2003_03.pdf

(1033 KB) Pobierz
Biuletyn_do druku.cdr
BI ULETYN
STOWARZYSZENIA
FILMOWCÓW POLSKICH
K P o l s k i c h F i l m ó w równolegle, ju¿ po raz drugi, konkursie bardziej interesuj¹cy i obfity w dobre
Listopad 2003
o l e ¿ a n k i i K o l e d z y, swojego, rodziny i przyjació³. 12 takich Ale to ju¿ historia. Przed nami za niespe³na
gdy ñsk iem u Fes tiw alo wi filmów znalaz³o siê na odbywaj¹cym siê rok nastêpny festiwal, oby by³ jeszcze
Fabularnych towarzyszy³y w tym roku kina niezale¿n ego. Ten Festiwal by³ filmy.
dwa organizowane przez SFP wydarzenia: szc zeg óln y. Trwa ³ od wie czo ru 16 Od pocz¹tku tego roku przywrócone
zjazd Federacji Europejskich Re¿yserów wrzeœnia do wieczoru 25-go. Praktycznie zosta³o przyznawanie dotacji na produkcjê
Filmowych FERA oraz miêdzynarodowa tylko cztery dni i 21 filmów. Projekcje wszystkich gatunków filmów ze œrodków
ko nf er en cj a po œw iê co na ob ec no œc i jedna za drug¹, do póŸnego wieczora, a b u d ¿ e t o w y c h . Z m i e n i ³ s i ê t r y b
europe jskich filmów w europe jskich pomiêdzy nimi konferencje prasowe. Na powo³ywania i system pracy komisji
tel ewi zja ch. Inf orm owa liœ my o tej wszystkich seansach, porannych te¿, sala ekspertów. Maksymalna kwota dotacji na
kon fer enc ji w spe cja lny m wy dan iu szczel nie wyp e³nion a, na ni ektóry ch film fabularny wynosi obecnie 750.000.z³.
fes tiw alo wym , ter az prz eds taw iam y filmach po brzegi, twórcami i festiwalow¹, Do pocz¹tku paŸdziernika odby³y siê 3
obszerne materia³y. Myœlê, ¿e wszystkich jak zwykle g³ównie m³od¹ widowni¹. W po si ed ze ni a ko mi sj i, po zy ty wn ie
zainteresuj¹. kuluarach omawianie i komentowanie zweryfikowano 23 projekty filmowe. Ale
W u b i e g ³ y m r o k u , k i e d y t o jeszcze przez nastêpne dni, bo spoœród ty lk o 6 sp oœ ró d z at wi er dz on yc h
zainteresowanie resortu kultury
kinematografi¹ sprowadzi³o siê
praktycznie do drastycznego
obciêcia dotychczasowych dotacji,
w tym na produkcjê nieomal do
zera, festiwalu mia³o w ogóle nie
byæ. Tym bardziej, ¿e zatrzymanie
wyp³at kolejnych rat, nale¿nych
producentom realizowanych
wówczas filmów postawi³o tych¿e
w bardzo trudnej sytuacji. W
prasowych wypowiedziach
og³aszano ju¿ ¿a³osny koniec
polskiego kina. A jednak festiwal, w
decyduj¹cej mierze wsparty
finansowo i organizacyjnie przez
SFP, nie tylko siê odby³ - ale filmów
by³o ca³kiem sporo i to dobrych. Nie
tylko nasza wierna, g³ównie m³oda,
widownia dobrze przyjmowa³a
konkursowe pokazy; tak¿e surowi
krytycy przyznawali ostro¿nie, ¿e
coœ drgnê³o, a poziom
prezentowanej twórczoœci by³
ogólnie wysoki. Jednak w przysz³oœæ
Konferencja "Film Europejski w Telewizji Europejskiej”. Od lewej: Jacek Fuksiewicz,
Danuta Waniek, Waldemar D¹browski, Danuta Huebner, Jacek Bromski
spogl¹daliœmy z niepokojem. Czy za rok
tych 21 wiêkszoœæ to filmy dobre lub projektów wesz³o w stadium realizacji.
bêdzie festiwal? Ile filmów powstanie? I
bardzo dobre. Jeden z prasowych tekstów Pozosta³e utknê³y, poniewa¿ producenci
oto po raz kolejny potwierdzi³o siê, ¿e na
pofestiwalowych nosi³ tytu³: "Filmowcy nie s¹ w stanie pozyskaæ z innych Ÿróde³
czasy kryzysu jesteœmy naprawdê dobrzy.
siê gryz¹". W samym tekœcie wypowiedzi pozosta³ych œrodków na sfinansowanie
Filmów w tym roku, na XXVIII Festiwalu
twórców - nie o gryzieniu kolegów, a o produkcji filmu. Tak, wiêc powstaje
by³o 21 w konkursie g³ównym, w tym 6
realiach, w jakich obecnie funkcjonujemy. sytuacja, kiedy pieni¹dze z bud¿etu w APF
debiutów. By³y wœród nich filmy ju¿ znane
Emocje na festiwalu owszem, wybuch³y, s¹.. Skromne, bo skromne, ale s¹. Mog¹
z ekranów, produkcje dokoñczone przy
ale po og³oszeniu werdyktu jury. Tak je dn ak do ko ñc a ro ku po zo st aæ
pomocy zaleg³ych œrodków wyp³aconych
bywa³o nieraz, choæ rzeczywiœcie w tym niewykorzystane i wróciæ do pañstwowej
przez APF w tym roku bud¿etowym oraz
roku zdanie jurorów, a raczej mocno kas y, pon iew a¿ za³ ama ³ siê r yne k
zdobytych przez producentów z innych
dyskusyjna decyzja o uhonorowaniu kop rod ukc ji z e st ron y na daw ców
Ÿróde³ i filmy telewizyjne. By³y tak¿e
jednego filmu szeœcioma nagrodami (w telewizyjnych, banków, dystrybutorów.
pe³nometra¿owe, niskobud¿etowe filmy
tym wszystkimi najwa¿niejszymi oraz Pozostaje nadzieja, ¿e gdyñski festiwal
realizowane przez m³odych zapaleñców,
n a g r o d ¹ f u n d o w a n ¹ p r z e z S F P ) bêdzie zachêt¹ i nie pieni¹dze wróc¹ do
którzy ¿yj¹ w œwiecie wspó³czesnym, chc¹
zdecydowanie minê³a siê z oczekiwaniami kasy, ale sponsorzy i koproducenci do
robiæ o tym filmy i robi¹ je, nawet kosztem
tak zaw odo wcó w, czy li t wór ców i kinematografii. I jeszcze jedno œwiate³ko
zainwestowania ca³ego stanu posiadania
wiêkszoœci dziennikarzy, jak i widowni. w tunelu: od pocz¹tku 2004 roku na
214405030.006.png
2
wspi eran ie kine mato graf ii maj¹ byæ zmienionych warunkach, inna jest rola wiele dzia³añ i wiele siê w ci¹gu tych
uruchomione œrodki pochodz¹ce z gier St ow ar zy sz en ia i i nn e m o¿ li wo œc i cz te re ch la t z mi en i³ o, ta k¿ e o d
liczbowych jako drugi, niezale¿ny "filar", dzia³ania na rzecz filmowego œrodowiska. nadzwyczajnego zjazdu w kwietniu ub.
dzia³aj¹cy w strukturach APF-u. Obecnie Nie mo¿emy ju¿ byæ tak zintegrowani, jak roku. Ale te¿ jeszcze wiele jest do
tr wa j¹ pr ac e na d sy st em em je go kiedyœ, kiedy wszyscy byliœmy na etatach zrobienia. Pamiêtajcie: 13. XII.2003.
funkcjonowania. Mo¿e to pozwoli na w jednej instytucji. To jednak nie znaczy, Krystyna Krupska- Wysocka
poprawê kondycji, jakoœci i promocji ¿e mamy siê zatomizowaæ i ¿e nie Zap ros zen ia n a Waln y Zj azd z
naszej twórczoœci filmowej. Koñczy siê powinn iœmy db aæ wspó lnie o n asze do k³ ad ny mi in fo rm ac ja mi zo st an ¹
obecna kadencja Zarz¹du SFP, 13 grudnia interesy. Teraz to szczególnie wa¿ne, u rozes³ane w listopadzie. Przypominamy o
Zjazd Wyborczy. Data doœæ pamiêtna, ale progu przyst¹pienia do UE i w trakcie prac o b o w i ¹ z k u u i s z c z e n i a s k ³ a d e k
od tamtego grudnia dzieli nas wiele lat nad usta w¹ o kine mato graf ii, któr a cz³onkowskich (numer konta na ostatniej
œwi etl nyc h. ¯yj emy ju¿ w bar dzo obecnie jest ju¿ w Sejmie. SFP podejmuje stronie biuletynu).
FILM BEZ GRANIC
Konferencja "Film Europejski w Telewizji Europejskiej”
J kinematografii europejskiej jest filmów - Media Plus i Eurimages - filmy tytu³ów w ogólnej liczbie nadawanych
ednym z najwiêkszych problemów Pomimo funkcjonowania w Europie utrzymuje siê na poziomie 5%. We Francji,
w s p ó ³ c z e s n e j e u r o p e j s k i e j dwóch programów wspierania dystrybucji Wielkiej Brytanii i we W³oszech udzia³ tych
dystr ybucj a filmó w europ ejski ch poza europejskie trafiaj¹ na ekrany innych krajów filmów wynosi od 14 do 16%. Polska na tym
kr aj em ic h p ro du kc ji . N a S ta ry m poza krajem produkcji bardzo rzadko, a tl e w yp ad a n ie zw yk le ko rz ys tn ie .
Kontynencie ogl¹da siê filmy amerykañskie i ostatnie europejskie przeboje kinowe mo¿na Europejskie filmy stanowi¹ w telewizji
filmy w³asnej produkcji, natomiast filmy policzyæ na palcach jednej rêki. publicznej blisko 24% repertuaru, co stawia
produkowane w innych krajach europejskich Dyrektywa "Telewizja bez granic" nie nas w czo³ówce Europy. Ale, jak s³usznie
trafiaj¹ na ekrany niezwykle rzadko. Kwestia spe³ni³a pok³adanych w niej nadziei. Zbyt zauwa¿ y³ Wolfgang Closs, to zas³ug a
dystrybucji filmów europejskich w Europie ogólnikowe stwierdzenia w niej zawarte i g³ównie publicznego nadawcy, TVP S.A. W
by³a g³ównym tematem wszystkich tym samym czasie TVN importuje z
miêdzynarodowych konferencji USA 77% repertuaru filmowego, a
audiowizualnych ostatniego roku, udzia³ filmów europejskich (poza
po cz ¹w sz y o d w ar sz aw sk ie j polskimi) wynosi raptem kilka
konferencji z listopada 2002, poprzez procent.
Pary¿, Ateny, konferencjê ministrów U c z e s t n i c y k o n f e r e n c j i
kult ury i film owcó w w cz asie przedstawili kilka propozycji œrodków
festiwalu w Cannes, spotkanie w za ra dc zy ch , kt ór e pr zy ta cz am y
Tessalonikach i n a festiwal u w poni¿ej (m.in. referaty: J. Bromskiego,
Wenecji. H. Rosenblata, G. Gregoire'a,
20. wrzeœnia 2003 podczas pro poz ycj a FE RA) . Ra por t z
XXVIII Festiwalu Polskich Filmów konferencji zostanie przedstawiony
Fabularnych w Gdyni odby³a siê Vivianne Reding, przewodnicz¹cej
po œw iê co na te j p ro bl em at yc e Komisji Kultury w Parlamencie
konferencja "Film Europejski w Europejskim i pos³u¿y jako materia³
Te l e w i z j i E u r o p e j s k i e j " , do pracy nad stworzeniem
zorganizowana z inicjatywy Ministra skut eczn ego syst emu wspi eran ia
Kultury Waldemara D¹browskiego dystrybucji filmu europejskiego w
przez Stowarzyszenie Filmowców europejskich kana³ach telewizyjnych.
P o l s k i c h p r z y w s p ó ³ p r a c y Pos³anka Parlamentu Europejskiego
Ministerstwa Kultury, Program U r s u l a S t e i n z e l z a p e w n i ³ a
Media Plus, Europejsk¹ Federacji uczestników spotkania, ¿e Komisja
Re¿ yse rów Fil mow ych FER A, Europejska do³o¿y wszelkich starañ,
Miêdzynarodowe Sto warzyszenie aby przeciwstawiæ siê dominacji
Autorów Filmowych AIDAA i rynku medialnego w Europie przez
Canal+ Polska. Amerykanów. Potrzeby europejskiej
W spotkaniu wziêli udzia³ kinematografii najproœciej
filmowcy z ponad 30 krajów Europy, s c h a r a k t e r y z o w a ³ w s w y m
specjaliœci w dziedzinie mediów, przemówieni u minister Waldemar
politycy, dziennikarze. W dyskusji D¹browski: Europa produkuje filmy,
g³os zabi eral i m.i n. Wolfga ng Cl oss, brak sformu³owanego wprost obowi¹zku dysponuje talentami, czerpie ze Ÿród³a
Dyrektor Audiowizualnego Obserwatorium nad awc y wob ec fil mu eur ope jsk ieg o wielkiej inspiracji, jak¹ jest jej kultura i
Europejskiego, Ursula Stenzel z Parlamentu powoduj¹, ¿e niezwykle ³atwo omijaæ jej to¿samoœæ. Ale Europa nie ma sklepu, w
Eu ro pe js ki eg o, Ro be rt St ep ha ne - za³o¿enia. Dane przytoczone przez Ministra k t ó r y m m o g ³ a b y s w o j e p r o d u k t y
Prz ewo dni cz¹ cy Eur ope jsk ieg o Biu ra D¹browskiego (patrz: referat poni¿ej) i sprzedawaæ.
Ki ne ma to gr af ii i Tel ew iz ji , a ta k¿ e Wolfanga Clossa brzmi¹ alarmuj¹co. W
Minister Kultury RP
Polish Ministry
of Culture
Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji
The National
Broadcasting Council
Education and culture
A programme of the EU
Federation
of European Film Directors
Europejska Federacja
Re¿yserów Filmowych
International Association
of Audiovisual Writers and Directors
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie
Autorów Filmowych
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
The Association of Polish Filmmakers
Anna Romanowska
ministrowie: Danuta Huebner, Waldemar Wielkiej Brytanii obecnoϾ niekrajowych
zdjêcia: Tomasz Jêdrzejowski
D¹browski,Danuta Waniek..
produkcji europejskich w telewizjach
214405030.007.png 214405030.008.png 214405030.009.png
MATERIA£Y Z KONFERENCJI
3
Danuta Huebner -
spo³eczeñstwa. Doceniaj¹ tak¿e
ogromny potencja³ gospodarczy sektora
audiowizualnego i rozumiej¹ potrzebê
promocji i ponadnarodowej dystrybucji
dzie³ filmowych w Europie. Rozumiej¹
tak¿e potrzebê podniesienia
konkurencyjnoœci produkcji
europejskiej poprzez wprowadzenie
okreœlonych rozwi¹zañ legislacyjnych,
Waldemar D¹browski
Minister ds. Europejskich
Minister Kultury RP
REFERAT NA OTWARCIE
REFERAT NA OTWARCIE
KONFERENCJI
KONFERENCJI
Polska jest obecnie w trakcie
Na pocz¹tku XXI wieku stoimy u
ostatnich przygotowañ przed
wspieranie infrastruktury, rozwój
progu wielkiego wyzwania, jakim jest
przyst¹pieniem do Unii Europejskiej.
mediów cyfrowych, inwestowanie w
globalizacja. Jak ochroniæ klasyczne
nowoczesne technologie
Coraz wiêcej spraw wa¿nych dla Polski
europejskie wartoœci - oto temat, jaki
informatyczne.
nabiera kontekstu europejskiego.
dziœ rozwa¿amy. Wydaje siê on byæ
Zarówno œrodowisko filmowe, jak i
Przystêpujemy do Europy z
szczególnie wa¿ny dla nas, w tym
politycy, odczuwaj¹ jednak, ¿e s¹ to
przekonaniem, ¿e nam siê to "nale¿y",
gronie. Dzisiaj œwiat opowiada siê
rozwi¹zania niewystarczaj¹ce. Europa
gdy¿ w momencie, kiedy wiêkszoœæ
obrazami. Obrazy s³u¿¹ cyrkulacji
pañstw zachodnich decydowa³a siê na
ma œwiadomoœæ, i¿ w erze globalizacji
idei, opowiadaniu o wartoœciach.
integracjê europejsk¹, my tego prawa
musi zadbaæ o swoj¹ konkurencyjnoœæ.
Skutkiem globalizacji mo¿e byæ
wyboru nie mieliœmy. Z
unifikacja, lub - wrêcz
drugiej strony mamy
przeciwnie - zró¿nicowanie
œwiadomoœæ, ¿e
kulturowe, które bêdzie Ÿród³em
integracja europejska jest
dobrej energii.
szans¹, która otwiera nam
To zró¿nicowanie, które
nowe mo¿liwoœci.
niegdyœ by³o Ÿród³em konfliktów i
Zdajemy sobie sprawê
wojen, dzisiaj podnoszone jest do
z tego, ¿e - aby mo¿liwoœci
rangi cnoty. Sens jednoœci Europy
te nale¿ycie wykorzystaæ -
wyra¿a siê bowiem w jej
musimy siê dobrze do
ró¿norodnoœci. Przeciwstawienie
integracji przygotowaæ.
siê negatywnym skutkom
Dzia³alnoœæ wspólnotowa,
standaryzacji i wykreowanie
na arenie Unii nie zast¹pi
tradycyjnego europejskiego œwiata
skutecznej dzia³alnoœci
wartoœci jest wielkim wyzwaniem
instytucji pañstwowych, a
ludzi kina i przemys³u
tak¿e œrodowisk takich,
audiowizualnego. Unia Europejska
jak œrodowisko filmowe.
wprost definiuje, ¿e kultura nie jest
Tak, jak cz³onkostwo w
towarem, ¿e trzeba ustanowiæ tzw.
Unii nie zast¹pi nam
wyj¹tek kulturalny w rozumieniu
potrzeby robienia
przyjêtym przez Œwiatow¹
w³asnych filmów.
Organizacjê Handlu. Takie
Trwaj¹cy obecnie Festiwal
myœlenie nie jest przejawem
Filmów Fabularnych w
antyamerykanizmu. Ale w tej
Gdyni potwierdza szansê
sprawie my wszyscy jesteœmy
polskiego kina, do której
jednomyœlni. Kultura nie jest i nie
cz³onkostwo w Unii
bêdzie towarem.
Europejskiej mo¿e siê
Filmowa produkcja Europejska jest
tak¿e przy³o¿yæ.
imponuj¹ca. Europa wyprodukowa³a
Œrodowisko filmowe od
o wiele wiêcej filmów ni¿ USA. W
lat z determinacj¹ dzia³a na
zesz³ym roku w UE powsta³o 625
rzecz polskiej
filmów. W USA - 449.
kinematografii. Dzia³ania
te wymagaj¹ równie¿ woli Wiêkszoœæ to znakomite utwory
politycznej na poziomie audiowizualne, nosz¹ce cechy kina
Unii Europejskiej, a wola Jestem przekonana, ¿e zebrani tutaj autorskiego, zawieraj¹ce przes³ania,
ta istnieje. przedstawiciele œrodowiska filmowego które mo¿e byæ istotne, ale pod
Unia nie prowadzi wspólnej polityki z ca³ej Europy, a tak¿e specjaliœci w jednym warunkiem: jeœli dotrze do
audiowizualnej w sensie spójnego dziedzinie polityki audiowizualnej bêd¹ innych. Nie mo¿emy jednak
systemu planowania i finansowania. potrafili sformu³owaæ rekomendacje, odczuwaæ satysfakcji. Europa
Inicjuje natomiast dzia³ania sprzyjaj¹ce które stan¹ siê podstaw¹ do ustalenia produkuje filmy, dysponuje
wspó³pracy miêdzynarodowej i minimalnych standardów wspierania talentami, czerpie ze Ÿród³a wielkiej
sprzyjaj¹ce ochronie kultur lokalnych, produkcji i dystrybucji filmowej w inspiracji, jak¹ jest jej kultura i
wspieraniu dziedzictwa kulturalnego, obrêbie Europy. to¿samoœæ. Ale Europa nie ma sklepu,
zachowaniu ró¿norodnoœci kulturalnej. Jest w moim odczuciu wola w którym mog³aby swoje produkty
Na tej podstawie budowane s¹ unijne polityczna w Europie, jest ogromne sprzedawaæ. Mechanizm dystrybucji
programy kulturalne wspieraj¹ce zaanga¿owanie œrodowiska, jest filmowej w Europie nosi ju¿ cechy
produkcjê audiowizualn¹. Instytucje tak¿e przekonanie o korzyœciach systemu hollywoodzkiego. A to
europejskie nie tylko dostrzegaj¹ st¹d p³yn¹cych dla wszystkich. oznacza, ¿e nie ma tam prawie
znaczenie filmu dla rozwoju ¯yczê wiêc, by nam siê wszystkim to miejsca film europejski.
œwiadomoœci kulturowej uda³o.
Danuta Huebner - Minister ds Europejskich
214405030.001.png 214405030.002.png
4
MATERIA£Y Z KONFERENCJI
potrzebê jego obecnoœci w dyscypliny scenariuszowej, sztuki
ks zt a³ to wa ni u n as ze j wyboru najlepszych tekstów oraz
zbiorowej œwiadomoœci? developmentu. Nie mo¿emy traktowaæ
Z k r a j ó w E u r o p y dzisiaj filmu jako w³asnego osobistego
Centralnej w latach 1996- obszaru, bez spogl¹dania na prawa
2002 na ekrany kin w Unii rynku. Nie oznacza to, ¿e bez reszty
tra fi³ o 49 tyt u³ó w. Zaœ poddamy siê regu³om wolnego rynku,
frekwencja na nich stanowi ale jedynie to, ¿e bêdziemy jego prawa
je dy ni 0, 05 % c a³ oœ ci respektowaæ, gdy¿ one w³aœnie s¹
dyst rybu cji. Na doda tek Ÿród³em naszej wspólnej pomyœlnoœci.
po³owê tej liczby stanowili Dotyczy to tak¿e polskiego filmu.
wi dz ow ie je dn eg o W tym kontekœcie trzeba
czeskiego filmu "Kola" i to powiedzieæ o kolejnej s³aboœci
t y l k o d l a t e g o , ¿ e europejskiego kina, jak¹ jest marketing.
dyst rybu owa³ a go f irma Wci¹¿ panuje wiara, ¿e stworzone
amerykañska. arcydzie³o samo poradzi sobie w
Mo¿emy oczywiœcie œwiecie. O strukturze produkcji
szukaæ wyt³umaczenia tego filmowej trzeba myœleæ w kategoriach
stanu rzeczy: ¿e nie ma na trzech etapów, którymi s¹:
nas mody, mur berliñski development, film, marketing. Dopiero
up ad ³, a p ol sk ie ki no takie pojmowania produkcji filmowej
dokon a³o ju ¿ sweg o uzasadnia ogromne pieni¹dze
historycznego dzie³a. Ale wydawane co roku na kinematografiê.
przecie¿ kino musi rozwijaæ S³aboœci¹ kina europejskiego jest tak¿e
siê w relacji do œwiata brak kapita³u porównywalnego do
rz ec zy wi st eg o. Dz is ia j amerykañskiego. Ale tak naprawdê
³atwiej jest kinematografii kinematografii europejskiej te ogromne
Iranu, Chin, Rosji, Ameryki bud¿ety nie s¹ konieczne, czego
£aciñskiej. Nie znaczy to dowodem jest mnóstwo znakomitych
jednak, ¿e nie powinniœmy siê czuæ fil mów eur ope jsk ich , jak cho æby
Filmy UE do widowni europejskiej zobowi¹zani. prezentowanych na tym festiwalu:
docieraj¹ dramatycznie s³abo: nawet na E u r o p a p r z y p o m i n a p ³ a s z c z zrobionych z talentem za niewielkie
poziomie 2% w Irlandii. Chlubnym Arlekina. Na pozór jest ca³oœci¹, ale tak pieni¹dze.
wyj¹tkiem jest Francja, gdzie 40% n a p r a w d ê j e s t s u m ¹ r ó ¿ n y c h D¹¿enie do stworzenia w europie
wyœwietlanych filmów stanowi¹ filmy kolorowych ³atek. Miêdzy nimi nie ma mini Hollywoodu jest pomy³k¹. To
europejskie, z czego znaczn¹ czêœæ oddzia³ywania. Polityczna deklaracja jeden z najwiêkszych pope ³nianych
rzecz jasna francuskie. jed noœ ci to jed no, a umi ejê tno œæ przez nas b³êdów. Nie mo¿emy siê
28% fil mów wyœ wie tla nyc h w budowania œwiata, w którym panuje œ c i g a æ n a p o l u k o m e r c j i z
ki na ch Un ii po ch od zi z p añ st w swobodny obieg idei, to drugie. To Amerykanami. Musimy znaleŸæ swoj¹
cz³onkowskich, a tylko 8% to filmy z wyzwanie jest wci¹¿ jeszcze przed sensown¹ formu³ê. Czy europejska
innego kraju Unii. Tylko 20% spoœród nami. polityka wobec kina jest koherentna?
ca³ej produkcji europejskiej przekracza Nie jest moim celem atakowanie Wydaje mi siê, ¿e do tej pory nie
granicê kraju produkcji, a 10% jest Am er yk an ów. Wrê cz pr ze ci wn ie , wypracowaliœmy jeszcze tej formu³y.
dystrybuo wanych w trzech krajach uwa¿am, ¿e mo¿emy siê wiele od nich Programy takie jak Eurimages i Media
cz ³o nk ow sk ic h. Po ró wn yw al ni e - nauczyæ. Przede wszystkim ogromnej nie rozwi¹zuj¹ naszych problemów. To
udzia³ filmów amerykañskich z krajów
Piêtnastki wynosi 65% przed dwoma
laty, a przed rokiem 71 %. 60%
sprzedanych biletów do kin we Francji,
a ponad 90% w Irlandii to bilety na
filmy amerykañskie.
Kinematografia irlandzka
znakomicie zarabia na us³ugach,
stworzy³a wrêcz u siebie hollywoodzki
"przyczó³ek". Ale w 2002 jedynie 2%
repertuaru stanowi³y filmy irlandzkie.
Powsta³o tam zaledwie kilka filmów!
Zaœ procent filmów europejskich
wyœwietlanych w Irlandii wyra¿a siê
liczb¹ 0.
Polska, jeœli chodzi o liczbê premier,
zbli¿ona jest do œredniej europejskiej, a
nawet j¹ przekracza. 61% to filmy
amerykañskie, 20% - europejskie, 13%
polskie. Ale czy naprawdê mo¿emy
czuæ siê tym usatysfakcjonowani,
bior¹c pod uwagê tradycjê i wielkoœæ
polskiego kina i wci¹¿ ogromn¹
Danuta Huebner, Jacek Bromski
Waldemar D¹browski - Minister Kultury
214405030.003.png 214405030.004.png
MATERIA£Y Z KONFERENCJI
5
nie o to chodzi, by stworzyæ film, w dy sp on uj ¹ on e ni em a³ ¹ il oœ ci ¹ nominowanych do tej nagrody, nikogo
któr ym re¿y ser bêdz ie W³oc hem, pieniêdzy - sytuacja siê nie poprawia, wiê c nie int ere suj e kon kur enc ja
a k t o r k a P o l k ¹ a o p e r a t o r coroczne raporty Obserwatorium pomiêdzy nimi.
Irlandczykiem. O wiele wa¿niejsze Audiowizualnego potwierdzaj¹ ogóln¹ W trakcie kilku naszych
jest budowanie systemów dystrybucji, tendencjê - filmy europejskie tegorocznych spotkañ wyp³ywa³ co
jak np. Program Europa Cinemas. Ale i s¹ w Europie ogl¹dane rzadko, do jakiœ czas temat obecnoœ ci filmu
tak w krajach takich jak Polska do wszystkich krajów docieraj¹ jedynie e u r o p e j s k i e g o w p r o g r a m a c h
mo¿e przyst¹piæ do niego zaledwie wyj¹tkowe przeboje takie jak filmy europejskich telewizji. W odczuciu
kilka firm, które spe³niaj¹ narzucone Kieœlowskiego, "¯ycie jest piêkne" europejskich œrodowisk filmowych ta
wygórowane warunki. Jeœli nie Begniniego, czy "Amelie Poulin". obecnoœæ jest w du¿ym stopniu
stworzymy sklepu, nasz towar nie A przecie¿ jeszcze nie tak dawno, niewystarczaj¹ca.
bêdzie sprzedawany. Stwórzmy wiêc w moim pokoleniu, za naszych czasów Pomimo kwot zalecanych przez
spójny system dystrybucji filmowej w szkolnych najwiêkszymi gwiazdami dyrektywê "Telewizja bez granic" w
Europie. A kraje dopiero wstêpuj¹ce do kina by³a Lollobrygida, Sophia Loren t e l e w i z j a c h p u b l i c z n y c h f i l m
UE, musz¹ mieæ prawo do okresu czy Brigitte Bardot, najwiêkszymi eur ope jsk i wyp rod uko wan y poz a
przejœciowego. artystami kina byli Fellini, Antonioni, kr aj em na da wa ni a je st go œc ie m
Bez wzglêdu n a to, ile rz¹d y Visconti, Bergman, Godard, Wajda i rz ad ki m, A W PR OG RA MA CH
poszczególnych pañstw bêd¹ chcia³y Joseph Losey. N I E K T Ó R Y C H T E L E W I Z J I
wydaæ na swoje filmy, o ich losach Co siê takiego sta³o? Czy filmy P RY WAT N Y C H N I E M A G O
rozstrzygn¹ telewizje. I temu w³aœnie amerykañskie sta³y siê o niebo lepsze, WCALE.
problemowi - cyrkulacji europejskich a europejskie stoczy³y siê na dno, ¿eby Co zrobiæ? Jak przyzwyczaiæ
dzie ³ w euro pejs kich tele wizj ach doprowadziæ do takiego odwrócenia nowe pokolenie widzów do filmów,
poœwiêcone jest to spotkanie.
proporcji w repertuarze naszych kin? kt ór e ni ek on ie cz ni e s¹ je dy ni e
Wiadomo, ¿e nie. Wiadomo, ¿e ta rozrywk¹? A przede wszystkim, jak
sytuacja to wynik globalistycznego, zachêciæ telewizje do europejskiego
systematycznego i konsekwentnego kina?
dzia³ania amerykañskich producentów Jest kilka pomys³ów. Zebraliœmy
i dy st ry bu to ró w, kt ór zy pi er ws i siê dziœ tutaj, na tej konferencji, ¿eby
opano wali z asady œwiat owego wybraæ najlepsze i w imieniu
marketingu, którzy wezm¹ siê ka¿dego europejsk ich œrodowisk filmowych
sp os ob u, uc zc iw eg o i mn ie j zaproponowaæ najlepsze naszym
uczciwego, byle tylko zwiêkszyæ zd an ie m r oz wi ¹z an ia Ko mi sj i
swoje wp³ywy. Przemys³ filmowy Europejskiej.
j e s t d r u g i m a m e r y k a ñ s k i m S¹ dwie kategorie mo¿liwych
przemys³em pod wzglêdem wielkoœci dzia³añ. Jedna z nich, to utworzenie
wp³ywów z eksportu. generalnego mechanizmu
Rozproszeni, nieskonsolidowani wspi eraj ¹ceg o fil m eur opej ski w
dystrybutorzy i producenci europejscy telewizji.
nie stanowi¹ dla Amerykanów ¿adnej Pierwszy pomys³ w tej kategorii
konkurencji. polega na uzyskiwaniu przez nadawcê
Je ¿e li ni e p od ej mi em y dodatkowych limitów na nadawanie
systemowych i konsekwentnych re kl am pr zy em is ji fi lm ów
dzia³añ, ju¿ nied³ugo film europejski w europejskich nie krajowych - czyli
ogóle zniknie z europejskich ekranów, non-national - polskie okreœlenie jest
Jacek Bromski
Prezes Stowarzyszenia
Filmowców Polskich,
wiceprezes
Miêdzynarodowego
Stowarzyszenia Autorów
Filmowych AIDAA
PROJEKTY
EUROPEJSKIEGO
PROGRAMU FINANSOWANIA
PRODUKCJI FILMOWEJ
Kluczowym problemem kina
europejskiego sta³a siê, jak wiadomo,
a nasze festiwale filmowe stan¹ siê doœæ niezrêczne, wiêc przypominam,
dystrybucja filmów europejskich w
s k a n s e n a m i , a l b o m u z e a m i ¿e chodzi o filmy europejskie
Europie poza krajem pochodzenia.
europejskiej kinematografii, czyli pochodz¹ce spoza kraju nadawania.
Jak wynika z badañObserwatorium
jed yny m mie jsc em, gdz ie bêd zie Przy ka¿dym tego rodzaju filmie limit
Audiowizualnego, przedstawionych
m o ¿ n a o b e j r z e æ e u r o p e j s k i e reklam w ci¹gu godziny wynosi³by nie
nam przez Wolfganga Clossa, w
artystyczne ( czytaj: niekomercyjne ) piêæ, a powiedzmy siedem, czy osiem
krajach europejskich ogl¹da siê filmy
kino.
minut. Dodatkowe pieni¹dze za
amerykañskie i filmy w³asnej
Olbrzymi¹ rolê w popularyzacji s p r z e d a n y c z a s r e k l a m o w y
produkcji natomiast filmy
k i n a o d g r y w a t e l e w i z j a . stanowi³yby zachêtê dla nadawców
produkowane w innych krajach
Tr a n s m i t o w a n a n a c a ³ y œ w i a t telewizyjnych do siêgania po repertuar
europejskich trafiaj¹ na ekrany
ceremonia rozdawania Oskarów jest europejski. Jest t o pomys³ FIAD,
sporadycznie. W Europie, oprócz
wielkim œwiêtem i ogromn¹ promocj¹ M i ê d z y n a r o w o w e j F e d e r a c j i
narodowych programów wspierania
am er yk añ sk ie go ki na . Po dc za s Dystrybutorów i Gilbert Gregoire w
dystrybucji filmów europejskich
oskarowego wieczoru czuje siê, ze w swoim wyst¹pi eniu na pewno go
istniej¹ dwa potê¿ne programy
zasadzie nie istnieje ¿adna powa¿na rozwinie.
europejskie, jeden w systemie
kinematografia poza amerykañsk¹.
Drugi pom ys³ poleg a na
Eurimage, drugi w Media Plus. Poza
Taka jest magiczna sugestywnoϾ tego w p r o w a d z e n i u d o d y r e k t y w y
bezpoœrednim wsparciem dla
przekazu. Ceremonia przyznawania "Te le wi zj a be z gr an ic " po jê ci a
dystrybutorów istnieje równie¿
Fe li ks ów Eu ro pe js ki ej Ak ad em ii "produkcja europejska pozakrajowa" -
program subsydiowania kin
Filmowej nie cieszy siê nawet w jednej non-national - i utrzymania w 50%
pokazuj¹cych repertuar europejski -
setnej takim zainteresowaniem.
kwotach na produkcjê i koprodukcje
Europa Cinema. Pomimo istnienia
Przede wszystkim dlatego, ¿e nikt europejskie osobnej kwoty na tak¹
tych systemów, pomimo, ¿e w sumie
w Europie nie widzia³ filmów w³aœnie produkcjê powiedzmy 10% na
214405030.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin