ProduktTajny.txt

(8 KB) Pobierz
          Witam Serdecznie!
Przeczytaj t� stron� do ko�ca a gwarantuj�, �e nie po�a�ujesz!!!Nie zmarnuj swojej szansy!!!
Nie przejmuj si�, �e tekst jest troch� d�ugi! Warto przeczyta�!!!TO NIE �ADEN �ART!!! 
GDYBY LUDZIE NAPRAWD� ZROBILI TAK JAK JEST NAPISANE BY�OBY PI�KNIE, ALE NIESTETY WI�KSZO��
UWA�A ZE TO �ART, ALE PROSZ� WZI�� TO NA LOGIK�....NA ZDROWY ROZUM Nie wierzysz?

To oczywiste, kto da cos za nic? 
A jednak .Po pierwsze nie za nic, bo wk�ad wynosi 5 z� po drugie potrzebujesz troszk� pracy 
(np. dzi� albo jutro !)Zarobisz jak ka�dy, kto bierze w tym udzia� ok. 15000 z� w okr�g�y miesi�c! 

Ten spos�b wymysli� Roberto T. Kiyosaki 
- najbogatszy inwestor na swiecie, kt�ry w dodatku nie ma pracy... i tak si� rozesz�o 
a� trafi�o do mnie i do Ciebie! 

Opowiem jakie to �atwe i proste, ale jesli nie masz teraz 5 minut �eby spokojnie o tym przeczyta� zapisz t� 
stron� i wr�� kiedy b�dziesz mia� czas : )Tak wi�c pomysl czy warto si� troszk� zaanga�owa� - to zale�y od Ciebie.
Gdy opowiedzia�em o tym kolegom, wysmiali mnie...A jednak wzi��em w tym planie udzia�. Moi znajomi wyci�gn�li 
si� jak zobaczyli moje konto, a m�wi�em od razu wejd�cie w to, wiadomo nawet znajomi czasami s� nie ufni. 
He, teraz si� z tego �mieje.... Jak sobie przypomn� ich miny, jak opowiadali o tym gdy zajrzeli na konta. 
Zreszt� mi te� g�ba opad�a jak zobaczy�em konto! A moje konto wci�� ros�o i dalej rosnie !
Nawet teraz jak to pisze, dziwi mnie ile os�b musi ci�ko pracowa� by utrzyma� dom, swoje dzieci lub po prostu 
zbiera na kino lub komputer. Dzi�kuj� teraz temu, kto wys�a� mi t� wiadomos� i przedstawi� mi ten pomys�, 
dzi�kuj� �e nak�oni� mnie do tego, aby zrobi� jeden ma�y skok w bok od szarego �ycia i zainwestowa� pieni�dze 
(kurcze-jakie pieni�dze, 5 zeta to browar w knajpie..) po to by w�o�one -pracowa�y dla mnie 
- a nie ja na te pieni�dze. Teraz udowodni� Ci, �e jest to LEGALNY BIZNES!!!Nie potrzebujesz niczego 
sprzedawa�! Nie potrzebujesz rozmawia� o tym z przyjaci�mi ,rodzina lub z nikim innym (chyba, ze chcesz).
W dodatku, je�li jeste� nie�mia�y(a) to problem masz z g�owy - bo nie musisz mie� bezpo�redniego kontaktu 
z drugim cz�owiekiem. Ktokolwiek, kto trzyma r�k� na pulsie mo�e osi�gn�� sukces i wzbogaci� si� o 
kilkadziesi�t tysi�cy z�otych. Je�li wierzysz, �e ka�dy ma swoje pi�� minut to po prostu zr�b krok 
po kroku tak jak jest to napisane poni�ej! To Twoja szansa na zmian� Twojej przysz�osci! 

To jest NAJTA�SZA, NAJSZYBSZA I NAJPROSTSZA droga do zarobienia prawdziwych pieni�dzy przez Internet 
w tak KR�TKIM czasie. OK to zaczynamy, bo si� rozgada�em. Ten program dzia�a i niewa�ne z jakiego kraju 
jestes albo w jakim przebywasz. NIE wa�ne ile masz lat. I na dodatek NIE b�dziesz potrzebowa� specjalnej 
wiedzy lub talentu. NIE b�dziesz przegl�da� stron internetowych, NIE b�dziesz nigdzie dzwoni�, 
klika�, lub SPAMowa� , NIE b�dziesz tak�e p�aci� za reklamy itp. Wszystko czego potrzebujesz to:
- Konto w banku (najlepiej z mo�liwosci� obs�ugi przez Internet, ale niekoniecznie),
- Oko�o 20-30 minut twojego czasu jednorazowo! ( w moim przypadku duzo wiecej ale si� op��ca�o :) 
- Nie wierzysz? 

KROK 1  Niezaprzeczalne prawo natury jest takie, �eby zarobi� musisz cos od siebie da�! 
Wi�c pierwsze co musisz zrobi� to zainwestowa� TYLKO 5 Z�. Jak m�wi Robert T. Kiyosaki- 

"jesli nic nie zainwestujesz - nic wi�kszego nie zyskasz!".Im szybciej zainwestujesz tym szybciej zaczniesz 

zarabia� z powi�kszaj�c� si� rzesz� ludzi! Tak wi�c, przelej 5 z� na PIERWSZE znajduj�ce si� poni�ej konto 
bankowe, nazw� odbiorcy wpisz: xxx (mozesz podac swoje dane ) a jako Tytu� wpisz: " Inwestycja "
CHCE, �EBYS WIEDZIA�(A), �E JEST TO PO TO, ABY UTRZYMAC TEN PROGRAM LEGALNYM! To naprawd� proste!!! 
Gdy przelejesz 5z� na pierwsze konto z poni�szej listy, to mo�esz ju� si� szeroko u�miechn�� 
Nie wiem czy wiesz, ale ju� czerpiesz z tego programu wielkie korzy�ci. Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy .
Oto obecna lista:

1. Nr konta: 17 1240 6074 1111 0010 1729 1027

2. Nr konta: 77 1160 2202 0000 0000 9448 5760

3. Nr konta: 50 2490 0005 0000 4000 5760 5598

4. Nr konta: 51 1240 6133 1111 0010 3246 7160

5. Nr konta: 15 9184 0004 3001 0001 7167 0001

PAMI�TAJ! Wp�a� 5 z� na konto nr.1 i jako nazw� odbiorcy wpisz "xxx"
(ze wzgl�du na ochron� danych, a je�eli dobrze przepiszesz numer konta to pieni�dze i tak 
dojd� ale mozesz rowniez wpisac swoje dane)

KROK 2 Gdy ju� przela�e� 5 z� na konto znajduj�ce si� na 1. miejscu z listy nast�pn� rzecz�..., 
kt�r� musisz zrobi� to zrobi� kopi� tej strony (tekstu na niej zawartego).
P�niej konto nr.1 skasuj , a na sam d� dopisz SWOJE KONTO w ten spos�b b�dzie zn�w 5 kont,a ka�dy 
przesunie si� o jedno oczko w g�r�, przenumeruj je na koniec od g�ry 1, 2, 3, 4, 5 i stanie si� tak �e 
pod nr 5 jest tw�j nr konta. NIE WPISUJ SWOJEGO NUMERU KONTA NA 1. POZYCJI, PONIEWA� SAM NA TYM STRACISZ
(wyjasni�em to na pocz�tku i czytaj dalej). 

NIE B�DZ ZACH�ANNY!!!Robisz to wszystko po to by wys�a� 
ten ca�y tekst ponownie (korzystaj�c z twojej skrzynki mailowej albo reklamuj�c na swojej stronie WWW) 
do np. 40 os�b(zapami�taj, �e 40 os�b to dobra liczba do wzbogacenia si�, ale mo�esz zareklamowa� to w 
darmowy spos�b w Internecie przez co wi�cej ludzi to zobaczy i mo�esz wi�cej zarobi�!!!

POTRZEBUJESZ DOWOD�W? Tutaj s� przyk�adowe 4 osoby, oczywiscie NIE s� to wszystkie, kt�re bra�y udzia� 
w tym programie i kt�re zainwestowa�y nic innego jak 5 z� i 30 minut swojego czasu.

"Jaki wspania�y plan! Zrobi�em! wszystko co mi poradzili�cie z jakie� 3 tygodnie temu i co prawda 
nie uda�o mi si� uzbiera� 15 000 o kt�rych m�wili�cie, ale te 9135zl tez mnie powali�y, a jest jeszcze tydzie�!! 
"Tomasz Watorek , Warszawa 

Cze��. Tu Justyna! No c�, co mog� powiedzie�? DZI�KUJ� BARDZO BARDZOOO MOCNO 
wys�a�am 40maili tak jak m�wili�cie i w sumie zapomnia�am o ca�ej tej sprawie bo tak naprawd� nie 
wierzy�am w to, a te 5 z�otych to jeszcze nikogo nie uratowa�o. Ale jak zobaczy�am moje konto po kilku 
tygodniach to si� za�ama�am!!!!!W tym dobrym znaczeniu! By�o tam prawie 15 000 z�otych!!! I jak ja to 
teraz wydam tak szybko? Przecie� za kolejnych 30 dni b�d� mie� tego wi�cej!!! Dzi�kuje jeszcze raz!!!!
"Justyna Tojan, Strzelce Opolskie 

"By�em zaskoczony kiedy zobaczy�em moje konto !! Przez 3 tygodnie na moim koncie znalaz�o si� 9440zl. 
Na pocz�tku my�la�em, �e to jaki� b��d wkrad� im si� do komp�w. Ale Potempy p�aci�em pieni�dze i kupi�em sobie 
super kompa !!! Nareszcie !! ! Ryszard Bodler, Gda�skA 

tutaj troszk� matematyki: Kiedy wyslesz swoje maile (lub rozpowszechnisz t� stron� w inny 
spos�b, b�dziesz na 5miejscu listy. To najlepsza pozycja po to by zarobi� powa�ne pieni�dze! �aden inny 
program nie daje tak wysokich i realnych pieni�dzy z r�nych powod�w, kt�re wyt�umacz� poni�ej. 

Jak d�ugo b�dziesz wysy�a� t� wiadomo�� do ludzi, kt�rzy b�d� zainteresowani programem, mo�esz spodziewa� 
si�, �e srednio odpowie na nie 25% ludzi. Ale b�d�my bardziej pesymistyczni i dajmy na to, �e tylko 12,5%, 
dla utrudnienia. Gdy wyslesz 40 maili do r�nych os�b, mo�esz spodziewa� si� ze 5 z nich zrobi dok�adnie 
to co Ty (12,5% z 40= 5).Ale tym razem tw�j numer konta przesunie si� na 4 pozycje . 

W�wczas ju� b�dzie o tym programie wiedzia�o 200 os�b (5 x 40).Z tych 200 ludzi, udzieli si� 25 (12.5% z 200=25), 
wi�c dalsze 1000 maili (25 x 40),podnios� Tw�j numer konta na 3 pozycje. 

Z tych 1000 ludzi, mo�esz spodziewa� si�, ze udzieli si� 125 os�b (12.5% z 1000=125), wi�c dalsze 
5000 maili(125 x 40) podniesie Twoje konto na 2 pozycje w li�cie. 

A z tych 5 000 ludzi, mo�esz spodziewa� si� 625 os�b , kt�re si� udziela (12.5% z 5000=625),wi�c 
kolejne 25 000 os�b (625x40) podniesie TW�J NUMER KONTA NA 1 POZYCJ�!!!

I teraz, z 25 000 ludzi, mo�esz spodziewa� si�, ze 3125 z nich odpowie (12.5% z 25000=3125).A w tym czasie 
to Ty b�dziesz na 1 miejscu!!! Wi�c dostaniesz: 15 625 z�otych!!! (3125 x5z�).Wi�c, jak Tw�j numer znajdzie 
si� na 1 pozycji przez kolejne kilka dni, to b�dzie Tw�j czas na to by zbiera� pieni�dze! 
Przez serie 30 dni, te pieni�dze b�d� wys�ane przez kilka tysi�cy ludzi tak jak Ty to zrobi�e�!!!

Powodzenia, PROSZ�, nawet, je�li si� nie zdecydowa�e�(a�) jeszcze, nie wyrzucaj tej strony. DOBRZE CI RADZ�!!
Ma�o, kto wierzy ze mo�na tyle! zarobi�, ludzie s� bardzo sceptycznie nastawieni do takich spraw, ale to jest 
naprawd� realne, a te 5 z� "zaryzykowa�" to nie du�o. 

ps.Uczciwos� to podstawa do wzbogacenia si� w tym programie rzecz jasna. Przeanalizuj jeszcze raz 
tekst i obliczenia, a dojdziesz do wniosku, �e WARTO zainwestowa� i poswieci� troszk� 
czasu, sam nie dowierza�em na pocz�tku, ale uwierz mi, �e zarobi�em:)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin