2004_01.pdf

(5660 KB) Pobierz
Biuletyn02-04 oliwka.cdr
biuletyn
ole¿anki i Koledzy, na
Walnym Zjedzie SFP
13 grudnia 2004 r.
wybrano nowe w³adze. Jacek
Bromski zosta³ Prezesem na kolejn¹,
czteroletni¹ kadencjê. Pozosta³e
wyniki wyborów podajemy na
dalszych stronach. W obradach
uczestniczyli nasi nowi koledzy i
kole¿anki, czyli cz³onkowie Ko³a
M³odych, które znowu, po latach
przerwy, zaistnia³o w SFP. Wiêcej
informacji o Kole znajdziecie w
Biuletynie.
Sprawozdanie ustêpuj¹cego
Zarz¹du i wybory wywo³a³y dyskusjê
i nieco emocji, ale g³ównym,
gor¹cym tematem Zjazdu by³
przygotowany przez resort kultury
nowy projekt ustawy o
kinematografii. Goæ Zjazdu,
minister Waldemar D¹browski, w
swoim wyst¹pieniu w samych
superlatywach przedstawi³ rz¹dowy
projekt ustawy, który trafi³ ju¿ do
dalszych prac w Sejmie. Pose³
sprawozdawca projektu Piotr
Gadzinowski, cz³onek Sejmowej
Komisji Kultury i rodków Przekazu,
zadeklarowa³ gotowoæ wspó³pracy
ze Stowarzyszeniem.
(od prawej)
Jacek Bromski
i Tadeusz Sobolewski
Fot.Krzysztof Parzych
pracownicy pomocniczo-twórczy,
producenci, dystrybutorzy, w³aciciele
kin i pracownicy techniczni to ró¿ne
grupy interesów i ró¿ne punkty
widzenia. Ale z burzliwej dyskusji na
Zjedzie wy³oni³a siê wola
porozumienia i wypracowania
kompromisu, tym bardziej, ¿e w
zasadzie pry cypia okaza³y siê bardzo
zbli¿one. Bylimy wszyscy zgodni, ¿e
musimy mówiæ jednym g³osem.
w numerze:
uchwa³y zjazdu
nowe w³adze
n
w sprawie ustawy
akademia filmowa
Zjazd przyj¹³ trzy uchwa³y.
Jedna z nich powo³uje w SFP grupê
robocz¹ do spraw ustawy o
kinematografii. Grupa powsta³a i
wypracowane przez ni¹ dokumenty
zosta³y 26 stycznia z³o¿one w
Sejmowej Komisji Kultury oraz u
Prezydenta, Premiera i Marsza³ka
Sejmu.
Obecni na sali filmowcy,
g³êboko zatroskani o dalsze losy
polskiego kina, entuzjazmu ministra
nie podzielali. Jak zapewn czytalicie
w doniesieniach prasowych, ju¿
wczeniej wszystkie rodowiska
filmowe i reprezentuj¹ce je organizacje
oraz stowarzyszenia wyra¿a³y szereg
zastrze¿eñ wobec proponowanych
przez rz¹d rozwi¹zañ. Dotycz¹ one
zw³aszcza struktury Instytutu
Filmowego nadmiernej centralizacji
w³adzy, planowanych róde³
finansowania produkcji filmów,
dalszych losów maj¹tku filmowego i
zasad przekszta³ceñ w³asnociowych
instytucji filmowych.
55 lat polskiej
animacji
e
ko³o m³odych
przegl¹d filmów
dla dzieci
Mamy nadziejê, ¿e materia³y,
które dostarczamy Wam na stronach
kolejnego Biuletynu spotkaj¹ siê z
Waszym zainteresowaniem. Rok 2004
dopiero siê zacz¹³, wiêc chyba mogê
jeszcze ¿yczyæ Wam wszystkim
zdrowia i wielu mi³ych dni.
z³ote tamy
,
op³atek seniorów
konkurs na film
werdykt jury
zapa
rodowisko filmowe, jak
wiadomo, nie jest monolitem. Twórcy,
Krystyna Krupska-Wysocka
stowarzyszenia filmowców polskich
K
214396515.4646.png 214396515.4757.png 214396515.4868.png 214396515.4979.png 214396515.001.png 214396515.112.png 214396515.223.png 214396515.334.png 214396515.445.png 214396515.556.png 214396515.667.png 214396515.778.png 214396515.889.png 214396515.1000.png 214396515.1111.png 214396515.1222.png 214396515.1333.png 214396515.1444.png 214396515.1555.png 214396515.1666.png 214396515.1777.png 214396515.1888.png 214396515.1999.png 214396515.2110.png 214396515.2221.png 214396515.2332.png 214396515.2443.png 214396515.2554.png 214396515.2665.png 214396515.2776.png 214396515.2887.png 214396515.2998.png 214396515.3109.png 214396515.3220.png 214396515.3331.png 214396515.3442.png 214396515.3553.png 214396515.3664.png 214396515.3775.png 214396515.3886.png 214396515.3997.png 214396515.4108.png 214396515.4219.png 214396515.4330.png 214396515.4441.png 214396515.4547.png 214396515.4558.png 214396515.4569.png 214396515.4580.png 214396515.4591.png 214396515.4602.png 214396515.4613.png 214396515.4624.png 214396515.4635.png 214396515.4647.png 214396515.4658.png 214396515.4669.png 214396515.4680.png 214396515.4691.png 214396515.4702.png 214396515.4713.png 214396515.4724.png 214396515.4735.png 214396515.4746.png 214396515.4758.png 214396515.4769.png 214396515.4780.png 214396515.4791.png 214396515.4802.png 214396515.4813.png 214396515.4824.png 214396515.4835.png 214396515.4846.png 214396515.4857.png 214396515.4869.png 214396515.4880.png 214396515.4891.png 214396515.4902.png 214396515.4913.png 214396515.4924.png 214396515.4935.png 214396515.4946.png 214396515.4957.png 214396515.4968.png 214396515.4980.png 214396515.4991.png 214396515.5002.png 214396515.5013.png 214396515.5024.png 214396515.5035.png 214396515.5046.png 214396515.5057.png 214396515.5068.png 214396515.5079.png 214396515.002.png 214396515.013.png 214396515.024.png 214396515.035.png 214396515.046.png 214396515.057.png 214396515.068.png 214396515.079.png 214396515.090.png 214396515.101.png 214396515.113.png 214396515.124.png 214396515.135.png 214396515.146.png 214396515.157.png 214396515.168.png 214396515.179.png 214396515.190.png 214396515.201.png 214396515.212.png 214396515.224.png 214396515.235.png 214396515.246.png 214396515.257.png 214396515.268.png 214396515.279.png 214396515.290.png 214396515.301.png 214396515.312.png 214396515.323.png 214396515.335.png 214396515.346.png 214396515.357.png 214396515.368.png 214396515.379.png 214396515.390.png 214396515.401.png 214396515.412.png 214396515.423.png 214396515.434.png 214396515.446.png 214396515.457.png 214396515.468.png 214396515.479.png 214396515.490.png 214396515.501.png 214396515.512.png 214396515.523.png 214396515.534.png 214396515.545.png 214396515.557.png 214396515.568.png 214396515.579.png 214396515.590.png 214396515.601.png 214396515.612.png 214396515.623.png 214396515.634.png 214396515.645.png 214396515.656.png 214396515.668.png 214396515.679.png 214396515.690.png 214396515.701.png 214396515.712.png 214396515.723.png 214396515.734.png 214396515.745.png 214396515.756.png 214396515.767.png 214396515.779.png 214396515.790.png 214396515.801.png 214396515.812.png 214396515.823.png 214396515.834.png 214396515.845.png 214396515.856.png 214396515.867.png 214396515.878.png 214396515.890.png 214396515.901.png 214396515.912.png 214396515.923.png 214396515.934.png 214396515.945.png 214396515.956.png 214396515.967.png 214396515.978.png 214396515.989.png 214396515.1001.png 214396515.1012.png 214396515.1023.png 214396515.1034.png 214396515.1045.png 214396515.1056.png 214396515.1067.png 214396515.1078.png 214396515.1089.png 214396515.1100.png 214396515.1112.png 214396515.1123.png 214396515.1134.png 214396515.1145.png 214396515.1156.png 214396515.1167.png 214396515.1178.png 214396515.1189.png 214396515.1200.png 214396515.1211.png 214396515.1223.png 214396515.1234.png 214396515.1245.png 214396515.1256.png 214396515.1267.png 214396515.1278.png 214396515.1289.png 214396515.1300.png 214396515.1311.png 214396515.1322.png 214396515.1334.png 214396515.1345.png 214396515.1356.png 214396515.1367.png 214396515.1378.png 214396515.1389.png 214396515.1400.png 214396515.1411.png 214396515.1422.png 214396515.1433.png 214396515.1445.png 214396515.1456.png 214396515.1467.png 214396515.1478.png 214396515.1489.png 214396515.1500.png 214396515.1511.png 214396515.1522.png 214396515.1533.png 214396515.1544.png 214396515.1556.png 214396515.1567.png 214396515.1578.png 214396515.1589.png 214396515.1600.png 214396515.1611.png 214396515.1622.png 214396515.1633.png 214396515.1644.png 214396515.1655.png 214396515.1667.png 214396515.1678.png 214396515.1689.png 214396515.1700.png 214396515.1711.png 214396515.1722.png 214396515.1733.png 214396515.1744.png 214396515.1755.png 214396515.1766.png 214396515.1778.png 214396515.1789.png 214396515.1800.png 214396515.1811.png 214396515.1822.png 214396515.1833.png 214396515.1844.png 214396515.1855.png 214396515.1866.png 214396515.1877.png 214396515.1889.png 214396515.1900.png 214396515.1911.png 214396515.1922.png 214396515.1933.png 214396515.1944.png 214396515.1955.png 214396515.1966.png 214396515.1977.png 214396515.1988.png 214396515.2000.png 214396515.2011.png 214396515.2022.png 214396515.2033.png 214396515.2044.png 214396515.2055.png 214396515.2066.png 214396515.2077.png 214396515.2088.png 214396515.2099.png 214396515.2111.png 214396515.2122.png 214396515.2133.png 214396515.2144.png 214396515.2155.png 214396515.2166.png 214396515.2177.png 214396515.2188.png 214396515.2199.png 214396515.2210.png 214396515.2222.png 214396515.2233.png 214396515.2244.png 214396515.2255.png 214396515.2266.png 214396515.2277.png 214396515.2288.png 214396515.2299.png 214396515.2310.png 214396515.2321.png 214396515.2333.png 214396515.2344.png 214396515.2355.png 214396515.2366.png 214396515.2377.png 214396515.2388.png 214396515.2399.png 214396515.2410.png 214396515.2421.png 214396515.2432.png 214396515.2444.png 214396515.2455.png 214396515.2466.png 214396515.2477.png 214396515.2488.png 214396515.2499.png 214396515.2510.png 214396515.2521.png 214396515.2532.png 214396515.2543.png 214396515.2555.png 214396515.2566.png 214396515.2577.png 214396515.2588.png 214396515.2599.png 214396515.2610.png 214396515.2621.png 214396515.2632.png 214396515.2643.png 214396515.2654.png 214396515.2666.png 214396515.2677.png 214396515.2688.png 214396515.2699.png 214396515.2710.png 214396515.2721.png 214396515.2732.png 214396515.2743.png 214396515.2754.png 214396515.2765.png 214396515.2777.png 214396515.2788.png 214396515.2799.png 214396515.2810.png 214396515.2821.png 214396515.2832.png 214396515.2843.png 214396515.2854.png 214396515.2865.png 214396515.2876.png 214396515.2888.png 214396515.2899.png 214396515.2910.png 214396515.2921.png 214396515.2932.png 214396515.2943.png 214396515.2954.png 214396515.2965.png 214396515.2976.png 214396515.2987.png 214396515.2999.png 214396515.3010.png 214396515.3021.png 214396515.3032.png 214396515.3043.png 214396515.3054.png 214396515.3065.png 214396515.3076.png 214396515.3087.png 214396515.3098.png 214396515.3110.png 214396515.3121.png 214396515.3132.png 214396515.3143.png 214396515.3154.png 214396515.3165.png 214396515.3176.png 214396515.3187.png 214396515.3198.png 214396515.3209.png 214396515.3221.png 214396515.3232.png 214396515.3243.png 214396515.3254.png 214396515.3265.png 214396515.3276.png 214396515.3287.png 214396515.3298.png 214396515.3309.png 214396515.3320.png 214396515.3332.png 214396515.3343.png 214396515.3354.png 214396515.3365.png 214396515.3376.png 214396515.3387.png 214396515.3398.png 214396515.3409.png 214396515.3420.png 214396515.3431.png 214396515.3443.png 214396515.3454.png 214396515.3465.png 214396515.3476.png 214396515.3487.png 214396515.3498.png 214396515.3509.png 214396515.3520.png 214396515.3531.png 214396515.3542.png 214396515.3554.png 214396515.3565.png 214396515.3576.png 214396515.3587.png 214396515.3598.png 214396515.3609.png 214396515.3620.png 214396515.3631.png 214396515.3642.png 214396515.3653.png 214396515.3665.png 214396515.3676.png 214396515.3687.png 214396515.3698.png 214396515.3709.png 214396515.3720.png 214396515.3731.png 214396515.3742.png 214396515.3753.png 214396515.3764.png 214396515.3776.png 214396515.3787.png 214396515.3798.png 214396515.3809.png 214396515.3820.png 214396515.3831.png 214396515.3842.png 214396515.3853.png 214396515.3864.png 214396515.3875.png 214396515.3887.png 214396515.3898.png 214396515.3909.png 214396515.3920.png 214396515.3931.png 214396515.3942.png 214396515.3953.png 214396515.3964.png 214396515.3975.png 214396515.3986.png 214396515.3998.png 214396515.4009.png 214396515.4020.png 214396515.4031.png 214396515.4042.png 214396515.4053.png 214396515.4064.png 214396515.4075.png 214396515.4086.png 214396515.4097.png 214396515.4109.png 214396515.4120.png 214396515.4131.png 214396515.4142.png 214396515.4153.png 214396515.4164.png 214396515.4175.png 214396515.4186.png 214396515.4197.png 214396515.4208.png 214396515.4220.png 214396515.4231.png 214396515.4242.png 214396515.4253.png 214396515.4264.png 214396515.4275.png 214396515.4286.png 214396515.4297.png 214396515.4308.png 214396515.4319.png 214396515.4331.png 214396515.4342.png 214396515.4353.png 214396515.4364.png 214396515.4375.png 214396515.4386.png 214396515.4397.png 214396515.4408.png 214396515.4419.png 214396515.4430.png 214396515.4442.png 214396515.4453.png 214396515.4464.png 214396515.4475.png 214396515.4486.png 214396515.4497.png 214396515.4508.png 214396515.4519.png 214396515.4530.png 214396515.4541.png 214396515.4548.png 214396515.4549.png 214396515.4550.png 214396515.4551.png 214396515.4552.png 214396515.4553.png 214396515.4554.png 214396515.4555.png 214396515.4556.png 214396515.4557.png 214396515.4559.png 214396515.4560.png 214396515.4561.png 214396515.4562.png 214396515.4563.png 214396515.4564.png 214396515.4565.png 214396515.4566.png 214396515.4567.png 214396515.4568.png 214396515.4570.png 214396515.4571.png 214396515.4572.png 214396515.4573.png 214396515.4574.png 214396515.4575.png 214396515.4576.png 214396515.4577.png 214396515.4578.png 214396515.4579.png 214396515.4581.png 214396515.4582.png 214396515.4583.png 214396515.4584.png 214396515.4585.png 214396515.4586.png 214396515.4587.png 214396515.4588.png 214396515.4589.png 214396515.4590.png 214396515.4592.png 214396515.4593.png 214396515.4594.png 214396515.4595.png 214396515.4596.png 214396515.4597.png 214396515.4598.png 214396515.4599.png 214396515.4600.png 214396515.4601.png 214396515.4603.png 214396515.4604.png 214396515.4605.png 214396515.4606.png 214396515.4607.png 214396515.4608.png 214396515.4609.png 214396515.4610.png 214396515.4611.png 214396515.4612.png 214396515.4614.png 214396515.4615.png 214396515.4616.png 214396515.4617.png 214396515.4618.png 214396515.4619.png 214396515.4620.png 214396515.4621.png 214396515.4622.png 214396515.4623.png 214396515.4625.png 214396515.4626.png 214396515.4627.png 214396515.4628.png 214396515.4629.png 214396515.4630.png 214396515.4631.png 214396515.4632.png 214396515.4633.png 214396515.4634.png 214396515.4636.png 214396515.4637.png 214396515.4638.png 214396515.4639.png 214396515.4640.png 214396515.4641.png 214396515.4642.png 214396515.4643.png 214396515.4644.png 214396515.4645.png 214396515.4648.png 214396515.4649.png 214396515.4650.png 214396515.4651.png 214396515.4652.png 214396515.4653.png 214396515.4654.png 214396515.4655.png 214396515.4656.png 214396515.4657.png 214396515.4659.png 214396515.4660.png 214396515.4661.png 214396515.4662.png 214396515.4663.png 214396515.4664.png 214396515.4665.png 214396515.4666.png 214396515.4667.png 214396515.4668.png 214396515.4670.png 214396515.4671.png 214396515.4672.png 214396515.4673.png 214396515.4674.png 214396515.4675.png 214396515.4676.png 214396515.4677.png 214396515.4678.png 214396515.4679.png 214396515.4681.png 214396515.4682.png 214396515.4683.png 214396515.4684.png 214396515.4685.png 214396515.4686.png 214396515.4687.png 214396515.4688.png 214396515.4689.png 214396515.4690.png 214396515.4692.png 214396515.4693.png 214396515.4694.png 214396515.4695.png 214396515.4696.png 214396515.4697.png 214396515.4698.png 214396515.4699.png 214396515.4700.png 214396515.4701.png 214396515.4703.png 214396515.4704.png 214396515.4705.png 214396515.4706.png 214396515.4707.png 214396515.4708.png 214396515.4709.png 214396515.4710.png 214396515.4711.png 214396515.4712.png 214396515.4714.png 214396515.4715.png 214396515.4716.png 214396515.4717.png 214396515.4718.png 214396515.4719.png 214396515.4720.png 214396515.4721.png 214396515.4722.png 214396515.4723.png 214396515.4725.png 214396515.4726.png 214396515.4727.png 214396515.4728.png 214396515.4729.png 214396515.4730.png 214396515.4731.png 214396515.4732.png 214396515.4733.png 214396515.4734.png 214396515.4736.png 214396515.4737.png 214396515.4738.png 214396515.4739.png 214396515.4740.png 214396515.4741.png 214396515.4742.png 214396515.4743.png 214396515.4744.png 214396515.4745.png 214396515.4747.png 214396515.4748.png 214396515.4749.png 214396515.4750.png 214396515.4751.png 214396515.4752.png 214396515.4753.png 214396515.4754.png 214396515.4755.png 214396515.4756.png 214396515.4759.png 214396515.4760.png 214396515.4761.png 214396515.4762.png 214396515.4763.png 214396515.4764.png 214396515.4765.png 214396515.4766.png 214396515.4767.png 214396515.4768.png 214396515.4770.png 214396515.4771.png 214396515.4772.png 214396515.4773.png 214396515.4774.png 214396515.4775.png 214396515.4776.png 214396515.4777.png 214396515.4778.png 214396515.4779.png 214396515.4781.png 214396515.4782.png 214396515.4783.png 214396515.4784.png 214396515.4785.png 214396515.4786.png 214396515.4787.png 214396515.4788.png 214396515.4789.png 214396515.4790.png 214396515.4792.png 214396515.4793.png 214396515.4794.png 214396515.4795.png 214396515.4796.png 214396515.4797.png 214396515.4798.png 214396515.4799.png 214396515.4800.png 214396515.4801.png 214396515.4803.png 214396515.4804.png 214396515.4805.png 214396515.4806.png 214396515.4807.png 214396515.4808.png 214396515.4809.png 214396515.4810.png 214396515.4811.png 214396515.4812.png 214396515.4814.png 214396515.4815.png 214396515.4816.png 214396515.4817.png 214396515.4818.png 214396515.4819.png 214396515.4820.png 214396515.4821.png 214396515.4822.png 214396515.4823.png 214396515.4825.png 214396515.4826.png 214396515.4827.png 214396515.4828.png 214396515.4829.png 214396515.4830.png 214396515.4831.png 214396515.4832.png 214396515.4833.png 214396515.4834.png 214396515.4836.png 214396515.4837.png 214396515.4838.png 214396515.4839.png 214396515.4840.png 214396515.4841.png 214396515.4842.png 214396515.4843.png 214396515.4844.png 214396515.4845.png 214396515.4847.png 214396515.4848.png 214396515.4849.png 214396515.4850.png 214396515.4851.png 214396515.4852.png 214396515.4853.png 214396515.4854.png 214396515.4855.png 214396515.4856.png 214396515.4858.png 214396515.4859.png 214396515.4860.png 214396515.4861.png 214396515.4862.png 214396515.4863.png 214396515.4864.png 214396515.4865.png 214396515.4866.png 214396515.4867.png 214396515.4870.png 214396515.4871.png 214396515.4872.png 214396515.4873.png 214396515.4874.png 214396515.4875.png 214396515.4876.png 214396515.4877.png 214396515.4878.png 214396515.4879.png 214396515.4881.png 214396515.4882.png 214396515.4883.png 214396515.4884.png 214396515.4885.png 214396515.4886.png 214396515.4887.png 214396515.4888.png 214396515.4889.png 214396515.4890.png 214396515.4892.png 214396515.4893.png 214396515.4894.png 214396515.4895.png 214396515.4896.png 214396515.4897.png 214396515.4898.png 214396515.4899.png 214396515.4900.png 214396515.4901.png 214396515.4903.png 214396515.4904.png 214396515.4905.png 214396515.4906.png 214396515.4907.png 214396515.4908.png 214396515.4909.png 214396515.4910.png 214396515.4911.png 214396515.4912.png 214396515.4914.png 214396515.4915.png 214396515.4916.png 214396515.4917.png 214396515.4918.png 214396515.4919.png 214396515.4920.png 214396515.4921.png 214396515.4922.png 214396515.4923.png 214396515.4925.png 214396515.4926.png 214396515.4927.png 214396515.4928.png 214396515.4929.png 214396515.4930.png 214396515.4931.png 214396515.4932.png 214396515.4933.png 214396515.4934.png 214396515.4936.png 214396515.4937.png 214396515.4938.png 214396515.4939.png 214396515.4940.png 214396515.4941.png 214396515.4942.png 214396515.4943.png 214396515.4944.png 214396515.4945.png 214396515.4947.png 214396515.4948.png 214396515.4949.png 214396515.4950.png 214396515.4951.png 214396515.4952.png 214396515.4953.png 214396515.4954.png 214396515.4955.png 214396515.4956.png 214396515.4958.png 214396515.4959.png 214396515.4960.png 214396515.4961.png 214396515.4962.png 214396515.4963.png 214396515.4964.png 214396515.4965.png 214396515.4966.png 214396515.4967.png 214396515.4969.png 214396515.4970.png 214396515.4971.png 214396515.4972.png 214396515.4973.png 214396515.4974.png 214396515.4975.png 214396515.4976.png 214396515.4977.png 214396515.4978.png 214396515.4981.png 214396515.4982.png 214396515.4983.png 214396515.4984.png 214396515.4985.png 214396515.4986.png 214396515.4987.png 214396515.4988.png 214396515.4989.png 214396515.4990.png 214396515.4992.png 214396515.4993.png 214396515.4994.png 214396515.4995.png 214396515.4996.png 214396515.4997.png 214396515.4998.png 214396515.4999.png 214396515.5000.png 214396515.5001.png 214396515.5003.png 214396515.5004.png 214396515.5005.png 214396515.5006.png 214396515.5007.png 214396515.5008.png 214396515.5009.png 214396515.5010.png 214396515.5011.png 214396515.5012.png 214396515.5014.png 214396515.5015.png 214396515.5016.png 214396515.5017.png 214396515.5018.png 214396515.5019.png 214396515.5020.png 214396515.5021.png 214396515.5022.png 214396515.5023.png 214396515.5025.png 214396515.5026.png 214396515.5027.png 214396515.5028.png 214396515.5029.png 214396515.5030.png 214396515.5031.png 214396515.5032.png 214396515.5033.png 214396515.5034.png 214396515.5036.png 214396515.5037.png 214396515.5038.png 214396515.5039.png 214396515.5040.png 214396515.5041.png 214396515.5042.png 214396515.5043.png 214396515.5044.png 214396515.5045.png 214396515.5047.png 214396515.5048.png 214396515.5049.png 214396515.5050.png 214396515.5051.png 214396515.5052.png 214396515.5053.png 214396515.5054.png 214396515.5055.png 214396515.5056.png 214396515.5058.png 214396515.5059.png 214396515.5060.png 214396515.5061.png 214396515.5062.png 214396515.5063.png 214396515.5064.png 214396515.5065.png 214396515.5066.png 214396515.5067.png 214396515.5069.png 214396515.5070.png 214396515.5071.png 214396515.5072.png 214396515.5073.png 214396515.5074.png 214396515.5075.png 214396515.5076.png 214396515.5077.png 214396515.5078.png 214396515.5080.png 214396515.5081.png 214396515.5082.png 214396515.5083.png 214396515.5084.png 214396515.5085.png 214396515.5086.png 214396515.5087.png 214396515.5088.png 214396515.5089.png 214396515.003.png 214396515.004.png 214396515.005.png 214396515.006.png 214396515.007.png 214396515.008.png 214396515.009.png 214396515.010.png 214396515.011.png 214396515.012.png 214396515.014.png 214396515.015.png 214396515.016.png 214396515.017.png 214396515.018.png 214396515.019.png 214396515.020.png 214396515.021.png 214396515.022.png 214396515.023.png 214396515.025.png 214396515.026.png 214396515.027.png 214396515.028.png 214396515.029.png 214396515.030.png 214396515.031.png 214396515.032.png 214396515.033.png 214396515.034.png 214396515.036.png 214396515.037.png 214396515.038.png 214396515.039.png 214396515.040.png 214396515.041.png 214396515.042.png 214396515.043.png 214396515.044.png 214396515.045.png 214396515.047.png 214396515.048.png 214396515.049.png 214396515.050.png 214396515.051.png 214396515.052.png 214396515.053.png 214396515.054.png 214396515.055.png 214396515.056.png 214396515.058.png 214396515.059.png 214396515.060.png 214396515.061.png 214396515.062.png 214396515.063.png 214396515.064.png 214396515.065.png 214396515.066.png 214396515.067.png 214396515.069.png 214396515.070.png 214396515.071.png 214396515.072.png 214396515.073.png 214396515.074.png 214396515.075.png 214396515.076.png 214396515.077.png 214396515.078.png 214396515.080.png 214396515.081.png 214396515.082.png 214396515.083.png 214396515.084.png 214396515.085.png 214396515.086.png 214396515.087.png 214396515.088.png 214396515.089.png 214396515.091.png 214396515.092.png 214396515.093.png 214396515.094.png 214396515.095.png 214396515.096.png 214396515.097.png 214396515.098.png 214396515.099.png 214396515.100.png 214396515.102.png 214396515.103.png 214396515.104.png 214396515.105.png 214396515.106.png 214396515.107.png 214396515.108.png 214396515.109.png 214396515.110.png 214396515.111.png 214396515.114.png 214396515.115.png 214396515.116.png 214396515.117.png 214396515.118.png 214396515.119.png 214396515.120.png 214396515.121.png 214396515.122.png 214396515.123.png 214396515.125.png 214396515.126.png 214396515.127.png 214396515.128.png 214396515.129.png 214396515.130.png 214396515.131.png 214396515.132.png 214396515.133.png 214396515.134.png 214396515.136.png 214396515.137.png 214396515.138.png 214396515.139.png 214396515.140.png 214396515.141.png 214396515.142.png 214396515.143.png 214396515.144.png 214396515.145.png 214396515.147.png 214396515.148.png 214396515.149.png 214396515.150.png 214396515.151.png 214396515.152.png 214396515.153.png 214396515.154.png 214396515.155.png 214396515.156.png 214396515.158.png 214396515.159.png 214396515.160.png 214396515.161.png 214396515.162.png 214396515.163.png 214396515.164.png 214396515.165.png 214396515.166.png 214396515.167.png 214396515.169.png 214396515.170.png 214396515.171.png 214396515.172.png 214396515.173.png 214396515.174.png 214396515.175.png 214396515.176.png 214396515.177.png 214396515.178.png 214396515.180.png 214396515.181.png 214396515.182.png 214396515.183.png 214396515.184.png 214396515.185.png 214396515.186.png 214396515.187.png 214396515.188.png 214396515.189.png 214396515.191.png 214396515.192.png 214396515.193.png 214396515.194.png 214396515.195.png 214396515.196.png 214396515.197.png 214396515.198.png 214396515.199.png 214396515.200.png 214396515.202.png 214396515.203.png 214396515.204.png 214396515.205.png 214396515.206.png 214396515.207.png 214396515.208.png 214396515.209.png 214396515.210.png 214396515.211.png 214396515.213.png 214396515.214.png 214396515.215.png 214396515.216.png 214396515.217.png 214396515.218.png 214396515.219.png 214396515.220.png 214396515.221.png 214396515.222.png 214396515.225.png 214396515.226.png 214396515.227.png 214396515.228.png 214396515.229.png 214396515.230.png 214396515.231.png 214396515.232.png 214396515.233.png 214396515.234.png 214396515.236.png 214396515.237.png 214396515.238.png 214396515.239.png 214396515.240.png 214396515.241.png 214396515.242.png 214396515.243.png 214396515.244.png 214396515.245.png 214396515.247.png 214396515.248.png 214396515.249.png 214396515.250.png 214396515.251.png 214396515.252.png 214396515.253.png 214396515.254.png 214396515.255.png 214396515.256.png 214396515.258.png 214396515.259.png 214396515.260.png 214396515.261.png 214396515.262.png 214396515.263.png 214396515.264.png 214396515.265.png 214396515.266.png 214396515.267.png 214396515.269.png 214396515.270.png 214396515.271.png 214396515.272.png 214396515.273.png 214396515.274.png 214396515.275.png 214396515.276.png 214396515.277.png 214396515.278.png 214396515.280.png 214396515.281.png 214396515.282.png 214396515.283.png 214396515.284.png 214396515.285.png 214396515.286.png 214396515.287.png 214396515.288.png 214396515.289.png 214396515.291.png 214396515.292.png 214396515.293.png 214396515.294.png 214396515.295.png 214396515.296.png 214396515.297.png 214396515.298.png 214396515.299.png 214396515.300.png 214396515.302.png 214396515.303.png 214396515.304.png 214396515.305.png 214396515.306.png 214396515.307.png 214396515.308.png 214396515.309.png 214396515.310.png 214396515.311.png 214396515.313.png 214396515.314.png 214396515.315.png 214396515.316.png 214396515.317.png 214396515.318.png 214396515.319.png 214396515.320.png 214396515.321.png 214396515.322.png 214396515.324.png 214396515.325.png 214396515.326.png 214396515.327.png 214396515.328.png 214396515.329.png 214396515.330.png 214396515.331.png 214396515.332.png 214396515.333.png 214396515.336.png 214396515.337.png 214396515.338.png 214396515.339.png 214396515.340.png 214396515.341.png 214396515.342.png 214396515.343.png 214396515.344.png 214396515.345.png 214396515.347.png 214396515.348.png 214396515.349.png 214396515.350.png 214396515.351.png 214396515.352.png 214396515.353.png 214396515.354.png 214396515.355.png 214396515.356.png 214396515.358.png 214396515.359.png 214396515.360.png 214396515.361.png 214396515.362.png 214396515.363.png 214396515.364.png 214396515.365.png 214396515.366.png 214396515.367.png 214396515.369.png 214396515.370.png 214396515.371.png 214396515.372.png 214396515.373.png 214396515.374.png 214396515.375.png 214396515.376.png 214396515.377.png 214396515.378.png 214396515.380.png 214396515.381.png 214396515.382.png 214396515.383.png 214396515.384.png 214396515.385.png 214396515.386.png 214396515.387.png 214396515.388.png 214396515.389.png 214396515.391.png 214396515.392.png 214396515.393.png 214396515.394.png 214396515.395.png 214396515.396.png 214396515.397.png 214396515.398.png 214396515.399.png 214396515.400.png 214396515.402.png 214396515.403.png 214396515.404.png 214396515.405.png 214396515.406.png 214396515.407.png 214396515.408.png 214396515.409.png 214396515.410.png 214396515.411.png 214396515.413.png 214396515.414.png 214396515.415.png 214396515.416.png 214396515.417.png 214396515.418.png 214396515.419.png 214396515.420.png 214396515.421.png 214396515.422.png 214396515.424.png 214396515.425.png 214396515.426.png 214396515.427.png 214396515.428.png 214396515.429.png 214396515.430.png 214396515.431.png 214396515.432.png 214396515.433.png 214396515.435.png 214396515.436.png 214396515.437.png 214396515.438.png 214396515.439.png 214396515.440.png 214396515.441.png 214396515.442.png 214396515.443.png 214396515.444.png 214396515.447.png 214396515.448.png 214396515.449.png 214396515.450.png 214396515.451.png 214396515.452.png 214396515.453.png 214396515.454.png 214396515.455.png 214396515.456.png 214396515.458.png 214396515.459.png 214396515.460.png 214396515.461.png 214396515.462.png 214396515.463.png 214396515.464.png 214396515.465.png 214396515.466.png 214396515.467.png 214396515.469.png 214396515.470.png 214396515.471.png 214396515.472.png 214396515.473.png 214396515.474.png 214396515.475.png 214396515.476.png 214396515.477.png 214396515.478.png 214396515.480.png 214396515.481.png 214396515.482.png 214396515.483.png 214396515.484.png 214396515.485.png 214396515.486.png 214396515.487.png 214396515.488.png 214396515.489.png 214396515.491.png 214396515.492.png 214396515.493.png 214396515.494.png 214396515.495.png 214396515.496.png 214396515.497.png 214396515.498.png 214396515.499.png 214396515.500.png 214396515.502.png 214396515.503.png 214396515.504.png 214396515.505.png 214396515.506.png 214396515.507.png 214396515.508.png 214396515.509.png 214396515.510.png 214396515.511.png 214396515.513.png 214396515.514.png 214396515.515.png 214396515.516.png 214396515.517.png 214396515.518.png 214396515.519.png 214396515.520.png 214396515.521.png 214396515.522.png 214396515.524.png 214396515.525.png 214396515.526.png 214396515.527.png 214396515.528.png 214396515.529.png 214396515.530.png 214396515.531.png 214396515.532.png 214396515.533.png 214396515.535.png 214396515.536.png 214396515.537.png 214396515.538.png 214396515.539.png 214396515.540.png 214396515.541.png 214396515.542.png 214396515.543.png 214396515.544.png 214396515.546.png 214396515.547.png 214396515.548.png 214396515.549.png 214396515.550.png 214396515.551.png 214396515.552.png 214396515.553.png 214396515.554.png 214396515.555.png 214396515.558.png 214396515.559.png 214396515.560.png 214396515.561.png 214396515.562.png 214396515.563.png 214396515.564.png 214396515.565.png 214396515.566.png 214396515.567.png 214396515.569.png 214396515.570.png 214396515.571.png 214396515.572.png 214396515.573.png 214396515.574.png 214396515.575.png 214396515.576.png 214396515.577.png 214396515.578.png 214396515.580.png 214396515.581.png 214396515.582.png 214396515.583.png 214396515.584.png 214396515.585.png 214396515.586.png 214396515.587.png 214396515.588.png 214396515.589.png 214396515.591.png 214396515.592.png 214396515.593.png 214396515.594.png 214396515.595.png 214396515.596.png 214396515.597.png 214396515.598.png 214396515.599.png 214396515.600.png 214396515.602.png 214396515.603.png 214396515.604.png 214396515.605.png 214396515.606.png 214396515.607.png 214396515.608.png 214396515.609.png 214396515.610.png 214396515.611.png 214396515.613.png 214396515.614.png 214396515.615.png 214396515.616.png 214396515.617.png 214396515.618.png 214396515.619.png 214396515.620.png 214396515.621.png 214396515.622.png 214396515.624.png 214396515.625.png 214396515.626.png 214396515.627.png 214396515.628.png 214396515.629.png 214396515.630.png 214396515.631.png 214396515.632.png 214396515.633.png 214396515.635.png 214396515.636.png 214396515.637.png 214396515.638.png 214396515.639.png 214396515.640.png 214396515.641.png 214396515.642.png 214396515.643.png 214396515.644.png 214396515.646.png 214396515.647.png 214396515.648.png 214396515.649.png 214396515.650.png 214396515.651.png 214396515.652.png 214396515.653.png 214396515.654.png 214396515.655.png 214396515.657.png 214396515.658.png 214396515.659.png 214396515.660.png 214396515.661.png 214396515.662.png 214396515.663.png 214396515.664.png 214396515.665.png 214396515.666.png 214396515.669.png 214396515.670.png 214396515.671.png 214396515.672.png 214396515.673.png 214396515.674.png 214396515.675.png 214396515.676.png 214396515.677.png 214396515.678.png 214396515.680.png 214396515.681.png 214396515.682.png 214396515.683.png 214396515.684.png 214396515.685.png 214396515.686.png 214396515.687.png 214396515.688.png 214396515.689.png 214396515.691.png 214396515.692.png 214396515.693.png 214396515.694.png 214396515.695.png 214396515.696.png 214396515.697.png 214396515.698.png 214396515.699.png 214396515.700.png 214396515.702.png 214396515.703.png 214396515.704.png 214396515.705.png 214396515.706.png 214396515.707.png 214396515.708.png 214396515.709.png 214396515.710.png 214396515.711.png 214396515.713.png 214396515.714.png 214396515.715.png 214396515.716.png 214396515.717.png 214396515.718.png 214396515.719.png 214396515.720.png 214396515.721.png 214396515.722.png 214396515.724.png 214396515.725.png 214396515.726.png 214396515.727.png 214396515.728.png 214396515.729.png 214396515.730.png 214396515.731.png 214396515.732.png 214396515.733.png 214396515.735.png 214396515.736.png 214396515.737.png 214396515.738.png 214396515.739.png 214396515.740.png 214396515.741.png 214396515.742.png 214396515.743.png 214396515.744.png 214396515.746.png 214396515.747.png 214396515.748.png 214396515.749.png 214396515.750.png 214396515.751.png 214396515.752.png 214396515.753.png 214396515.754.png 214396515.755.png 214396515.757.png 214396515.758.png 214396515.759.png 214396515.760.png 214396515.761.png 214396515.762.png 214396515.763.png 214396515.764.png 214396515.765.png 214396515.766.png 214396515.768.png 214396515.769.png 214396515.770.png 214396515.771.png 214396515.772.png 214396515.773.png 214396515.774.png 214396515.775.png 214396515.776.png 214396515.777.png 214396515.780.png 214396515.781.png 214396515.782.png 214396515.783.png 214396515.784.png 214396515.785.png 214396515.786.png
2
SK£AD
NOWEGO
ZARZ¥DU
SFP
Fot.Krzysztof Parzych
(od prawej)
Waldemar D¹browski
Piotr Gadzinowski
Janusz Kijowski
Na pierwszym posiedzeniu Zarz¹du
G³ównego Stowarzyszenia Filmowców
Polskich w dniu 9 stycznia 2004 wybrano
Prezydium Zarz¹du SFP.
Wiceprezesami zostali Janusz
Chodnikiewicz i Janusz Kijowski.
Skarbnikiem zosta³ Jacek Lipski.
Uchwa³y
Zjazdu
Stowarzyszenia
Filmowców Polskich
Warszawa,
13.12.2003
Uchwa³a nr 2
Walnego
Walny Zjazd Stowarzyszenia
Filmowców Polskich uwa¿a, ¿e w Ustawie
o Radiofonii i Telewizji powinny byæ jasno
okrelone obowi¹zki TVP S.A. z tytu³u
pe³nienia tzw. misji w kontekcie dobra
kultury narodowej a w szczególnoci
produkcji filmowej, w tym tak¿e
artystycznych filmów dokumentalnych,
animowanych oraz innych form
krótkometra¿owych, filmów dla dzieci i
debiutów.
Poni¿ej przedstawiamy
sk³ad nowego Zarz¹du
Stowarzyszenia
Filmowców Polskich
Prezesi Honorowi:
Jerzy Kawalerowicz, Andrzej Wajda
Prezes: Jacek Bromski
Wiceprezesi: Janusz Chodnikiewicz,
Janusz Kijowski
Skarbnik: Jacek Lipski
Cz³onkowie Zarz¹du: Filip Bajon,
Witold Giersz, Grzegorz Kêdzierski,
Krystyna Krupska-Wysocka, Kinga
Lewiñska, Krzysztof Tchórzewski oraz:
Juliusz Machulski Przewodnicz¹cy
Rady Administracyjnej ZAPA; Ignacy
Szczepañski, Stanis³aw Szab³owski
Sekcja Filmu Dokumentalnego, Ireneusz
Uchwa³a nr 1
Walny Zjazd Stowarzyszenia Filmowców
Polskich zobowi¹zuje Zarz¹d G³ówny do
niezw³ocznego powo³ania grupy roboczej
do reprezentacji rodowiska filmowego w
pracach komisji parlamentarnej nad
przygotowaniem ustawy o kinematografii.
Zjazd uwa¿a, ¿e:
Uchwa³a nr 3
Zjazd Stowarzyszenia Filmowców
Polskich wyra¿a swój sprzeciw wobec
planów wprowadzenia podatku VAT od
umów o dzie³o w produkcji filmowej,
poniewa¿ stanowi¹ one zasadnicz¹ formê
wynagradzania w naszym rodowisku.
1. Uchwalenie ustawy o kinematografii
jest spraw¹ niezwykle piln¹ i wa¿n¹ z
punktu widzenia interesów ca³ego
rodowiska filmowego wobec bardzo
trudnej sytuacji, w jakiej ono siê znajduje.
2. Ustawa o kinematografii powinna
zagwarantowaæ spo³eczn¹ i rodowiskow¹
kontrolê w kierowaniu powo³ywanym
Instytutem Sztuki Filmowej zarówno w
aspekcie gospodarczym jak i
programowym. Rada Instytutu powinna
mieæ uprawnienia stanowi¹ce, a nie
jedynie doradcze.
3. Ustawa o kinematografii powinna
te¿ w wiêkszym stopniu uwzglêdniaæ
interesy rodowisk twórców filmów
dokumentalnych, animowanych oraz
innych form krótkometra¿owych, filmów
dla dzieci i debiutów.
Fot.
Tadeusz
Roman
214396515.787.png 214396515.788.png 214396515.789.png
3
Engler Sekcja Telewizyjna, Marek
Serafiñski Sekcja Filmu Animowanego
Zofia O³dak Ko³o Realizatorów
Filmów dla Dzieci i M³odzie¿y, Andrzej
Haliñski Ko³o Scenografów, Ma³gorzata
Przedpe³ska-Bieniek Ko³o Re¿yserów
Dwiêku, Andrzej Werner
Ko³o
Pimiennictwa,
Micha³ Kwieciñski Sekcja
Producentów, Janina Dybowska-Person -
Ko³o Charakteryzatorów, Marcin
Pieczonka Ko³o M³odych.
Wojciech Ziembicki Ko³o
Seniora,
Nowy sk³ad
Komisji Rewizyjnej
i S¹du Kole¿eñskiego
(od lewej)
Andrzej Wajda
Wojciech Ziembicki
Andrzej Brzozowski
Komisja Rewizyjna:
Fot.
Tadeusz
Roman
Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej,
wybrani podczas Walnego Zjazdu SFP,
w dniu 12.01.2004 powo³ali nowe
w³adze:
Przewodnicz¹cy: Jan Mogilnicki.
Zastêpca Przewodnicz¹cego:
Dorota Ostrowska-Orliñska
Sekretarz Komisji: Piotr liwiñski.
Cz³onkowie: Piotr £azarkiewicz,
Marek Dr¹¿ewski
Warszawa, 23.01.2004
Pan Pose³
Jerzy Wenderlich
Przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Kultury
Szanowny Panie Przewodnicz¹cy,
S¹d Kole¿eñski:
Realizuj¹c zobowi¹zania, na³o¿one uchwa³¹ Walnego Zjazdu z grudnia
ubieg³ego roku, podjêt¹ w trosce o wychowanie m³odego widza w polskich
tradycjach kulturowych prosimy Pana Przewodnicz¹cego, aby w trakcie prac nad
ustaw¹ zagwarantowaæ wzorem innych krajów europejskich rozwój twórczoci
filmowej dla dzieci poprzez obligatoryjne stworzenie funduszu na ten cel.
Cz³onkowie S¹du Kole¿eñskiego,
wybrani podczas Walnego Zjazdu SFP,
w dniu 6. stycznia 2004 powo³ali nowe
w³adze:
Przewodnicz¹cy: Marek Piestrak
Wiceprzewodnicz¹cy: Wiktor Skrzynecki.
II wiceprzewodnicz¹cy: Rafa³ Waltenberger;
Sekretarz S¹du: Janina Dybowska -Person
Cz³onkowie: Gra¿yna Banaszkiewicz,
Micha³ Dudziewicz, Franciszek Dzida,
Beata Matuszczak, Tomasz Miernowski,
Wies³aw Saniewski, Jan W³odarczyk.
Przewodnicz¹ca
Prezes
Samodzielnego Ko³a Realizatorów
Stowarzyszenia
Filmów dla Dzieci i M³odzie¿y
Filmowców Polskich
Zofia O³dak
Jacek Bromski
(z lewej)
Jerzy Hoffman
Andrzej Serdiukow
(z prawej)
Wac³aw Florkowski
W³odzimierz Szpak
Fot.Krzysztof Parzych
214396515.791.png 214396515.792.png 214396515.793.png 214396515.794.png
4
Warszawa, 23 stycznia 2004
Szanowny Pan
Aleksander Kwaniewski
PREZYDENT
Rzeczpospolitej Polskiej
Szanowny Panie Prezydencie,
Projekt Ustawy o Kinematografii znalaz³ siê wreszcie w Parlamencie.
6 stycznia powo³ano w Sejmowej Komisji Kultury podkomisjê, która bêdzie siê zajmowaæ dalszym kszta³tem Ustawy. Jest to dla
nas fakt prze³omowy i pozwala nam mieæ nadziejê, ¿e w momencie integracji nie bêdziemy skazani w Europie na rolê ubogiego
krewnego, ¿e bêdziemy mogli w pe³ni korzystaæ z europejskich programów pomocy dla kina i staæ siê równorzêdnym partnerem
europejskich koprodukcji.
rodowisko filmowe pragnie wyraziæ g³êbok¹ satysfakcjê z tego powodu. Jest to nasz wspólny sukces sukces Rz¹du i
rodowiska; przypomnijmy, ¿e troska o kinematografiê narodow¹ by³a jednym z postulatów wyborczych SLD.
Ustawa ta zawiera rozwi¹zania przybli¿aj¹ce nas do standardów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej, choæ w obecnym
brzmieniu ze zrozumia³ych powodów nie jest doskona³a.
Wród róde³ finansowania zabrak³o zobowi¹zañ w stosunku do nadawców telewizyjnych. do produkowania filmów
przeznaczonych do kin oraz europejskich koprodukcji. Taki obowi¹zek jest w Unii powszechny i to w stopniu daleko
przewy¿szaj¹cym nasze postulaty ( 3% wp³ywów ). ¯aden kraj europejski poza Polsk¹ nie odda³ swojej przestrzeni medialnej za
darmo, nie ¿¹daj¹c od prywatnych nadawców ¿adnych kontrybucji na rzecz narodowej kultury, jêzyka, kinematografii, czy przemys³u
audiowizualnego.
Ustawa powo³uje na wzór wiêkszoci krajów europejskich Instytut Sztuki Filmowej, jako organ ³¹cz¹cy pomoc bud¿etow¹ z
pieniêdzmi z innych róde³ i prowadz¹cy w imieniu Pañstwa politykê w zakresie kinematografii. Kontrola spo³eczna nad tym
Instytutem jest w obecnym brzmieniu ustawy naszym zdaniem niewystarczaj¹ca, bêdziemy postulowaæ zmiany w tym zakresie, jak
równie¿ zmiany prowadz¹ce do sprecyzowania warunków prywatyzacji maj¹tku kinematografii, które s¹ dla nas niejasne, abymy z
tego, co nam zosta³o, nie stracili ju¿ ani z³otówki.
Wydawa³oby siê równie¿ zasadne i sprawiedliwe, aby pieni¹dze uzyskane z wprowadzanego 1 maja podatku VAT od biletów
kinowych powiêkszy³y rodki bud¿etowe przeznaczone na kinematografiê. Bêdzie to niebagatelna suma 20 mln z³otych.
Na szczêcie Sejmowa Komisja Kultury jest otwarta na wspó³pracê ze rodowiskiem nad ostatecznym kszta³tem Ustawy i
wykazuje autentyczn¹ wolê jak najszybszego jej uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
To pozwala na pewien optymizm - zdajemy sobie sprawê, jak bardzo nasza kinematografia jest niedofinansowana, a przez to
skazana na produkcje skromne i tanie, nie mog¹ce w pe³ni konkurowaæ na w³asnym rynku z kinem amerykañskim, a na rynku
europejskim staæ siê partnerem dla kinematografii innych krajów. A przecie¿ dokonania m³odych filmowców w ostatnich dwóch latach
pokazuj¹, jak wielki potencja³ twórczy ma polska kinematografia.
Francja przeznacza na dofinansowanie kina 200 mln Euro, Hiszpania 120, Szwecja 60, a ma³a Dania 50 mln. Polska powinna
zacz¹æ z pu³apu co najmniej 30 mln Euro rocznie czyli tak, jak czterokrotnie mniejsze Wêgry.
Dobrze napisana Ustawa o Kinematografii przybli¿y nas do takiego finansowania.
Nie pozwólmy, aby obce interesy stanê³y na drodze Ustawie. Postarajmy siê, ¿eby jak najszybciej wysz³a z Parlamentu i pozwoli³a
polskiemu kinu wydobyæ siê z finansowej zapaci i programowego zacianka.
£¹czymy wyrazy szacunku i sympatii,
Jacek Bromski Prezes SFP
Jerzy Kawalerowicz Prezes Honorowy SFP
Andrzej Wajda Prezes Honorowy SFP
Juliusz Machulski Prezydent Polskiej Akademii Filmowej
Jerzy Woniak Rektor PWSTFiTv £ód
W³odzimierz Otulak Prezes Niezale¿nego Zwi¹zku Dystrybutorów Filmowych
Janusz Kijowski Wiceprezes SFP
Janusz Chodnikiewicz Wiceprezes SFP
W³odzimierz Niderhaus Dyrektor Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
Micha³ Kwieciñski Przewodnicz¹cy Sekcji Producentów Filmowych SFP
Ignacy Szczepañski Przewodnicz¹cy Sekcji Filmu Dokumentalnego SFP
Andrzej Mellin Dziekan Wydz. Re¿yserii PWSTFiTv £ód
Marek Serafiñski Przewodnicz¹cy Sekcji Filmu Animowanego SFP
Witold Giersz- re¿yser
Janusz Morgenstern re¿yser
Robert Gliñski re¿yser
Marcin Pieczonka Przewodnicz¹cy Ko³a M³odych SFP
DO WIADOMOCI:
pp. Waldemar D¹browski, Minister Kultury
Jerzy Wenderlich, Przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Kultury
Ryszard S³awiñski, Przewodnicz¹cy Senackiej Komisji Kultury
LIST O TEJ SAMEJ TRECI ZOSTA£ WYS£ANY RÓWNIE¯ DO PREMIERA LESZKA MILLERA
ORAZ MARSZA£KA SEJMU MARKA BOROWSKIEGO
214396515.795.png 214396515.796.png 214396515.797.png 214396515.798.png 214396515.799.png 214396515.800.png 214396515.802.png 214396515.803.png 214396515.804.png 214396515.805.png 214396515.806.png 214396515.807.png 214396515.808.png 214396515.809.png 214396515.810.png 214396515.811.png 214396515.813.png 214396515.814.png 214396515.815.png 214396515.816.png 214396515.817.png 214396515.818.png 214396515.819.png 214396515.820.png 214396515.821.png 214396515.822.png 214396515.824.png 214396515.825.png 214396515.826.png 214396515.827.png 214396515.828.png 214396515.829.png 214396515.830.png 214396515.831.png 214396515.832.png 214396515.833.png 214396515.835.png 214396515.836.png 214396515.837.png 214396515.838.png 214396515.839.png 214396515.840.png 214396515.841.png 214396515.842.png 214396515.843.png 214396515.844.png 214396515.846.png 214396515.847.png 214396515.848.png 214396515.849.png 214396515.850.png 214396515.851.png 214396515.852.png 214396515.853.png 214396515.854.png 214396515.855.png 214396515.857.png 214396515.858.png 214396515.859.png 214396515.860.png 214396515.861.png 214396515.862.png 214396515.863.png 214396515.864.png 214396515.865.png 214396515.866.png 214396515.868.png 214396515.869.png 214396515.870.png 214396515.871.png 214396515.872.png 214396515.873.png 214396515.874.png 214396515.875.png 214396515.876.png 214396515.877.png 214396515.879.png 214396515.880.png 214396515.881.png 214396515.882.png 214396515.883.png 214396515.884.png 214396515.885.png 214396515.886.png 214396515.887.png 214396515.888.png 214396515.891.png 214396515.892.png 214396515.893.png 214396515.894.png 214396515.895.png 214396515.896.png 214396515.897.png 214396515.898.png 214396515.899.png 214396515.900.png 214396515.902.png 214396515.903.png 214396515.904.png 214396515.905.png 214396515.906.png 214396515.907.png 214396515.908.png 214396515.909.png 214396515.910.png 214396515.911.png 214396515.913.png 214396515.914.png 214396515.915.png 214396515.916.png 214396515.917.png 214396515.918.png 214396515.919.png 214396515.920.png 214396515.921.png 214396515.922.png 214396515.924.png 214396515.925.png 214396515.926.png 214396515.927.png 214396515.928.png 214396515.929.png 214396515.930.png 214396515.931.png 214396515.932.png 214396515.933.png 214396515.935.png 214396515.936.png 214396515.937.png 214396515.938.png 214396515.939.png 214396515.940.png 214396515.941.png 214396515.942.png 214396515.943.png 214396515.944.png 214396515.946.png 214396515.947.png 214396515.948.png 214396515.949.png 214396515.950.png 214396515.951.png 214396515.952.png 214396515.953.png 214396515.954.png 214396515.955.png 214396515.957.png 214396515.958.png 214396515.959.png 214396515.960.png 214396515.961.png 214396515.962.png 214396515.963.png 214396515.964.png 214396515.965.png 214396515.966.png 214396515.968.png 214396515.969.png 214396515.970.png 214396515.971.png 214396515.972.png 214396515.973.png 214396515.974.png 214396515.975.png 214396515.976.png 214396515.977.png 214396515.979.png 214396515.980.png 214396515.981.png 214396515.982.png 214396515.983.png 214396515.984.png 214396515.985.png 214396515.986.png 214396515.987.png 214396515.988.png 214396515.990.png 214396515.991.png 214396515.992.png 214396515.993.png 214396515.994.png 214396515.995.png 214396515.996.png 214396515.997.png 214396515.998.png 214396515.999.png 214396515.1002.png 214396515.1003.png 214396515.1004.png 214396515.1005.png 214396515.1006.png 214396515.1007.png 214396515.1008.png 214396515.1009.png 214396515.1010.png 214396515.1011.png 214396515.1013.png 214396515.1014.png 214396515.1015.png 214396515.1016.png 214396515.1017.png 214396515.1018.png 214396515.1019.png 214396515.1020.png 214396515.1021.png 214396515.1022.png 214396515.1024.png 214396515.1025.png 214396515.1026.png 214396515.1027.png 214396515.1028.png 214396515.1029.png 214396515.1030.png 214396515.1031.png 214396515.1032.png 214396515.1033.png 214396515.1035.png 214396515.1036.png 214396515.1037.png 214396515.1038.png 214396515.1039.png 214396515.1040.png 214396515.1041.png 214396515.1042.png 214396515.1043.png 214396515.1044.png 214396515.1046.png 214396515.1047.png 214396515.1048.png 214396515.1049.png 214396515.1050.png 214396515.1051.png 214396515.1052.png 214396515.1053.png 214396515.1054.png 214396515.1055.png 214396515.1057.png 214396515.1058.png 214396515.1059.png 214396515.1060.png 214396515.1061.png 214396515.1062.png 214396515.1063.png 214396515.1064.png 214396515.1065.png 214396515.1066.png 214396515.1068.png 214396515.1069.png 214396515.1070.png 214396515.1071.png 214396515.1072.png 214396515.1073.png 214396515.1074.png 214396515.1075.png 214396515.1076.png 214396515.1077.png 214396515.1079.png 214396515.1080.png 214396515.1081.png 214396515.1082.png 214396515.1083.png 214396515.1084.png 214396515.1085.png 214396515.1086.png 214396515.1087.png 214396515.1088.png 214396515.1090.png 214396515.1091.png 214396515.1092.png 214396515.1093.png 214396515.1094.png 214396515.1095.png 214396515.1096.png 214396515.1097.png 214396515.1098.png 214396515.1099.png 214396515.1101.png 214396515.1102.png 214396515.1103.png 214396515.1104.png 214396515.1105.png 214396515.1106.png 214396515.1107.png 214396515.1108.png 214396515.1109.png 214396515.1110.png 214396515.1113.png 214396515.1114.png 214396515.1115.png 214396515.1116.png 214396515.1117.png 214396515.1118.png 214396515.1119.png 214396515.1120.png 214396515.1121.png 214396515.1122.png 214396515.1124.png 214396515.1125.png 214396515.1126.png 214396515.1127.png 214396515.1128.png 214396515.1129.png 214396515.1130.png 214396515.1131.png 214396515.1132.png 214396515.1133.png 214396515.1135.png 214396515.1136.png 214396515.1137.png 214396515.1138.png 214396515.1139.png 214396515.1140.png 214396515.1141.png 214396515.1142.png 214396515.1143.png 214396515.1144.png 214396515.1146.png 214396515.1147.png 214396515.1148.png 214396515.1149.png 214396515.1150.png 214396515.1151.png 214396515.1152.png 214396515.1153.png 214396515.1154.png 214396515.1155.png 214396515.1157.png 214396515.1158.png 214396515.1159.png 214396515.1160.png 214396515.1161.png 214396515.1162.png 214396515.1163.png 214396515.1164.png 214396515.1165.png 214396515.1166.png 214396515.1168.png 214396515.1169.png 214396515.1170.png 214396515.1171.png 214396515.1172.png 214396515.1173.png 214396515.1174.png 214396515.1175.png 214396515.1176.png 214396515.1177.png 214396515.1179.png 214396515.1180.png 214396515.1181.png 214396515.1182.png 214396515.1183.png 214396515.1184.png 214396515.1185.png 214396515.1186.png 214396515.1187.png 214396515.1188.png 214396515.1190.png 214396515.1191.png 214396515.1192.png 214396515.1193.png 214396515.1194.png 214396515.1195.png 214396515.1196.png 214396515.1197.png 214396515.1198.png 214396515.1199.png 214396515.1201.png 214396515.1202.png 214396515.1203.png 214396515.1204.png 214396515.1205.png 214396515.1206.png 214396515.1207.png 214396515.1208.png 214396515.1209.png 214396515.1210.png 214396515.1212.png 214396515.1213.png 214396515.1214.png 214396515.1215.png 214396515.1216.png 214396515.1217.png 214396515.1218.png 214396515.1219.png 214396515.1220.png 214396515.1221.png 214396515.1224.png 214396515.1225.png 214396515.1226.png 214396515.1227.png 214396515.1228.png 214396515.1229.png 214396515.1230.png 214396515.1231.png 214396515.1232.png 214396515.1233.png 214396515.1235.png 214396515.1236.png 214396515.1237.png 214396515.1238.png 214396515.1239.png 214396515.1240.png 214396515.1241.png 214396515.1242.png 214396515.1243.png 214396515.1244.png 214396515.1246.png 214396515.1247.png 214396515.1248.png 214396515.1249.png 214396515.1250.png 214396515.1251.png 214396515.1252.png 214396515.1253.png 214396515.1254.png 214396515.1255.png 214396515.1257.png 214396515.1258.png 214396515.1259.png 214396515.1260.png 214396515.1261.png 214396515.1262.png 214396515.1263.png 214396515.1264.png 214396515.1265.png 214396515.1266.png 214396515.1268.png 214396515.1269.png 214396515.1270.png 214396515.1271.png 214396515.1272.png 214396515.1273.png 214396515.1274.png 214396515.1275.png 214396515.1276.png 214396515.1277.png 214396515.1279.png 214396515.1280.png 214396515.1281.png 214396515.1282.png 214396515.1283.png 214396515.1284.png 214396515.1285.png 214396515.1286.png 214396515.1287.png 214396515.1288.png 214396515.1290.png 214396515.1291.png 214396515.1292.png 214396515.1293.png 214396515.1294.png 214396515.1295.png 214396515.1296.png 214396515.1297.png 214396515.1298.png 214396515.1299.png 214396515.1301.png 214396515.1302.png 214396515.1303.png 214396515.1304.png 214396515.1305.png 214396515.1306.png 214396515.1307.png 214396515.1308.png 214396515.1309.png 214396515.1310.png 214396515.1312.png 214396515.1313.png 214396515.1314.png 214396515.1315.png 214396515.1316.png 214396515.1317.png 214396515.1318.png 214396515.1319.png 214396515.1320.png 214396515.1321.png 214396515.1323.png 214396515.1324.png 214396515.1325.png 214396515.1326.png 214396515.1327.png 214396515.1328.png 214396515.1329.png 214396515.1330.png 214396515.1331.png 214396515.1332.png 214396515.1335.png 214396515.1336.png 214396515.1337.png 214396515.1338.png 214396515.1339.png 214396515.1340.png 214396515.1341.png 214396515.1342.png 214396515.1343.png 214396515.1344.png 214396515.1346.png 214396515.1347.png 214396515.1348.png 214396515.1349.png 214396515.1350.png 214396515.1351.png 214396515.1352.png 214396515.1353.png 214396515.1354.png 214396515.1355.png 214396515.1357.png 214396515.1358.png 214396515.1359.png 214396515.1360.png 214396515.1361.png 214396515.1362.png 214396515.1363.png 214396515.1364.png 214396515.1365.png 214396515.1366.png 214396515.1368.png 214396515.1369.png 214396515.1370.png 214396515.1371.png 214396515.1372.png 214396515.1373.png 214396515.1374.png 214396515.1375.png 214396515.1376.png 214396515.1377.png 214396515.1379.png 214396515.1380.png 214396515.1381.png 214396515.1382.png 214396515.1383.png 214396515.1384.png 214396515.1385.png 214396515.1386.png 214396515.1387.png 214396515.1388.png 214396515.1390.png 214396515.1391.png 214396515.1392.png 214396515.1393.png 214396515.1394.png 214396515.1395.png 214396515.1396.png 214396515.1397.png 214396515.1398.png 214396515.1399.png 214396515.1401.png 214396515.1402.png 214396515.1403.png 214396515.1404.png 214396515.1405.png 214396515.1406.png 214396515.1407.png 214396515.1408.png 214396515.1409.png 214396515.1410.png 214396515.1412.png 214396515.1413.png 214396515.1414.png 214396515.1415.png 214396515.1416.png 214396515.1417.png 214396515.1418.png 214396515.1419.png 214396515.1420.png 214396515.1421.png 214396515.1423.png 214396515.1424.png 214396515.1425.png 214396515.1426.png 214396515.1427.png 214396515.1428.png 214396515.1429.png 214396515.1430.png 214396515.1431.png 214396515.1432.png 214396515.1434.png 214396515.1435.png 214396515.1436.png 214396515.1437.png 214396515.1438.png 214396515.1439.png 214396515.1440.png 214396515.1441.png 214396515.1442.png 214396515.1443.png 214396515.1446.png 214396515.1447.png 214396515.1448.png 214396515.1449.png 214396515.1450.png 214396515.1451.png 214396515.1452.png 214396515.1453.png 214396515.1454.png 214396515.1455.png 214396515.1457.png 214396515.1458.png 214396515.1459.png 214396515.1460.png 214396515.1461.png 214396515.1462.png 214396515.1463.png 214396515.1464.png 214396515.1465.png 214396515.1466.png 214396515.1468.png 214396515.1469.png 214396515.1470.png 214396515.1471.png 214396515.1472.png 214396515.1473.png 214396515.1474.png 214396515.1475.png 214396515.1476.png 214396515.1477.png 214396515.1479.png 214396515.1480.png 214396515.1481.png 214396515.1482.png 214396515.1483.png 214396515.1484.png 214396515.1485.png 214396515.1486.png 214396515.1487.png 214396515.1488.png 214396515.1490.png 214396515.1491.png 214396515.1492.png 214396515.1493.png 214396515.1494.png 214396515.1495.png 214396515.1496.png 214396515.1497.png 214396515.1498.png 214396515.1499.png 214396515.1501.png 214396515.1502.png 214396515.1503.png 214396515.1504.png 214396515.1505.png 214396515.1506.png 214396515.1507.png 214396515.1508.png 214396515.1509.png 214396515.1510.png 214396515.1512.png 214396515.1513.png 214396515.1514.png 214396515.1515.png 214396515.1516.png 214396515.1517.png 214396515.1518.png 214396515.1519.png 214396515.1520.png 214396515.1521.png 214396515.1523.png 214396515.1524.png 214396515.1525.png 214396515.1526.png 214396515.1527.png 214396515.1528.png 214396515.1529.png 214396515.1530.png 214396515.1531.png 214396515.1532.png 214396515.1534.png 214396515.1535.png 214396515.1536.png 214396515.1537.png 214396515.1538.png 214396515.1539.png 214396515.1540.png 214396515.1541.png 214396515.1542.png 214396515.1543.png 214396515.1545.png 214396515.1546.png 214396515.1547.png 214396515.1548.png 214396515.1549.png 214396515.1550.png 214396515.1551.png 214396515.1552.png 214396515.1553.png 214396515.1554.png 214396515.1557.png 214396515.1558.png 214396515.1559.png 214396515.1560.png 214396515.1561.png 214396515.1562.png 214396515.1563.png 214396515.1564.png 214396515.1565.png 214396515.1566.png 214396515.1568.png 214396515.1569.png 214396515.1570.png 214396515.1571.png 214396515.1572.png 214396515.1573.png 214396515.1574.png 214396515.1575.png 214396515.1576.png 214396515.1577.png 214396515.1579.png 214396515.1580.png 214396515.1581.png 214396515.1582.png 214396515.1583.png 214396515.1584.png 214396515.1585.png 214396515.1586.png 214396515.1587.png 214396515.1588.png 214396515.1590.png 214396515.1591.png 214396515.1592.png 214396515.1593.png 214396515.1594.png 214396515.1595.png 214396515.1596.png 214396515.1597.png 214396515.1598.png 214396515.1599.png 214396515.1601.png 214396515.1602.png 214396515.1603.png 214396515.1604.png 214396515.1605.png 214396515.1606.png 214396515.1607.png 214396515.1608.png 214396515.1609.png 214396515.1610.png 214396515.1612.png 214396515.1613.png 214396515.1614.png 214396515.1615.png 214396515.1616.png 214396515.1617.png 214396515.1618.png 214396515.1619.png 214396515.1620.png 214396515.1621.png 214396515.1623.png 214396515.1624.png 214396515.1625.png 214396515.1626.png 214396515.1627.png 214396515.1628.png 214396515.1629.png 214396515.1630.png 214396515.1631.png 214396515.1632.png 214396515.1634.png 214396515.1635.png 214396515.1636.png 214396515.1637.png 214396515.1638.png 214396515.1639.png 214396515.1640.png 214396515.1641.png 214396515.1642.png 214396515.1643.png 214396515.1645.png 214396515.1646.png 214396515.1647.png 214396515.1648.png 214396515.1649.png 214396515.1650.png 214396515.1651.png 214396515.1652.png 214396515.1653.png 214396515.1654.png 214396515.1656.png 214396515.1657.png 214396515.1658.png 214396515.1659.png 214396515.1660.png 214396515.1661.png 214396515.1662.png 214396515.1663.png 214396515.1664.png 214396515.1665.png 214396515.1668.png 214396515.1669.png 214396515.1670.png 214396515.1671.png 214396515.1672.png 214396515.1673.png 214396515.1674.png 214396515.1675.png 214396515.1676.png 214396515.1677.png 214396515.1679.png 214396515.1680.png 214396515.1681.png 214396515.1682.png 214396515.1683.png 214396515.1684.png 214396515.1685.png 214396515.1686.png 214396515.1687.png 214396515.1688.png 214396515.1690.png 214396515.1691.png 214396515.1692.png 214396515.1693.png 214396515.1694.png 214396515.1695.png 214396515.1696.png 214396515.1697.png 214396515.1698.png 214396515.1699.png 214396515.1701.png 214396515.1702.png 214396515.1703.png 214396515.1704.png 214396515.1705.png 214396515.1706.png 214396515.1707.png 214396515.1708.png 214396515.1709.png 214396515.1710.png 214396515.1712.png 214396515.1713.png 214396515.1714.png 214396515.1715.png 214396515.1716.png 214396515.1717.png 214396515.1718.png 214396515.1719.png 214396515.1720.png 214396515.1721.png 214396515.1723.png 214396515.1724.png 214396515.1725.png 214396515.1726.png 214396515.1727.png 214396515.1728.png 214396515.1729.png 214396515.1730.png 214396515.1731.png 214396515.1732.png 214396515.1734.png 214396515.1735.png 214396515.1736.png 214396515.1737.png 214396515.1738.png 214396515.1739.png 214396515.1740.png 214396515.1741.png 214396515.1742.png 214396515.1743.png 214396515.1745.png 214396515.1746.png 214396515.1747.png 214396515.1748.png 214396515.1749.png 214396515.1750.png 214396515.1751.png 214396515.1752.png 214396515.1753.png 214396515.1754.png 214396515.1756.png 214396515.1757.png 214396515.1758.png 214396515.1759.png 214396515.1760.png 214396515.1761.png 214396515.1762.png 214396515.1763.png 214396515.1764.png 214396515.1765.png 214396515.1767.png 214396515.1768.png 214396515.1769.png 214396515.1770.png 214396515.1771.png 214396515.1772.png 214396515.1773.png 214396515.1774.png 214396515.1775.png 214396515.1776.png 214396515.1779.png 214396515.1780.png 214396515.1781.png 214396515.1782.png 214396515.1783.png 214396515.1784.png 214396515.1785.png 214396515.1786.png 214396515.1787.png 214396515.1788.png 214396515.1790.png 214396515.1791.png 214396515.1792.png 214396515.1793.png 214396515.1794.png 214396515.1795.png 214396515.1796.png 214396515.1797.png 214396515.1798.png 214396515.1799.png 214396515.1801.png 214396515.1802.png 214396515.1803.png 214396515.1804.png 214396515.1805.png 214396515.1806.png 214396515.1807.png 214396515.1808.png 214396515.1809.png 214396515.1810.png 214396515.1812.png 214396515.1813.png 214396515.1814.png 214396515.1815.png 214396515.1816.png 214396515.1817.png 214396515.1818.png 214396515.1819.png 214396515.1820.png 214396515.1821.png 214396515.1823.png 214396515.1824.png 214396515.1825.png 214396515.1826.png 214396515.1827.png 214396515.1828.png 214396515.1829.png 214396515.1830.png 214396515.1831.png 214396515.1832.png 214396515.1834.png 214396515.1835.png 214396515.1836.png 214396515.1837.png 214396515.1838.png 214396515.1839.png 214396515.1840.png 214396515.1841.png 214396515.1842.png 214396515.1843.png 214396515.1845.png 214396515.1846.png 214396515.1847.png 214396515.1848.png 214396515.1849.png 214396515.1850.png 214396515.1851.png 214396515.1852.png 214396515.1853.png 214396515.1854.png 214396515.1856.png 214396515.1857.png 214396515.1858.png 214396515.1859.png 214396515.1860.png 214396515.1861.png 214396515.1862.png 214396515.1863.png 214396515.1864.png 214396515.1865.png 214396515.1867.png 214396515.1868.png 214396515.1869.png 214396515.1870.png 214396515.1871.png 214396515.1872.png 214396515.1873.png 214396515.1874.png 214396515.1875.png 214396515.1876.png 214396515.1878.png 214396515.1879.png 214396515.1880.png 214396515.1881.png 214396515.1882.png 214396515.1883.png 214396515.1884.png 214396515.1885.png 214396515.1886.png 214396515.1887.png 214396515.1890.png 214396515.1891.png 214396515.1892.png 214396515.1893.png 214396515.1894.png 214396515.1895.png 214396515.1896.png 214396515.1897.png 214396515.1898.png