Plunkett M. J., Ellman J. A. - ''Chemia kombinatoryczna i nowe leki''.pdf

(2239 KB) Pobierz
Chemia kombinatoryczna i nowe leki
Chemia kombinatoryczna
i nowe leki
Nowatorska technika jednoczesnego wytwarzania wielu pokrewnych substancji
rewolucjonizuje sposb odkrywania lekw
Matthew J. Plunkett i Jonathan A. Ellman
13856214.057.png
pornoæciowy produkuje prze-
ciwcia¸a Ð bia¸ka, ktre wiý si«
z atakujcymi patogenami. Dzi«ki prze-
tasowaniu doæ ograniczonej liczby pod-
stawowych sk¸adnikw mog powsta
biliony rýnych przeciwcia¸. Uk¸ad od-
pornoæciowy nie wytwarza jednak tych
wyspecjalizowanych czsteczek w mo-
mencie zagroýenia. Organizm wybra¸ tu
odmienn taktyk«: sprawdza skutecznoæ
juý istniejcych przeciwcia¸ wobec nowe-
go patogenu, nast«pnie zaæ przyst«puje
do masowej produkcji tych, ktre spisu-
j si« najlepiej. Wraz z innymi badacza-
mi od kilku lat naæladujemy przyrod«,
poszukujc nowych lekw. W procesie
tzw. chemii kombinatorycznej syntety-
zujemy duý liczb« pokrewnych substan-
cji i wy¸awiamy te, ktre maj wartoæ
farmaceutyczn.
Tradycyjna strategia odkrywania le-
kw polega natomiast na poszukiwaniu
choby æladw ýdanej aktywnoæci nie-
mal we wszystkim, co badacz napotka.
Testowane s zatem przerýne zwizki
syntetyczne, a takýe naturalne Ð izolo-
wane z bakterii, roælin i innych rde¸.
Po zidentyfikowaniu dobrze rokujcej
substancji (nazwijmy j wyjæciow) che-
micy pracowicie krok po kroku mody-
fikuj pocztkow struktur«
i badaj chemiczne i biolo-
giczne w¸aæciwoæci nowego
zwizku.
Metoda ta prowadzi cz«sto
do lekw o zadowalajcej sku-
tecznoæci i bezpieczeÄstwie sto-
sowania. Jednak kaýdy niemal
specyfik wymaga gigantycz-
nego wysi¸ku badaczy, ktrzy
wczeæniej musieli przetestowa
i odrzuci tysice innych
zwizkw. Jest to zatem stra-
tegia zabierajca czas i kosz-
towna. Przejæcie od substancji
wyjæciowej do fiolki z lekar-
stwem na aptecznej p¸ce mo-
ýe poch¸on ca¸e lata i setki
milionw dolarw.
Klasyczne procedury ulep-
szono dzi«ki testom przesie-
wowym, szybszym i dok¸ad-
niejszym niý w przesz¸oæci,
a takýe dzi«ki rozwojowi wie-
dzy o wp¸ywie modyfikacji
strukturalnych na biologiczn
aktywnoæ czsteczki. Wraz
z rozwojem medycyny wzra-
sta jednak zapotrzebowanie
na nowe farmaceutyki. Aby
je wynale, naukowcy mu-
sz mie znacznie wi«cej
zwizkw do testowania, jak
rwnieý wi«cej moýliwoæci
wyszukania substancji wyj-
æciowych, ktre b«d wymaga jak naj-
mniej modyfikacji.
Chemia kombinatoryczna odpowia-
da na te potrzeby, pozwalajc na szyb-
k syntez« nawet milionw struktural-
nie pokrewnych czsteczek. Co wi«cej,
nie s to jakieæ dowolne substancje,
lecz te, po ktrych chemik, znajc cechy
elementw wyjæciowych, oczekuje
okreælonych w¸aæciwoæci. Badanie ak-
tywnoæci otrzymywanych produktw
wskazuje, ktre z kombinacji s najtraf-
niejsze. Potencjalne leki szybciej niý kie-
dykolwiek przedtem trafiaj do prb
klinicznych, a koszt ich uzyskania rw-
nieý maleje.
nych. Zak¸adamy, ýe czsteczki z klasy
A i B mog wzajemnie reagowa, tworzc
nowe zwizki typu AÐB. Spodziewamy
si«, ýe niektre z nich mog¸yby si« oka-
za skutecznymi lekami. Procedury che-
mii kombinatorycznej pozwalaj nam z ¸a-
twoæci otrzyma wszystkie moýliwe
kombinacje: A1ÐB1, A1ÐB2, A2ÐB1 i
A2ÐB2.
W rzeczywistoæci chemicy pracuj ze
znacznie wi«ksz liczb czsteczek. Mo-
ýemy na przyk¸ad wybra 30 struktural-
nie pokrewnych zwizkw, ktre ¸czy
obecnoæ grupy aminowej (ÐNH 2 ), oraz
30 innych zawierajcych grup« karboksy-
low (ÐCOOH). Nast«pnie, zapewni-
wszy odpowiednie warunki reakcji,
ãkrzyýujemyÓ kaýd amin« z kaýdym
kwasem karboksylowym. Otrzymujemy
30 x 30 = 900 rýnych kombinacji, zwiz-
kw, ktre b«d amidami (ÐCONHÐ).
Gdybyæmy dodali jeszcze trzeci zestaw
zawierajcy 30 elementw, wwczas
liczba koÄcowych struktur wzros¸aby do
27 tys. (30 x 30 x 30). Uýycie wi«cej niý
30 zwizkw w kaýdym zestawie spo-
wodowa¸oby dalszy bardzo szybki przy-
rost liczby moýliwych kombinacji.
Poszukiwacze lekw maj do dyspo-
zycji dwie podstawowe techniki kombi-
natoryczne. Pierwsza nosi nazw« synte-
zy rwnoleg¸ej; wynalaz¸ j
w po¸owie lat osiemdziesi-
tych H. Mario Geysen zwi-
zany obecnie z Glaxo Well-
come. Geysen stosowa¸ po-
cztkowo sw metod« do
ustalenia, ktry fragment do-
wolnego duýego bia¸ka wi-
ýe si« z przeciwcia¸em. Wy-
tworzy¸ wi«c ca¸ gam«
krtkich fragmentw bia¸-
kowych, czyli peptydw,
poprzez liczne permutacje
aminokwasw (elementw
budulcowych, z ktrych po-
wstaj bia¸ka i peptydy).
Dzi«ki dziesitkom, a cza-
sem setkom reakcji prze-
biegajcych jednoczeænie i
sprawdzaniu, czy uzyskane
peptydy wiý si« z bada-
nym przeciwcia¸em, zdo¸a¸
szybko wy¸owi reaktywne
struktury spoærd ogromnej
liczby czsteczek.
Produkty uzyskiwane te-
chnik syntezy rwnoleg¸ej
powstaj w oddzielnych na-
czyniach reakcyjnych. Aby
u¸atwi sobie zadanie, chemi-
cy stosuj cz«sto tzw. p¸ytk«
mikromiareczkow, plasti-
kowy arkusz z wg¸«bieniami
o pojemnoæci kilku mililitrw
uszeregowanymi w 8 rz«-
Znale w¸aæciw kombinacj«
Sposb tworzenia kombinatorycznych
kolekcji (bibliotek) zwizkw poddawa-
nych pniej testom jest doæ prosty. Wy-
korzystujemy standardowe reakcje che-
miczne, dzi«ki ktrym ze zbioru ele-
mentw wyjæciowych powstaj rozmaite
wi«ksze struktury. Jako uproszczony
przyk¸ad rozwaýmy cztery czsteczki: A1,
A2, B1 i B2. Przyjmujemy, ýe A1 i A2 ma-
j podobn budow«, czyli naleý do tej
samej klasy. Natomiast B1 i B2 przypisu-
jemy do innej klasy zwizkw chemicz-
CHEMIA KOMBINATORYCZNA, mieszanie i ¸czenie moleku-
larnych cegie¸ek, pozwala na szybkie wytwarzanie wielkiej liczby
rozmaitych struktur. Wyspecjalizowany robot (powyýej) dawkuje
odczynniki, z ktrych powstanie obszerny zbir zwizkw che-
micznych (na stronie obok) .
å WIAT N AUKI Czerwiec 1997 27
A by pokona chorob«, uk¸ad od-
13856214.068.png 13856214.079.png
dw i 12 kolumn. Tutaj zachodz reakcje
chemiczne. Tablicowe uporzdkowanie
odczynnikw jest u¸atwieniem w przy-
gotowaniu mieszanin reakcyjnych oraz
identyfikacji pobieranych produktw.
Aby otrzyma na przyk¸ad seri« ami-
dw przez ¸czenie oæmiu rýnych amin
z dwunastoma kwasami karboksylowy-
mi, naleýy wkropli pierwsz amin« do
studzienek w pierwszym rz«dzie, dru-
g do drugiego rz«du itd., a nast«pnie
doda kwasy karboksylowe, kaýdy z
nich do jednej z dwunastu kolumn. Z
20 elementw moýna zatem w ten spo-
sb otrzyma bibliotek« 96 rýnych
zwizkw chemicznych.
Syntez« kombinatoryczn chemicy
zaczynaj cz«sto od przy¸czenia pierw-
szego zestawu elementw do chemicz-
nie oboj«tnych, mikroskopijnych pere¸ek
polistyrenowych (cz«sto nazywanych
pod¸oýem sta¸ym). Nie przereagowany
materia¸ jest odmywany po kaýdej re-
akcji; pozostaj jedynie zakotwiczone
produkty. Korzyæci p¸ynce z ¸atwego
oczyszczania przewaýaj nad kompli-
kacjami zwizanymi z koniecznoæci
osadzania zwizkw na pod¸oýu i p-
niejszego ich uwalniania.
Rutynowe operacje w syntezie rw-
noleg¸ej, takie jak wkraplanie odczyn-
nikw do odpowiednich studzienek,
w wielu laboratoriach powierza si« dziæ
wyspecjalizowanym robotom. Dzi«ki
temu proces staje si« dok¸adniejszy
i mniej pracoch¸onny. Pierwsze zauto-
matyzowane urzdzenie do syntezy
40 zwizkw jednoczeænie skonstruo-
wali naukowcy z laboratoriw Parke-
-Davis. W firmie Ontogen powsta¸ na-
tomiast robot, ktry moýe wytwarza
nawet 1000 substancji dziennie. Czas
potrzebny do zakoÄczenia syntezy rw-
noleg¸ej zaleýy od liczby produkowa-
nych zwizkw; jej podwojenie wyd¸u-
ýa go niemal dwukrotnie. Te praktyczne
wzgl«dy ograniczaj wielkoæ tworzo-
nych bibliotek najwyýej do kilkudzie-
si«ciu tysi«cy zwizkw chemicznych.
Synteza rwnoleg¸a
KROK 1
Zacznij od p¸ytki mikromiareczkowej,
czyli plastikowego arkusza z wg¸«bienia-
mi. Wg¸«bienia wype¸nij cz«æciowo
zawiesin oboj«tnych chemicznie
pere¸ek polistyrenowych (szare k¸ka) .
Typowa p¸ytka zawiera 8 rz«dw
i 12 kolumn, czyli 96 mikrostudzienek;
na rysunku przedstawiono
tylko jej lewy grny rg.
PEREüKA POLISTYRENOWA
KROK 2
Do zawiesiny polistyrenowych pere¸ek
dodaj pierwszy zestaw czsteczek
(kwadraty) naleýcych do klasy A,
tak aby A1 znalaz¸y si« w pierwszym
rz«dzie, A2 w drugim itd. Nast«pnie
przefiltruj zawartoæ wszystkich
studzienek w celu oddzielenia nie
przereagowanych odczynnikw
(tych, ktre nie zwiza¸y si«
z polistyrenowymi pere¸kami).
Dziel i mieszaj
CZSTECZKA A1
Inny sposb tworzenia kombinato-
rycznych bibliotek, znany pod angiel-
sk nazw split-and-mix (dziel i mie-
szaj), zaproponowa¸ w koÄcu lat
osiemdziesitych çrpd Furka, obecnie
pracujcy w firmie Advanced Chem-
Tech w Louisville (Kentucky). Inaczej
niý w syntezie rwnoleg¸ej, podczas kt-
rej kaýdy zwizek pozostaje w odr«b-
nym naczyniu, w technice split-and-mix
otrzymujemy mieszanin« wielu produk-
tw. Dzi«ki temu potrzeba mniej naczyÄ
reakcyjnych, a liczba produktw roænie
nawet do kilku milionw. Cen s trud-
noæci z identyfikacj i testowaniem bio-
logicznej aktywnoæci poszczeglnych
zwizkw w z¸oýonych mieszaninach.
Zasad« procesu split-and-mix wyja-
ænimy na prostym przyk¸adzie. Niech
A, B i C oznaczaj trzy zestawy substan-
cji; kaýdy z nich zawiera trzy elementy
(A1, A2, A3; B1, B2, B3 itd.). Zaczynamy
od trzech probwek z polistyrenowymi
pere¸kami. W pierwszej do pere¸ek przy-
czepiamy czsteczki A1, w drugiej Ð A2,
w trzeciej natomiast Ð A3. Pniej trzy
rodzaje czsteczek A (wszystkie zwi-
zane z polistyrenowym noænikiem)
umieszczamy we wsplnym naczyniu,
dok¸adnie mieszamy i znw dzielimy
na trzy porcje. Teraz w kaýdej z trzech
probwek znajduje si« mieszanina cz-
stek A. Nast«pnie do pierwszej dodaje-
my czsteczki B1, do drugiej Ð B2, do
trzeciej zaæ Ð B3. W kolejnym analogicz-
nym cyklu wprowadzamy czsteczki
A3
A2
KROK 3
Dodaj drugi zestaw czsteczek klasy B
(trjkty) . B1 wkraplaj do pierwszej
kolumny, B2 do drugiej itd. Przeprowad
filtrowanie tak jak w poprzednim kroku.
CZSTECZKA B1
B3
B2
KROK 4
Po skompletowaniu 96-elementowej
biblioteki od¸cz koÄcowe produkty
od polistyrenowego pod¸oýa,
aby podda je prbom
aktywnoæci biologicznej.
28 å WIAT N AUKI Czerwiec 1997
13856214.090.png
 
13856214.010.png 13856214.013.png 13856214.014.png 13856214.015.png 13856214.016.png 13856214.017.png 13856214.018.png 13856214.019.png 13856214.020.png 13856214.021.png
 
13856214.022.png 13856214.023.png
 
13856214.024.png 13856214.025.png 13856214.026.png 13856214.027.png 13856214.028.png
 
13856214.029.png 13856214.030.png 13856214.031.png 13856214.032.png 13856214.033.png 13856214.034.png 13856214.035.png 13856214.036.png 13856214.037.png 13856214.038.png 13856214.039.png 13856214.040.png 13856214.041.png 13856214.042.png 13856214.043.png 13856214.044.png 13856214.045.png 13856214.046.png 13856214.047.png 13856214.048.png 13856214.049.png 13856214.050.png 13856214.051.png 13856214.052.png
 
13856214.053.png 13856214.054.png 13856214.055.png 13856214.056.png 13856214.058.png 13856214.059.png 13856214.060.png 13856214.061.png 13856214.062.png 13856214.063.png 13856214.064.png 13856214.065.png 13856214.066.png 13856214.067.png 13856214.069.png 13856214.070.png 13856214.071.png 13856214.072.png 13856214.073.png 13856214.074.png 13856214.075.png 13856214.076.png 13856214.077.png 13856214.078.png 13856214.080.png 13856214.081.png
z zestawu C. Otrzymujemy w ten spo-
sb 27 rýnych zwizkw.
Aby wy¸owi najcenniejsze z nich, na-
leýy bada æredni aktywnoæ kolejnych
mieszanin. Pniej stosujc rýne tech-
niki, dedukuje si«, ktry z ãkombinato-
rycznychÓ produktw obecnych w naj-
bardziej aktywnej mieszaninie ma
poýdane w¸aæciwoæci biologiczne.
Kilka firm farmaceutycznych zauto-
matyzowa¸o takýe procedur« split-and-
-mix. Jedno z pierwszych tego typu
urzdzeÄ (opracowane w laboratoriach
firmy Chiron) potrafi syntetyzowa mi-
lion zwizkw w cigu kilku tygodni.
Specjalny robot zajmuje si« dozowaniem
odczynnikw, mieszaniem i porcjowa-
niem sta¸ego pod¸oýa.
Wspomnieliæmy juý, ýe podczas syn-
tez opartych na dzieleniu i mieszaniu
trudno zidentyfikowa konkretn ak-
tywn substancj«, ktra kryje si« w z¸o-
ýonej miksturze. Kit Lam z University
of Arizona znalaz¸ sposb przezwyci«-
ýenia tej trudnoæci, zauwaýywszy, ýe
pod koniec syntezy wszystkie czstecz-
ki przyczepione do danej pere¸ki noæni-
ka maj t« sam struktur«. Chemicy mo-
g wi«c odizolowa polistyrenowe ku-
leczki zwizane z poýdan substancj
aktywn, pniej zaæ pos¸uýy si« czu-
¸ymi metodami analitycznymi, aby usta-
li jej budow«. Niestety, metoda ta mo-
ýe by stosowana tylko w wypadku
niektrych zwizkw, takich jak pepty-
dy lub krtkie fragmenty DNA.
Inni badacze opracowali metody
oznaczania pere¸ek chemicznymi ãety-
kietamiÓ Ð swego rodzaju odpowiedni-
kiem kodu kreskowego Ð z ktrych
moýna odczyta histori« dodawania ko-
lejnych elementw. Odczytanie etykie-
ty jest jednoznaczne z identyfikacj za-
kotwiczonych substancji. Szczeglnie
duýo wnieæli tu naukowcy z biotechno-
logicznej sp¸ki Pharmacopeia, ktrzy
wykorzystali procedury W. Clarka Stil-
la z Columbia University. K¸opoty
z identyfikacj zwizkw s jednak po-
waýne, dlatego wi«kszoæ firm poprze-
staje dziæ raczej na syntezie rwnoleg¸ej.
Benzodiazepiny naleý do najcz«æciej
przepisywanych lekw. Najlepiej zna-
nym przyk¸adem jest diazepam (rela-
nium, valium), lek uspokajajco-nasen-
ny. Aktywnoæ biologiczn przejawia
jednak rwnieý wiele innych pokrew-
nych zwizkw, ktre mog dzia¸a
przeciwdrgawkowo, pobudzajco, prze-
ciwzakrzepowo (antagonistycznie do
czynnika pobudzajcego p¸ytki krwi).
Naleý teý do nich inhibitory enzymu
odwrotnej transkryptazy wirusa HIV
oraz inhibitory farnezylotransferazy
bia¸ka Ras (enzymu uczestniczcego
w procesach nowotworowych).
Wieloæ zastosowaÄ sprawi¸a, ýe ben-
zodiazepiny by¸y pierwsz grup
zwizkw, w ktrej poszukiwano no-
wych lekw metodami chemii kombi-
natorycznej. Jeden z nas (Ellman) przed-
stawi¸ w 1992 roku wraz z Barrym
Buninem (takýe z University of Califor-
nia w Berkeley) sposb syntezy benzo-
diazepin na sta¸ym pod¸oýu. Otwarto
w ten sposb drog« do tworzenia biblio-
tek zawierajcych tysice potencjalnie
uýytecznych pochodnych.
Niedawno usprawniliæmy t« proce-
dur«, istotnie zwi«kszajc liczb« pro-
duktw. Najtrudniejszym zadaniem
Synteza typu split-and-mix
CZSTECZKA A1
A2
KROK 1
Zacznij od probwek wype¸nionych
zawiesin oboj«tnych chemicznie kulek
polistyrenowych (szare k¸ka) . Rysunek,
dla uproszczenia, przedstawia tylko trzy
probwki, w rzeczywistoæci moýe ich by
dziesitki. Dodaj pierwszy zestaw
czsteczek klasy A (kwadraty) ,
tak aby w pierwszej znalaz¸ si«
zwizek A1, w drugiej A2 itd.
A3
PEREüKA
POLISTYRENOWA
KROK 2
Wymieszaj zawartoæ wszystkich
probwek.
B2
KROK 3
Mieszanin« podziel na trzy rwne cz«æci.
Dodaj drugi zestaw czsteczek klasy
B (trjkty) , wkraplajc B1 do pierwszej
probwki, B2 do drugiej itd. Kroki 2 i 3
moýesz powtarza wielokrotnie Ð
zaleýnie od zaplanowanej liczby
elementw w koÄcowym produkcie.
B3
CZSTECZKA B1
Biblioteki lekw
KROK 4
Odfiltruj nie przereagowane odczynniki,
oddziel gotowe zwizki od pere¸ek
polistyrenowych. Cz«sto bada si«
zawartoæ kaýdej z probwek w celu
okreælenia æredniej aktywnoæci
biologicznej mieszanin. Najlepsze
w¸aæciwoæci moýe mie na przyk¸ad
mieszanina, do ktrej ostatnio wkraplano
B2. Wwczas powtarza si« syntez«,
kojarzc B2 z rýnymi substancjami A,
aby ustali, ktry spoærd zwizkw
typu AÐB2 jest najbardziej skuteczny.
Obie metody syntezy kombinatorycz-
nej debiutowa¸y jako sposb tworzenia
peptydw. Czsteczki te, cho bardzo
istotne dla organizmu, nie s zbyt przy-
datne jako leki, poniewaý rozk¸adaj si«
w jelitach, trudno si« wch¸aniaj w ýo-
¸dku i szybko znikaj z krwiobiegu. In-
tensywne zainteresowanie chemi kom-
binatoryczn pojawi¸o si« wwczas, gdy
zrozumiano jej przydatnoæ do syntezy
uznanych farmaceutykw, takich jak
zwizki z grupy benzodiazepin.
å WIAT N AUKI Czerwiec 1997 29
13856214.082.png 13856214.083.png 13856214.084.png 13856214.085.png 13856214.086.png 13856214.087.png 13856214.088.png 13856214.089.png 13856214.091.png 13856214.092.png 13856214.093.png 13856214.094.png 13856214.095.png 13856214.096.png 13856214.097.png 13856214.098.png 13856214.099.png 13856214.100.png 13856214.001.png 13856214.002.png 13856214.003.png 13856214.004.png 13856214.005.png 13856214.006.png
 
13856214.007.png 13856214.008.png 13856214.009.png
ROBOT w Arris Pharmaceutical automatycznie przesuwa p¸ytki mikromiareczkowe z bi-
bliotekami kombinatorycznymi do urzdzenia, ktre testuje ich aktywnoæ biologiczn.
wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie
przedsi«biorstwami.
Metody kombinatoryczne uchodz
dziæ cz«sto za rutynowe, a zastosowanie
ich nie ogranicza si«, rzecz jasna, tylko
do benzodiazepin. Chemicy wykorzy-
stuj kombinatoryczne biblioteki ma¸ych
czsteczek organicznych jako rd¸o
obiecujcych substancji wyjæciowych
bd do optymalizacji aktywnoæci zna-
nego juý specyfiku. Podczas poszukiwaÄ
nowej substancji wyjæciowej powstaj
cz«sto bardzo obszerne biblioteki, z dzie-
sitkami tysi«cy lub nawet milionami
produktw koÄcowych. Natomiast bi-
blioteki s¸uýce zwi«kszeniu skuteczno-
æci lub bezpieczeÄstwa stosowania ist-
niejcego specyfiku s z regu¸y znacznie
mniejsze, kilkusetsk¸adnikowe.
Kilka firm farmaceutycznych przy-
stpi¸o juý do klinicznego testowania le-
kw, ktre odkryto dzi«ki metodom che-
mii kombinatorycznej. Poniewaý odpo-
wiednie programy badawcze zosta¸y
wdroýone stosunkowo niedawno, ýad-
nego zwizku spoærd potencjalnych
kandydatw nie sprawdzano jeszcze
wystarczajco d¸ugo, by uzyska akcep-
tacj« Food and Drug Administration.
Jednak ukazanie si« na rynku pierw-
szych owocw chemii kombinatorycznej
jest juý tylko kwesti czasu.
Za przyk¸ad moýe s¸uýy preparat
opracowany w firmie Pfizer. Tradycyj-
ne metody doprowadzi¸y tam w 1993 ro-
ku do odkrycia substancji wyjæciowej,
podczas projektowania syntez kombi-
natorycznych jest wybranie warunkw
eksperymentalnych, gwarantujcych
minimalizacj« reakcji ubocznych, a tym
samym Ð niski poziom zanieczyszczeÄ.
Optymalizacja wszystkich parametrw
zaj«¸a nam ponad rok, pniej jednak
zdo¸aliæmy (wraz z Buninem) wytwo-
rzy metod rwnoleg¸ej syntezy 11 200
zwizkw w cigu zaledwie dwch
miesi«cy.
zacz¸ realizowa nowe projekty ba-
dawcze. W cigu minionych 5 lat po-
wsta¸y dziesitki niewielkich firm sto-
sujcych wy¸cznie t« metod«, a prawie
wszystkie duýe koncerny maj obecnie
w¸asne oddzia¸y chemii kombinatorycz-
nej lub wsp¸pracuj z mniejszymi,
Obiecujce substancje
Okaza¸o si«, ýe biblioteka ta zawiera-
¸a kilka potencjalnych lekw. W ramach
projektu badawczego realizowanego
wsplnie z Victorem Levinem i Ray-
mondem Budde z University of Texas
M. D. Anderson Cancer Center w Hou-
ston zidentyfikowaliæmy pochodn dia-
zepiny, ktra inhibuje enzym zaanga-
ýowany w powstawanie raka okr«ýni-
cy i w osteoporoz«. Natomiast wsp¸-
praca z Garym Glickiem i jego kolegami
z University of Michigan zaowocowa-
¸a odkryciem innej benzodiazepiny, ha-
mujcej oddzia¸ywanie jednoniciowe-
go DNA z przeciwcia¸ami, ktre moýe
by istotn przyczyn tocznia uk¸ado-
wego rumieniowatego. Zwizki te pod-
dawane s na razie wst«pnym prbom
laboratoryjnym.
Odkd wraz z innymi chemikami
wykazaliæmy przydatnoæ technik kom-
binatorycznych do syntezy potencjal-
nych lekw, przemys¸ farmaceutyczny
POLISTYRENOWE KULECZKI (widoczne tutaj w oko¸o 100-krotnym powi«kszeniu) to
standardowy rekwizyt chemii kombinatorycznej. Produkty reakcji przyczepione do ich
powierzchni ¸atwo jest odseparowa od zb«dnego, nie przereagowanego materia¸u. Fo-
tografia przedstawia wynik testu aktywnoæci biologicznej; kolor czerwony sygnalizuje
obecnoæ syntetycznego receptora steroidw.
30 å WIAT N AUKI Czerwiec 1997
13856214.011.png 13856214.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin