Smażone zielone pomidory.txt

(63 KB) Pobierz
{1386}{1474}W ROLACH G��WNYCH
{1954}{2136}{y:b,i}SMA�ONE ZIELONE POMIDORY
{2213}{2301}W POZOSTA�YCH ROLACH
{3108}{3195}MUZYKA
{3492}{3580}ZDJ�CIA
{3584}{3724}Na podstawie powie�ci Fannie Flagg
{3933}{3995}PYSZNE JEDZENIE, NISKIE CENY
{4054}{4116}PLACEK BRZOSKWINIOWY|PLACEK ORZECHOWY
{4177}{4231}PLACEK CYTRYNOWY|SA�ATKA BRZOSKWINIOWA
{4391}{4475}SMA�ONE ZIELONE POMIDORY|PODAWANE NA GOR�CO
{5265}{5304}S�ysza�e�?
{5308}{5339}Co?
{5361}{5401}Poci�g.
{5412}{5458}Nic nie s�ysza�em.
{5523}{5563}No tak...
{5590}{5684}- Gdzie to jest na mapie?|- Nie mog� znale��.
{5688}{5764}Czemu mi kaza�a� skr�ci� w prawo?
{5824}{5886}Nie masz za grosz orientacji.
{5909}{5932}Wybacz.
{5936}{5989}SCENARIUSZ
{5993}{6073}Ciocia b�dzie nam mia�a za z�e|sp�nienie.
{6077}{6146}Ca�y tydzie�|czeka na nasz przyjazd.
{6150}{6238}RE�YSERIA|- Jest taka samotna.
{6355}{6418}Jak si� ciocia miewa?
{6422}{6463}Pami�tasz nas?
{6478}{6564}{y:i}- �licznie ciocia wygl�da.|{y:i}- Przywie�li�my...
{6728}{6846}Skarbie, zaczekaj na mnie.|Zaraz j� udobrucham.
{6882}{6919}My�lisz?
{6923}{6956}Tak.
{7011}{7057}Mi�ego dnia, ciociu.
{7402}{7458}Wyci�li mi p�cherzyk ��ciowy.
{7487}{7537}Nie wiedzia�am.
{7548}{7634}{y:i}A tak...|{y:i}Maj� go w szpitalu, w s�oiku.
{7683}{7774}- Pewnie tam je trzymaj�.|- Pewnie tak.
{7799}{7944}Kiedy tam le�a�am,|piel�gniarka zrobi�a mi lewatyw�.
{7977}{8080}Nazywam si� Threadgoode.|Jestem 82-letni� wdow�.
{8099}{8156}Wszyscy m�wi� mi Ninny.
{8176}{8229}Przebywam tu tymczasowo.
{8255}{8319}Robili pani kiedy� lewatyw�?
{8434}{8456}Nie.
{8467}{8518}Pami�ta�aby pani.
{8537}{8619}Pani Otis i ja pochodzimy|z Whistle Stop.
{8626}{8671}By�a tam pani?
{8691}{8758}Tak... Dzisiaj, przejazdem.
{8762}{8852}{y:i}By�y�my s�siadkami|{y:i}przez ponad 30 lat.
{8882}{8977}Syn jej umar�,|a synowa upar�a si�,
{8981}{9060}by�my obie zamieszka�y|w domu starc�w.
{9080}{9199}{y:i}Ale kiedy pani Otis|{y:i}si� tu zadomowi, wr�c� do siebie.
{9262}{9335}S�ysza�a pani o Idgie Threadgoode?
{9372}{9426}Nie... chyba nie.
{9430}{9497}Pami�ta�aby pani.
{9501}{9582}By�am przyszywanym cz�onkiem|jej rodziny.
{9587}{9638}Wysz�am za jej brata, Cleo.
{9672}{9701}{y:i}Idgie i Ruth
{9706}{9766}{y:i}prowadzi�y w Whistle Stop kafejk�.
{9808}{9878}Idgie mia�a charakterek...
{9907}{10046}{y:i}Jednak nigdy nie uwierz�,|{y:i}by mog�a go zabi�.
{10079}{10107}S�ucham?
{10112}{10187}Zaraz wszystko pani opowiem.
{10196}{10243}Niech pomy�l�...
{10257}{10344}Pami�tam dzie�,|w kt�rym wyci�gn�li auto z rzeki.
{10363}{10442}{y:i}Tego samego deszczowego dnia
{10446}{10548}{y:i}Idgie Threadgoode aresztowano|{y:i}za zabicie jego w�a�ciciela,
{10552}{10606}{y:i}Franka Bennetta.
{10693}{10749}Ale by zrozumie� jej histori�,
{10753}{10838}trzeba zacz��|od jej brata Buddy'ego.
{10867}{10933}{y:i}Idgie by�a jego oczkiem w g�owie
{10937}{11004}{y:i}od dnia,|{y:i}w kt�rym przysz�a na �wiat.
{11012}{11088}{y:i}Pami�tam dzie� �lubu Leony.
{11100}{11202}{y:i}W�a�nie si� sko�czy�a|{y:i}wielka wojna �wiatowa...
{11212}{11304}{y:i}a w domu Threadgoode'�w|{y:i}dojrzewa�a nast�pna.
{11424}{11471}{y:i}Buddy, ubieraj si�.
{11475}{11529}{y:i}- Mamo!|- Co si� dzieje?
{11533}{11626}Idgie m�wi, �e do ko�ca �ycia|nie wyjdzie z pokoju.
{11630}{11679}Zepsuje mi ca�e wesele!
{11692}{11789}- I tak b�dziesz najpi�kniejsza.|- Oczywi�cie.
{11840}{11947}Ojciec wyda� wszystkie oszcz�dno�ci,|byleby� tylko by�a szcz�liwa.
{11951}{12009}Oka� mu wdzi�czno��.
{12030}{12138}Imogeno Luizo Threadgoode!|M�wi matka!
{12219}{12323}Masz natychmiast|zej�� na d�, s�yszysz?
{12342}{12406}- Buddy, ciebie pos�ucha.|- Chod�!
{12410}{12468}{y:i}Nie ma tu plutonu egzekucyjnego!
{12516}{12578}{y:i}Kochanie... poka� si�.
{12610}{12653}{y:i}�licznie wygl�dasz.
{12660}{12723}Widz� Londyn, widz� Pary�...
{12764}{12813}Cicho, Julian.
{12848}{12878}{y:i}Chod�.
{12932}{12990}{y:i}Moje �liczno�ci.
{13026}{13107}- �adnie wygl�dasz.|{y:i}- Jak ma�pa.
{13111}{13141}{y:i}Przesta�!
{13156}{13199}{y:i}Odszczekaj to!
{13243}{13310}M�wi�am, �e mi zepsuje wesele!
{13359}{13405}Odszczekaj to!
{13455}{13503}Jeszcze ci poka��.
{14141}{14190}{y:i}Uciek�a� na drzewo?
{14227}{14275}Nie cierpi�, jak ze mnie kpi�.
{14295}{14374}- I b�dziesz tu siedzie� do nocy?|- Tak.
{14378}{14483}Do diab�a z nimi wszystkimi.|Mam gdzie� t� g�upi� star� kieck�.
{14531}{14590}Opowiada�em ci ju� o ostrygach?
{14594}{14642}Nie m�wi�em ci?
{14653}{14754}{y:i}Na dnie oceanu le�a�y sobie|{y:i}miliony ostryg.
{14767}{14868}A� pewnego dnia B�g spojrza�|na jedn� z nich i powiedzia�:
{14882}{14946}"Niech ta b�dzie inna".
{14953}{15003}Wiesz, co zrobi�?
{15011}{15084}W�o�y� jej do �rodka|ziarenko piasku.
{15088}{15162}I nagle si� okaza�o,|�e sta� j� na co� wyj�tkowego.
{15166}{15196}Na co?
{15200}{15267}Potrafi stworzy� pi�kn� per��.
{15276}{15323}A je�li B�g si� pomyli�?
{15375}{15446}My�l�, �e On si� nigdy nie myli.
{15450}{15503}Po��czy� nas ze sob�.
{15514}{15616}Za�atwi� ci najwspanialszego|i naj�adniejszego brata na �wiecie,
{15622}{15699}- kt�ry zje wi�cej tortu.|- Nieprawda.
{15737}{15825}- Wykurzy�em ci� z drzewa!|- Nieprawda!
{15838}{15925}{y:i}...by po��czy� tych dwoje �wi�tym|{y:i}w�z�em ma��e�skim.
{15929}{16030}{y:i}Je�eli kto� zna przyczyn�|{y:i}uniemo�liwiaj�c� zawarcie zwi�zku,
{16040}{16149}niech przem�wi, lub na zawsze|zachowa milczenie.
{16153}{16201}Usi�d�cie, prosz�.
{16279}{16368}Je�li kt�re� z was zna przyczyn�|uniemo�liwiaj�c� wam zawarcie
{16372}{16403}ma��e�stwa,
{16417}{16465}niech j� wyjawi.
{16707}{16762}Niech si� stanie wedle waszej woli.
{16776}{16847}{y:i}Czy ty, Charlesie Osgood Justice...
{17008}{17140}{y:i}Co ja bym zrobi�a, gdyby nie wasza|{y:i}hojna pomoc.
{17204}{17243}Uciekaj, �obuzie!
{17396}{17497}{y:i}Chyba nie istnia� bardziej uroczy|{y:i}ch�opiec ni� Buddy Threadgoode.
{17501}{17587}- �licznie dzi� wygl�dasz, Lily.|- O tak, Lily!
{17595}{17727}{y:i}Straci�am dla niego g�ow�.|{y:i}Okropny by� z niego flirciarz.
{17743}{17826}{y:i}Ale jego serce nale�a�o|{y:i}do Ruth Jamison,
{17858}{17970}{y:i}c�rki przyjaci�ki jego mamy,|{y:i}kt�ra przyjecha�a latem z wizyt�.
{17979}{18053}Ruth Jamison, w�a�nie ci� szuka�em.
{18057}{18133}- Chce ci si� pi�?|- Chod�my st�d.
{18288}{18355}Mieli�my przy domu ogromne jezioro.
{18362}{18473}Mo�na w nim by�o p�ywa�,|�owi� ryby... Szkoda mi go.
{18478}{18534}A co, wysch�o?
{18542}{18584}Nie, gorzej.
{18588}{18668}Pewnej jesieni|{y:i}przylecia�o z 50 kaczek.
{18672}{18742}{y:i}Wyl�dowa�y w samym �rodku jeziora.
{18746}{18846}A wtedy niespodziewanie|przyszed� mr�z i sku� wod� lodem.
{18851}{18898}Dos�ownie w kilka sekund.
{18903}{18957}Biedne kaczuszki... zamarz�y?
{18962}{19033}Nie, odlecia�y razem z jeziorem.
{19037}{19114}Jest teraz gdzie� w Georgii.
{19162}{19202}Buddy Threadgoode.
{19482}{19522}Troch� bli�ej...
{19860}{19932}{y:i}Panie kapeluszu,|{y:i}co to za maniery?
{20032}{20084}Mam go, czekajcie!
{20236}{20280}Zaraz go z�api�!
{20360}{20418}Chod� tu, kapeluszu. Mam go!
{20423}{20454}Prawie!
{20524}{20562}Mam go!
{21033}{21075}No, wy�a�!
{22571}{22649}Pan jest pasterzem moim,|{y:i}niczego mi nie braknie...
{22653}{22716}{y:i}Wszyscy byli przybici,
{22750}{22809}{y:i}ale najgorzej znios�a to Idgie.
{22895}{22992}{y:i}Wszyscy my�leli,|{y:i}�e umrze z �alu.
{23411}{23505}{y:i}Ka�dej nocy wymyka�a si�|{y:i}nad rzek�.
{23521}{23610}{y:i}Tylko Wielki George|{y:i}m�g� do niej podej��.
{23614}{23678}{y:i}Czuwa� przy niej dzie� i noc.
{23702}{23818}{y:i}Wie pani... serce, cho� z�amane,|{y:i}nie przestaje bi�.
{23847}{23918}Panienko, prosz� si� okry� kocem.
{24007}{24056}Jakie to smutne.
{24285}{24381}- Zje pani batonik?|- Dzi�kuj�, z�otko.
{24439}{24485}Kochanie, na nas ju� czas.
{24489}{24581}Nied�ugo zacznie si� mecz,|a ty si� sp�nisz... na wiesz co.
{24608}{24673}Przepraszam, m�j m�� Ed.
{24681}{24715}Mi�o mi.
{24806}{24860}Niewiarygodne, �e Buddy zgin��.
{24864}{24922}I ja nie mog� uwierzy�.
{24966}{25056}Mi�o si� z pani� gaw�dzi�o.|Jak si� pani nazywa?
{25066}{25122}Evelyn... Evelyn Couch.
{25137}{25235}- Czas rusza� w drog�.|- Prosz� mnie zn�w odwiedzi�.
{25346}{25401}{y:i}Chc�, by�cie spr�bowa�y
{25405}{25529}{y:i}zrobi� wszystko, by w waszych|{y:i}zwi�zkach zn�w rozb�ys�a magiczna
{25538}{25606}iskierka, kt�ra przygas�a.
{25618}{25709}Kiedy s�yszymy s�owa|"ma��e�stwo" i "mi�o��",
{25720}{25805}{y:i}- z czym je natychmiast kojarzymy?|- Z rozwodem.
{25816}{25898}Kaza�a nam si�|owija� w celofan,
{25902}{26007}by do�adowa� ma��e�skie akumulatory.|I my im za to p�acimy?
{26843}{26890}Czy� ty zwariowa�a?
{26894}{26989}{y:i}Ludzie ci� zobacz�!|{y:i}A gdyby zadzwoni� listonosz?
{27001}{27033}Schowaj si�!
{27060}{27119}{y:i}Co ci przysz�o do g�owy?
{27264}{27354}Wiesz, czego nam zamiast tych|bredni trzeba?
{27358}{27443}Kursu asertywno�ci|dla kobiet z Po�udnia.
{27458}{27520}Chocia� jedno przeczy drugiemu.
{27544}{27622}Ty wci�� �yjesz|w �redniowieczu.
{28197}{28295}Ch�tnie wypij�.|Jak �adnie pachniesz.
{28358}{28410}Jakie smakowite!
{28810}{28904}{y:i}Mo�e zjesz ze mn�|kolacj� przy stole?
{28908}{29030}To ko�c�wka meczu, chc� obejrze�.|Czemu si� tak wystroi�a�?
{29035}{29077}Nie zas�aniaj.
{29191}{29297}Gdybym ci otworzy�a drzwi|spowita w celofan,
{29301}{29356}te� by� ogl�da� mecz?
{29382}{29452}Nie, zawi�z�bym ci� do czubk�w.
{30092}{30207}{y:i}Co u ciebie, skarbie?|{y:i}Tylko nie r�b mi scen.
{30280}{30383}{y:i}- Jeste� gorsza od �mii.|- Widz�, �e cioci lepiej!
{30387}{30467}{y:i}- Po�� si�.|- Ale wzrok szwankuje.
{30797}{30858}Liczy�am na pani przyjazd.
{30862}{30957}Pani Otis zaprasza�a mnie|do swojej rodziny,
{30961}{31093}ale powiedzia�am, �e spodziewam si�|go�cia. I doczeka�am si�!
{31114}{31150}Usi�d�my.
{31156}{31253}Ile p�czk�w...|Nie ma to, jak ciastka.
{31269}{31330}Prosz� si� pocz�stowa�.
{31335}{31373}Jak przyjaci�ka?
{31378}{31420}Pani Otis?
{31438}{31480}Nienajlepiej.
{31492}{31604}Chyba nie...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin