Dollhouse.S01E10.HDTV.XviD-LOL.txt

(38 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{39}{83}/W poprzednich odcinkach...
{87}{130}Mam dla ciebie wiadomo�� z Domu Lalek.
{134}{168}Od kogo?|Kto ci� przys�a�?
{172}{195}Nazywam si� November.
{199}{245}Mellie.|Ty jeste� Mellie.
{249}{289}Od miesi�cy u�ywaj� tego cia�a,|�eby ci� szpiegowa�.
{293}{321}Nie r�b tego.
{325}{374}Dom Lalek, wie, �e znasz prawd�.|Zabij� ci�.
{378}{399}Powiedz mi, kto.
{403}{514}Ostrzegli NSA, �e nadchodzi Sierra,|aby umie�ci� w niej plik, �eby to znalaz�a.
{567}{666}Wydu� z niego, co zdo�asz o NSA i niech Topher|przygotuje go do transportu na Strych.
{670}{693}Zr�b to.
{877}{945}Jack!
{949}{997}Pojad� do parku.|Ko� musi rozprostowa� nogi.
{1001}{1041}Dobra, zobaczymy si� p�niej.
{1045}{1098}To nie zajmie nam du�o czasu.|B�d� grzeczny.
{1102}{1132}Zawsze jestem.
{1259}{1307}Kto� m�wi�, �e b�dziemy|grali w tenisa...?
{1311}{1346}Tak powiedzia�em?|Bo by�em pewny, �e powiedzia�em,
{1350}{1386}�e idziemy na mro�on� herbat� na Long Island.
{1390}{1419}Czekaj, w tym jest herbata?
{1423}{1478}Nie b�dziemy grali w tenisa?
{1482}{1570}Bo kupi�em sobie t� rakietk�,|czy co to tam jest.
{1574}{1626}Hej, Jack...
{1650}{1706}Gdzie jest Margaret?
{1957}{1988}Addy.
{2013}{2053}Adelle?
{2057}{2090}Co si� dzieje?
{2094}{2122}Okropnie wygl�dasz.
{2126}{2233}Margaret, przykro mi,|�e to ja musz� ci o tym powiedzie�.
{2298}{2338}Ty nie �yjesz.
{2405}{2497}- \\ NewAge SubTeam //-|- \\ www. nast. ws //-
{2501}{2597}T�umaczenie: Koniu734
{3085}{3172}DOLLHOUSE 1x10|"HAUNTED"
{3199}{3229}Boyd.
{3233}{3259}Hej.
{3263}{3322}Jak ci si� podoba awans?
{3326}{3363}Musisz by� wstrz��ni�ty.
{3367}{3407}Nie by�o zabawy,|kiedy by�e� opiekunem Echo,
{3411}{3450}a teraz, kiedy zosta�e� szefem ochrony,
{3454}{3491}- b�dzie jej dwa razy mniej.|- Tak, c�...
{3495}{3526}Jak na razie, nie wiele jest do roboty.
{3530}{3578}Pani DeWitt, utrzymuje Dom Lalek|w stanie spoczynku
{3582}{3637}przez wi�kszo�� czasu, po Dominicu...
{3641}{3686}Po Dominicu.
{3690}{3714}Tak...
{3718}{3774}Wi�kszo�� agent�w odpoczywa.
{3778}{3807}Echo jest aktywna?
{3811}{3853}Tak.
{3857}{3883}Co ona...
{3887}{3946}Masz k�opoty z opuszczeniem jej, Nied�wiadku?
{3981}{4033}W�o�yli�my w ni� nie�yw� kobiet�.
{4037}{4075}Tak s�ysza�am, ale w to nie wierzy�am.
{4079}{4134}Martwy klient?
{4138}{4230}Chyba jest jak�� wyj�tkow�|przyjaci�k� Adelle.
{4234}{4302}Znaczy, nie tak� wyj�tkow� przyjaci�k�.
{4306}{4390}Chocia�, mo�e siedzia�y do p�na,|za du�o wina...
{4394}{4462}Wi�c mo�emy ci da� �ycie po�miertne.
{4466}{4514}Tylko, je�li bardzo ci� lubimy.
{4518}{4582}Boyd...
{4586}{4629}Potrzebuj� agenta.
{4633}{4657}Co?
{4661}{4694}Po co?
{4698}{4807}Wykonuj� m�j coroczny|test diagnostyczny kory,
{4811}{4857}i mimo, �e brzmi banalnie,
{4861}{4929}to bardzo skomplikowane|bardzo specyficzne odbicie,
{4933}{5034}i szef ochrony musi mi to podpisa�.
{5038}{5066}Istnieje jakie� ryzyko?
{5070}{5122}Nie, je�li wiem, co robi�.
{5181}{5230}Sierra by�a bezczynna najd�u�ej.
{5234}{5373}�wietnie sobie radzisz|z podejmowaniem decyzji, szefuniu.
{5377}{5420}�ycie po �mierci.
{5424}{5470}Gdzie si� ko�czy?
{5474}{5513}Tam gdzie si� zaczyna.
{5517}{5549}Ko�czy si� �mierci�.
{5582}{5705}To bardzo... Zadziwiaj�ce.
{5709}{5750}Serio.
{5754}{5818}Ostatnie co pami�tam,|to jak by�am tu miesi�c temu
{5822}{5877}na tym twoim okropnym procesie.
{5881}{5925}Gdyby�my porozmawia�y w mi�dzyczasie,
{5929}{6006}powiedzia�abym ci o twoich|ostatnich trzech tygodniach �ycia, ale...
{6010}{6035}C�,
{6039}{6077}w ten spos�b nie musz�|pami�ta� umierania.
{6081}{6109}To niew�tpliwie plus.
{6113}{6162}Bo�e, tu s� same plusy.
{6166}{6202}Wi�cej �ycia!
{6206}{6234}Wyobra�asz sobie?
{6238}{6295}I to cia�o...
{6299}{6355}Niez�a robota, Addy.
{6359}{6421}Wskazuj� na niebo.
{6425}{6469}Szkoda, �e to tylko czasowe.
{6473}{6511}Zawsze by� taki uk�ad.
{6515}{6563}Nigdy nie czu�am si� tak dobrze.
{6567}{6623}Czy bycie m�odym|to takie cudowne uczucie?
{6627}{6655}Wydaje mi si�, �e raczej przyjemne.
{6659}{6686}Zastanawiam si�,|czemu z tego zrezygnowa�y�my.
{6690}{6717}Daj spok�j.
{6721}{6766}Jeste� ode mnie o dziesi�� lat m�odsza.
{6770}{6815}Pi�tna�cie lat m�odsza.
{6819}{6886}Pami�taj, to tylko tymczasowe.
{6890}{6959}Tylko, �eby zaspokoi� moj� ciekawo��.
{6963}{7007}�eby zobaczy� w�asny pogrzeb.
{7011}{7048}Kto by tego nie chcia�?
{7080}{7164}Us�ysze�, co �wiat o nas my�la�?
{7168}{7222}By policzy� osoby, kt�re nas kocha�y?
{7281}{7323}Addy?
{7327}{7357}Wszystko w porz�dku?
{7361}{7418}C�, pomy�lmy...
{7422}{7494}Moja przyjaci�ka w�a�nie umar�a.
{7565}{7593}Daj spok�j.
{7597}{7638}Musimy i�� na pogrzeb.
{7674}{7724}Mo�e potem pomog�aby� mi to rozwik�a�.
{7749}{7807}Co? Twoje �ycie?
{7811}{7904}Pomy�la�am, �e mo�e rozwi���|spraw� w�asnego morderstwa.
{7998}{8046}Autopsja wykaza�a rozleg�y zawa� serca.
{8050}{8116}By�am ca�kowicie zdrowa i|cholernie bogata.
{8120}{8186}A bogactwo jest niebezpieczn� rzecz�.
{8190}{8266}Podejrzewa�a�, �e to mo�e si� zdarzy�.
{8270}{8306}Kiedy mia�am trzy lata,
{8310}{8398}moja niania wsadzi�a szk�o matowe|do mojego podwieczorku.
{8402}{8460}Nie chcia�a mi tego da� do jedzenia.
{8464}{8534}Mia�a zosta� bohaterk�,|kt�ra zauwa�y to w ostatniej chwili.
{8538}{8611}Ugryz�am ciastko i|sp�dzi�am dwa tygodnie w szpitalu.
{8615}{8666}Wybacz, je�li jestem podejrzliwa.
{8670}{8762}Robi�a� skany, �eby� mog�a wr�ci� i|rozwi�za� swoje morderstwo?
{8766}{8800}Lubi� uk�adanki.
{8804}{8842}Na pewno jeste� na to gotowa?
{8846}{8872}Pewnie.
{8876}{8904}Wchod�my.
{8908}{9013}M�wi�am, �e sp�ni� si� na w�asny pogrzeb,|ale nie m�wi�am tego powa�nie.
{9239}{9278}Niez�a frekwencja.
{9282}{9334}Chcia�abym tylko wi�cej szlochania.
{9338}{9384}Nie musisz tego robi�,|�eby by�o mi �atwiej.
{9388}{9436}By� radosn�.
{9440}{9474}Daj spok�j, moja droga.
{9478}{9530}Robi� dok�adnie to,|co ty by� robi�a.
{9534}{9570}Siedz� sztywno z kamienn� twarz�.
{9574}{9616}Wiesz, �e tak by� to rozegra�a.
{9620}{9642}Margaret.
{9646}{9674}Nie Margaret.
{9678}{9716}Teraz jestem Julia.
{9720}{9789}Naprawd� to przemy�la�a�.
{9793}{9895}Wspomina�am o Juli rodzinie zanim zacz�li�my skany.
{9899}{9966}Wpisa�am siebie sam� w testament,
{9970}{10031}powiedzia�am rodzinie, �eby mnie oczekiwali...
{10035}{10134}Kiedy ty szpiegowa�a� s�u��cych,|przyjaci� rodziny i wsp�lnik�w.
{10138}{10178}Szpiegowa�am?
{10182}{10230}Nie, Addy.|Jestem duchem.
{10234}{10267}/Witam.
{10271}{10368}Zebrali�my si�,|aby po�egna� wyj�tkow� kobiet�.
{10372}{10462}Margaret Bashford|nie pierwsza nosi�a takie imi�.
{10466}{10524}- By�a onie�mielaj�c� kobiet�...|- Przedstawi� ci� rodzinie.
{10544}{10582}Chc� us�ysze�,|jaka to by�a� wspania�a.
{10586}{10642}Tam...
{10646}{10706}To Nicolas i Jocelyn.
{10710}{10742}Bo�e.
{10746}{10782}Twoje dzieci.
{10786}{10847}Ka�esz im przez to przechodzi�.
{10851}{10879}Dzieci chowaj� swoich rodzic�w.
{10883}{10925}Niemi�e, ale taka jest kolej rzeczy.
{10929}{11002}Skup si�.
{11006}{11060}/...jak jej imienniczka, by�a silna...
{11064}{11123}M�j brat William przyjecha�.
{11127}{11176}Od wiek�w go nie widzia�am.
{11180}{11262}Wygl�da jakby si� schla�.
{11266}{11302}Wi�c si� nie zmieni�.
{11342}{11434}A przy �cianach, moja lojalna s�u�ba.
{11438}{11494}Stajenni...
{11498}{11535}A kim jest ca�a reszta?
{11539}{11575}No wiesz...
{11579}{11630}To moi najlepsi przyjaciele.
{11634}{11704}Chyba powinnam pami�ta� ich imiona.
{11708}{11766}Ka�da osoba jest podejrzana.
{11770}{11805}Komu� si� nie spieszy.
{11916}{11950}Jack.
{11954}{12010}Nigdy nie pozna�a� mojego m�a, co?
{12014}{12058}Ale m�ody.
{12098}{12202}Kiedy go pozna�am,|przesta�am korzysta� regularnie z Domu Lalek.
{12206}{12230}Rozumiem dlaczego.
{12234}{12290}Mia�am szcz�cie.
{12319}{12366}A� do teraz.
{12674}{12723}Ju� prawie.
{12748}{12795}Ju� prawie.
{12878}{12922}Prawie...
{13140}{13159}Tak.
{13163}{13210}Powiedz, �e masz "Speed Force 3".
{13214}{13246}I �ci�gn��em dodatkowe mapy.
{13250}{13286}Pizza?
{13290}{13312}W drodze. Piwo w lod�wce.
{13316}{13351}Stary!
{13355}{13475}Mam te� now� gierk� wojenn�, kt�r� stworzy�em,|z prawdziwymi wybuchami.
{13479}{13514}�e jak, naprawd� mo�na si� zrani�?
{13518}{13538}Tak.
{13542}{13574}M�j cz�owiek.
{13578}{13605}Przystawka.
{13746}{13887}Gotowy na niez�y �omot|i mo�liw� utrat� oka?
{14002}{14054}Gotujesz lepiej, ni� my�lisz.
{14090}{14192}Makaron to raczej nic wytwornego.
{14196}{14238}To al dente.
{14242}{14303}To po w�osku "a�a, moje z�by".
{14386}{14470}Wiem, �e tak naj�atwiej zabi� zwi�zek, ale...
{14474}{14538}Wszystko gra?
{14542}{14603}Jestem po prostu zm�czony.
{14607}{14638}Dobra.
{14642}{14683}Co� nowego?
{14687}{14715}Mo�e w pracy?
{14763}{14818}Nie m�wisz ju� o Domu Lalek.
{14822}{14881}Nie m�wi�.
{14906}{14955}Dobra.
{14959}{15003}Przepraszam.
{15007}{15061}Wiem, �e jestem...
{15107}{15173}Nic mi nie b�dzie.
{15177}{15242}Nic mi nie jest, a ty jeste� cudowna.
{15246}{15293}Jeste� bardziej ni� cudowna, jeste�...
{15297}{15374}Powiesz "cudowniusia" i wychodz�.
{15378}{15417}Nie mia�em takiego zamiaru, ale ciesz� si�,
{15421}{15471}�e pomy�la�a� o tym wyrazie.
{15593}{15617}Pozmywam.
{15621}{15669}Nie.
{15673}{15742}Gentleman.
{15746}{15833}Albo mam ba�agan w kuchni|i nie chc�, �eby� go widzia�a.
{16498}{16548}Nie wygl�dasz na star� przyjaci�k�.
{16552}{16634}By�am tak� m�odsz� przyjaci�k�.
{16638}{16735}Wzi�a mnie pod swoje|skrzyd�a i pokaza�a Maroko.
{16739}{16796}I by�y�cie w kontakcie.
{16800}{16876}Dzwoni�a i gada�y�my godzinami.
{16880}{16926}By�y�my bardzo z�yte.
{16959}{17072}Chyba potrzebny by� jej|kto� z zewn�trz, �eby dzieli� swoje pogl�dy.
{17102}{17180}Zawsze m�wi�a o swoich najbli�szych.|Sami wiecie najlepiej.
{17238}{17296}Co?
{17300}{17331}M�wimy tu o tej samej kobiecie?
{17335}{17364}- Wysoka, blondynka.|- ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin