Narkotyki.txt

(2 KB) Pobierz
Jest to wycinek z Ksi�yca w Nowiu, oko�o strony 49.


Opad�am na poduszk�. Mia�am przyspieszony oddech, a �wiat wirowa� mi przed oczami. R�ka mnie ju� nie bola�a, ale nie wiedzia�am, czy to z powodu tabletek przeciwb�lowych, czy poca�unku. Co� mi si� przypomnia�o, ale skojarzenie by�o zbyt ulotne...
- Przepraszam. � Edwardowi tak�e brakowa�o tchu. � Przeholowa�em.
Ku w�asnemu zaskoczeniu, zachichota�am.
- Jeste� zabawny � wymamrota�am i ponownie zachichota�am.
Skrzywi� si� w ciemno�ci. Wygl�da� tak powa�nie. Dosta�am napadu histerycznego �miechu. Zas�oni�am sobie usta, by st�umi� �miech, �eby Charlie mnie nie us�ysza�.
- Bello, za�ywa�a� kiedykolwiek wcze�niej Percocet?
- Nie s�dz� � odpowiedzia�am, wci�� chichocz�c. � A co?
Wywr�ci� oczami. Nadal nie mog�am si� przesta� �mia�.
- Jak twoja r�ka?
- Nie czuje jej. Mam j� jeszcze?
Westchn�� przy akompaniamencie moich chichot�w.
- Spr�buj zasn��, Bello.
- Nie, chc�, �eby� mnie zn�w poca�owa�.
- Przeceniasz moj� samokontrol�.
Parskn�am �miechem.
- Co jest dla ciebie bardziej kusz�ce � moja krew czy moje cia�o?
Rozbawi�o mnie w�asne pytanie.
- P� na p�. � U�miechn�� si� wbrew sobie. � Nigdy nie widzia�em ci� na haju. Jeste� bardzo zabawna.
- Nie jestem na haju. � Spr�bowa�am powstrzyma� chichoty, by to udowodni�.
- Lepiej si� prze�pij � zasugerowa�.
Zda�am sobie spraw�, �e robi� z siebie idiotk�, co nie by�o niczym niezwyk�ym, ale wci�� by�o �enuj�ce, wi�c spr�bowa�am p�j�� za jego rad�. Wtuli�am g�ow� w jego rami� i zamkn�am oczy. Co jaki� czas jeszcze dostawa�am nawrotu chichot�w, ale zdarza�o si� to coraz rzadziej, a� w ko�cu leki u�pi�y mnie.

***

Obudzi�am si� w strasznym stanie: r�ka mnie piek�a, a g�owa bola�a. Edward powiedzia�, �e to skutki uboczne za�ycia lek�w i poleci� mi stosowa� Tylenol zamiast Percocatu, po czym poca�owa� mnie niedbale w czo�o i wyskoczy� przez okno.
To, �e jego twarz wydawa�a mi si� odleg�a i bez wyrazu, wcale mi nie pomog�o. Niepokoi�am si�, do jakich wniosk�w m�g� doj�� w nocy, gdy obserwowa�, jak spa�am. Im bardziej si� tym gryz�am, tym dotkliwiej pulsowa�y mi skronie.
Wzi�am podw�jn� dawk� Tylenolu, a buteleczk� z Percocatem wyrzuci�am do kosza w �azience.


T�umaczenie by: Luthien
Zgłoś jeśli naruszono regulamin