MUZYKA klucz-odpowiedzi-i-zasady-punktowania.pdf

(311 KB) Pobierz
Microsoft Word - kartoteka
KLUCZ ODPOWIEDZI I ZASADY PUNKTOWANIA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU
W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr
zadania
Poprawna odpowiedź i schemat punktowania
Punktacja
Czynności ucznia
Standard
1.
D
0–1
odszukuje informację w tekście
1.1
2.
A
0–1
odszukuje informację w tekście
1.1
3.
B
0–1
odszukuje informację w tekście
1.1
4.
C
0–1
odszukuje informację w tekście
1.1
5.
B
0–1
porządkuje wydarzenia w kolejności
chronologicznej
3.1d
6.
B
0–1
wskazuje źródła informacji
4.1
7.
C
0–1
rozumie znaczenie związku
frazeologicznego
1.1
8.
D
0–1
interpretuje tekst
1.1
9.
B
0–1
wskazuje właściwy środek artystyczny
1.2a
10.
B
0–1
rozumie pojęcie podmiotu mówiącego
i potrafi go wskazać
1.2a
11.
A
0–1
interpretuje fragment tekstu: wskazuje
jego tematykę
1.1
419386916.004.png 419386916.005.png 419386916.006.png 419386916.007.png
12. B
0–1
wykonuje obliczenia dotyczące czasu
5.3e
13. C
0–1
oblicza prędkość, mając daną długość
drogi oraz czas, w jakim została ona
pokonana
5.3
14.
A
0–1
rozumie znaczenie rzadko używanego
wyrażenia
1.1
15.
D
0–1
odszukuje informację w tekście
1.1
16.
B
0–1
odczytuje główną myśl tekstu
1.1
17.
D
0–1
odszukuje informację w tekście
1.1
18.
C
0–1
wskazuje poprawną odpowiedź, która jest
wynikiem wnioskowania
1.1
19.
D
0–1
oblicza objętość prostopadłościanu
5.3c
20. A
0–1
odczytuje dane z wykresu
1.4c
21.
2 · 60 + 3 · 45 = 255 [zł]
2 · 50 + 3 · 35 = 205 [zł]
0–4
odczytuje dane z tabeli, które
wykorzystuje do obliczeń kosztów
biletów
rozwiązuje zadanie tekstowe
1.4b
3.8
5.3g
Odp. Kowalscy zapłacą 255 zł za bilety, jeśli na koncert
wybiorą się w sobotę, a 205 zł – jeśli pójdą w środę.
Prawidłowe odczytanie danych z tabeli – 1 p.
Poprawna metoda obliczenia kosztu biletów w sobotę
– 1 p.
Poprawna metoda obliczenia kosztu biletów w środę –
1 p.
Poprawność rachunkowa – 1 p.
419386916.001.png
22.
31 + 15 – 6 · 7 = 4
0–2
oblicza upływ czasu między
wydarzeniami
3.1c
Odp. 4 maja jest ostatnim dniem złożenia zamówienia.
Poprawna metoda obliczenia szukanej daty – 1 p.
Poprawność rachunkowa – 1 p.
23.
¾ · 3 · 45 = 101,25 [zł]
0–3
rozwiązuje zadanie tekstowe
z wykorzystaniem obliczania ułamka
liczby
3.8
5.5a
Odp. Dzieci za bilety zapłaciły 101 zł i 25 gr.
Prawidłowe odczytanie danych z tabeli – 1 p.
Poprawna metoda obliczenia kosztu biletów – 1 p.
Poprawność rachunkowa – 1 p.
24.
1 cm na planie to 4 m na widowni:
4 · 3 = 12 [m]
4 · 5 = 20 [m]
(12 + 20) · 20 : 2 = 320 [m 2 ]
0–3
oblicza pole trapezu, mając dane długości
podstaw i wysokości w skali
3.6b
5.3a
5.3b
Odp. Pole powierzchni podłogi tej części widowni wynosi
320 m 2 .
Poprawna metoda obliczenia rzeczywistych wymiarów
widowni – 1 p.
Poprawna metoda obliczenia pola powierzchni podłogi
na widowni – 1 p.
Poprawność rachunkowa – 1 p.
419386916.002.png
25. Zgodność wypowiedzi z tematem:
a) Konsekwentne stosowanie formy opisu – 1 p.
Uczeń dyslektyczny:
Uwzględnienie w wypowiedzi elementów
charakterystycznych dla opisu – 1 p.
b) Podanie przynajmniej jednej cechy, dzięki której ktoś lub
coś staje się szczególne – 1 p.
c) Podanie przynajmniej jednej informacji o tym, jaki
wpływ ma opisywana postać lub rzecz na daną osobę
– 1 p.
Logiczne uporządkowanie wypowiedzi – 1 p.
Uczeń dyslektyczny:
Tekst jest spójny (uczeń stosuje wskaźniki zespolenia) – 1 p.
Poprawność stylistyczna (dopuszczalne 3 błędy) – 1 p.
Uczeń dyslektyczny:
Tekst jest komunikatywny – 1 p.
Poprawność językowa (dopuszczalny 1 błąd niezależnie od
kategorii: składniowy, słownikowy lub frazeologiczny) – 1 p.
Uczeń dyslektyczny:
Zamykanie myśli w obrębie zdania (nie występuje słowotok)
– 1 p.
Poprawność ortograficzna (dopuszczalne 3 błędy) – 1 p.
Uczeń dyslektyczny:
Stosowanie dużej litery na początku zdania – 1 p.
Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy) – 1 p.
Uczeń dyslektyczny:
Stosowanie kropki na końcu zdania – 1 p.
0–8
redaguje opis
2.1b
2.3
2.5
Uwaga. Jeżeli tekst zajmuje mniej niż połowę wyznaczonego
miejsca, nie przyznajemy punktów za styl, język, ortografię
i interpunkcję.
Razem
40
419386916.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin