Łódzki NECROBUSINESS.txt

(14 KB) Pobierz
{300}{403}W 2002 roku rozpocz�o si� jedno z najwi�kszych �ledztw kryminalnych w Polsce.
{414}{490}W �odzi, drugim co do wielko�ci miast w Polsce dochodzi�o do dziwnych zgon�w.
{536}{645}Pracownicy szpitali, doktorzy, a tak�e pracownicy pogrzebowi byli zamieszani w spraw�.
{646}{713}To jest prawdziwa historia morderc�w z karetek.
{825}{979}Pierwsz� dziwn� histori�, jak� us�ysza�am o �odzi, by�o to, �e ludzie bij� lekarzy na ulicach
{980}{1075}i rzucaj� kamieniami w ambulanse.
{1113}{1246}Pacjenci w zagadkowy spos�b umierali w karetkach.
{1365}{1444}40-stu sanitariuszy zosta�o aresztowanych,
{1494}{1536}a urz�dnicy milczeli.
{1555}{1694}Nie mia�am do kogo si� zwr�ci�. Jedna wielka "luka".
{2714}{2921} MORDERCY Z POLSKICH KARETEK
{3110}{3300}T�umaczenie i Korekta: Gregori   Greg0ri@yahoo.pl
{3522}{3674}Niespodziewanie uda�o mi si� znale�� trop w tej historii.
{3719}{3848}Wsiad�am do pierwszego poci�gu z Warszawy.
{4007}{4250}By�a pr�ba brutalnego zab�jstwa na m�czy�nie, kt�ry postawi� zarzuty wobec pracownik�w karetek i ujawni� je prasie.
{4299}{4443}M�czyzna prze�y�. Pan Skrzydlewski - najwi�kszy przedsi�biorca pogrzebowy w �odzi.
{4836}{4957}Tamtego dnia przyby�am do miasta w kt�rym by�o nam si� spotka�.
{5433}{5573}Pan Skrzydlewski zajmowa� si� kwiaciarni�, kt�r� otrzyma�, kiedy jego matka odesz�a na emerytur�,
{5573}{5757}a obecnie posiada sie� "pa�ac�w" z kwiatami z przodu i z trumnami z ty�u.
{5980}{6177}Pan Skrzydlewski jest hojnym darczy�c� dla szpitala dla dzieci z pora�eniem m�zgowym (czy rakiem).
{8535}{8707}W tym momencie my�la�am �e pr�ba zamachu na jego �ycie wynika�a z faktu i� Skrzydlewski rozmawia� z pras�.
{8707}{8861}Ale myli�am si�. Dotkn�am jego czu�ego punktu.
{8948}{9037}Kiedy pr�bowa�am si� do niego dodzwoni�, odk�ada� s�uchawk�, gdy tylko rozpoznawa� m�j g�os.
{9046}{9122}A gdy przychodzi�am do jego biura odsy�ali mnie.
{9144}{9289}Nie mia�am poj�cia jak wp�ywow� osob� by� Skrzydlewski.
{9301}{9464}By� burmistrzem �odzi przez 8 lat - dwie pe�ne kadencje.
{9465}{9597}M�wi si� r�wnie� �e by� jednym z trzech najbogatszych ludzi w �odzi.
{9888}{9969}By� r�wnie� prezesem jednego z najlepszych klub�w pi�karskich w Polsce
{9986}{10095}jak i r�wnie� by�ym prezesem zwi�zku przedsi�biorc�w pogrzebowych.
{10537}{10770}Firma Skrzydlewskiego rozros�a si� z ma�ej kwiaciarni do firmy zatrudniaj�cej 400 pracownik�w i z w�asnym cmentarzem.
{10775}{10963}Kontrolowa� on pond 60% wszystkich pogrzeb�w w �odzi - mie�cie o ponad milionie mieszkanc�w.
{10980}{11294}G��wnym podejrzanym w sprawie usi�owania zab�jstwa, by� Tomalski - posz�am zobaczy� si� z nim.
{11262}{11427}Powiedzia� �e Skrzydlewski u�y� swoich wszystkich wp�yw�w, aby go terroryzowa�.
{11427}{11547}I kiedy Tomalski poszed� na policj� sprawy wyrwa�y si� spod kontroli.
{18394}{18577}�ona Tomalskiego siedz�ca z ty�u na rozprawie, zasugerowa�a mi abym znalaz�a m�czyzn� o nazwisku Zomera.
{18593}{18692}Dopiero p�niej zda�am sobie spraw� dlaczego mieszka� on w innym mie�cie.
{18722}{18785}Ukrywa� si�.
{21874}{22113}Wygl�da�o wi�c na to �e Skrzydlewski i Tomalski walczyli o w�adz� w stowarzyszeniu przedsi�biorc�w pogrzebowych.
{22119}{22270}Skoro jednak Tomalski by� na szczycie, dlaczego chcia� zabi� Skrzydlewskiego?
{22272}{22371}Czy to mia�o jaki� sens?
{22529}{22660}Zomera zach�ci� mnie do ponownego zadzwonienia do Skrzydlewskiego.
{22661}{22869}M�wi� �e Skrzydlewski jest wyrozumia�� osob�. I ku mojemu zdziwieniu nagle okaza� si� przyjazny.
{22869}{22980}Zaoferowa� mi nawet �e podrzuci mnie do s�du gdy b�d� opuszcza�a jego biuro.
{23004}{23106}Ni st�d ni z ow�d kompletnie mi ufa�.
{23146}{23272}Zostawi� mnie nawet sam� w jego g��wnym biurze.
{23455}{23582}Jego przyjaci� jak i koneksje by�o �atwo zauwa�y�.
{23583}{23668}By� mo�e w�a�nie o to mu chodzi�o,
{23669}{23778}ale ja chcia�am dowiedzie� si� tylko dlaczego Tomalski chcia� go zabi�.
{25132}{25326}�wiadkowie wspomagaj�cy Tomalskiego pochodzili ze stowarzyszenia przedsi�biorc�w pogrzebowych, w kt�rym oboje kiedy� zasiadali.
{29557}{29697}Tomalski udowodni� w s�dzie, �e zosta� on bezpodstawnie zwolniony z pracy.
{29708}{29922}Jego szef pos�dzi� go i� zam�wienia pochodz� od dyrektora szpitala, a Skrzydlewski u�y� swoich koneksji kt�re doprowadzi�y do zwolnienia z pracy Tomalskiego.
{30042}{30256}Tomalski by� do tego stopnia wzburzony, �e zacz�� rozmy�la� o pod�o�eniu bomby Skrzydlewskiemu, a� kt�rego� dnia pojawi� si� p�atny morderca.
{31950}{32139}Tomalski zaplanowa�, �e Skrzydlewski ma zosta� zastrzelony podczas obrad rady miejskiej.
{32145}{32227}A w tym miejscu mia�by spocz��.
{32227}{32459}Skrzydlewski wybudowa� ju� sw�j nagrobek. Niepotrzebne jest dodawanie, �e jest tam r�wnie� miejsce spoczynku jego dziadk�w.
{33110}{33365}Ale tego o czym nie wiedzia� Tomalski, to to �e morderc� by� tajniak, z mikrofonami pod kurtk�.
{33403}{33519}O pseudonimie policyjnym Jerzy Killer.
{34852}{34960}Tomalski wiedzia� co oznaczaj� "zielone ambulanse".
{34962}{35123}Kiedy wygl�da� zza okna widzia� �e przeje�dzaj� one obok szpitala i jad� prosto do wi�zienia.
{36578}{36828}Ko�ci� katolicki w Polsce jest najwa�niejsz�, najbogatsz� i prawdopodobnie najbardziej wp�ywow� instytucj� w Polsce.
{37110}{37273}Skrzydlewski jest osob� o bardzo du�ych koneksjach, ale jest jedna znajomo��, kt�ra pozostaje jedn� z najbardziej strze�onych.
{37280}{37413}Podczas 8 lat gdy by� on burmistrzem miasta przekazywa� ca�� swoj� wyp�at� na rzecz ko�cio�a.
{37455}{37600}Jego firma ma wy��czno�� na wszystkie pogrzeby na cmentarzach katolickich w �odzi.
{39252}{39423}Kiedy nagle 40 sanitariuszy zosta�o aresztowanych, doktorzy i kierowcy karetek byli bici na ulicach tego dnia.
{39447}{39498}Ludzie byli oburzeni.
{39498}{39708}Gazety donios�y r�wnie�, �e podejrzanymi s� nie tylko lekarze, sanitariusze ale tak�e przedsi�biorcy pogrzebowi.
{39780}{39930}Wed�ug prasy ca�a sytuacja rozpocz�a si� od momentu wej�cia gospodarki rynkowej.
{39993}{40179}Rz�d rozpocz�� dotowanie pogrzeb�w, w r�wnej mierze dla wszystkich.
{40179}{40297}Prywatne przedsi�biorstwa pogrzebowe ros�y jak grzyby po deszczu,
{40297}{40433}a konkuruj�cy mi�dzy sob� "przedsi�biorcy" rozpocz�li szalony wy�cig o cia�a.
{40464}{40555}Przedsi�biorcy pogrzebowi byli oskar�eni o op�acanie ekip z karetek.
{40556}{40734}Ekipy z karetek by�y podejrzane o nie ratowanie �ycia pacjent�w w celu dostarczania cia� dla przedsi�biorstw pogrzebowych.
{40809}{41020}�ap�wki by�y tak du�e, �e wko�cu zr�wna�y si� z miesi�cznym zarobkiem kierowc�w karetek.
{41903}{42035}Gazety pisa�y r�wnie�, �e osob�, kt�ra zacz�a m�wi� g�o�no by� Zomera.
{42035}{42149}Zomera by� pocz�tkowo artyst�, ale nie wystarcza�o to na jego utrzymanie.
{42149}{42199}Wi�c zosta� sanitariuszem.
{42199}{42386}W momencie gdy dotacje z pogrzeb�w by�y bardzo du�e, zosta� przedsi�biorc� pogrzebowym.
{42418}{42582}By� synem s�awnego prawnika, lecz dzisiaj jest bezdomnym, bezrobotnym i �ebrze pieni�dze na ulicy.
{42602}{42729}Kiedy da�am mu troch� nie mia� problemu aby opowiada� o tym jak on traktowa� ludzi z karetek,
{42732}{42820}w momencie kiedy otworzy� swoj� firm� pogrzebow�.
{47806}{47901}Skrzydlewski rozpoczyna prac� o pi�tej rano.
{47902}{48009}�pi w swoim biurze na ma�ym ��ku przez ca�y tydzie�.
{48009}{48162}Z tego co zauwa�y�am jedyn� rzecz� na kt�r� wydaje pieni�dze jest jego dru�yna �u�lowa.
{48162}{48259}M�wi�, �e �ycie dla niego jest jak wy�cig.
{48293}{48513}Na kurtkach jego zawodnik�w jest motto " Wyprzed� a trafisz do Skrzydlewskich".
{49191}{49408}Pewnego ranka, podczas inspekcji jednej z siedzib, Skrzydlewski odkry�, �e jeden z jego pracownik�w uciek� z kas�.
{51408}{51576}Pojawi�y si� dowody, �e du�e pieni�dze zamiast do rodzin trafia�y do przedsi�biorc�w pogrzebowych.
{51576}{51725}Dogadali si� oni bowiem i� pokwituj� odbi�r cia�a natychmiast po zgonie.
{51725}{51895}Wiedzieli, �e p� godziny po tym jak kto� umiera, nikt z krewnych nie b�dzie w stanie przeczyta� czegokolwiek.
{51913}{52104}W tym momencie dotacja z pogrzebu warta kilka tysi�cy by�a legalnie przekazywana do przedsi�biorcy pogrzebowego.
{53301}{53444}�ona Tomalskiego powiedzia�a mi �e, Skrzydlewski nie by� bez winy je�eli chodzi o ten ca�y nekrobiznes.
{53447}{53529}Powiedzia�a - Zapytaj o to mojego m�a.
{54244}{54369}Poczu�am, �e powinnam skonfrontowa� przypuszczenia Tomaskiego ze Skrzydlewskim.
{55763}{55968}Sprawa Tomalskiego dobiega�a ko�ca i nadszed� czas aby obrona zabra�a g�os.
{62199}{62301}Wyrok w sprawie Tomalskiego nie zosta� og�oszony w jego obecno�ci.
{62304}{62533}Skrzydlewski us�ysza� go w s�dzie tego samego popo�udnia, natomiast Tomalskiemu zosta� dor�czony on faksem do celi.
{65888}{65997}Tomalski dosta� 12 lat za pr�b� usi�owania pope�nienia morderstwa.
{69265}{69500}W�tpi�am �e Tomalski pope�ni samob�jstwo w celi, (...) chcia�am jednak powiedzie� jego �onie o reakcji na wyrok.
{69500}{69598}Nasza rozmowa przekszta�ci�a si� w dosy� otwart�.
{73528}{73639}Chcia�am zobaczy� si� jeszcze z Tomalskim przed powrotem do Warszawy.
{73653}{73810}W Polsce m�wienie na "ty" zale�y od tego czy jest si� z kim� w bliskich relacjach (no w Anglii wszyscy na "ty").
{73810}{73990}Jedyn� osob� od kt�rej s�ysza�am �e nazywa�a go Witek, by�a jego matka (reszta na Pan).
{76494}{76550}Dotar�y do mnie najnowsze wie�ci.
{76550}{76723}Jeden z sanitariuszy przyzna� si� do tego ze poda� "leki" co najmniej 11 
{76723}{76797}pacjentom i przekazywa� cia�a bezpo�rednio do przedsi�biorc�w pogrzebowych.
{76797}{76884}Podawanym lekiem by� Pawulon.
{76897}{77083}Ani dane ani twarz sanitariusza nie by�y ujawnione. Nazywany by� po prostu "podawacz Pawulonu".
{77385}{77526}W Polsce s�dziowie s� g��wnymi przes�uchuj�cymi, a na wokandzie toczy� si� jeden z najtrudniejszych proces�w.
{77549}{77776}Niestety oskar�enie nie mia�o dowod�w i skazane by�o na to aby oprze� si� na "spowiedzi" cz�owieka kt�ry podawa� pawulon.
{77781}{77887}Anonimowym m�czyzn� ok...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin