Fitzcarraldo - Werner Herzog (1982) CD2.txt

(11 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{190}{}A pan czemu nie uciek�?
{250}{}Bo chc�, aby ten cholerny statek wr�ci�.
{358}{}Niech mi pan nie wchodzi w drog�.|Teraz b�d� robi�, co sam zechc�.
{562}{}Niech pan pilnuje swoich maszyn.
{981}{}�winie!
{1076}{}Zjawili si� tu nagle z broni�.|Tch�rze!
{1244}{}Zawsze panu m�wi�em, �e nie s� nic warci.|�ywi na pewno z tego nie wyjd�.
{1389}{}Wi�c jest nas tylko trzech.|Pan, ja i Cholo.
{1448}{}On?
{1533}{}Nie s�dzi pan, �e potrzeba nam teraz|troch� w�oskiej opery?
{4303}{}To ju� koniec marze�.
{4505}{}Mo�e pan zawr�ci� statek?
{4639}{}Troch� w�sko, ale da si�.
{4985}{}Chyba jednak nie...
{5119}{}M�wi� pan co�?
{5178}{}Niech pan popatrzy do ty�u.
{5285}{}Widzi pan to co ja?
{5333}{}Tego nam tylko brakowa�o.
{5416}{}Przedrze� si� nie b�dziemy w stanie.
{5501}{}Nie mamy wyboru -|musimy p�yn�� prosto.
{5645}{}Niech pan stanie i zacumuje przy brzegu.
{5741}{}Niech pan zejdzie do maszynowni,|tylko powoli.
{5981}{}S� uzbrojeni...|w �uki i strza�y.
{6101}{}Ale trzymaj� si� z daleka.|Widzia� pan co� takiego?
{6197}{}Nie, jak �yj�.
{6460}{}Do licha, do tego|zatarasowali nam drog�.
{7395}{}Ci�gle tam s�?
{7443}{}Tak. I to coraz wi�cej.|Najmniej setka �odzi.
{7563}{}Dajcie mi zna�,|jak si� zacznie zabawa.
{7635}{}Ostatnie chwile chc� uczci� fajerwerkami.
{8594}{}Przyjaciele, kt�ra to jest godzina?
{8685}{}Chod�cie tu, go�odupy,|stawiam kolejk�.
{8786}{}Funduj� ka�demu po piwie. No chod�cie!
{8870}{}Sk�d si� tu wzi��e�?
{8900}{}Uci��em sobie drzemk�.|A reszta gdzie? Zwiali?
{9002}{}Tak my�la�em, to tch�rze.
{9086}{}Cicho!
{16243}{}Rozumiesz, co oni m�wi�?
{16290}{}M�wi� o statku...
{16338}{}"Bia�ym poje�dzie". My�l�,|�e przyniesie im obiecane zbawienie.
{16458}{}Bo m�wi�, �e nad t� okolic�|ci��y kl�twa.
{16602}{}Wiedz�, �e nie jeste�my bogami,|ale statek robi na nich du�e wra�enie.
{16698}{}Ale dlaczego graj� na fletach?|Czego chc�?
{17094}{}Przyjaciele. Kontynuujemy podr�.
{18592}{}Widzi pan to czerwone urwisko|nad zakolem rzeki?
{18651}{}Tak.
{18712}{}To na pewno tam.
{18760}{}Dobrze. Statkiem dalej nie pop�yniemy,|bo utkn�liby�my na mieliznach.
{18928}{}Mo�e to zbocze niepozornie wygl�da...
{18988}{}ale to moje przeznaczenie.
{19479}{}Dalej! Za mn�!
{19671}{}Teraz si� nareszcie dowiemy.
{20342}{}Dok�adnie tutaj.
{20486}{}Tu chcieli�my dotrze�.
{20558}{}Tu w�a�nie?
{20630}{}Mamy si� wdrapa� na drzewo,|�eby ci durnie zrozumieli nasze zamiary?
{20774}{}Urz�dzimy tu mi�y punkt widokowy.|Tam w g�rze.
{21457}{}W�asnym oczom nie wierz�.
{21553}{}Tam p�ynie Ucayali.
{21650}{}Ca�a rzeka w g�r� od Pongo das Mortes|jest do naszej dyspozycji.
{21734}{}Ju� wiem! Zbudujemy tunel|i pu�cimy tam rzek�.
{21816}{}Nie...
{21878}{}Przeci�gniemy statek ponad wzg�rzem.
{21950}{}Pomog� nam w tym go�odupy.
{22021}{}Jak pan, do cholery, chce to zrobi�?
{22093}{}Tak jak krowa przeskoczy�a ksi�yc.
{22165}{}To mi si� podoba.
{22284}{}Jestem z panem.
{22559}{}Prosz�.
{22728}{}O co chodzi?
{22764}{}Wci�� nie rozumiem,|co pan zamierza.
{22872}{}Prosz�. Poka�� panu.
{23135}{}To jest Amazonka
{23267}{}Tu jest Iquitos.
{23339}{}A to...
{23411}{}...jest Ucayali.
{23531}{}Tak?
{23579}{}A tutaj...
{23723}{}...jest Pachitea.
{23819}{23981}Najpierw p�yn�li�my w g�r� Amazonki...
{23987}{}a potem Pachitei.
{24047}{}Znajdujemy si� teraz tutaj.
{24144}{}I chcemy przemie�ci� statek przez te wzg�rza.
{24313}{}Na tym odcinku.
{24379}{}Nasz statek b�dzie przewozi�...
{24461}{}kauczuk zebrany przez tysi�ce robotnik�w.
{24538}{}Czemu nie p�yn�li�my|od razu w g�r� Ucayali?
{24634}{}Trzeba by pokona� wodospady|Pongo das Mortes...
{24682}{}a tego �aden statek nie wytrzyma.
{24753}{}Tak, ale jak dotrzemy|z kauczukiem do Iquitos?
{24838}{}Potrzebny b�dzie drugi statek.
{24898}{}Przerzucimy go z powrotem g�r�.|Wzniesiemy tutaj osad�.
{25018}{}A potem b�dziemy ju� tak bogaci,|�e b�dzie nas sta� na wiele statk�w.
{25210}{}- Obja�ni�em wodzowi nasz plan.|- I co m�wi?
{25281}{}Po prostu zgadza si�.
{28878}{}Troch� bardziej w lewo!
{28950}{}Jeszcze troch�.
{29046}{}Jeszcze troch� w lewo.
{29179}{}Stop!
{30292}{}Ca�kiem niez�y pocz�tek.
{30413}{}Przyszli nawet mali ch�opcy.|To dobry znak.
{30796}{}Jak my�lisz Paul....
{30840}{}D�ugo b�d� po naszej stronie?
{30892}{}Kto ich tam wie.
{30940}{}Ale ci�gle my�l�, jak pan ten statek|przepcha przez g�r�?
{31084}{}Jak si� nie uda,|wtedy zbudujemy tunel.
{31192}{}M�g�bym to zrobi� sam...
{31251}{}gdybym mia� w 100% sprawn� d�wigni�.
{31371}{}Ale potrzebowa�bym wtedy 10 milowej liny|i 10 tygodni...
{31467}{}aby przesun�� statek o 10 cali.
{31515}{}Tyle czasu nie mamy.
{31587}{}Mamy siedem miesi�cy|do wyga�ni�cia kontraktu.
{31659}{}Mamy tak�e wyobra�ni� i si�� robocz�|setek Indian.
{31768}{}Przeniesiemy ten statek|przez g�r�.
{32618}{}Jak si� nazywaj� twoi mali przyjaciele?
{32664}{}To McNamara, m�j adiutant.
{32762}{}A to el comandante.
{32834}{}Twoje zdrowie, McNamara.
{34201}{}Jest wiele stromiej, ni� my�la�em.
{34308}{}Dopiero teraz, gdy wyci�li�my drzewa...
{34381}{}wida� jak strome jest zbocze.
{34464}{}Trzeba wyr�wna� teren,|wybudowa� ramp�.
{34594}{}A na g�rze musimy przekopa� si�|przez wierzcho�ek.
{34728}{}To potrwa ca�e miesi�ce.
{34800}{}Dynamit!
{34824}{}Chyba go wystarczy.
{34872}{}Nie, zdecydowanie odradzam.
{34944}{}Nie mamy wyboru.
{36430}{}Uciekajcie! Do ty�u!
{36478}{}Uwaga! Niebezpiecze�stwo!
{36694}{}St�jcie! Dok�d?
{36814}{}Wracajcie do pracy.|No ju�...
{40542}{}Te pnie na g�rze!|Huerequeque, chod� tutaj.
{40722}{}Jaki pie� utrzyma ci�ar setek ton?
{40818}{}Utrzyma. Widzisz jak g��boko|wbity jest w ziemi�?
{40950}{}Mocny jak �elazo.
{41021}{}Dawa� to na d�!
{41537}{}Huerequeque, za mn�.
{44870}{}Dalej.
{44942}{}Powoli.
{45014}{}Gdybym wiedzia�, �e chce pan|przeci�ga� statek na torach kolejowych...
{45154}{}kaza�bym je zostawi�|na tej stacji w Amazonii.
{45519}{}Niestety nie mog� ci pom�c.
{45565}{}Troch� za du�o wypi�em.
{46165}{}Mo�e powinni�my im powiedzie�, �e to si� roztopi|i nic nie zostanie?
{46236}{}W ich j�zyku nie ma s�owa "l�d".
{47363}{}Ju�, zmyka� st�d!
{47483}{}Mo�na rusza�!
{48850}{}Pcha� mocniej!
{49066}{}Jeszcze raz!
{49257}{}- Niech to...|- To dzia�a.
{49377}{}Ruszy�o.|Ruszy�o si�!
{49523}{}Ostro�nie!
{53657}{}Ju� dwa dni i dwie noce|wpatruj�c si� w rzek�.
{53765}{}Chyba z powodu tego wypadku.
{53837}{}Nic nie mog� z nich wyci�gn��.|W og�le si� nie odzywaj�.
{54436}{}Odeszli.
{54460}{}Wszyscy?|Wszyscy naprawd� znikn�li?
{54580}{}I co ty na to?
{54628}{}Co� mnie tkn�o,|wyjrza�em na zewn�trz.
{54700}{}Nie ma �ywej duszy.|Zapadli si� pod ziemi�.
{54808}{}To mo�e znaczy� wiele rzeczy.
{54857}{}Mo�e nas teraz zaatakuj�.
{54940}{}Ale ch�opak wci�� jest tutaj.|M�j adiutant, McNamara.
{55060}{}Zostanie kiedy� wodzem.
{56389}{}Wr�cili. Jakby nigdy nic.
{56582}{}Nie pytaj mnie, co z tego rozumiem.
{57120}{}- Mamy dw�ch zmar�ych.|- Nie wierz� w ten g�upi pomys�.
{57252}{}Amigos, silnik dzia�a.|To by� genialny pomys�.
{57373}{}Mamy dw�ch zmar�ych!
{57422}{}Pu�cimy wi�cej pary, a zamiast �ruby wind�.
{57529}{}Dzi�ki temu statek wci�gnie si� na szczyt|dzi�ki w�asnej sile.
{57611}{}I co pan na to?
{60298}{}Czasami prosta, ch�opska g�owa|wymy�li co� sprytnego.
{60382}{}Jaki tam z ciebie prostak!|Jeste� najm�drzejsz� osob� pod s�o�cem!
{60502}{}- Czego� mi tu brak.|- Czego?
{60550}{}Enrico! Enrico Caruso!
{63235}{}Dlaczego oni to robi�?
{63331}{}Pracuj� dla nas jak konie.
{63451}{}Dlaczego?
{63523}{}Dlaczego?
{63691}{}Nie wiem, nie mam poj�cia.
{63787}{}Wiem jedno, musz� mie�|jaki� pow�d.
{63872}{}Do czego� zmierzaj�,|da�bym sobie r�k� uci��.
{64277}{}Musisz to wypi�.
{64325}{}To yucca.|Yucca ze sfermentowan� �lin�.
{64411}{}Pij!
{64434}{}M�j Bo�e, czas p�ynie|a my si� nie posuwamy.
{68366}{}Co� si� szykuje.
{68414}{}Przygotowuj� barbasco.
{68486}{}Bardzo silna trucizn�.|I pomalowali twarze na czarno.
{68606}{}Wi�kszo�� ukry�a si� w lesie,|s� uzbrojeni.
{69014}{}Co to mo�e znaczy�?
{69062}{}O ile wiem, czarny kolor|ma uczyni� ich niewidzialnymi.
{69134}{}Robi� tak tylko podczas polowa�|lub kiedy szykuj� si� na wypraw� wojenn�.
{69325}{}Mo�e wr�ci� na statek|i przygotowa� bro�?
{69397}{}I tak nie mamy �adnych szans.
{69877}{}Oni co� knuj�...
{69962}{}Prawdopodobnie szacuj�|dok�adny rozmiar naszych g��w.
{70125}{}Na razie jeste�my chyba bezpieczni.
{70195}{}Czemu pan tak my�li?
{70260}{}Tak m�wi� znaki.
{70320}{}Tam...
{70392}{}Widzi pan ich d�onie na por�czy?
{84790}{}Co si� dzieje?
{84825}{}Pongo! P�yniemy w stron� Pongo! Cholo!
{85365}{}Musz� zatrzyma� statek!
{85605}{}Pongo! Znosi nas do Pongo!
{85677}{}Najpierw zawory!|Rozpali� ogie�.
{86442}{}Na mi�o�� bosk�, m�j statek!
{86960}{}Do licha.
{87010}{}Ju� za p�no.
{91947}{}Wie pan co on m�wi?
{91996}{}Dzi� w nocy potajemnie odci�li|wszystkie liny.
{92065}{}Wiedzieli, �e musz� przenie�� statek|przez g�r�...
{92151}{}i pu�ci� na wodospady Pongo.
{92222}{}Bo tylko boski pojazd|m�g� uspokoi� z�e duchy Pongo.
{92329}{}Musz� zatrzyma� m�j statek.
{94655}{}Najpierw musi pan sobie|porz�dnie �ykn��.
{94740}{}Przemierzy� Pongo das Mortes|statkiem...
{94800}{}to wyczyn nie do powt�rzenia.
{94908}{}Trzeba za to wypi�.
{94991}{}Brawo panowie.|Moje uznanie.
{95088}{}Prosz�.
{95124}{}Za u�askawienie z�ych duch�w Pongo.
{95531}{}Opowiem wam co�.
{95603}{}Gdy Ameryka P�nocna by�a jeszcze|ma�o zbadana...
{95699}{}pewien francuski traper wyruszy�|z Montrealu na zach�d.
{95843}{}By� to pierwszy bia�y, kt�ry zobaczy�|wodospady Niagara.
{95963}{}Kiedy wr�ci�, opowiada�,|�e s� tak ogromne...
{96083}{}�e przekracza to ludzie wyobra�enie.
{96179}{}Ale nikt mu nie wierzy�.
{96230}{}Uwa�ano go za g�upca|lub k�amc�.
{96340}{}Pytano -|"Jak pan to mo�e udowodni�?".
{96442}{}Odpowiedzia� -
{96562}{}"Moim dowodem jest to...
{96658}{}...�e j...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin