|wi�c musisz tam by� godzin� wcze�niej.
{18708}{18769}Dzi�kuj�.|Cze��, dziewczyny.
{18787}{18871}Zdejmij biustonosz|i przymierz to.
{18913}{18975}Nie powinni�my p�j�� do �azienki?
{18979}{19033}W trakcie wyst�pu|przebierasz si� trzy razy.
{19037}{19142}Wcze�niej czy p�niej i tak zobacz�|co tam ukrywasz. Przyzwyczajaj si�.
{19286}{19326}Zawsze robi si�|tu tak zwariowanie?
{19330}{19391}Do��!
{19425}{19477}Kto je mi�t�wk�?
{19481}{19533}Kto� je mi�t�wk�!
{19537}{19581}Nie mog� oddycha�!
{19585}{19667}To by�oby na tyle.|Rayno, jed�my na miejsce wyst�pu.
{19671}{19734}Dok�adnie tak.
{19738}{19850}Sko�cz ju� �wieci� cia�kiem.|Jedziemy na pr�b� mikrofonu.
{19854}{19897}Prze�ledzimy tw�j tekst|w samochodzie.
{19901}{19963}Spoko.
{19986}{20050}Prosz�, pr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin