04_2009.pdf

(3524 KB) Pobierz
MAGAZYN FILMOWY 4
nr 10 zima 2009 issn 1898-2530
P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A F I L M O W C W P O L S K I C H W W W . S F P . O R G . P L
04 09
Jubileusz sobociskieGo
kino cyfrowe
Jubileusz sobocinskieGo
kino cyfrowe
214327300.051.png 214327300.062.png 214327300.073.png 214327300.084.png 214327300.001.png 214327300.002.png 214327300.003.png 214327300.004.png 214327300.005.png 214327300.006.png 214327300.007.png 214327300.008.png 214327300.009.png 214327300.010.png 214327300.011.png 214327300.012.png 214327300.013.png 214327300.014.png 214327300.015.png 214327300.016.png 214327300.017.png 214327300.018.png 214327300.019.png 214327300.020.png 214327300.021.png 214327300.022.png 214327300.023.png 214327300.024.png 214327300.025.png 214327300.026.png 214327300.027.png 214327300.028.png 214327300.029.png 214327300.030.png
fil m • sztu ka • muz y k a • r ozry wka • s mak
i m • z t
z
l
k
u a
k
z k a • r
k
w k a
k
• m a k
a
i
m
• s
s
u
a
z
m u z y
u
y
a
o
o y
z
r
y
w
a
s
m
m
u
z
a
m
smakuj w kinie
smakuj w kulturze
s
m
m
a
k
u
j
w
k
i
n
i
e
s
m
m
a
k
u
j
w
k
i
n
i
e
s
m
a
k
u
j
w
k
u
l
t
u
r
z
e
Stowarzyszenie
nie
Filmowców
Polskich
o l h
Dbgh DnemnkZ% PZklsZpZ% ne' DkZdhpldb^ Iks^]fb^İ\b^ +*(+, m^e'3 !)++"1+/ ,, ,. ppp'dbghdnemnkZ'ie
b
g
h
D
n
e
m
n
k
Z
P
l
s
Z
p
Z
n
e
D
k
Z
d
h
p
l
d
^
I
k
s
^
]
f
b
^
İ
\
b
^
+
(
+
,
^
e
3
!
)
+
+
"
1
+
/
,
,
,
.
p
p
p
d
b
g
h
d
n
e
m
n
k
Z
i
e
%
%
'
'
'
f
f l
k
k
u
a
m
u
a
o
z
o r y
y
s
Sto w z y ze
Fi l o w w
P
d
D
D
,
k
b
m
p
214327300.031.png 214327300.032.png 214327300.033.png 214327300.034.png 214327300.035.png 214327300.036.png 214327300.037.png 214327300.038.png 214327300.039.png 214327300.040.png 214327300.041.png 214327300.042.png 214327300.043.png 214327300.044.png 214327300.045.png 214327300.046.png 214327300.047.png 214327300.048.png 214327300.049.png 214327300.050.png 214327300.052.png 214327300.053.png 214327300.054.png 214327300.055.png 214327300.056.png 214327300.057.png 214327300.058.png 214327300.059.png 214327300.060.png 214327300.061.png 214327300.063.png 214327300.064.png 214327300.065.png 214327300.066.png 214327300.067.png 214327300.068.png 214327300.069.png 214327300.070.png 214327300.071.png 214327300.072.png 214327300.074.png 214327300.075.png 214327300.076.png 214327300.077.png 214327300.078.png 214327300.079.png
SPIS TRECI
Prezesihonorowi:
Andrzej ajda,
Janusz Majewski
Prezes: Jacek Bromski
Wiceprezesi:
Janusz Chodnikiewicz,
Janusz Kijowski
Skarbnik: Michał Kwieciski
CzłonkowieZarzdu:
Agnieszka Arnold, Filip Bajon, bigniew
Karpowicz, Krzysztof Krauze, Juliusz
Machulski, Allan Starski, itold Giersz
oraz:
Janina Dybowska-Person koło
charakteryzatorw(Przewodniczca)
Ireneusz Engler sekcjafilmu
Telewizyjnego(Przewodniczcy)
Andrzej Haliski kołoscenografw
(Przewodniczcy)
Ryszard Janikowski kołokaskaderw
(Przewodniczcy)
Andrzej Jasiewicz kołorealizatorw
filmwdlaDzieciimłodziey
(Przewodniczcy)
Jerzy Kalina sekcjafilmu
animowanego(Przewodniczcy)
Paweł Kdzierski sekcjafilmu
Dokumentalnego(wiceprzewodniczcy)
Joanna Kos-Krauze koło
scenarzystw(Przewodniczca)
Dorota Lamparska kołomłodych
(Przewodniczca)
Jerzy Ridan oddziałkrakowski
(Przewodniczcy)
Marek Serafiski sekcjafilmu
animowanego(wiceprzewodniczcy)
Alina Skiba kołocyfrowychform
filmowych(Przewodniczca)
Andrzej erner kołoPimiennictwa
(Przewodniczcy)
Krzysztof ierzbiaski
kołoseniora(Przewodniczcy)
ojciech iembicki sekcjafilmu
Dokumentalnego(Przewodniczcy),
Michał Żarnecki kołoreyserw
Dwiku(Przewodniczcy)
bigniew Żmudzki oddziałŁdzki
(Przewodniczcy)
5 SFP-ZAPA
TEMAT NUMERU
Wydawca:
Stowarzyszenie Filmowcw Polskich
Koordynacjawydawnicza:
Anna rblewska
Cecylia Żuk
7 Dokd zmierza Gdynia?
WYWIAD
14 Witold Sobociski
WYDARZENIA:KRAJ
REDAKCJA
18 Na planie lubw panieskich
20 ongresulturyPolskiejwrakowie
22 Warszawski Festiwal Filmowy
24 Mwi script doktorzy
26 siki filmowe w 2009 roku
28 Demakija
Redaktornadzorujca:
Krystyna Krupska-ysocka
Redaktornaczelna: Anna rblewska
Sekretarzredakcji: Cecylia Żuk
Wspłpraca:
Jerzy Armata, Andrzej Bukowiecki,
MalwinaGrochowska,OrianaKujawska,
Łukasz Maciejewski, Liwia Mdzik,
Jerzy Płażewski, Aleksandra Rżdżyska,
Magda Sendecka, Anna Serdiukow
Wspłpracatechnicznaifotoedytorska:
Edyta Jarzb
Redakcjatekstw: Iwona Cegiełkwna
29 REGIONYFILMOWE
PRODUKCJE/FIRMY/TECHNOLOGIE
30 Mocne i sabe strony kina cyfrowego
POEGNANIA
32 gor Przegrodzki
30 aduszki filmowe
Projektgraficznyiskład: Paweł Palikot
Druk: Grafix bis
KINEMATOGRAFIANAWIECIE
34 Rynkowe wieci ze wiata
36 MFF w Wenecji
ADRESREDAKCJI
POLSCYFILMOWCYNAWIECIE
StowarzyszenieFilmowcwPolskich
00-068 arszawa,
ul. Krakowskie Przedmieście 7, pok. 122,
tel. (22) 556 54 56, fax (22) 845 39 08,
e-mail: magazyn@sfp.org.pl
www.sfp.org.pl
37 Festiwale polskich filmw za granic
37 Polskie sukcesy za granic
40 Cartoon Forum
i Midzynarodowy Dzie Animacji
41 STUDIO MUNKA
KONTOSFP
44 POLSKIEKINOMŁODEGOWIDZA
StowarzyszenieFilmowcwPolskich
Bank PEKAO S.A. O./-wa, ul. Jasna 1,
konto: 31124062471111 - 000049801952
PISF
SdKoleeski
Przewodniczcy: Marek Piestrak
iwiceprzewodniczcy: iktor Skrzynecki
iiwiceprzewodniczcy: Tomasz Miernowski
sekretarz: Beata Matuszczak
45 Akademia Polskiego Filmu
46 Nowe programy operacyjne
STOWARZYSZENIE
FILMOWCW POLSKICH
46 VARIA
Sekretariat
ul. Krakowskie Przedmieście 7
00-068 arszawa
tel.: (48) 22 556 54 40, (48) 22 845 51 32
faks: (48) 22 845 39 08
E-mail: biuro@sfp.org.p
50 ZAPOWIEDZI/BOXOFFICE
KomisjaRewizyjna
Przewodniczcy: Jan Mogilnicki
wiceprzewodniczcy: Marek Drżewski
sekretarz: Piotr Śliwiski
członek: Iwona iułkowska-Okapiec
NAoADCe:PAAtFeStWAuPoSCFMW
FAbuARNCWGDASuWGDN1974-2009.
AuDoStPNeNePAAtWDueMPoMoRSe
FuNDACFMoWeWGDN.
214327300.080.png 214327300.081.png
4 OD PREZESA SFP
ainicjowana przez Stowarzyszenie
w 2009 roku organizacja World Cinema
Alliance krzepnie i zwiera szeregi. Jad
doPekinu,bynaświatowymzjedzieorganizacji
przedstawi jej założenia i dotychczasowe osi-
gniciafilmowcomzEuropy,AzjiiAmeryki.Co-
razdynamiczniejrozwijasisprawaWilliViscon-
tiegopodpisaliśmyumowyowspłpracyzwło-
skimi władzami samorzdowymi, ktre umożli-
winamzagospodarowanietegomiejscai uczy-
nieniazniegopraktycznegoośrodkaWCA.
Chciałbym Wam przypomnie, że głwnym
celemnaszejorganizacjijestwalkaoposzanowa-
niestatusutwrcyfilmowego,obronaniezależno-
ściartystycznej,prawadoautorskiejwypowiedzi,
innymi słowy tego, co czyni z filmu sztuk, a nie
produkt. Brzmi to ideowo? By może, ale za po-
wstaniemWCAstałypoważnezagrożenia,zkt-
rychwieluznasniezdajesobiesprawy.SwEu-
ropieinaświeciepotżneśrodowiskalobbystycz-
ne, na przykład powizane z rynkiem telekomu-
nikacyjnymlubmedialnym,wktrychdobrzepo-
jtyminteresiejestsprowadzeniesztukifilmowej
do poziomu produktu. Zwolni ich to z obowiz-
kw na rzecz narodowych kinematografii, a nas
skażenakolejne,wieloletnie,beznadziejnewalki
oprzetrwanie.Znamytoażzadobrze.
KolejnważnizupełnienowinicjatywSFP,
tym razem na gruncie krajowym, jest urucho-
mienie w 2010 roku narodowego portalu inter-
netowego poświconego wyłcznie polskiemu
filmowi. Portal scali działajce obecnie witryny
branżoweizapewniwidzowidostpdocodzien-
nych informacji o tym, co ważnego dzieje si
wpolskiejkinematografii.Ale,conajważniejsze,
zajegopośrednictwem,dzikiusłudzeVOD,b-
dziemożnalegalnieiodpłatniezapoznasizdo-
konaniami polskiego filmu. Uruchamiajc ten
portal, nie tylko upowszechniamy i popularyzu-
jemykulturfilmow,aletakżegwarantujemyjej
powszechnydostp,czylirealizujemyjedenznaj-
ważniejszych celw europejskiej polityki kultu-
ralnej.
Trwajrozmowyz producentamii właścicie-
lami praw, z partnerami projektu. Każdy z Was
możeprzyczynisidojegopowstania,zapropo-
nowa swoje pomysły, swoje treści. Bez Was ta
inicjatywa nie ma racji bytu. Zapraszam
dowsplnejpracy.
JacekBromski
SŁOWO WSTPNE
(...)
alepojawiałysicorazciekawsze.Acoztegowy-
rosło,jakbyłowtymroku?OpowiadaotymAn-
drzej Bukowiecki w tekście zatytułowanym
Oprzyszłośpolskiegofilmunietrzebasiba
wnawizaniu do tytułu filmu nagrodzonego
GrandPrixwkonkursieMłodeKinoPolskie.
Gdyniajestmiastembardzoprzychylnymfil-
mowi. Okazało si, że na przychylności i pomo-
cy si nie koczy. Już w przyszłym roku rozpo-
czyna działalnoś Gdyska Szkoła Filmowa! Za-
czynaskromnie,aleplanysambitne,wspierane
przeznaszegoprzyjaciela,prezydentaGdyni,pa-
naWojciechaSzczurka.Ajemumożnawierzy.
W Warszawie powstała Akademia Polskiego
Filmu.Powstałairuszyławpadzierniku.
Młodzieżchcerobifilmy.Niestetyniewida
zainteresowania filmami dla młodszej młodzie-
ży, a zwłaszcza dzieci. Znacie pewnie wszyscy
powiedzenie: Dla dzieci trzeba jak dla doro-
słych, tylko lepiej. Otż u nas nie jest lepiej.
Wrczprzeciwnie.Panujejakośoddawnaprze-
konanie, że na filmy dla dzieci potrzeba mniej
pienidzy. Producenci nie pal si do realizacji:
Za duża konkurencja z Zachodem, na naszych
filmachwidowniniebdzie.Terazdzieciakichc
już czego innego. I jest w tym sporo prawdy.
Bez odpowiednich środkw, nie zrobimy fil-
mw, ktre zapełni kina w kraju, a co dopiero
za granic. Nie powstaj nowe scenariusze, bo
dla kogo? Ci, ktrzy maj pomysł, scenariusz,
chci, poza PISF-em nie mog znale pieni-
dzy.Itakpolskiekinodladzieciczekanalepsze
czasy.Amożenakoproducentw?
Mamy dla Was niespodziank, wiadomości
z planu, ktre zapewne zainteresuj wielu
zWas.Zwłaszczamłodych.
Boże Narodzenie już blisko. Życz Wam ser-
decznieradosnych,rodzinnychŚwitześniegiem.
Krystyna Krupska-Wysocka
Jest cicho. Choinka ponie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
blask wieczek zotem zasnuwa,
okroiszaro,zaoknamicorazciemniej,
dachowe okno w kuchni monotonnie
podzwania kroplami. Jest paskudnie.
Układam sobie w kolejności strony tekstw
do Magazynu i wzdycham, że kiedy one
doWasdotr,dnibdjeszczekrtsze.Krtsze
i krtsze, ale pocieszam si, że nie mieszkam
naAlasceiżetylkopitygodni,azacznieprzy-
bywa dnia. A tymczasem sigam po kartki
z głwnym w tym numerze tematem i nastrj
odrazumisipoprawia,bowpadamwsłonecz-
nGdyni.
Tobył(wyjtkowosłoneczny)naprawdnie-
zwykły Festiwal i zasługuje, aby Wam o nim
przekaza jak najwicej wiadomości. Poprosili-
śmyowypowiedzikrytykw,informujemyoim-
prezach towarzyszcych, o Forum SFP. Na ko-
curaportuoGdyniAnnaWrblewskapodajefe-
stiwalowedanewcyfrach.Nieprzegapcietejin-
formacji, jest ciekawa. Np.: Multikino wyda-
ło 22.500 biletw. Mam nadziej, że w nastp-
nych latach nie bdzie gorzej, nie bdzie tak sa-
mo. Bdzie lepiej, już prawdopodobnie w majo-
wymsłocu.
Obok Głwnego Konkursu festiwalowego
rozwijaj si pokazy filmw dla dzieci (niestety
brakujenowych),rozwijajsikonkursyMłode
KinoPolskieiPolskieKinoNiezależne.Zacz-
ło si już na dobre kilka lat temu, najpierw jako
konkurskrtkichfilmwamatorskich.Nadsyła-
no je, z roku na rok wicej. Wymagały selekcji,
a z kta, z ust brata, pynie
kolda na okarynie:
Lulaje, Jezuniu,
moja pereko,
Lulaje, Jezuniu,
me piecideko.
..czyński, „owrót”,
z tomu:
„rzed zpleniem choinki”,
9
SŁOWO WSTEPNE
KoleżankiiKoledzy.
M
214327300.082.png 214327300.083.png 214327300.085.png 214327300.086.png 214327300.087.png
COSŁYCHA
WNASZYCHKINACH?
SFP / ZAPA
5
DKF-YWYBRAŁY
NOWEWŁADZE
Anna Wrblewska
żympowodzeniemcieszyłsiskromnydebiutancki
dokument Julii Ruszkiewicz i Karoliny Bielawskiej
Warszawa do wzicia. To dla nas wskazwka, że
Kulturamusikonkurowazinnymikinamirepertu-
aremoryginalnym,wrczniszowym.Możewłaśnie
tutaj powinno pokazywa si na regularnych sean-
sachdokumenty,krtkiemetraże,dodatki?
O wiele bardziej skomplikowan sytuacj ma
kino Polonia w Łodzi. Najwikszymi zaletami ki-
najestprestiżowalokalizacja,naprzeciwkoGrand
Hotelu,oraztrzysaleprojekcyjneiprzestronnefoy-
er.Stowymarzonewarunkidostworzenianowo-
czesnego premierowo-wydarzeniowego miniplek-
su.Jednakkino,wyremontowanewlatach90.,wy-
magaodświeżenia,zmianystylistyki,atakżewypo-
sażenia w nowoczesny sprzt projekcyjny. Mimo
to,dzikinaszymdziałaniom,corazwicejinstytu-
cjizgłaszasidoSFPzpropozycjorganizacjirż-
nychciekawychwydarzefilmowych(np.konkurs
dokumentalny Camerimage czy łdzki Sputnik
i Akademia Polskiego Filmu). W planach stworze-
nianowegołdzkiegocentrumkinowegokibicuj
namłdzkiemedia,bardzootwartenawspłprac
iżyczliwetejidei.
PokilkumiesicachistnienianaszejmałejSie-
ciwydajesi,żekluczemdosukcesukinjestznale-
zienienietylkoodpowiedniegowidza,alezapropo-
nowanie mu zupełnie wyjtkowej oferty kultural-
nej,dopasowanejdojegoindywidualnychpotrzeb.
dniach 23-25 padziernika 2009 roku
Polska Federacja Dyskusyjnych Klu-
bwFilmowychzorganizowaławCze-
chowicach-Dziedzicach25.ZjazdSprawozdawczo-
-Wyborczy Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klu-
bwFilmowych.
Zjazdwybrałnowewładzenakadencj2009-
2012.PrzewodniczcymPolskiejFederacjiDysku-
syjnychKlubwFilmowychzostałdotychczasowy
Sekretarz Generalny Maciej Gil (DKF Mikro-Ode-
on,Krakw).Wiceprzewodniczcymizostali:Piotr
Kotowski (DKF Bariera, Lublin) i Grzegorz Pie-
kowski(DKFAFiT,Warszawa).WskładRadywe-
szlitakże:MartaChwałek(DKFRotunda,Krakw),
DianaDbrowska(DKFKlaps,JeleniaGra),Maciej
Korbut(DKFBłkitPruski,Warszawa)iAgnieszka
Wsowska(DKFOverground,Warszawa).Komisj
Rewizyjntworz:TomaszCzuk(DKFSzok,Szcze-
cinek),WiesławaKalejta(DKF13,Suwałki)iAdam
Mateja(DKFMozaika,Bydgoszcz).
GościemspecjalnymZjazdubyłPaoloMinuto,
przewodniczcy Midzynarodowej Federacji Klu-
bwFilmowych.Włoskigośentuzjastyczniezare-
agował na pomysł zorganizowania w przyszłym
rokuwPolsceWalnegoZjazduMidzynarodowej
FederacjiKlubwFilmowych.
atem otwarło podwoje kino Kultura.
W tym samym czasie SFP przejło kino
Polonia na Piotrkowskiej 67 w Łodzi.
Czasnapierwszewnioski.
Z miesica na miesic Kultura staje si coraz
bardziej popularnym miejscem spotka, nie tylko
filmowych.Wtejchwilirezerwacjetradycyjnejsali
kinowejinowoczesnegofoyerprzyjmowaneskil-
kamiesicywcześniej.
OdwrześniadogrudniawKulturzeodbyłosi
już kilkanaście imprez, wśrd ktrych najciekaw-
szeto:konkurskrtkometrażowyitargiCentEast
WarszawskiegoFestiwaluFilmowego,PrzegldFil-
mwKulinarnych,SputniknadPolsk,atakżeim-
prezyjednorazowejakpremieryDemakijażu,do-
kumentu Warszawa do wzicia, nowych filmw
krtkometrażowych ze Studia Munka oraz filmo-
wyHalloweenczyfinałsyberyjskiejwyprawyMate-
uszaDamickiego.Atodopieropocztek.
Odstronyrepertuarowejkinorwnieżsprawiło
namniespodziank.Widzowie chodzdo Kultury
nafilmypolskie(Ostatniaakcja,OperacjaDunaj,
Zero,Mniejszezło),atakżenafilmynietypowe,
ktreniemajregularnejdystrybucjikinowejm-
wiJoannaSkierska,dyrektorSieciKinSFP.Naniekt-
repokazyfilmwkulinarnychzabrakłobiletw;du-
GLORIA
ARTISDLA
CZŁONKWSFP
NOWEWŁADZEKOŁASENIORA
godniezprotokołem posiedzeniaKołaSe-
niora SFP z dnia 28 padziernika 2009 r.
przedstawiamynowewładzeKołaSeniora:
Krzysztof Wierzbiaski Przewodniczcy
Tadeusz Roman Wiceprzewodniczcy
Jzef Gbski Sekretarz
września2009ZłotymMedalemZa-
służonyKulturzeGloriaArtiszostał
odznaczonyWitoldPyrkosz,aSrebr-
nym Medalem Bogusław Linda. Obaj artyści s
członkamiStowarzyszeniaFilmowcwPolskich.
26 padziernika 2009 roku Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
uhonorował Srebrnym Medalem Zasłużony Kul-
turzeGloriaArtisMirosławaBorka.
6listopada,podczasdorocznegogalowegoprzy-
jciaInstytutuPiłsudzkiegowKonsulacieRPwNo-
wymJorku,SrebrnyMedalZasłużonyKulturzeGlo-
riaArtisotrzymałaHannaKosiskaHartowicz.
DOMPRACYTWRCZEJWZAKOPANEMZAPRASZA!
P
rzypominamy o możliwości korzystania
zWilliAstoriawZakopanem.Osobyzain-
teresowane pobytem wWilli proszone s
o złożenie wniosku wyjazdowego listownie, fak-
sem, e-mailem lub osobiście w siedzibie SFP nie
pniej niż 3 tygodnie przed planowanym wyjaz-
dem.Wniosekmusizawierasugerowaneterminy
pobytuoraznumertelefonu,ewentualnietakżee-
-mailwnioskujcego.Liczbamiejscjestograniczo-
na,decydujewickolejnośzgłosze.
ontakt: MonikaFabiska ,
m.fabinska@sfp.org.pl, tel. 022 556 54 41
NOWESERWISY
INTERNETOWESFP
esieni nieco zmieniliśmy budow naszej
stronyinternetowej,abylepiejpodkreśli
rozwijajce si obszary działalności Sto-
warzyszenia Filmowcw Polskich. Mamy na-
dziej, iż pojawienie si nowych, specjalnych
irozbudowanychbokswdotyczcychczłonko-
stwa i Sieci Kin SFP bdzie dla Pastwa porcz-
nym i wyczerpujcym rdłem informacji.
WdzialeczłonkowskimznajdzieciePastwoin-
formacje z życia sekcji i kł, ważne formularze
iogłoszenia.
Zapraszamy na www.sfp.org.pl do zapozna-
niasizinformacjamidotyczcymiczłonkostwa
orazaktualnościaminatematSieciKinSFP.
HannaKosiska-Hartowicz ,
CharlesSilver (MoMA) i ElbietaCzyewska
podczas uroczystoci w Nowym orku
W
29
214327300.088.png 214327300.089.png 214327300.090.png 214327300.091.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin