lmg-tyfsmoking.txt

(83 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  624x256 23.976fps 695.9 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{3897}{3937}Robin Williger.
{3939}{4025}Jest 15-latkiem, pierwszakiem |z gimnazjum w Racine, Wisconsin.
{4028}{4069}Lubi studiowa� histori�.
{4071}{4110}Jest cz�onkiem k�ka dyskusyjnego.
{4113}{4181}Przysz�o�� Robina wygl�da�a|bardzo, bardzo �wietlanie,
{4184}{4237}lecz ostatnio zosta� u niego|zdiagnozowany nowotw�r,
{4240}{4277}bardzo ci�ki przypadek.
{4280}{4365}Robin o�wiadczy�, �e|naprawd� rzuci� palenie
{4368}{4445}i nie uwa�a ju�, �e papierosy|s� spoko.
{4545}{4600}Whoo!
{4602}{4681}Naszym ostatnim go�ciem dzi�|jest Nick Naylor.
{4683}{4793}Pan Naylor jest wiceprezesem|Akademii Studi�w nad Tytoniem.
{4795}{4868}Obecnie jest to g��wna grupa nacisku|przemys�u tytoniowego
{4870}{4901}w Washington, D.C.
{4904}{4977}i Pan Naylor jest ich|g��wnym rzecznikiem.
{5060}{5107}Prezes|MATKI PRZECIW PALENIU W�R�D NASTOLATK�W
{5108}{5154}Przewodnicz�ca|STOWARZYSZENIA P�UCO
{5155}{5204}G��wny doradca|DEPARTAMENTU ZDROWIA I SPRAW SPO�ECZNYCH
{5205}{5250}CH�OPIEC CHORY NA RAKA
{5251}{5300}JA
{5409}{5452}Niewiele os�b na tej planecie wie,
{5454}{5505}jak to jest by� naprawd� pogardzanym.
{5508}{5561}Dziwicie si� im?
{5564}{5621}Zarabiam na �ycie|b�d�c przedstawicielem organizacji,
{5623}{5701}kt�ra zabija 1200 os�b ka�dego dnia.
{5704}{5733}1200 os�b
{5735}{5795}M�wimy tu o pasa�erach|dw�ch Jumbojet�w.
{5798}{5862}M�czyznach, kobietach i dzieciach.
{5865}{5889}Znaczy, jeste�my sobie r�wni: Atylla,
{5892}{5929}D�ingis,
{5931}{5953}i ja
{5955}{5985}Nick Naylor,
{5988}{6013}twarz papieros�w...
{6015}{6081}pu�kownik Sanders* nikotyny|(*tw�rca KFC - przyp. t�um.).
{6084}{6119}Oto moje miejsce pracy.
{6122}{6182}Akademia Studi�w nad Tytoniem
{6185}{6237}Zosta�a za�o�ona|przez 7 d�entelmen�w,
{6239}{6277}kt�rych mo�e pami�tacie ze C-SPAN.
{6280}{6343}Ci faceci szybko si� zorientowali,|�e je�li mamy twierdzi�, �e
{6346}{6372}papierosy nie uzale�niaj�,
{6374}{6426}to lepiej mie� na to dowody.
{6429}{6473}Oto cz�owiek, na kt�rym polegaj�
{6475}{6526}Erhardt Von Grupten Mundt.
{6529}{6583}Znale�li go w Niemczech.
{6586}{6622}Nie wdaj�c si� w szczeg�y:
{6625}{6653}testowa� powi�zanie
{6655}{6685}pomi�dzy nikotyn�|a rakiem p�uc
{6687}{6765}Od 30 lat nie osi�gn��|�adnych wi���cych wynik�w.
{6768}{6790}Ten cz�owiek to geniusz.
{6792}{6832}M�g�by obali� teori� grawitacji.
{6834}{6874}A oto nasze pitbule
{6877}{6919}Werbujemy ich w|szko�ach prawniczych Ivy League
{6922}{6977}dajemy im firmowe wczasy|i sportowe samochody.
{6979}{7017}Zupe�nie jak w powie�ci|Johna Grishama
{7019}{7081}tylko bez w�tk�w szpiegowskich.
{7083}{7161}Najwa�niejsze, �e trzymamy|r�k� na pulsie.
{7163}{7207}Tu zaczyna si� moja rola.
{7210}{7242}P�aca mi za gadanie.
{7245}{7282}Nie ma dyplomu lekarza ani prawnika.
{7341}{7417}Mam licencjat z|robienia zadym i wywo�ywania burd.
{7419}{7478}Znacie ten typ facet�w,|kt�rzy potrafi� poderwa� ka�d� dziewczyn�?
{7480}{7505}Jestem nim...
{7508}{7534}tyle, �e na wy�szych obrotach.
{7614}{7661}Jest to niew�tpliwie gor�cy temat
{7664}{7729}i chcieliby�my dzi� przyjrze�|mu si� z ka�dej strony.
{7751}{7781}Nick, masz pytanie?
{7784}{7810}Joan,
{7813}{7904}jakim cudem "Wielki Przemys� Tytoniowy"|zyska�by
{7906}{7965}na �mierci tego m�odego cz�owieka?
{7967}{8020}Nie chcia�bym sprowadza�|tego zagadnienia do absurdu,
{8022}{8097}ale wtedy straciliby�my |przecie� klienta.
{8099}{8173}Jest nie tylko nasz� nadziej�,|ale le�y to te� w naszym interesie
{8176}{8229}by Robin �y� nadal i pali�.
{8232}{8272}- To niedorzeczne.|- Pozw�l, �e co� ci powiem,
{8274}{8428}Joan, i prosz�, pozw�lcie mi podzieli� si� pewn� my�l�,|z t� wspania��, pe�n� zainteresowania, dzisiejsz� publiczno�ci�.
{8430}{8496}To ludzie tacy jak pan...
{8498}{8560}chc� by Robin Willigers umar�.
{8562}{8589}- Co?|Wie pan dlaczego?
{8591}{8629}By wasze bud�ety wzros�y.
{8632}{8701}To nic innego jak handel|ludzkim nieszcz�ciem,
{8703}{8745}i powinien si� pan wstydzi�.
{8748}{8784}To ja mam si� wstydzi�?
{8786}{8861}nota bene mamy zamiar|rozpocz��
{8864}{8936}kampani� wart�  50 milion�w $
{8938}{9038}na rzecz przekonywania dzieci|by nie pali�y.
{9041}{9093}Poniewa� s�dz�, �e zgodzimy si�|z tym wszyscy,
{9095}{9146}i� nie ma wa�niejszej rzeczy
{9149}{9181}ni� nasze dzieci.
{9183}{9216}W porz�dku, jest to temat
{9218}{9261}kt�ry b�dziemy jeszcze kontynuowa�
{9263}{9291}ale teraz kr�tka przerwa.
{9294}{9344}Pozosta�cie Pa�stwo z nami.
{9415}{9486}50 milion�w?! |Odwali�o ci?!
{9488}{9510}Ka�dy ma szefa.
{9512}{9534}Tak si� sk�ada, �e BR
{9536}{9573}jest moim szefem.
{9575}{9620}Przeszed� szko�� automat�w|do sprzeda�y
{9622}{9662}kt�ra uczyni�a go twardym.
{9695}{9772}Skr�t BR pochodzi z czas�w|s�u�by w Wietnamie.
{9774}{9849}Wszyscy kt�rzy znali jego|znaczenie ju� nie �yj�.
{9851}{9886}M�wili�my o pi�ciu milionach!
{9888}{9954}Za 5 milion�w dostaniesz|najwy�ej kilka plakat�w na przystankach.
{9957}{9979}To nikomu nie zaimponuje.
{9982}{10009}O to chodzi, Nick.
{10012}{10034}Wkr�tce mi podzi�kujesz.
{10037}{10065}To ci pewnie zrobi niez�� pras�.
{10067}{10124}Musz� zadzwoni� do szefa|i sprawdzi� czy na to p�jdzie.
{10126}{10177}Wracaj natychmiast do D.C.
{10508}{10555}Dzi�kuj� bardzo za przybycie.
{10599}{10621}Pan Naylor?
{10623}{10647}Pana kolej.
{10650}{10705}Ah.
{10708}{10757}Joey jest takim bystrym m�odym cz�owiekiem.
{10760}{10828}Wszyscy oczekujemy a� poka�e przynajmniej|odrobin� tego na co go sta�.
{10830}{10860}Ale jest troch� nie�mia�y.
{10862}{10905}Tak, ma to po matce.
{11125}{11191}Hej, Joey.
{11194}{11250}Prosz� nie rujnuj mojego dzieci�stwa.
{11253}{11302}Daj spok�j, Joey. Zaufaj mi.
{11492}{11565}Ilu z was chce zosta� prawnikami|gdy doro�niecie?
{11568}{11592}No w�a�nie.
{11594}{11630}A co powiecie na...
{11633}{11674}gwiazdy filmowe?
{11709}{11736}A kto chcia�by by� lobbyst�?
{11738}{11761}A co to takiego?
{11763}{11810}To co� podobnego do gwiazdy filmowej.
{11812}{11863}Ja tym si� w�a�nie zajmuj�.|Zarabiam na �ycie gadaniem.
{11864}{11885}A o czym gadasz?
{11887}{11937}Przemawiam w obronie papieros�w.
{11939}{11969}Moja mama pali�a.
{11971}{12034}Ona m�wi, �e papierosy zabijaj�.
{12037}{12094}Naprawd�? A czy twoja mama jest lekarzem?
{12097}{12118}Nie.
{12121}{12162}To mo�e jakim� naukowcem?
{12165}{12194}Nie.
{12197}{12255}No c�, chyba nie jest wi�c kim�,|kogo mo�na by uzna� za eksperta?
{12292}{12313}Nie smu� si�.
{12316}{12362}Nale�y s�ucha� mamy.
{12364}{12421}Chodzi mi o to, �e nale�y|s�ucha� rodzic�w... Joey.
{12423}{12478}Sugeruje tylko
{12481}{12538}�e zawsze znajd� si� ludzie,|kt�rzy b�d� pr�bowali ci wm�wi�
{12541}{12593}co masz robi� i jak my�le�.
{12595}{12628}Pewnie znacie ju� takich ludzi.
{12630}{12652}Mam racj�?
{12654}{12677}Tak.
{12679}{12721}Przyszed�em tu by wam powiedzie�
{12724}{12806}�e gdy kto� pr�buje zachowywa� si�|jak jaki� ekspert,
{12809}{12892}mo�ecie zawsze powiedzie�|"Na jakiej podstawie?"
{12895}{12936}No to w ko�cu, papierosy s� zdrowe czy nie?
{12938}{12984}- Nie!|- Nie, nie o to...
{12986}{13014}Nie o to mi chodzi.
{13017}{13073}Chodzi mi o to, �e macie my�le� samodzielnie.
{13075}{13117}Macie podwa�a� autorytety.|Czy je�li wasi rodzice
{13119}{13173}powiedzieliby wam, �e czekolada jest niebezpieczna
{13176}{13213}uwierzyliby�cie im na s�owo?
{13215}{13241}Nie.
{13244}{13268}No w�a�nie.
{13270}{13314}Wi�c mo�e zamiast zachowywa�|si� jak stado baran�w,
{13317}{13340}je�li chodzi o papierosy,
{13342}{13377}powinni�cie najpierw sami to sprawdzi�.
{13379}{13406}W porz�dku.
{13409}{13465}Dzi�kujemy Panu za przybycie,|Panie Naylor.
{13693}{13754}Co tydzie� spotykamy si� tu, u Berta.
{13757}{13805}Wsp�lnie jeste�my |najwa�niejszymi rzecznikami
{13807}{13878}przemys��w tytoniowego,|spirytusowego i zbrojeniowego.
{13881}{13908}Nazwali�my si� MOD Squad.
{13910}{13932}
{13934}{13998}M-O-D, Merchands of Death|(Sprzedawcy �mierci)
{14001}{14029}Dzi� nie za bardzo mi posz�o.
{14031}{14053}Czemu?
{14055}{14085}Dateline puszcza materia� o
{14087}{14125}wp�ywie alkoholu na p�ody.|Dzi�ki.
{14128}{14174}Polly pracuje dla Moderation Council |(Rada Umiaru)
{14177}{14232}Okazjonalnie popija�a|w wieku lat 14,
{14234}{14265}szybko jednak osi�gn�a
{14267}{14349}poziomy upojenia zarezerwowane|przewa�nie wy��cznie dla irlandzkich doker�w.
{14351}{14395}W naszym �wiecie jest kobiet�,
{14398}{14449}kt�ra sk�oni�a papie�a|do aprobaty czerwonego wina.
{14521}{14543}Rozsmaruj� nas.
{14546}{14576}Macie jakie� pomys�y?
{14578}{14609}Czy ja wiem.
{14612}{14668}Zdeformowane dzieci to ci�ki kaliber.|Mam szcz�cie,
{14670}{14725}�e m�j produkt jedynie|sprawia, �e �ysiej� zanim ich zabije.
{14727}{14773}Mog�aby� poprzytula� te dzieciaki.
{14775}{14822}Nie pozwol� mi przytula�|tych dzieci.
{14825}{14862}Kto robi ten materia�|Donaldson czy Sawyer?
{14865}{14886}pewnie Sawyer.
{14889}{14910}To jeste� w dupie.
{14913}{14934}Dlaczego?
{14937}{14964}Bo to ona b�dzie je przytula�.
{14966}{15019}Czekaj, jak zobaczysz, �e ona |ma zamiar kogo� przytuli�,
{15022}{15089}przywal jej i wyprzed� j�.
{15092}{15130}BobbyJay pracuje dla SAFETY,
{15133}{15186}Society for the Advancement of Firearms|(Stowarzyszenie Promocji Broni Palnej)
{15189}{15232}and Effective Training for Youth.|(i Skutecznego Treningu M�odzie�y)
{15234}{15289}Chcesz mnie roz�mieszy�?
{15332}{15390}Po obejrzeniu materia�u ze|strzelaniny na uniwersytecie w Kent,
{15392}{15460}BobbyJay, wtedy 17-to latek,|chcia� zapisa� si� do Gwardii Narodowej
{15462}{15513}tak by te� m�c strzela� do student�w.
{15515}{15574}Ale gwardzista zajmuj�cy si�|werbunkiem mia� przerw� na lunch,
{15577}{15653}wi�c BobbyJay z braku innych mo�liwo�ci|zaj�� si� strzelaniem do Panamczyk�w,
{15655}{15715}kt�re by�o prawie tak fajne,|jak strzelanie do student�w.
{15725}{15768}Tylko, �e oni te� odpowiadali ogniem.
{15770}{15810}Wiecie, �e mo�n...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin