2006_04.pdf

(219 KB) Pobierz
214393243 UNPDF
BIULETYN
STOWARZYSZENIA
FILMOWCÓW POLSKICH
czerwiec 2006
W numerze: 1 Festiwal Filmowy w Krakowie 4 Letnie festiwale filmowe: Koszalin, ¸agów, Wroc∏aw, Jersey
5 David Rudkin w Polsce 6 PISF 7 Polskie filmy dla dzieci w Turkmenistanie 8 Stypendia naukowe
Kole˝anki i Koledzy
tam, gdzie si´ b´dzie coÊ dzia∏o. 43 filmy
w konkursie krajowym, 50 w mi´dzynaro-
dowym. Rozliczne pokazy pozakonkurso-
we, pokazy programu „Polskie Kino M∏o-
dego Widza” – nie tylko polskie, bo b´dà
te˝ filmy brytyjskie, w∏oskie i rosyjskie,
a tak˝e spotkania z aktorami i twórcami
filmów dla dzieci. Tradycyjnie – Forum
Stowarzyszenia, sobota 2 czerwca, a tu˝
po nim konferencja prasowa Programu
„30 minut”.
25. Festiwal Debiutów Filmowych w Ko-
szalinie zaczyna si´ 20 czerwca, tym ra-
zem z has∏em „Tolerancja i to˝samoÊç”.
W konkursach, mi´dzynarodowym i krajo-
wym, 120 filmów. Festiwalowi towarzyszà
pokazy specjalne i pozakonkursowe,
warsztaty filmowe dla m∏odzie˝y i organi-
zowane przez SFP drugie Laboratorium
Scenariuszowe.
Po raz 36-ty Lubuskie Lato Filmowe
w ¸agowie – najstarszy festiwal filmowy –
odb´dzie si´ w tym roku w dniach od
2 do 9 lipca.
Cieszyƒski festiwal „Era Nowe Horyzon-
ty”, który rozrasta∏ si´ z roku na rok, (w
tym roku 200 filmów z ponad 40 krajów),
przeprowadzi∏ si´ do Wroc∏awia i tam od-
b´dzie si´ mi´dzy 20 a 30 lipca.
Ale nie tylko na krajowych festiwalach
mo˝na b´dzie tej wiosny oglàdaç polskie
filmy. W dniach od 9 do 14 czerwca od-
b´dzie si´ Festiwal Kultury Polskiej na wy-
spie Jersey, gdzie osiad∏o wielu naszych
rodaków. Jednym z g∏ównych punktów
programu b´dà „Z∏ote Lwy Polskiego Ki-
na”, czyli organizowany przy wspó∏udziale
SFP przeglàd naszych najlepszych filmów,
laureatów gdyƒskich festiwali. Na dalszych
stronach znajdziecie m. in. informacje
o tych wszystkich imprezach, o wizycie
Davida Rudnika i wiadomoÊci z PISF.
W tym roku obchodzimy 40 rocznic´
powstania Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich. Powo∏ujàc je organizatorzy od razu
okreÊlili w statucie najwa˝niejsze cele: roz-
wój polskiej sztuki i kultury filmowej oraz
reprezentowanie Êrodowiska filmowego
w kraju i za granicà.
By∏o ró˝nie, na ogó∏ nie∏atwo, sami wie-
cie. Chcemy przypomnieç te minione 40
lat w przygotowywanym albumie. Mo˝ecie
jeszcze podzieliç si´ swoimi wspomnienia-
mi, dotyczàcymi historii SFP. UroczystoÊci
jubileuszowe odb´dà si´ we wrzeÊniu
w Gdyni, podczas tegorocznego festiwalu.
Na razie przed nami wiosenno-letni „wy-
syp” filmowych imprez. Tegoroczny Kra-
kowski Festiwal Filmowy zapowiada si´ bo-
gato; nie b´dzie ∏atwo zobaczyç wszystkie-
go, co b´dzie do oglàdania i byç wsz´dzie
Krystyna Krupska-Wysocka
S∏owo Prezesa
Stowarzyszenia
Filmowców Polskich
Festiwal Filmowy
w Krakowie
Kochani,
Zapraszam do Krakowa, gdzie b´dzie-
my mogli oglàdaç pierwsze efekty orga-
nizowanego przez SFP, a wspieranego
m.in. przez PISF, programu dla debiu-
tantów. W Êlad za programem fabular-
nym rusza program debiutów dokumen-
talnych – to poczàtek odnowy naszej ki-
nematografii. Tym bardziej, ˝e pierwsze
pieniàdze na jej wsparcie wp∏yn´∏y na
poczàtku IV kwarta∏u do PISF. Trzymaj-
my kciuki!
Tradycyjnie na prze∏omie maja i czerwca
(30.05 – 4.06) odb´dzie si´ Krakowski Fe-
stiwal Filmowy. To najstarsza z polskich im-
prez poÊwi´conych dokumentowi. Podczas
46. edycji o tytu∏ najlepszego b´dà rywali-
zowaç 43 filmy fabularne, dokumentalne,
eksperymenty filmowe i animacje w kon-
kursie polskim oraz 50 – w mi´dzynarodo-
wym. Jury konkursu polskiego b´dzie prze-
wodniczyç Jan Jakub Kolski, a mi´dzynaro-
dowego – Jerzy Stuhr.
Pokazy pozakonkursowe to a˝ kilkanaÊcie
cykli, a wÊród nich – jeden z najwa˝niej-
szych – „Krakowskie premiery dokumental-
ne”, gdzie zostanà przedstawione m.in.
„Brzozowa 51” („51 Birch Street”) Douga
Blocka, „Chiny w kolorze blue” („China
Blue”) Micha X. Peleda, „Tell Them Who
You Are” Haskella Wexlera, „Anatomia z∏a”
(„The Anatomy of Evil”) Ove Nyholma,
„Liczby i marzenia” („Dreaming by Num-
Jacek Bromski
1
214393243.018.png 214393243.019.png 214393243.020.png
Forum filmu
animowanego
i dokumentalnego
Forum SFP
Tradycyjnie ju˝ w sobot´ festiwalowà (3
czerwca, godz. 11.00) spotkamy si´ na Fo-
rum filmu animowanego i dokumentalnego
Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Tym
razem forum pt. „Mamy ustaw´, mamy In-
stytut” poÊwi´cone b´dzie obecnej sytuacji
filmu dokumentalnego i animacji w Êwietle
nowej ustawy, powo∏ania PISF-u i pierw-
szych decyzji przyznajàcych dotacje.
Swojà obecnoÊç na Forum zapowiedzia∏a
Pani Agnieszka Odorowicz, dyrektor PISF.
Konferencja
Program 30 minut
bers”) Anny Marii Bucchetti oraz „Sex Sla-
ves” R. Bienstocka.
Tradycyjnie zostanà zaprezentowane krót-
kometra˝owe dzie∏a mistrzów, w tym roku
m. in. Jean-Luc Godarda, Micheangelo An-
tonioniego czy Johna Hustona.
Interesujàcà pozakonkursowà sekcjà sà
„Twarze Hollywoodu”, gdzie b´dzie mo˝na
obejrzeç filmowe portrety wielkich gwiazd
Fabryki Snów Heddy Lamarr i Bette Davies
oraz „Championa” Joego Eckardta z udzia-
∏em charakterystycznego aktora drugopla-
nowego Danny’ego Trejo, który b´dzie go-
Êciem specjalnym festiwalu.
Poza konkursem zostanà równie˝ zapre-
zentowane filmy muzyczne Martina Scorse-
se („No Direction Home: Bob Dylan”) oraz
R. Karmakara („Between Devil and the Wi-
de Blue Sea”). Na Krakowskim Festiwalu
Filmowym b´dzie mo˝na równie˝ obejrzeç
filmy dokumentalne braci Dardenne oraz
najnowsze produkcje Wernera Herzoga
(„Grizzly Man” i „Wild Blue Yonder”), laure-
ata Smoka Smoków sprzed paru lat.
W programie imprezy znalaz∏y si´ rów-
nie˝: cykl „Polska-Rosja”, wideoklipy, poka-
zy szkó∏ filmowych – polskich i brytyjskich
oraz filmy nestora francuskiej kinematogra-
fii Juliena Pappe.
W ramach wydarzeƒ towarzyszàcych fe-
stiwalowi odb´dzie si´ pierwszy w Polsce
pitching filmów dokumentalnych.
Zaraz po Forum Filmu Dokumentalnego
i Animowanego serdecznie zapraszamy na
konferencj´ prasowà. G∏ównym tematem
jest omówienie Programu 30 minut i jego
dokumentalnego odpowiednika, programu
Pierwszy Dokument. Dok∏adnie rok temu
na Krakowskim Festiwalu Filmowym og∏o-
siliÊmy wraz z partnerami pomys∏ i za∏o˝e-
nia Programu 30 minut, a teraz poka˝emy
ju˝ jego pierwsze efekty. Na konferencji
obecni b´dà cz∏onkowie Rady Artystycznej
Programu 30 minut, a tak˝e Rady Progra-
mowej programu Pierwszy Dokument.
Konferencja odb´dzie si´ 2 czerwca
2006 r. w Muzeum Narodowym w sali Sa-
murajów tuz po forum SFP.
opr. I. C.
wi´cej informacji:
www.cracowfilmfestival.pl
Serdecznie zapraszamy!
2
214393243.021.png 214393243.001.png 214393243.002.png 214393243.003.png
„Polskie Kino
M∏odego Widza”
go kina Kijów, w kinie Sfinks oraz kinie So-
kó∏ w Trzebini.
Organizatorzy chcà stworzyç niepowta-
rzalnà atmosfer´ pokazów: pe∏nà magii i fa-
scynujàcej rozrywki. Na m∏odych widzów
czekajà pokazy prowadzone przez profesjo-
nalnych aktorów z Krakowa, a ich goÊçmi
b´dà twórcy i aktorzy filmów dzieci´cych.
Zaproszenia dzieci otrzymujà za darmo.
Atrakcjà pokazów b´dzie niewàtpliwie
premiera najnowszego filmu Kazimierza
Tarnasa „Szatan z siódmej klasy”, wspó∏-
czesna adaptacja klasycznej powieÊci Kor-
nela Makuszyƒskiego: pe∏na tajemnic i za-
gadek historia wakacyjnej przygody.
Zaprezentujemy równie˝ zestaw krótkich
filmów, m.in. animacje Tadeusza Wilkosza,
Bronis∏awa Zemana i Paw∏a Partyki.
Widzowie, dzi´ki wspó∏pracy Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich z Festiwalem
Filmowym Giffoni, obejrzà w∏oskie produk-
cje filmowe. Zestaw, zatytu∏owany „W∏oska
mozaika”, zapozna polskà dzieci´cà wi-
downi´ z najnowszymi filmami w∏oskimi,
zarówno fabularnymi, jak i animowanymi.
Doskona∏ym wzbogaceniem zagranicznej
cz´Êci przeglàdu, b´dzie pokaz filmu rosyj-
skiego „Kostyanika. Czas lata”, romantycz-
nej opowieÊci o m∏odzieƒczej przyjaêni
i mi∏oÊci oraz filmu brytyjskiego „The Circus
Connection”, historii o dzieciach walczà-
cych z nielegalnym przemytem koni z Pol-
ski do Ameryki.
Program
„Pierwszy Dokument”
Ju˝ po raz drugi Ko∏o Realizatorów Fil-
mów dla Dzieci i M∏odzie˝y Stowarzyszenia
Filmowców Polskich – we wspó∏pracy
z Krakowskim Festiwalem Filmowym – or-
ganizuje przeglàd filmów dla dzieci i m∏o-
dzie˝y w Krakowie.
Przeglàd krakowski jest cz´Êcià cyklu or-
ganizowanego w ramach akcji „Polskie Ki-
no M∏odego Widza” majàcego za zadanie
promocj´ kina dzieci´cego i m∏odzie˝owego
na najwa˝niejszych imprezach filmowych
w kraju i zagranicà.
Imprezy i przeglàdy filmowe organizowa-
ne w ramach akcji „Polskie Kino M∏odego
Widza” majà na celu – poza promocjà kina
interesujàcego – wychowanie grupy aktyw-
nych widzów kina ambitnego oraz zach´ca-
nie m∏odych widzów do oglàdania filmów
na du˝ym ekranie. Wierzymy, i˝ w przysz∏o-
Êci film b´dzie dla uczestników pokazów
nie tylko rozrywkà, ale przede wszystkim
wa˝nym elementem ˝ycia kulturalnego.
Pierwsza edycja przeglàdu, która odby∏a
si´ w czasie zesz∏orocznego Krakowskiego
Festiwalu Filmowego, spotka∏a si´ z bardzo
dobrym przyj´ciem, zarówno widzów
(komplety na widowniach), jak i mediów.
Przeglàd pokaza∏, i˝ polska m∏oda publicz-
noÊç chce oglàdaç ambitne kino, braç
udzia∏ w programach animacyjnych i jest
˝ywo zainteresowana kulturà filmowà.
W tym roku w ciàgu pi´ciu dni festiwalo-
wych (od 30 maja do 4 czerwca) zaprezen-
towane zostanà filmy polskie, brytyjskie,
w∏oskie i rosyjskie. Projekcje filmów odb´-
dà si´ na ekranie najwi´kszego krakowskie-
Cieszàcy si´ ogromnym powodzeniem
Program „30 minut” zainspirowa∏ powsta-
nie jego dokumentalnego odpowiednika –
programu „Pierwszy Dokument”. Jego pod-
stawowym celem jest umo˝liwienie debiu-
tujàcym re˝yserom zrealizowania niezale˝-
nego filmu dokumentalnego. Intencjà pro-
gramu jest naturalne wzajemne przenika-
nie si´ na gruncie zawodowym Êrodowiska
producentów i m∏odych twórców.
Program zak∏ada zrealizowanie rocznie
5 filmów dokumentalnych o tematyce
wspó∏czesnej w profesjonalnych warun-
kach produkcyjnych. D∏ugoÊç filmu wynosi
od 10 do 30 minut. Ka˝dy uczestnik ma do
dyspozycji bud˝et w wysokoÊci do 60 000
z∏ na film (nie liczàc aportu rzeczowego).
JednoczeÊnie producent zapewnia opiek´
artystycznà projektu.
Program adresowany jest do m∏odych re-
˝yserów przed debiutem i przed realizacjà
drugiego filmu oraz studentów re˝yserii, fil-
mowców bez wykszta∏cenia filmowego, ale
ju˝ z pewnym doÊwiadczeniem, a tak˝e
operatorów filmowych.
Program „Pierwszy Dokument” jest
wspólnà inicjatywà Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich, TVP Kultura oraz Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Decyzje dotyczàce realizacji konkretne-
go filmu podejmuje Rada Programowa,
w sk∏ad której wchodzà:
Janusz Chodnikiewicz – Stowarzyszenie
Filmowców Polskich, Wytwórnia Filmowa
Czo∏ówka
Pawe∏ K´dzierski – Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich, Studio Filmowe Kronika
Jacek Lipski – Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich
Jerzy KapuÊciƒski – TVP Kultura
Maciej Cuske – re˝yser filmów dokumen-
talnych
Maciej Drygas – re˝yser filmów doku-
mentalnych
Karolina Za∏uska
Dragon Forum
w Krakowie
DRAGON FORUM – pierwszy w Polsce pit-
ching filmów dokumentalnych odb´dzie si´
w dniach 31 maja – 1 czerwca 2006
w Centrum Sztuki i Techniki Japoƒskiej
MANGGHA podczas 46. Krakowskiego Fe-
stiwalu Filmowego.
ORGANIZATORZY
Mi´dzynarodowe warsztaty filmu doku-
mentalnego zakoƒczone pitchingiem
w Krakowie to inicjatywa Stowarzyszenia
Filmowców Polskich, Krakowskiej Fundacji
Filmowej i Arkana
Studio. Program jest finansowany ze êró-
de∏: Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Mi´dzynarodowego Funduszu Wy-
szehradzkiego oraz Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich. Projekt obj´ty jest patro-
natem Ministra Pana Micha∏a Kazimierza
3
Wi´cej informacji: www.sfp.org.pl
214393243.004.png 214393243.005.png 214393243.006.png 214393243.007.png 214393243.008.png
Ujazdowskiego. Otwarcia pierwszego
w Polsce pitchingu dokona dyrektor PISF
Pani Agnieszka Odorowicz.
M∏odzi i Film
po raz 25! ˝owe „Sztuka monta˝u”. Na ten ostatni temat
WYK¸ADOWCY
Pierwszy warsztat Dragon Forum odby∏
si´ w lipcu 2005 w Cieszynie podczas fe-
stiwalu ERA NOWE HORYZONTY, nast´pny
w grudniu 2005 w Warszawie podczas fe-
stiwalu PRAWA CZ¸OWIEKA W FILMIE.
W warsztatach wzi´∏o udzia∏ 15 projektów.
Mistrzem Dragon Forum 2006 jest Marcel
¸oziƒski, wspó∏dzia∏ajà z nim wyk∏adowcy
Mistrzowskiej Szko∏y Re˝yserii Filmowej
Andrzeja Wajdy: Jacek B∏awut i Katarzyna
Maciejko-Kowalczyk oraz wyk∏adowcy
z European Documentary Network: Cecylia
Lindin i Tue Steen Mueller. Autorkà progra-
mu i producentkà Dragon Forum jest Doro-
ta Roszkowska.
b´dà te˝ rozmawiaç uczestnicy prowadzonego
przez Mateusza Wernera panelu otwartego
„Monta˝ filmowy to te˝ sztuka”. Tradycyjnie
nie zabraknie dyskusji „SzczeroÊç za szcze-
roÊç”, z których od lat s∏ynie koszaliƒski festi-
wal.
Ju˝ po raz drugi odb´dzie si´ równie˝ w Ko-
szalinie organizowane przez SFP Laboratorium
Scenariuszowe. To drugi (po marcowym spo-
tkaniu w Warszawie) etap warsztatów, pod-
czas których m∏odzi scenarzyÊci pracujà z pro-
fesjonalistami nad scenariuszami pe∏nometra-
˝owych filmów fabularnych. Wyk∏ady i çwicze-
nia poprowadzà Grzegorz ¸oszewski, Lech
Majewski, Ryszard Bugajski i Maciej Wojtysz-
ko. Laboratorium zakoƒczy si´ we wrzeÊniu na
FPFF w Gdyni, gdzie uczestnicy zaprezentujà
gotowe scenariusze producentom podczas pit-
chingu.
PROJEKTY
Nabór otwarty na pitching w Krakowie
zaowocowa∏ nadspodziewanie du˝à iloÊcià
zg∏oszeƒ.
Komisja Selekcyjna zdecydowa∏a dopu-
Êciç do pitchingu a˝ 34 projekty. B´dà to
filmy dotyczàce Polski i Europy Ârodkowo--
Wschodniej, a tak˝e naszego spojrzenia na
Êwiat. Autorami sà zarówno m∏odzi, jak
i doÊwiadczeni filmowcy z Polski, Litwy,
Ukrainy, Bia∏orusi, W´gier, Bu∏garii, Czech,
Serbii, Rosji, Niemiec, Danii, Holandii, Es-
tonii, Norwegii i Anglii. Projekty prezento-
wane sà przez nowe oraz renomowane stu-
dia filmowe.
opr. I. C.
wi´cej informacji: www.mlodziifilm.pl
Jubileuszowa, ju˝ 25 edycja Koszaliƒskiego
Festiwalu Debiutów Filmowych „M∏odzi
i Film”, startuje 20 czerwca. W komitecie ho-
norowym zasiedli: Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Kazimierz Micha∏ Ujazdow-
ski, prezydent Koszalina Miros∏aw Mikietyƒski,
Prezes SFP Jacek Bromski, Dyrektor Canal+
Polska Dominique Lesage oraz Dyrektor Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka
Odorowicz.
Organizatorzy (Miasto Koszalin oraz Stowa-
rzyszenie Filmowców Polskich) przygotowali
urozmaicony program. Has∏em imprezy jest
„Tolerancja i to˝samoÊç”. W dwóch konkur-
sach (mi´dzynarodowym oraz krajowym etiud
studenckich) b´dzie rywalizowaç 120 filmów,
w tym oko∏o 40 fabularnych. Obok s∏ynnej ju˝
„Ody do RadoÊci” Anny Kazejak, Jana Komasy
i Macieja Migasa pojawiajà si´ produkcje
z RPA, Francji, W´gier, BoÊni i Hercegowiny
oraz Szwecji. Na pokazach specjalnych b´dzie
mo˝na obejrzeç retrospektyw´ Agnieszki Hol-
land, przeglàdy filmów izraelskich i chiƒskich,
pozakonkursowe pokazy debiutów fabularnych
w sekcji „Obrazy ze Êwiata”, przeglàd filmów
z festiwalu DokumentArt w Neubrandenburgu
oraz etiudy i filmy krótkometra˝owe.
WÊród przesz∏o 20 imprez towarzyszàcych
odb´dà si´ warsztaty filmowe „Filmujemy nie
kamerujemy” skierowane do m∏odzie˝y w wie-
ku od 16 do 24 lat (filmy b´dzie oceniaç Jury
Konkursu Polskich Etiud Filmowych i publicz-
noÊç), seminarium filmoznawcze dla nauczy-
cieli i studentów „Gramatyka filmu” (analiza
i interpretacja filmów fabularnych, dokumen-
talnych i animowanych) czy warsztaty monta-
36.
Lubuskie
Lato
Filmowe
GOÂCIE
Udzia∏ w Dragon Forum potwierdzili na-
st´pujàcy redaktorzy i producenci:
Z zagranicy: Ulle Schroeder, Philippe
Muller, Arte, Francja/Niemcy; Claudia
Schreiner, MDR, Niemcy/Austria; Anne-
miek van der Zande, NPS, Holandia; Mar-
je Jurchenko, ETV, Estonia; Rada Sesic,
Jan Vrijman Fund, Holandia; Frances Berri-
gan, Cicada Films, Wielka Brytania; Robin
Brinster, Illumina Films, Holandia/USA
Z Polski: Krzysztof Talczewski i Andrzej
Titkow, TVP1; Dorota Reczek-Mroziƒska,
TVP1; Barbara Paciorkowska, TVP 2; Jerzy
KapuÊciƒski, TVP Kultura; Joanna Pogo-
rzelska, Planete Polska; Krzysztof Rak,
HBO Polska; Roman Gutek, Gutek Film.
Serdecznie zapraszamy do ¸agowa na 36.
Lubuskie Lato Filmowe, które w tym roku od-
b´dzie si´ w dniach od 2 do 9 lipca.
Lubuskie Lato Filmowe jest festiwalem fil-
mów, a jednoczeÊnie forum dyskusyjnym,
miejscem wymiany doÊwiadczeƒ z czasu wiel-
kich przemian – w tym równie˝ przemian mo-
delu kinematografii.
LLF jest nietypowym festiwalem. Zorganizo-
wany w pi´knej miejscowoÊci wÊród lasów
i jezior (40 kilometrów od zachodniej granicy
Polski, mniej wi´cej w po∏owie drogi – ok.
120 km – mi´dzy Berlinem a Poznaniem), ale
bez kosztownej reprezentacji, jest raczej spo-
tkaniem roboczym. To po∏o˝enie niemal˝e na
moÊcie mi´dzy dziÊ ju˝ zachodnià Europà, a tà
jej cz´Êcià, która tradycyjnie, choç z geogra-
ficznego (i kulturalnego) punktu widzenia nie-
zbyt s∏usznie nazywana bywa wschodnià, zda-
je si´ s∏usznie predestynowaç ∏agowski festi-
wal do tego, aby sta∏ si´ mostem kulturalnym
u∏atwiajàcym przepraw´ z jednego brzegu na
drugi.
AKREDYTACJA
Formularz dost´pny na witrynie:
www.dragonforum.pl
BIURO Dragon Forum
ul. Che∏mska 21, 02-724 Warszawa
tel. /fax: +48 22 8402745
e-mail: dragon@arkanastudio.pl
wi´cej informacji: www.llf.pl
4
214393243.009.png 214393243.010.png 214393243.011.png 214393243.012.png
 
Era
Nowe
Horyzonty
Z∏ote Lwy na Jersey –
Festiwal Kultury
Polskiej 2006
który otworzy przeglàd filmów i opowie
o kondycji polskiego kina.
Mamy nadziej´, ˝e Festiwal Kultury Pol-
skiej na sta∏e wpisze si´ do kalendarium tu-
tejszych wydarzeƒ artystycznych oraz b´-
dzie doskona∏à wizytówkà Polski – dodajà
organizatorzy.
Festiwal Kultury Polskiej odb´dzie si´ od
9 do 14 czerwca 2006 roku na Jersey.
Festiwal Era Nowe Horyzonty znalaz∏ nowà
siedzib´ – z Cieszyna przenosi si´ do Wroc∏a-
wia, gdzie odb´dzie si´ w tym roku szósta (a
pierwsza w nowym miejscu) edycja imprezy.
Mi´dzy 20 a 30 lipca festiwalowa publicznoÊç
obejrzy 200 filmów z przesz∏o 40 krajów.
W konkursie Nowe Horyzonty znajdzie si´
18 premierowych filmów (m.in. Sokurowa,
braci Quay, Tsukamoto, Moodyssona), spoÊród
których publicznoÊç wybierze laureata Grand
Prix. Inne sta∏e cykle imprezy to: panorama
wspó∏czesnego kina, kino argentyƒskie oraz
retrospektywy mistrzów (w tym roku m.in.
AgnÈs Vardy, Siergieja Parad˝anowa i Ingmara
Bergmana).
NowoÊcià b´dzie konkurs na najlepszy pe∏-
nometra˝owy film polski – zwyci´zca otrzyma
Wroc∏awskà Nagrod´ Filmowà (w wysokoÊci
100 tysi´cy z∏), którà przyzna jà mi´dzynaro-
dowe jury.
W ramach imprezy odb´dzie si´ równie˝ ko-
lejny organizowany przez SFP i Stowarzysze-
nie Nowe Horyzonty konkurs filmów doku-
mentalnych i animowanych. W ubieg∏ym roku
cieszy∏ si´ du˝ym zainteresowaniem ze strony
festiwalowej widowni i m∏odych filmowców.
Nap∏yn´∏o ponad 100 zg∏oszeƒ, z czego
w konkursowe szranki stan´∏o 20 animacji
i 19 dokumentów. Zwyci´zcy ubieg∏orocznej
edycji to: Izabela Pluciƒska („Jam session”) i
Bartek Konopka („Ballada o kozie”). Wyró˝nio-
no równie˝ film „Olter” Krystiana Matyska.
W tym roku do konkursu przyjmowane sà
polskie filmy dokumentalne i animowane zre-
alizowane nie wczeÊniej ni˝ w 2005 roku, na
dowolnym noÊniku, bez ograniczenia czasu
trwania. Ka˝dy producent mo˝e zg∏osiç do
konkursu wi´cej ni˝ jeden film.
Warto dodaç, ˝e o zwyci´zcy konkursu decy-
duje publicznoÊç i nie powo∏uje si´ specjalne-
go jury. Nagrody ufundowa∏o Stowarzyszenie
Filmowców Polskich, które finansuje równie˝
pobyt twórców na festiwalu. Nagrodzone filmy
prawdopodobnie trafià póêniej do rozpo-
wszechniania w sieci kin studyjnych.
Patronat Honorowy nad Festiwalem obj´∏o Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Patronat medialny: TVP Polonia
Partnerzy: Jerey Arts Trust, Polish Cultural Institu-
te, Jersey Hospitality Association, Polska Organi-
zacja Turystyczna, Wyspa Yersey
wi´cej informacji:
www.polishsummerfestival.co.uk
David Rudkin
goÊciem SFP
Festiwal Kultury Polskiej jest pierwszà tak
szerokà prezentacjà kultury polskiej na ma-
lowniczej wyspie Jersey, po∏o˝onej na styku
Oceanu Atlantyckiego i kana∏u La Manche.
Pomys∏ organizacji Festiwalu powsta∏
z myÊlà o Polonii – jak dotàd najliczniejszej
mniejszoÊci zamieszkujàcej wysp´ oraz
o rodowitych mieszkaƒcach wyspy.
ChcielibyÊmy pokazaç dum´ z bycia Po-
lakiem poprzez umo˝liwienie mieszkaƒcom
wyspy kontaktu z bogatà kulturà i tradycjà
Polski oraz najnowszymi trendami w pol-
skim filmie, muzyce i sztuce – t∏umaczy
Marek Domaƒski, przedstawiciel organiza-
torów festiwalu.
Festiwal poza walorami artystycznymi
i edukacyjnymi ma tak˝e przyczyniç si´ do
wzbogacania ró˝norodnoÊci kulturowej na
wyspie Jersey oraz do rozwijania idei tole-
rancji wÊród mieszkaƒców wyspy.
W programie Festiwalu znajdà si´ m.in.
koncerty, wystawy, spotkania, prezentacja
polskiej kuchni oraz przeglàd filmów pol-
skich. Cykl filmowy „Z∏ote Lwy Polskiego
Kina” jest jednym z g∏ównych punktów pro-
gramu i zosta∏ zorganizowany wraz ze Sto-
warzyszeniem Filmowców Polskich. Prze-
glàd b´dzie okazjà dla mieszkaƒców wyspy
do zapoznania si´ z wyborem najlepszych
filmów polskich nagrodzonych na kolejnych
edycjach Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni. GoÊciem specjalnym fe-
stiwalu b´dzie Janusz Kijowski, Wice Pre-
zes Stowarzyszenia Filmowców Polskich,
David Rudkin
Gdy przekaza∏em zaproszenie Davidowi
Rudkinowi, jakie w imieniu w∏asnym i na-
szej filmowej spo∏ecznoÊci wystosowa∏ doƒ
Prezes Jacek Bromski, zapyta∏ czy ma
wziàç smoking. Odpowiedzia∏em, ˝e nieko-
niecznie. Potem jeszcze raz pojawi∏a si´
kwestia garderoby; gdy po wylàdowaniu na
Ok´ciu opuÊci∏ samolot bez p∏aszcza. Popi-
jajàc kaw´ w lotniskowym barku, w oczeki-
waniu na odnalezienie zguby, powiedzia-
∏em, ˝e macza∏o w tym palce KGB. Chcà
w twoim trenczu umieÊciç „pluskw´” – za-
˝artowa∏em. Przyjà∏ to z powagà. Okaza∏o
si´ bowiem, ˝e kiedy pisa∏ scenariusz filmu
o Szostakowiczu i spotyka∏ si´ w Nowym
Jorku z uczniem wielkiego Dmitrija, kom-
pozytorem Solomonem Wo∏kowem, który
zredagowa∏ i poda∏ do druku pami´tniki
twórcy „Katarzyny Izmaj∏owej”, wielokrot-
nie mia∏ wra˝enie, ˝e ktoÊ go Êledzi. Wspo-
mni o tym póêniej przed projekcjà filmu
„Testimony” („Âwiadectwo”).
opr. I. C.
wi´cej informacji o festiwalu:
www.eranowehoryzonty.pl
dodatkowe informacje o konkursie:
Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY
Joanna ¸apiƒska, joannal@snh.org.pl
ul. Zamenhofa 1; 00-153 Warszawa, tel. (22)
536 92 00; fax (22) 635 20 01
oraz na stronie:
www.sfp.org.pl.
5
214393243.013.png 214393243.014.png 214393243.015.png 214393243.016.png 214393243.017.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin