Weekend cu mama.txt

(41 KB) Pobierz
{250}{297}Weekend z moj� matk�
{1755}{1955}Napisy: GHunter|Pozdro dla Pirat�w ;-)
{2133}{2261}- Pochodzisz z Rumunii?|- Tak.
{2348}{2390}Pi�kny kraj.
{2380}{2430}- Dobry do zwiedzania.|- Tak.
{2496}{2536}Dobry do robienia interes�w.
{2604}{2604}Nie wiem.
{2658}{2790}- Wyjecha�am dawno temu.|- Tam wszystko mo�e si� zdarzy�.
{2810}{2860}Miejsce, gdzie spe�niaj� si� marzenia...
{3262}{3410}Moimi najlepszymi przyjaci�mi|s� nied�wiedzie polarne.
{3505}{3637}Gdy tylko misio mnie przytula...
{3685}{3812}...�wiat si� wycisza|i nic nie ma znaczenia...
{3862}{3905}Tylko spok�j, jaki znajduj� w jego ramionach...
{4005}{4057}Cris? Cris...
{4102}{4132}Cholera...
{4425}{4570}Chod�! Przywitaj si� z cioci�|Luiz� i id� spa�.
{4575}{4602}Cze��.
{4645}{4727}To ta ma�a, Danuta.|Nie znasz jej.
{4737}{4777}Cristina �pi?
{4800}{4852}Jest w g�rach,|z przyjaci�mi.
{4860}{4930}- Kiedy wraca?|- Dopiero wyjecha�a.
{4955}{5022}- Nie ma telefonu?|- Tam nie ma zasi�gu.
{5100}{5142}Co sta�o si� z Elen�?
{5185}{5315}C� mog� powiedzie�...|Zacz�o si� od cholernych przek�sek...
{5337}{5435}Zacz�a je robi� w trakcie|tego gor�cego lata.
{5447}{5522}M�wi�em, �eby sobie|darowa�a...
{5562}{5617}Odm�wi�a t�umacz�c, |�e ober�yny b�d� gorzkie.
{5620}{5645}I...
{5785}{5862}To pok�j Cristiny.|My�la�em, �e mo�e...
{5877}{5902}�pij dobrze.
{5920}{5942}Dobranoc.
{6367}{6495}Tak. Tak, w porz�dku.
{6550}{6607}Wiem. Te� ci� kocham.
{7642}{7672}Tak?
{7707}{7757}Jeste� pewien, �e tu j� zostawi�e�?
{7770}{7810}Nie by�o jej tutaj...
{7822}{7932}Ale jazda! Prawie z�apa�y|nas gliny...
{7980}{8062}Kto� inny musia� j� znale��... |Mo�e nawet gliny...
{8097}{8182}Johnny? Sk�d mam wiedzie�|co mu powiedzie�?
{8212}{8337}Wymy�l� co�.|Na razie!
{9035}{9215}Cris, jeste�my bogaci! Zatrzymamy to,|poniewa� mo�emy!
{9255}{9332}A reszt� sprzedamy po|wy�szej cenie, bo mo�emy...
{9527}{9635}Wyobra� sobie cokolwiek.|Ibiza, Jamajka, Szwajcaria...
{9672}{9700}Tak...
{9745}{9812}O co ci chodzi? Nigdy bym|nie zrzuci� winy na ciebie!
{10132}{10162}Hej, zamkni�te!
{10175}{10200}Dam ci zna�.
{10227}{10307}- G�uchy�? Zamkni�te!|- Mog� prosi� o ogie�?
{10310}{10372}- Nie, nie pal�. Ej!|- Szkodliwe dla zdrowia, prawda?
{10385}{10412}- Prawda.|- Powiesz mi jak to jest?
{10417}{10470}Znaczy, nie pali�. Widzisz,|mog� mie� raka p�uc czy co�...
{10475}{10582}- Wi�c rzu�! Ej!|- ...bo moje plwociny wygl�daj� marnie.
{10585}{10627}We� pigu�ki na drapi�ce gard�o.
{10667}{10807}Nie mog�...|J�zyk robi mi si� od nich br�zowy...
{10840}{10867}Tzn?
{10902}{10997}- Chcesz zobaczy�?|- Naprawd�?
{11160}{11192}Przynios�e�?
{11535}{11615}- Czekaj, chc� sprawdzi�!|- Nie trzeba, ufam ci!
{11620}{11652}Ale ja tobie nie. Chod�my!
{11762}{11787}Zosta� tu!
{11910}{11947}- Mam n�! Mam n�!|- Co?
{11952}{12012}Hej, frajerze, chcesz|go straci�?
{12025}{12092}Chcesz? Zaraz ci|go obetn�, obiecuj�!
{12362}{12400}Chod�, stary, rusz si�!
{12475}{12507}- Gdzie si� pali?|- Nigdzie.
{12512}{12562}To czemu chcesz tak nagle|si� zmywa�?
{13050}{13142}Glont! Glont? Glont!
{13595}{13672}- Dzie� dobry!|- Dobry!
{13682}{13730}- Dobrze spa�a�?|- By�am troch� zm�czona...
{13735}{13772}No chod�, nie st�j tak.
{13780}{13832}Toni zrobi ci kawy i momentalnie|poczujesz si� jak nowo narodzona...
{13837}{13890}- Pami�tasz Toniego?|- Jasne...
{13895}{13982}- Ekspres czy po turecku?|- Po turecku.
{14020}{14050}Jak si� masz, Danuta?
{14135}{14207}Podoba si�? Prosz�.
{14212}{14257}- Dzi�kuj�.|- Prosz� bardzo.
{14270}{14310}- Toni, to dla Ciebie.|- Dzi�ki.
{14322}{14360}Wi�c jak my�lisz? Dobre?
{14365}{14430}Prawie przywioz�a� mi|calutk� Hiszpani�!
{14482}{14535}- Wi�c co si� m�wi?|- Dzi�kujemy!
{14547}{14612}Prezenty dla Eleny i Cristiny|s� w drugim pokoju.
{14707}{14802}S�uchaj, Sandu, jak mog� skontaktowa� si�|z Cristin�? Naprawd� chc� j� zobaczy�...
{14855}{14925}Mo�e Toni zna kogo�, kto|wie gdzie ona jest...
{14930}{14960}Spytam.
{15017}{15095}Je�eli si� odezwie, dasz|jej m�j numer? Prosz�.
{15100}{15202}Dam, ale w�tpi� czy zadzwoni.|Wiesz jacy s� m�odzi...
{15325}{15390}W porz�dku. Id� do Eleny,|do szpitala.
{15395}{15437}Potem wpadn� na chwil� do taty.
{15460}{15557}A w�a�nie, mo�esz przekona� go|do sprzedania?
{15595}{15675}Op�ata za szpital mnie dobija!|Nie wiem jak to dalej b�dzie.
{15680}{15782}Czasami my�l� �e lepiej|by�oby wzi�� j� do domu...
{15795}{15877}- Bro� Bo�e! Do domu?|- A co mog� zrobi�? Powiedz!
{16187}{16332}Czy twoja mama nie jest pi�kna?|Usi�d� obok niej.
{16525}{16597}Je�li b�dziesz z ni� rozmawia�,|to jej si� polepszy.
{16610}{16712}- Tatu� m�wi, �e ona umrze.|- Naprawd�?
{16717}{16807}I �e jak umrze, tatu�|po�lubi pann� Flori.
{16850}{16912}- Kim ona jest?|- Taka brzydka pani.
{16937}{16997}A co tatu� m�wi o Cristinie?
{17000}{17055}- O Cristinie?|- Tak.
{17072}{17127}"Cristina, ta wredna krowa."
{17192}{17242}"Ta przyb��da."
{17300}{17335}Tyle pami�tam...
{17370}{17475}- A co m�wi Cristina?|- Cristina w�ciek�a si� i posz�a.
{17530}{17620}- Gdzie posz�a?|- Nie wiem. Nie wr�ci�a.
{17665}{17730}- Kiedy?|- Niedawno.
{17815}{17862}Dobry wiecz�r, gdzie mog�|znale�� pana Groz�?
{17867}{17915}- Sprawd� w �rodku.|- Dzi�ki.
{17985}{18062}- Dobry wiecz�r, pan Groza?|- Dobry wiecz�r. Biuro na wprost...
{18182}{18292}- Witaj, Sandu.|- Hej. Wiesz, zm�czony jestem.
{18297}{18342}Czemu nie powiedzia�e�|mi o Cristinie?
{18365}{18420}Wybacz, musz� odebra�...
{18505}{18600}Halo? Nie, nie chc� opon.|Dajcie mi �wi�ty spok�j!
{18602}{18690}Tak, kilka butli z azotem i tlenem.|Tylko tyle!
{18760}{18852}- Co mog� rzec? Tak jakby odesz�a...|- Dlaczego mi wczoraj nie powiedzia�e�?
{18867}{18962}Nie chcia�em ci� zasmuca�.|Chcesz co� do...
{18965}{19002}Nie, niczego nie chc�!
{19072}{19107}Wi�c co si� sta�o?
{19150}{19197}Znalaz�a sobie kutasa,|to si� sta�o!
{19205}{19310}Gelu, nie u�ywaj tyle szamponu!|Wi�cej wody!
{19315}{19365}Co do cholery? Ile razy|mam ci powtarza�?
{19412}{19452}Dlaczego nie chcia�e�, �ebym wiedzia�a?
{19462}{19545}Po co? Co mog�a� zrobi�?|Zwi�za� j�?
{19547}{19632}Czasami ludzie dziwaczej� i zaczynaj�|si� dziwnie zachowywa�.
{19637}{19667}Ty te�, prawda...
{19670}{19707}Wi�c nie przychod� tutaj|i nie zgrywaj bohatera!
{19710}{19742}To ja si� ni� zaj��em.|Odci��y�em ci�.
{19745}{19835}- Odci��y�e�?|- Jak przysz�a� narzeka�...
{19840}{19895}Ba�a� si� i�� do ojca...
{19897}{19935}...w dodatku bez m�a, pami�tasz?
{19940}{19987}Wiesz jaki jest ojciec.|Co mia�am zrobi�?
{19992}{20097}Wychowa� j�!
{20320}{20360}Gdzie pani jedzie?
{20415}{20502}- Na uniwersytet.|- Rozumiem.
{20942}{21020}- Nic si� nie zmieni�a�.|-Ty te�.
{21070}{21172}- Siadaj, prosz�. Kawy?|- Nie, dzi�kuj�.
{21215}{21327}- Kiedy przyjecha�a�?|- Wczoraj. Elena mia�a zawa�.
{21370}{21462}Przykro mi. A co u Ciebie?
{21480}{21592}Dobrze. Felix, wiesz co�|o Cristinie?
{21622}{21695}Nie, a co? Co� si� sta�o?
{21715}{21792}Uciek�a z domu.|Nie wiem o co posz�o.
{21795}{21827}Mia�am nadziej�,|�e ty co� wiesz...
{21830}{21952}Ale nie panikuj,|nied�ugo wr�ci...
{21972}{22042}- Dzi�ki.|- Takie dzieciaki zawsze wracaj�.
{22045}{22090}Co to ma znaczy�?
{22145}{22250}Mam tu wiele takich przypadk�w:
{22255}{22390}...psychospo�eczne efekty opuszczenia|przez rodzic�w. Napisa�em to.
{22395}{22432}O jakich sprawach m�wisz?
{22490}{22565}Dzieci uciekaj� odruchowo:|matki wyjecha�y za granic�...
{22570}{22642}...a ojcowie nie daj� sobie rady,|wi�c zrzucaj� odpowiedzialno��...
{22645}{22710}...na inne rodziny.|Takie dzieci czuj� si� gorzej...
{22715}{22780}...jako adoptowane.
{22785}{22875}Interesuj�ce.|Napisz� o niej ksi��k�.
{22885}{22947}Wiesz, �e m�wisz o naszym dziecku?
{24770}{24865}Hej, Toni. Silvia?|Silvia co?
{24905}{24955}Ok, a gdzie to?
{24975}{25065}Rozmawia�e� z ni�?|Dobra, dzi�ki.
{25077}{25125}Mam pok�j w Opera Hotel.
{25530}{25560}Silvia?
{25602}{25662}Jestem matk� Cristiny.|Rozmawia�y�my wcze�niej, przez telefon.
{25695}{25785}W porz�dku, jestem Silvia.
{25787}{25880}Mi�o ci� pozna�. Mog� zada�|kilka pyta� o Cristin�?
{25900}{25947}- Masz papierosa?|- Tak.
{25965}{26060}Dzi�ki. Nie mam pieni�dzy. Kto�|mia� mi przynie��, ale...
{26065}{26112}Wiesz, gdzie mog�|znale�� Cristin�?
{26152}{26187}�wieci mi si� twarz?
{26190}{26267}Skup si�, prosz�. Powiedz mi,|gdzie j� znajd�. Dam rad�!
{26272}{26370}- Powiedz, czy �wieci mi si� twarz!|- Nie, czemu?
{26407}{26455}To dobrze. Dop�ki si�|nie �wieci, jest dobrze.
{26480}{26537}Nie wiem, gdzie mo�esz j� znale��.
{26565}{26602}Ale pewnie w Bukareszcie...
{26630}{26712}Gdzie w Bukareszcie?|Kiedy ostatnio z ni� rozmawia�a�?
{26765}{26807}Nie pami�tam, chyba|w sylwestra...
{26827}{26875}Gdzie wtedy by�a? Dobrze si� czu�a?
{26897}{27010}Tak. Byli obydwoje,|ona i jej ch�opak...
{27012}{27092}- Jak ma na imi�?|- Glont.
{27117}{27217}- Glont jaki?|- Nie wiem. Po prostu Glont.
{27305}{27352}Wiesz gdzie mog� go znale��?
{27375}{27437}- "Twice".|- Co to?
{27482}{27532}Wiesz co?|A mo�e dam ci numer Dity...
{27545}{27632}- Kogo?|- Dity. Pracuje z Glontem.
{27662}{27737}S� przyjaci�mi|od liceum.
{27772}{27850}Dam ci numer, ale musisz|zadzwoni� po 10tej.
{27855}{27922}- OK.|- Powiedz, �e przysy�a ci�... Lizuca.
{27945}{28050}Jak ta posta� |z "Magicznych Drzew", czaisz?
{28525}{28607}Pan Dita? Rozmawiali�my wcze�niej |przez telefon.
{28670}{28737}Mam tw�j numer od Silvii|czy Lizuci czy jako� tam...
{28740}{28782}Szukam Glonta.
{28800}{28840}Tak dok�adnie, to w sprawie|Cristiny. Jestem jej matk�.
{28845}{28877}- Dobry wiecz�r.|- Tak, i?
{28897}{29007}Wi�c... Lizuca powiedzia�a,|�e znasz ch�opaka Cristiny, Glonta.
{29010}{29045}Powiedzia�a, �e chodzili�cie|do tej samej szko�y.
{29047}{29072}Zgadza si�.
{29075}{29107}- I �e si� przyja�nicie.|- Prawda.
{29112}{29140}Wiesz jak mog� go znale��?
{29142}{29187}Telefon, adres,|cokolwiek...
{29222}{29247}Tak...
{29347}{29377}Zaczekaj.
{29432}{29485}- Jeste� matk� Cris?|- Tak.
{29520}{29602}- Fajnie!...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin