Matko Fatimska.pdf

(101 KB) Pobierz
33841148 UNPDF
Matko Fatimska
Zofia Jasnota
! " #
% %
% % % & % & %
Bo !a, Mat ko Fa
% % '
% %
% & % & % % & % & %
je my, !e przy sz#a$ z o
Ref. Mat ko
- - - - - - - -
tim ska, dzi"ku
- -
! " % % ' & % %
r" dziem, !e sw%
% % % % % % %
tros k% o garniasz ca #y
( ' % %
% % %
% %
-
- - - -
$wiat i wy
pra szasz nam mi #o
- -
! " % % ) % % %
sier dzie. 1. Do po mó!
%
*
% % % % %
% % ) % % %
g#" bi, zo ba czy&
-
- -
nam na wró ci& si" do
- -
- - -
! "
+ % % % % %
grzech, naj wi"ksz% bie d"
%
*
% % ) % % %
$wia ta, z ka!de go
% % % % & % & %
miej sca jak syn mar no
*
- - - - - - -
- -
! " % % ) & % & % %
traw ny do Bo ga
%
*
%
%
%
%
%
% %
'
-
- - - - -
Oj ca zaw sze uf nie
wra ca&.
2. Dopomó! nam prawdziwie pokutowa&,
Ukocha& Krzy! - codzienn% nasz% drog".
Dzi"kowa& wci%! za mi#o$& Zbawiciela,
Za wszystkie winy M"k% odkupione.
3. Dopomó! nam ukocha& Twój Ró!aniec,
Otoczy& nim dok#adnie kul" ziemsk%,
W modlitwie ufnej nigdy nie ustawa&
I wiernie czeka& na Twoje zwyci"stwo.
4. Dopomó! nam trwa& zawsze przy Ko$ciele
I czuwa& wci%! w modlitwie z Ojcem 'wi"tym,
Aby nadesz#a wiosna chrze$cija(stwa
I ogarn"#a wszystkie kontynenty.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Opracowanie własne
- -
33841148.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin