Frost Nixon[2008]DvDrip[Eng].txt

(91 KB) Pobierz
00:00:23:T�umaczenie:|sinu6
00:00:27:Korekta:|JediAdam, tommi6
00:00:45:/NIXON: Lepiej, �eby mnie o niego|/nie wypytywali,
00:00:46:/bo po�ami� sobie z�by.
00:00:48:/DORADCA NIXONA:|/S�dz�, �e je�li...
00:00:53:/NIXON: Ten ze Skarbowego,|/kt�ry przyczepi� si�
00:00:55:/do Billy'ego Grahama, to Rosenberg.
00:00:58:/Ma zosta� wylany.
00:01:00:/I nie obchodzi mnie jak.
00:01:02:/By� w telewizji.
00:01:05:/Wyda�em ju� Connally'emu polecenie.
00:01:07:/Bierzemy si� za Chandler�w,
00:01:09:/za ka�dego z osobna.
00:01:11:/W tym tygodniu sprawdzimy ich przychody.
00:01:13:/Ka�dego z tych sukinsyn�w.
00:01:18:/NIXON: To jest co�, co pomo�e nam|/za�atwi� Teddy'ego,
00:01:22:/albo ca�y klan Kennedych.
00:01:24:/Zamierzam powierzy� to Colsonowi.
00:01:26:/Trzeba to b�dzie wykorzysta�.
00:01:31:/Kontrowersyjny dzie� w polityce.
00:01:32:/Cz�owiek, aresztowany podczas pr�by|/za�o�enia pods�uchu
00:01:35:/w siedzibie Partii Demokratycznej|/w Waszyngtonie,
00:01:38:/okaza� si� pracownikiem
00:01:39:/Komitetu Reelekcji|/Prezydenta Richarda Nixona.
00:01:42:/Jest on jedn� z pi�ciu przy�apanych|/i aresztowanych wczoraj os�b
00:01:46:/w siedzibie Partii Demokratycznej|/w Waszyngtonie.
00:01:49:/Zgadnijcie, kim jeszcze jest.
00:01:51:/Jest on doradc� Komitetu Reelekcji
00:01:53:/Prezydenta Richarda Nixona.
00:01:55:/Dzi� w s�dzie federalnym|/rozpocz�� si� proces
00:01:57:/pi�ciu os�b, przy�apanych na w�amaniu
00:01:59:/do siedziby Partii Demokratycznej.
00:02:02:Kamera gotowa.
00:02:03:/John Dean, by�y doradca Bia�ego Domu,|/zezna� dzisiaj,
00:02:05:/�e prezydent Nixon|/wiedzia� o sprawie Watergate.
00:02:09:/Pami�tam, �e podczas naszej rozmowy,
00:02:11:/prezydent powiedzia� mi,
00:02:12:/�e potrzebuje listy dziennikarzy,|/sprawiaj�cych nam k�opoty,
00:02:16:/aby po wyborach|/m�c utrudni� im �ycie.
00:02:19:/Dean odczyta� 245-stronicowe o�wiadczenie,
00:02:22:/opisuj�ce prezydenta,|/jako cz�owieka nieprzychylnego
00:02:25:/wobec protestuj�cych przeciwko wojnie|/i przeciwnik�w politycznych,
00:02:28:/zlecaj�cego nielegalne dzia�ania,
00:02:29:/jak zak�adanie pods�uch�w dziennikarzom,
00:02:31:/plan Charlesa Colsona,|/polegaj�cy na podpaleniu
00:02:33:/i w�amaniu do siedziby|/Brookings Institution,
00:02:36:/szpiegowanie senatora Kennedy'ego|/i innych Demokrat�w.
00:02:39:/Nadu�ywanie w�adzy jest esencj� tyranii.
00:02:42:/Wyobra�cie sobie,
00:02:44:/jak przera�aj�ce skutki niesie to|/dla wolnego spo�ecze�stwa.
00:02:49:/Prezydent przyj�� dzi� rezygnacj�|/swoich trzech najbli�szych doradc�w.
00:02:53:/Jednym z nich jest H.R. Haldeman,|/Szef Sztabu.
00:02:55:/Drugim, zmuszonym do odej�cia,|/jest John Ehrlichman.
00:02:58:/Ehrlichman by� jego|/najwa�niejszym doradc�.
00:03:00:/Dzie� dobry.|/S�d Najwy�szy
00:03:01:/wyda� postanowienie,|/dotycz�ce kontrowersyjnych ta�m.
00:03:03:/Carl Stern przedstawi nam jego tre��.
00:03:05:/To jednomy�lna decyzja, Doug.|/Osiem do zera.
00:03:08:/S�dzia Rehnquist|/nie bra� udzia�u w podj�ciu decyzji,
00:03:10:/nakazuj�cej Prezydentowi|/Stan�w Zjednoczonych wydanie ta�m.
00:03:16:/Pozostali s�dziowie byli zgodni, 8:0.
00:03:19:/Doradca Bia�ego Domu|/o�wiadczy� dzi� w wiadomo�ciach NBC,
00:03:20:/�e postawienie prezydenta|/w stan oskar�enia
00:03:22:/przed Izb� Reprezentant�w|/jest teraz konieczno�ci�.
00:03:28:/Jeste�my bez w�tpienia �wiadkami
00:03:30:/ostatnich godzin 37-ej prezydentury|/Stan�w Zjednoczonych.
00:03:38:/To historyczna chwila.
00:03:40:/Jedyny przypadek od prawie dw�ch wiek�w,
00:03:44:/kiedy prezydent rezygnuje|/ze swojego urz�du.
00:03:46:/Mamy obraz Bia�ego Domu,
00:03:49:/gdzie za kilka chwil,
00:03:51:/prezydent Nixon przem�wi do narodu,
00:03:54:/by� mo�e ostatni raz,|/jako Prezydent Stan�w Zjednoczonych.
00:03:59:/8 sierpnia, 1974 roku.|15 sekund, panie prezydencie.
00:04:07:No dobra. 5, 4, 3...
00:04:15:Dobry wiecz�r.|Po raz trzydziesty si�dmy
00:04:18:przemawiam do was z tego gabinetu,
00:04:21:gdzie podj�to tak wiele decyzji,
00:04:23:kt�re mia�y wp�yw na dzieje naszego narodu.
00:04:26:Pami�tam dok�adnie, gdzie wtedy by�em.
00:04:29:Zadzwoni� m�j ojciec.|Zadzwoni� do mnie i powiedzia�,
00:04:33:/"Natychmiast w��cz telewizor.|/Richard Nixon rezygnuje."
00:04:36:By�em w domu z przyjaci�mi,|ogl�dali�my telewizj�.
00:04:40:Nie spali�my i, jak ca�a reszta,|na bie��co �ledzi�em
00:04:43:przes�uchania przed Komisj� Senack�.
00:04:45:I wreszcie dosz�o do tego.
00:04:48:Dlatego te� jutro w po�udnie|z�o�� moj� rezygnacj�.
00:04:53:Wyobra�a�em sobie,|�e odczuj� satysfakcj�,
00:04:57:jednak narasta�a we mnie z�o��,
00:04:59:bo nie by�o �adnego przyznania si� do winy.
00:05:02:Nie by�o przeprosin.
00:05:03:Nie spodziewa�em si�,
00:05:05:�e pewnego dnia b�d� cz�onkiem zespo�u,
00:05:07:kt�ry spr�buje wyci�gn�� z niego|te przeprosiny.
00:05:09:Odej�ciu z urz�du przed up�ywem kadencji
00:05:12:sprzeciwia si� ka�da cz�stka mojego cia�a.
00:05:16:Nigdy nie nale�a�em do tych,|kt�rzy rezygnuj�.
00:05:18:Ani, �e temu zespo�owi b�dzie przewodzi�
00:05:20:najbardziej nieoczekiwany|spo�r�d "bia�ych rycerzy".
00:05:24:Cz�owiek niezaanga�owany politycznie.
00:05:26:Cz�owiek, kt�ry nigdy w �yciu|nawet nie zag�osowa�.
00:05:31:Ale ten cz�owiek mia� nad nami jedn�,|ogromn� przewag�.
00:05:36:Rozumia� telewizj�.
00:05:45:Przed pa�stwem gospodarz programu|"Z Frostem przez Australi�",
00:05:50:pan David Frost!
00:05:54:Dzi�kuj�, dzi�kuj�.
00:05:58:Witajcie.|Dobry wiecz�r.
00:06:00:Podczas gdy oczy ca�ego �wiata|zwr�cone s� w kierunku Bia�ego Domu,
00:06:03:tu, w Australii, z�odzieje w�amali si�
00:06:06:do fabryki mi�sa w Brisbane,
00:06:08:kradn�c ton� wieprzowych kie�basek.
00:06:12:Policja z Queensland poszukuje m�czyzny|w d�ugim, w�skim samochodzie.
00:06:20:Moim pierwszym go�ciem...
00:06:22:My, z obozu Nixona,
00:06:23:o Davidzie Frost'cie wiedzieli�my jedynie,
00:06:25:�e prowadzi brytyjski talk show
00:06:28:i ma reputacj� playboya.
00:06:30:M�g� prowadzi� popularny|talk show w Stanach,
00:06:33:ale program przeszed� do innej stacji,|a ta go nie zatrudni�a.
00:06:38:Tak wyl�dowa� w Australii
00:06:40:i chyba tam w�a�nie by�|w czasie rezygnacji prezydenta.
00:06:44:W nast�pnym tygodniu|go�ci� b�dziemy Evonne Goolagong.
00:06:47:Do zobaczenia.|Niech was B�g b�ogos�awi.
00:06:51:- Wspania�y show, David.|- Dzi�ki, Noah.
00:06:53:Chod�, popatrz na to.
00:06:54:Nixon opuszcza Bia�y Dom.
00:06:56:/Smutny dzie� dla Richarda Nixona,|/kt�ry kiedy� przyci�ga� t�umy
00:06:58:/tu, na po�udniowych obrze�ach|/Bia�ego Domu.
00:07:00:- To idzie na �ywo?|- Tak.
00:07:01:/Wtedy by�y to triumfy.|/Teraz jest inaczej.
00:07:04:Kt�ra jest teraz w Waszyngtonie?
00:07:07:Dziewi�ta rano.
00:07:08:Dlaczego nie zaczeka�?
00:07:09:Na Zachodnim Wybrze�u|jest dopiero sz�sta.
00:07:11:Po�owa jego widowni jeszcze �pi.
00:07:15:No dobra, ludziska,|zwijamy dekoracj�.
00:07:18:/Jeste�my �wiadkami najsmutniejszego dnia|/w �yciu Richarda Nixona,
00:07:22:/jego ostatnich chwil|/w roli Prezydenta Stan�w Zjednoczonych.
00:07:26:/To jedyny taki moment|/w historii naszego kraju.
00:07:46:/Richard Nixon, kt�ry przeby� drog�
00:07:48:/od w�adzy prezydenckiej
00:07:51:/do swego rodzaju|/wygnania w Kalifornii.
00:07:53:Mo�esz zdoby� dane o ogl�dalno�ci?|Na �wiecie.
00:08:09:/Pami�tam jego twarz.
00:08:13:/Gapi� si� w okno.
00:08:15:/A w dole wiwatuj�ca i triumfuj�ca,|/liberalna Ameryka.
00:08:21:Hippisi, pacyfi�ci, dyletanci,
00:08:24:ci sami ludzie, kt�rzy pluli na mnie,|gdy wr�ci�em z Wietnamu.
00:08:28:Pozbyli si� Richarda Nixona,|swojego straszyd�a.
00:08:39:/Studia London Weekend Television|/Dwa tygodnie p�niej
00:08:45:C� jest wi�c tak wa�nego,|�e nie mog�o poczeka� do jutra?
00:08:48:Mam pomys�, John,|dosy� �mia�y pomys� na wywiad.
00:08:53:Ryb� i frytki poprosz�.
00:08:54:Wkr�tce...
00:08:56:W�a�ciwie ju� za p�no.|Ju� za�atwione.
00:08:57:Zadzwoni�em do jego ludzi...
00:08:59:Co dla pana?
00:09:00:Fasol�, groszek i baranin� poprosz�.
00:09:02:I z�o�y�em propozycj�.
00:09:04:Je�li podmiot si� zgodzi,
00:09:10:no c�, to gruba ryba,|p�ywaj�ca w do�� niebezpiecznych wodach.
00:09:16:Nie musz� wi�c chyba m�wi�,|�e chcia�bym mie� po swojej stronie
00:09:20:dobrego przyjaciela|i najlepszego producenta, jakiego znam.
00:09:28:Kto to jest?
00:09:31:Richard Nixon.
00:09:32:Richard Nixon?
00:09:35:Daj spok�j, nie patrz tak.
00:09:38:A jakiej reakcji si� spodziewa�e�?
00:09:39:Wczoraj wieczorem ogl�da�em|tw�j wywiad z Bee Gees.
00:09:43:Czy� nie byli wspaniali?
00:09:45:Daj spok�j, John,|robili�my ju� wywiady z politykami.
00:09:50:No dobrze, jaki to rodzaj wywiadu?
00:09:53:Obszerne spojrzenie|na jego �ycie, jego prezydentur�.
00:09:58:I?
00:09:59:- I co?|- No co ty, David.
00:10:01:Jedynym, co mog�oby kogo� zainteresowa�
00:10:02:w Richardzie Nixonie|jest jego przyznanie si� do winy.
00:10:05:Pe�ne, niczym nie skr�powane wyznanie.
00:10:07:To te�.
00:10:09:Od Richarda Nixona?
00:10:10:Zg�d� si�, John.
00:10:11:Tylko pomy�l o ogl�dalno�ci.
00:10:15:Masz poj�cie, ilu ludzi ogl�da�o
00:10:16:jego mow� po�egnaln� w Bia�ym Domu?
00:10:18:400 milion�w.
00:10:21:Koniec ko�c�w, David nic nie wsk�ra�.
00:10:23:Wkr�tce po przybyciu do Kalifornii,
00:10:25:Nixona przewieziono do szpitala|z ostrym zapaleniem �y�.
00:10:42:/Chyba w�a�nie wtedy Gerald Ford,
00:10:45:nowy prezydent,
00:10:46:kt�ry desperacko pr�bowa�|odwr�ci� uwag� od Watergate,
00:10:48:da� Nixonowi ca�kowite u�askawienie.
00:10:51:/Ja, Gerald R. Ford,
00:10:54:/Prezydent Stan�w Zjednoczonych,
00:10:57:/korzystaj�c z przys�uguj�cego mi prawa,
00:11:01:/udzielam ca�kowitego u�askawienia
00:11:03:/Richardowi Nixonowi, za wszystkie|/przest�pstwa przeciw Stanom Zjednoczonym.
00:11:09:To oznacza�o, �e cz�owiek,|kt�ry pope�ni� najwi�ksze przest�pstwo
00:11:11:w dziejach ameryka�skiej polityki,|nigdy nie stanie przed s�dem.
00:11:14:To by�o, jakby wymkn�� si�|tylnymi drzwiami.
00:11:17:/...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin