Priscilla Queen Of The Desert.txt

(56 KB) Pobierz
{0}{200}T�UMACZENIE|by qlaq76@wp.pl
{629}{671}Eh, moja ma�a damo!
{673}{792}Ty ma�a damo|kt�ra w�ciekasz si� na �ycie
{793}{888}Jeste� wiecznie niezadowolon� mamu�k�
{889}{1008}Ale i pos�uszn� ma��onk�
{1009}{1091}Nie mam z�udze�|�e marzysz o rzeczach
{1093}{1172}Kt�rych nigdy nie zrobisz
{1173}{1257}Ale chcia�abym bardzo|�eby� do mnie m�wi�a
{1259}{1344}Gdy chc� z Tob� rozmawia�
{1346}{1456}By�am w Georgii, w Kalifornii|PRZYGODY PRISCILLI - KR�LOWEJ PUSTYNII
{1458}{1562}Wsz�dzie gdzie mog�am uciec
{1564}{1658}Bra�am r�k� pastora
{1660}{1725}I kochali�my si� w pe�nym s�o�cu
{1727}{1838}Ale brakowa�o mi kryj�wek|i przyjaznych twarzy
{1839}{1918}Dlatego chcia�am by� wolna
{1920}{2018}Bywa�am w raju
{2020}{2114}Ale nigdy nie by�am u siebie
{2184}{2226}Prosze Ci�, ma�a damo
{2276}{2339}Nie odchod�
{2341}{2442}Bo musz�|ci opowiedzie�
{2444}{2551}Dlaczego dzi� jestem sama
{2553}{2646}Tak bardzo rozpoznaj� siebie
{2648}{2728}W twoich oczach
{2729}{2830}Nie zechcesz podzieli�|trosk zm�czonego serca
{2832}{2902}Kt�re doswiadczy�o tak wielu k�amstw?
{2904}{3012}Pojecha�am do Nicei|i na wyspy greckie
{3014}{3111}Delektowa�am si� szampanem|na jachcie
{3113}{3210}By�am jak Harlow|w Monte Carlo
{3212}{3275}I pokaza�am im|co mam
{3277}{3349}By�am rozbierana przez kr�l�w
{3350}{3489}I widzia�am rzeczy|Kt�rych kobieta nie powinna widzie�
{4112}{4147}Akurat!
{4179}{4273}Nogi!
{4274}{4320}Posprz�taj to, moja droga!
{4501}{4547}W porz�dku?
{4617}{4691}To by�o zajebi�cie eleganckie,|bando pieprzonych kutas�w!
{4693}{4755}- Spieprzaj kole�!|- Co� ty powiedzia�?
{4757}{4815}- Id� zaj�� si� swoim ma�ym!|- Zdziwi�by� si�.
{4816}{4875}Wiesz dlaczego kabel|tego mikrofonu jest taki d�ugi??
{4877}{4963}�eby m�c go wyj��|je�li ci go wepchn� w dup�.
{5129}{5171}"Sydney, Australia"
{5172}{5215}Wielki Bo�e!
{5263}{5335}Co si� z nimi dzi� dzieje?
{5336}{5395}Jeste� ranny?
{5397}{5483}Kt�ra z was, kurwy,|zasra�a moj� sukienk�?
{5485}{5543}Tick, kochanie, telefon do ciebie.
{5568}{5603}- Halo.|- Ding dong.
{5605}{5678}Tu Avon.|Witaj m�j s�odki.
{5679}{5731}Kop� lat.. m�j �yrandolku
{5733}{5801}- Gdzie?|- Izba przyj�� A.
{5803}{5848}"Izba przyj�� A"
{5887}{5920}Pan Belrose?
{5946}{5981}Tak?
{6048}{6125}A wi�c?
{6443}{6477}Taxi!
{6717}{6802}- S�ucham.|- Bernadeto, tu Tick.
{6803}{6894}Przepraszam, �e dzwoni� tak p�no,|ale...
{6895}{6936}Wszystko w porz�dku?
{6938}{6993}Nie, zupe�nie nie.
{6995}{7041}Co si� sta�o?
{7067}{7121}Tr�bka w�a�nie zmar�.
{7362}{7397}"Wieczny jest m�j pasterz.
{7399}{7448}Nie brak mi niczego.
{7449}{7516}On pozwala mi wypoczywa�|w zielonych pastwiskach.
{7517}{7584}On mnie kieruje|ku spokojnym wodom.
{7585}{7620}Odnawia moj� dusz�.
{7621}{7717}Prowadzi mnie �cie�kami|sprawiedliwo�ci, za spraw� swego imienia.
{7719}{7791}Kiedy id� dolin�|w cieniu �mierci...
{7793}{7849}Nie boj� si� �adnego z�a,|bo ty jeste� ze mn�.
{7851}{7935}Tw�j pastora�|mnie ubezpiecza.
{7937}{8051}Przygotowujesz przede mn� st�,|twarz� do moich wrog�w.
{8052}{8132}Namaszczasz olejem moj� g�ow�|I m�j kielich si� przelewa
{8134}{8231}Tak, szcz�cie i �aska|towarzysz� reszcie mojego �ycia.
{8233}{8307}I b�d� mieszka� w domu|wiecznym a� po kres moich dni."
{8357}{8399}To nie jest sprawiedliwe.
{8401}{8447}Mam po�ow� �ycia za sob�|i wyda�em wszystkie oszcz�dno�ci...
{8449}{8515}usi�uj�c znale�� dobrego m�a.
{8517}{8607}To ma�e egoistyczne g�wno|umar�o mi w ramionach.
{8609}{8666}Dwadzie�cia pi�� lat...
{8668}{8726}a on dokona� �ywota w �azience.
{8727}{8778}Nie dokona� �ywota.
{8780}{8898}Odbarwia� w�osy|i udusi�y go truj�ce opary.
{8932}{8990}Potrzebuj� przestrzeni.
{8992}{9054}Poproszono mnie �ebym|wyst�pi� na prowincji.
{9055}{9126}- To mi�e.|- Dlaczego nie pojedziesz ze mn�?
{9128}{9210}Potrzebowa�bym pomocy|a przecie� obaj potrzebujemy oddechu.
{9212}{9278}Niez�y pomys�.|Gdzie ma to by�?
{9280}{9330}Alice Springs.
{9331}{9399}To jaki� pieprzony �art.
{9401}{9460}"Produkty pi�kno�ci Wo-Man"|Wo-Man oferuje...
{9461}{9582}wyj�tkowa gama|produkt�w do twarzy...
{9584}{9705}przeznaczona do zwalczania|najg��bszych zmarszczek.
{9760}{9846}W tym tygodniu... Przepraszam.
{9846}{9905}"Terytorium p�nocne" "Alice Springs"|Halo.
{9907}{9953}Ile czasu na afiszu?
{9955}{10014}Cztery tygodnie.
{10016}{10102}Zawieramy umow�, dwa spektakle|ka�dego wieczora, zakwaterowanie zapewnione.
{10150}{10224}Nie mog� tu zosta�|�eby p�aka� bez przerwy.
{10226}{10320}M�j makija� sp�ywa ca�y czas.|Jezu! Wygl�dam jak szop pracz.
{10346}{10412}Dobra dziewczynka! Tak trzeba reagowa�!
{10414}{10464}Miejmy nadziej�, �e pustynia|jest wystarczaj�co du�a dla nas dw�ch.
{10523}{10558}Nas trzech.
{10560}{10644}Wakacje na pustyni|Spakujmy �achy
{10646}{10729}Zjedz �niadanie, wypij herbat�|Ja wezm� ecstasy
{10730}{10812}Pierdol si� brudny pedale|Ja st�d spieprzam
{10814}{10904}Wakacje na pustyni|Hip hip hip hurra
{10982}{11017}Dlaczego?
{11019}{11139}A dlaczego nie? |Jest �wietny na scenie.
{11141}{11176}To prawda.
{11214}{11273}Dwadzie�cia cztery godziny na dob�,|siedem dni w tygodniu.
{11274}{11328}My�la�em, �e uciekniemy|od tego ca�ego g�wna.
{11330}{11424}Dw�ch to paczka, trzech - to orgia,|Bernadeto moja droga.
{11426}{11523}Lok�wki zostawiamy w domu|i jedziemy na pustkowie, Felicio.
{11525}{11626}Dlaczego chcesz zostawi� ten sw�j szyk|dla podr�y donik�d?
{11628}{11703}- Chcesz naprawd� wiedzie�?|- Rozpaczliwie.
{11757}{11823}Od kiedy by�am ma�a,|mia�am takie marzenie...
{11825}{11865}marzenie, kt�re ma teraz...
{11867}{11917}szans� zrealizowania.
{11919}{12015}- To znaczy?|- Pojecha� do serca Australii...
{12017}{12079}Wspi�� si� na King's Canyon jako kr�lowa...
{12081}{12179}w sukni od Gaultiera,|w wysokich obcasach i koronie.
{12212}{12312}�wietnie. Dok�adnie tego|potrzebuje ten kraj.
{12314}{12379}Koguta w przebraniu na skale.
{12381}{12451}Dajcie spok�j obaj.
{12452}{12531}Pierwsza rzecz|jak� musimy ustali� to...
{12533}{12583}jak si� tam dostaniemy.
{12964}{13000}Co o tym s�dzicie?
{13002}{13068}Kiedy musimy go |zwr�ci� szkole?
{13070}{13169}- Nigdy. Jest nasz.|- Co?
{13194}{13249}Spotka�em turyst�w szwedzkich...
{13251}{13313}nazywali si� Lars, Lars i Lars.
{13315}{13381}Dogadza�em im za 10 tysi�cy i dosta�em go.
{13383}{13442}- Ale� nie sta� nas na to.|- To prawda.
{13444}{13517}Mamo, mo�e podr�|na prowincj�...
{13519}{13603}wyleczy mnie z tego trudnego czasu|kt�ry teraz przechodz�.
{13605}{13690}Spotka�bym mo�e|dobr� wiejsk� dziewczyn�.
{13692}{13809}Niniejszym chrzcz�|ten autobus i nazywam go
{13811}{13883}Priscilla, kr�lowa pustyni.
{13959}{14018}To z pewno�ci�|eufemizm stulecia.
{14283}{14318}Razem
{14319}{14369}Pojedziemy razem.
{14415}{14458}Wyjedziemy pewnego dnia
{14491}{14550}- Mamo.|- Twoja d�o� w mojej d�oni
{14591}{14641}Poczynimy plany
{14643}{14679}Panie i Panowie...
{14681}{14762}"Z jednego oceanu do drugiego"|Powiemy do widzenia|bardzo odwa�nej kobiecie...
{14763}{14833}kt�ra b�dzie chcia�a samodzielnie|przemierzy� kontynent.
{14835}{14893}W imieniu naszych sponsor�w...|"Time"
{14920}{14995}"Classiques Philips"|Oto co zrobimy
{14997}{15037}Pojedziemy na zach�d.
{15039}{15143}�ycie jest tam dobre|"H�tel lmperial"
{15144}{15185}Wiele przestrzeni
{15211}{15265}�eby zacz�� od nowa
{15267}{15302}Panie...
{15303}{15375}Odpalamy.
{15400}{15437}�egluj�c i bawi�c si�
{15491}{15537}Powiedzie si� nam
{15579}{15633}Gdzie niebo jest b��kitne
{15667}{15702}B�dzie jeszcze lepiej
{15704}{15757}"PAS DLA AUTOBUS�W"
{15759}{15814}B�dziemy na pla�y
{15851}{15904}B�dziemy si� uczy� i naucza�
{15941}{15992}Zmienimy rytm naszego �ycia
{16029}{16097}B�dziemy ci�ko pracowa�
{16099}{16188}.
{16190}{16239}.
{16241}{16291}- Dajcie mi wreszcie odpocz��.
{16293}{16328}.
{16330}{16400}.
{16402}{16503}.
{16505}{16600}Oh, droga Klementyno!
{16729}{16771}Jak d�ugo|jeste�my ju� w drodze?
{16773}{16853}Cztery i p� godziny.
{16893}{16952}Potwornie mnie boli g�owa.
{16995}{17049}"PIERWSZA POMOC" "Gin"|Czas na aperitif!.
{17051}{17117}- Martini-gin dla mnie!|- Th� Long lsland
{17119}{17169}A Stolicznaja-Tonik dla mnie
{17262}{17308}- Idiota.|- Pos�uchajcie tego.
{17310}{17386}Po naszym spektaklu "ABBA",|Kevin zdecydowa� si� na zabieg...
{17387}{17424}powi�kszenia penisa przez liposukcj�.
{17426}{17496}- �artujesz.|- Wiecie co robi�?
{17498}{17554}Zbieraj� t�uszcz z talii...
{17556}{17593}i wstrzykuj� go do fiuta.
{17652}{17721}"Je�� t�usto" nabiera|od tej pory innego znaczenia.
{17800}{17842}Czy wy si� s�yszycie?
{17844}{17911}Jakbym s�ysza� dwie zd�iry|na garden-party.
{17913}{17962}Tw�j wk�ad|do rozmowy...
{17964}{18030}ogranicza si� do przypis�w,|Bernice.
{18032}{18102}Biedny Kevin.
{18104}{18221}Jego fiutowi musi by� ciasno|z inteligencj� kt�r� ma w dupie.
{18251}{18318}W��cz� si� do rozmowy|pod warunkiem, �e przestaniemy...
{18320}{18378}narzeka� na ca�y �wiat...
{18380}{18449}i m�wi� o ozdobach, sukniach,|rozmiarach klatki piersiowej...
{18451}{18520}penisach, narkotykach,|klubach nocnych i pieprzonej ABBA!
{18552}{18616}To co nam|pozostanie?
{18645}{18714}Mo�esz potwierdzi� te plotki?
{18716}{18771}Czy on rzeczywi�cie nazywa si� Ralf?
{18810}{18889}"Na d�ugo�ci 25 km"
{18891}{18973}Jak wam przyrz�dzi�|kie�baski, dziewczyny?
{19054}{19117}Nie odpowiadajcie|je�li nie macie ochoty.
{19118}{19162}O, M�j Bo�e.
{19164}{19220}Co to jest?|Benny Hill na prowincji?
{19222}{19284}Zostaw moje przy drzwiach|na godzin� �sm�...
{19286}{19383}z sokiem pomara�czowym|i tostem, je�li mo�na.
{19385}{19480}Oczywi�cie, prosz� Pani.|Do tego konfitury?
{19574}{19636}Puk puk.|Obs�uga hotelowa.
{19638}{19713}Nie widzia�e� kartki|"Nie przeszkadza�"? Wr�� rano.
{19715}{19761}No ju� dziewczyny.|Otwierajcie.
{19795}{19886}- Dobranoc, Bernice.|- Dobranoc, Mitzi.
{19887}{19937}Otwierajcie pierdolone drzwi!
{20018}{20121}Dobra, je�li nie otworzycie,|zaczn� �piewa�.
{20171}{20235}Same tego chcia�y�cie.
{20261}{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin